1. ข้อมูลทั่วไป (Information of Laboratory )2. สถานะทางกฎหมาย (Legal status)

Other (Please specify)

3. ขอบข่าย (Scope)

ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

4. การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ *(Accreditation Quality System )

(Name of Accreditation Body)

(Accreditation Certification No.)

(Issued date)
yyyy-mm-dd

(Expiry date)
yyyy-mm-dd

5. จำนวนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ( Number of Employees) โปรดระบุจำนวน แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
6. อัพโหลดไฟล์หลักฐานและเอกสารแนบ
แนบไฟล์ละไม่เกิน 5 MB สูงสุดไม่เกิน 10 ไฟล์
7. ผู้รับเหมาช่วง ( Sub- contractor)