คู่มือ เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน : กำรขออนุญาต กำรต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ มาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำ การของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองรับรองมาตรฐาน 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนญุาตเป็นผผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองรับรองมาตรฐาน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
    1) พระราชญัตญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -  ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  0 วันทำการ  
9. ข้อมูลสถิติ
    จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.5   
    จำนวนคำมากที่สุด 2   
    จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 24/06/2558 16:06  
11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ กอง รับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 2   เลขที่ 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 12411246 โทรสาร 0-25798427/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
 
2) สถานที่ให้บริการ กอง รับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 2   เลขที่ 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 1241-1246 โทรสาร 0-25798427/ไปรษณีย์ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ (การรับจดหมาย จะเริ่มนับวันตั้งแต่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติลงเลข ทะเบียนรับไปรษณีย์) 

12. หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอและในกรพิจารณาอนุญาต
    1. ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องปฏิบัติตามพระราช บญัญัติมาตรฐานสินค้า เกษตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551) http://www.acfs.go.th/acfs acts.php 
 
    2. นิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นผ้ปูระกอบการตรวจสอบมาตรฐานตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  ต้องได้รับใบอนญุาตจากส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิโดย 
 
2.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1 ) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    2 ) มีห้องปฏิบัติการของตนเอง หรือใช้ห้องปฏิบัตืการของผู้อื่นที่มีข้อตกลงในการใช้บริการทดสอบวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าด้วยเรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานยอมรับ และขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานไม่จำเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ 
     3 ) มีการจัดระบบองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ - กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานด้านระบบการจัดการความ ปลอดภัย อาหารที่ออกตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ อาหาร (มกษ. 9023-2550) หรือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ (มกษ. 9024-2550) ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบรับรอง: ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ ออกตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000-2556) ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบและรับรอง : ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการ  

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลด 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง