แผนที่

ติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
http://www.acfs.go.th

กองรับรองมาตรฐาน (กรร.)

กลุ่มวิชาการห้องปฏิบัติการและการอนุญาต (กปอ.)

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2561 2277 ต่อ1241-7
โทรสาร 0 2579 8427
email : labacfs@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล

แนบไฟล์ละไม่เกิน 5 MB สูงสุดไม่เกิน 10 ไฟล์
กรุณากรอกตัวอักษรตามที่แสดงในภาพด้านบน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง