ขอเชิญประชุมหารือ เรื่อง“ค่าบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านประมง”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี (GAP)และเกษตรอินทรีย์ (Organic ) ด้านประมง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเข้าประชุมหารือ เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับGAPและorganic

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านปศุสัตว์" ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

อ่านต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง