โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง  “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”
วันที่ 15-16  ธันวาคม  2558 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

 

----------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล
ในบริบทของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ภารกิจสำคัญประการหนึ่ง   ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) คือ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยสินค้าฯทั้งนำเข้าและส่งออกจำเป็นต้องผ่านการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน และ  ความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จำเป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าฯ ในตลาดประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาหรือสนับสนุนห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทางหนึ่ง แต่จากการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. พบว่า ห้องปฏิบัติการฯหลายแห่งมีปัญหาด้านการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทดสอบของห้องปฏิบัติการฯ และการคงสถานะของการได้รับการรับรองฯ รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อขยายขอบข่ายการขอการรับรองฯ เนื่องจาก ห้องปฏิบัติการฯ ต้องมีการนำค่าความไม่แน่นอนของการวัด มาใช้ตัดสินผลการทดสอบที่ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และใช้ประเมินค่าการทดสอบวิเคราะห์ที่ได้ว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้หรือไม่ ประกอบกับ มกอช. ได้ทำการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. พบว่ามีห้องปฏิบัติการหลายแห่งต้องการให้ มกอช. ช่วยเหลือในการฝึกอบรมเรื่อง“การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)” นอกจากนี้ บุคลากรห้องปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งมีผลกระทบต่อการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ หรือทักษะในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ดังนั้น มกอช.จึงเห็นควรจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. อันจะเป็นการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการมีการปฏิบัติการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อการได้รับความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการทดสอบมาตรฐานสินค้าฯ ของประเทศต่อไป
 
2. วัตถุประสงค์
2.1      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ของบุคลากรห้องปฏิบัติการฯ ที่ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช.    
2.2      เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรห้องปฏิบัติการฯ นำความรู้ในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของ   การวัด (Uncertainty of Measurement) ประยุกต์ใช้ในงานทดสอบวิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.3   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ มกอช. อันจะได้รับ        ความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการทดสอบมาตรฐานสินค้าฯ ของประเทศต่อไป
 
 
3. วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและข้อคิดเห็น ในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)
4. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
            ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. บุคลากรจากกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมจำนวน 100 คน
5. วิทยากร
วิทยากรจากภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเรื่อง “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 15-16 ธันวาคม ๒๕๕8 จำนวน 2 วัน ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
๗. งบประมาณ
          ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาจำนวน 163,000บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1     บุคลากรห้องปฏิบัติการฯ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. มีความรู้ และความเข้าใจในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”
8.2     บุคลากรห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำความรู้ในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8.3     มกอช. ได้ความสัมพันธ์อันดีจากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ มกอช. ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการทดสอบมาตรฐานสินค้าฯ ของประเทศต่อไป

...................................................................................................................................................................................................
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”วันที่ 15-16  ธันวาคม  2558 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ธันวาคม  2558
08.00 – 08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45 – 0๙.00 น.   พิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐาน
กล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ มกอช.
09.00 – 12.00 น.     - การบรรยายเรื่อง“การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางจุลชีววิทยา” โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายปรีชา จึงสมานุกูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 1)
                          - การบรรยายเรื่อง“การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางเคมี” โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายตติย  สีหร่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 2)
๑2.00 – ๑3.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
๑3.00 – ๑6.30 น.   -  การบรรยายเรื่อง “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางจุลชีววิทยา” โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายปรีชา จึงสมานุกูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 1)
                          -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางเคมี โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายตติย  สีหร่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 2)
วันที่ 16 ธันวาคม  2558
09.00 – 12.00 น.     -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางจุลชีววิทยา โดยวิทยากรจากภาครัฐที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายปรีชา จึงสมานุกูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 1)
                          -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางเคมี โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายตติย  สีหร่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 2)
๑2.00 – ๑3.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
๑3.00 – ๑6.00 น.   -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางจุลชีววิทยา โดยวิทยากรจากภาครัฐที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายปรีชา จึงสมานุกูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 1)
                          -  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ทางเคมี โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว คือ นายตติย  สีหร่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (ห้องที่ 2)

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 9.15 – 9.30 น. และ ๑5.15 – ๑5.30 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง