ขอเชิญประชุมหารือ เรื่อง“ค่าบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านประมง”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี (GAP)และเกษตรอินทรีย์ (Organic ) ด้านประมง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเข้าประชุมหารือ เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับGAPและorganic

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านปศุสัตว์" ในวันท

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จาก บริษัท ห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จาก บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จากบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จากบริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด  

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จากบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ กองรับรองมาตรฐาน มกอช.

จาก บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด สาขามีนบุรี

อ่านต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง