ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
26 กษ 07-29-9999-0096-000 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฮาร์ดไลน์
1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
www.intertek.co.th
เริ่ม:
8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด:
7 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
27 กษ 07-29-9999-0097-000 บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
123/1 ชั้น 1-2 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เริ่ม:
25 ตุลาคม 2560
สิ้นสุด:
24 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
28 กษ 07-29-9999-0108-000 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เริ่ม:
16 ธันวาคม 2560
สิ้นสุด:
15 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
29 กษ 07-29-9999-0120-000 ห้องปฏิบัติการแผนกการค้าระหว่างประเทศ บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
51/11-12 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล 77) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เริ่ม:
27 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด:
26 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
30 กษ 07-29-9999-0122-000 ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
http://qlab.crru.ac.th/
เริ่ม:
17 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด:
16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
31 กษ 07-29-9999-0124-000 บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
8/4 ซอยริมทางด่วน 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เริ่ม:
17 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุด:
16 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
32 กษ 07-29-9999-0125-000 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง)
เลขที่ 367 หมู่ 7 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
เริ่ม:
28 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุด:
27 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด