ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0001-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.: 02-9406881-3 ต่อ 227 , 084-4513446
โทรสาร : 02-9406668 , 02-5794895 ต่อ 200
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางสาวกัญจนพร สิงห์ยศ
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
809. Coliforms ISO 4832 : 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

2 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
808. Escherichia coli ISO 7251 : 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

3 87. Feeding stuffs
88. Pet Food and Raw Materials
812. Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

4 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
807. Coliforms ISO 4831 : 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

5 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
806. Shigella spp. ISO 21567 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

6 86. Meat 811. Anti-Bacterial Substance Residues (Micro Assay) Detection of Anti-Bacterial Substance Residues, Bureau of Quality Control of Livestock Products, Thailand Issue No.4 Date 23 May 2014, p. 1- 20, Revised 1, Revised date 29 May 2015, p 13/20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

7 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
805. Bacillus cereus ISO 21871 : 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

8 80. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

81. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
803. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 9213B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

9 80. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

81. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
804. Clostridium perfringens The Standing Committee of Analysts, UK. The Microbiology of Drinking Water, 2015, Part 6

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

10 80. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

81. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
802. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

11 80. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

81. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
798. Aerobic plate count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 9215B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

12 80. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

81. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
799. Escherichia coli
800. Fecal Coliforms
801. Coliforms
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 9221B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

13 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
797. Enterobacteriaceae Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

14 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
796. Listeria spp. ISO 11290-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

15 82. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

83. Feed Stuff
84. Pet Food and Raw Materials
85. Environmental sample in the area of production and food handling
810. Staphylococcus aureus
(Coagulase-positive
staphylococci)
ISO 6888-3 : 2003/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

16 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
795. Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

17 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
794. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

18 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
793. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

19 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
792. Salmonella spp. - ISO 6579-1 : 2017
- AOAC (2016) 2013.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

20 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
791. Yeasts and Moulds - AOAC (2016) 997.02
- Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

21 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
789. Fecal streptococci
790. Enterococci
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

22 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
788. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

23 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
787. Bacillus cereus - ISO 7932 : 2004
- FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

24 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
786. Staphylococcus aureus - AOAC (2016) 2003.07
- AOAC (2016) 2003.08
- AOAC (2016) 2003.11
- FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

25 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
783. Fecal Coliforms
784. Coliforms
785. Escherichia coli
FDA BAM Online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

26 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
781. Escherichia coli
782. Coliforms
AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

27 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
778. Chloride Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 4500-Cl B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

28 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
779. Suspended Solid Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017,Part 2540-D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

29 79. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
780. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
- AOAC (2016) 990.12
- Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 8
- FDA BAM Online, 2001(Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

30 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
777. Total Hardness Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 2340C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

31 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
776. Nitrite (NO2-N) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 4500B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

32 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
775. Nitrate (NO3-N) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 4500E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

33 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
774. Chemical Oxygen Demand
(COD)
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 5220C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

34 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
773. Biochemical Oxygen Demand (BOD) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 5210B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

35 75. Organic Fertilizer 772. Total Nitrogen In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2016) 993.13 by Nitrogen Combustion

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

36 74. Chemical Fertilizer 771. Total Nitrogen In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2016) 993.13 by Nitrogen Combustion

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

37 73. Fertilizer 770. Total Phosphate
(Total P2O5)
In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2016) 958.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

38 70. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

71. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

72. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
735. Boron (B)
736. Aluminum (Al)
737. Chromium (Cr)
738. Manganese (Mn)
739. Iron (Fe)
740. Cobalt (Co)
741. Nickel (Ni)
742. Copper (Cu)
743. Zinc (Zn)
744. Arsenic (As)
745. Selenium (Se)
746. Molybdenum (Mo)
747. Silver (Ag)
748. Cadmium (Cd)
749. Tin (Sn)
750. Antimony (Sb)
751. Cesium (Cs)
752. Barium (Ba)
753. Gold (Au)
754. Mercury (Hg)
755. Lead (Pb)
756. Bismuth (Bi)
757. Magnesium (Mg)
758. Potassium (K)
759. Calcium (Ca)
760. Sodium (Na)
761. Sulfur (S)
762. Phosphorus (P)
763. Silicon (Si)
764. Vanadium (V)
765. Strontium (Sr)
766. Titanium (Ti)
767. Lithium (Li)
768. Beryllium (Be)
769. Thallium (Tl)
In-house method TE-CH-126 based on Standard methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 3030E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

39 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
733. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2016) 974.14 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

40 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
734. Tin (Sn) In-house method TE-CH -135 based on AOAC (2016) 985.16 by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

41 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
726. Potassium (K)
727. Sodium (Na)
728. Manganese (Mn)
729. Magnesium (Mg)
730. Calcium (Ca)
In-house method TE-CH -134 based on AOAC (2016) 984.27 by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

42 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
731. Arsenic (As)
732. Selenium (Se)
In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2016) 986.15 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

43 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
716. Lead (Pb)
717. Cadmium (Cd)
718. Cobalt (Co)
719. Nickel (Ni)
720. Vanadium (V)
721. Antimony (Sb)
722. Chromium (Cr)
In-house method TE- CH-134 based on AOAC (2016) 999.10 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

44 60. Meat and Meat Products
61. Egg and Egg Products
62. Starch and Starch Products
63. Spice and Spice Product
64. Fruit, Vegetable and Products
65. Beverages * and Fruit Juice
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

66. Milk and Milk Products *
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

67. Cereal and Cereal Products
68. Herb and Herb Products
69. Fishery and Fishery Product
723. Copper (Cu)
724. Zinc (Zn)
725. Iron (Fe)
In-house method TE- CH -134 based on AOAC (2016) 999.10 by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

45 58. Fishery and Fishery Product (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 705. Lead (Pb) In-house method TE-CH-035 based on Analysis, August, 119 (1994) p. 1683-1686 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

46 58. Fishery and Fishery Product (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 706. Cadmium (Cd) In-house method TE-CH-035 based on Analysis, August, 119 (1994) p. 1683-1686 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

47 58. Fishery and Fishery Product (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 707. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-035 based on AOAC (2016) 974.14 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

48 59. Feed stuff and Raw Material 708. Iron (Fe)
709. Manganese (Mn)
710. Zinc (Zn)
711. Potassium (K)
712. Sodium (Na)
713. Calcium (Ca)
714. Magnesium (Mg)
715. Copper (Cu)
In-house method TE-CH-121 based on ISO 6869:2000 by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

49 56. Feed Stuff 703. Tryptophan In-house method TE-CH-373 based on Journal of Food Chemistry, 193 (2016) p.26-29 by HPLC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

50 57. Fertilizer 704. Potassium (K2O) In-house method TE-CH-182 base on Official Methods of Analysis of Fertilizers. JAPAN (1987) by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

51 56. Feed Stuff Amino acid (19)
684. Alanine
685. Arginine
686. Aspartic acid
687. Cystine
688. Glutamic acid
689. Glycine
690. Histidine
691. Hydroxylysine
692. Hydroxyproline
693. Isoleucine
694. Leucine
695. Lysine
696. Methionine
697. Phenylalanine
698. Proline
699. Serine
700. Threonine
701. Tyrosine
702. Valine
In-house method TE-CH-372 based on Official Journal of the European Journal of communities, L257/16 by Amino Acid Analyzer

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

52 54. Beverage *
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
682. Caffeine In-house method TE-CH-019 based on AOAC (2016) 979.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

53 55. Aquatic and Aquatic Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 683. Histamine (HPLC) In-house method TE-CH-251 based on Journal of AOAC International Vol.81, No.5 (1998) p. 991-998 by HPLC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

54 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
681. Vitamin B2 In-house method TE-CH-057 based on Journal Agric. Food Chemistry, 32 (1984) p. 1326-1331

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

55 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
680. Vitamin B1 In-house method TE-CH-057 based on AOAC (2016) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

56 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
679. Vitamin A In-house method TE-CH-024 based on AOAC (2016) 992.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

57 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
678. Vitamin C In-house method TE-CH-120 based on Bull. Dept. Med. Sci. Vol.40, No.3 (1998) p. 347-357

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

58 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
677. Sulfur dioxide (SO2) AOAC (2016) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

59 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
676. Benzoic acid & Sorbic acid Nordic Committee on Food Analysis (1997) No. 124

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

60 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
675. Total Phosphorus (P) and
Total Phosphorus (P2O5)
AOAC (2016) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

61 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
672. Omega-3
673. Omega-6
674. Omega-9
In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

62 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
671. Trans fat In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

63 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
- Polyunsaturated (11)
660. Linolelaidic acid
(C18:2, trans)
661. Linoleic acid
(C18:2, Omega-6)
662. g-Linolenic acid
(C18:3, Omega-6)
663. Linolenic acid
(C18:3, ALA,Omega-3)
664. Eicosadienoic acid
(C20:2, Omega-6)
665. Cis-8,11,14 Eicosatrienoic acid (C20:3, Omega-6)
666. Eicosatrienoic acid
(C20:3, Omega-3)
667. Arachidonic acid
(C20:4, ARA, Omega-6)
668. Docosadienoic acid
(C22:2, Omega-6)
669. Eicosapentaenoic acid
(C20:5, Omega-3)
670. Docosahexaenoic acid
(C22:6, DHA, Omega-3)
In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

64 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
- Monounsaturated (9)
651. Myristoleic acid (C14:1)
652. Pentadecenoic acid (C15:1)
653. Palmitoleic acid (C16:1)
654. Heptadecenoic acid (C17:1)
655. Elaidic acid (C18:1 trans)
656. Oleic acid (C18:1, Omega-9)
657. Eicosenoic acid
(C20:1, Omega-9)
658. Erucic acid
(C22:1, Omega-9)
659. Nervonic acid
(C24:1, Omega-9)
In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

65 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
Fatty Acid
- Saturated (17)
634. Butyric acid (C4:0)
635. Caproic acid (C6:0)
636. Caprylic acid (C8:0)
637. Capric acid (C10:0)
638. Undecanoic acid (C11:0)
639. Lauric acid (C12:0)
640. Tridecanoic acid (C13:0)
641. Myristic acid (C14:0)
642. Pentadecanoic acid (C15:0)
643. Palmitic acid (C16:0)
644. Heptadeconoic acid (C17:0)
645. Stearic acid (C18:0)
646. Arachidic acid (C20:0)
647. Heneicosanoic acid (C21:0)
648. Behenic acid (C22:0)
649. Tricosanoic acid (C23:0)
650. Lignoceric acid (C24:0)
In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

66 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
633. Carbohydrate and Calories In-house method TE-CH-169 based on Method of Analysis for Nutrition Labeling (1993) p. 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

67 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
632. Total Sugar In-house method TE-CH-074 based on AOAC (2016) 906.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

68 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
631. Cholesterol In-house method TE-CH-143 based on AOAC (2016) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

69 53. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
630. Total Dietary Fiber In-house method TE-CH-076 based on AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

70 49. Starch and Starch Products 610. Ash AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

71 50. Candy
51. Beverage *
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

52. Fruit and Fruit Products
Synthetic color - Qualitative
611. Amaranth, E123
612. Allura Red, E129
613. Brilliant Blue FCF, E133
614. Carmoisine, E122
615. Erythrosine, E127
616. Fast Geeen, E143
617. Ponceau 4R, E124
618. Quinoline Yellow, E104
619. Sunset Yellow FCF, E110
620. Tartrazine, E102
In-house method TE-CH-210 based on TIS 696-1987

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

72 50. Candy
51. Beverage *
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form

52. Fruit and Fruit Products
Synthetic color - Quantitative
621. Amaranth, E123
622. Allura Red, E129
623. Brilliant Blue FCF, E133
624. Carmoisine, E122
625. Fast Geeen, E143
626. Ponceau 4R, E124
627. Quinoline Yellow, E104
628. Sunset Yellow FCF, E110
629. Tartrazine, E102
In-house method TE-CH-163 based on TIS 696-1987 by HPLC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

73 48. Feed Stuff and Raw Material 604. Moisture AOAC (2016) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

74 48. Feed Stuff and Raw Material 605. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

75 48. Feed Stuff and Raw Material 606. Crude fiber In-house method TE-CH-122 based on AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

76 48. Feed Stuff and Raw Material 607. Fat In-house method TE-CH-160 based on AOAC (2016) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

77 49. Starch and Starch Products 608. Total Nitrogen & Protein In-house method TE-CH-230 based on AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

78 49. Starch and Starch Products 609. Moisture AOAC (2016) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

79 44. Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
599. Protein In-house method TE-CH-042 based on AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

80 44. Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
600. Moisture AOAC (2016) 950.46 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

81 44. Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
601. Ash AOAC (2016) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

82 45. Seafood and Seafood Products (Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
46. Feed Stuff
47. Cereal and Cereal Products
602. Fat - AOAC (2016) 948.15
- AOAC (2016) 954.02
- AOAC (2016) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

83 48. Feed Stuff and Raw Material 603. Protein In-house method TE-CH-012 based on AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

84 41. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
Melamine and derivatives
591. Melamine
592. Ammeline
593. Ammelide
594. Cyanuric Acid
In-house method TE-CH-166 based on Laboratory Information Bulletin. LIB
No.4423, Vol.24 (2008) by GC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

85 42. Milk and Milk Products **
Milk and Products ** as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children

43. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
595. Cyanuric Acid In-house method TE-CH-206 based on Laboratory Information Bulletin.
LIB No. 4422 (2008) by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

86 42. Milk and Milk Products **
Milk and Products ** as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children

43. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
Melamine and derivatives
596. Melamine
597. Ammeline
598. Ammelide
In-house method TE-CH-209 based on Laboratory Information Bulletin. LIB No.
4422 (2008) by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

87 41. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
Sulfonamide groups
567. Sulfadiazine
568. Sulfapyridine
569. Sulfathiazole
570. Sulfamerazine
571. Sulfamethazine
(Sulfadimidine)
572. Sulfamonomethoxine
573. Sulfachloropyridazine
574. Sulfisoxazole
575. Sulfamethoxazole
576. Sulfadimethoxine
577. Sulfaquinoxaline
In-house method TE-CH-258 based on Journal of Chromatography A, 898
(2000) p. 95-102 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

88 41. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
Nitrofuran (parent drug)
578. NFZ
579. NFT
580. FZD
581. FTD
In-house method TE-CH-001 based on Journal of Chromatography A, 771
(1997) p. 349-354 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

89 41. Feed Stuff * and Raw Materials
Feedstuffs * as described
1. Nuts and Beans
2. Bran
3. Fish meal
4. Delivered food
5. Food pellets, powdered foods
Quinolone groups and
Fluoroquinolone groups
582. Enrofloxacin
583. Ciprofloxacin
584. Norfloxacin
585. Sarafloxacin
586. Danofloxacin
587. Difloxacin
588. Flumequine
589. Nalidixic Acid
590. Oxolinic Acid
In-house method TE-CH-259 based on Journal of Chromatography A, 952 (2002)
p. 121-129 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

90 36. Liver
(fresh, chilled, frozen)
- Duck
- Chicken
- Pig
555. Chloramphenical (ELISA) EURO Proxima 5091 CAP [21] 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

91 36. Liver
(fresh, chilled, frozen)
- Duck
- Chicken
- Pig
Nitrofuran Metabolites
556. AOZ
557. AMOZ
558. AHD
559. SEM
In-house method TE-CH-002 based on Journal of Chromatography B, 691 (1997)
p. 87-94 (Tissue Bound Residues) by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

92 37. Aquatic Animals
(fresh, chilled, frozen)
Malachite green
560. Malachite green
561. Leuco-malachite Green
In-house method TE-CH-070 based on Journal of Analytical Chimica Acta, 529 (2005) p. 173-177 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

93 38. Chili sauce
39. Tomato sauce
40. Product consist of chili and
tomato sauce
Sudan dye and Para red
562. Sudan I
563. Sudan II
564. Sudan III
565. Sudan IV
566. Para red
In-house method TE-CH-112 based on Journal of Chromatography A, 1042 (2004) p. 123-130 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

94 35. Pig serum Sulfonamide groups
543. Sulfanilamide
544. Sulfadiazine
545. Sulfapyridine
546. Sulfathaizole
547. Sulfamerazine
548. Sulfamethazine
(Sulfadimidine)
549. Sulfamonomethoxine
550. Sulfachloropyridazine
551. Sulfisoxazole
552. Sulfamethoxazole
553. Sulfadimethoxine
554. Sulfaquinoxaline
In-house method TE-CH-167 based on Journal of Liquid Chromatography, Vol.18, No.5 (1995) p. 965-975 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

95 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
Quinolone groups and
Fluoroquinolone groups
518. Enrofloxacin
519. Ciprofloxacin
520. Norfloxacin
521. Sarafloxacin
522. Danofloxacin
523. Difloxacin
524. Flumequine
525. Nalidixic Acid
526. Oxolinic Acid
In-house method TE-CH-115 based on Journal of Chromatography A, 974 (2002)
p. 53-89 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

96 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
Tetracycline groups
527. Chlortetracycline
528. Oxytetracycline
529. Tetracycline
530. Doxycycline
In house method TE-CH-298 based on Journal of Chromatography A, 987 (2003)
p. 227-233 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

97 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
Sulfonamide groups
531. Sulfanilamide
532. Sulfadiazine
533. Sulfapyridine
534. Sulfathaizole
535. Sulfamerazine
536. Sulfamethazine
(Sulfadimidine)
537. Sulfamonomethoxine
538. Sulfachloropyridazine
539. Sulfisoxazole
540. Sulfamethoxazole
541. Sulfadimethoxine
542. Sulfaquinoxaline
In-house method TE-CH-061 based on Journal of Chromatography A, 898 (2000)
p. 95-102 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

98 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
510. Chloramphenical (ELISA) EURO Proxima 5091 CAP [21] 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

99 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
Beta-agonist
511. Salbutamol
512. Clenbuterol
In-house method TE-CH-044 based on Journal of Chromatography B, 813 (2004)
p. 35-45 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

100 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
Nitrofuran Metabolites
513. AOZ
514. AMOZ
515. AHD
516. SEM
In-house method TE-CH-002 based on Journal of Chromatography B, 691 (1997)
p. 87-94 (Total and Tissue Bound Residues) by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

101 33. Meat and Product
(fresh, chilled, frozen)
34. Aquatic Animals and Product (fresh, chilled, frozen)
517. Chloramphenical In-house method TE-CH-027 based on Journal of Chromatography B, 791 (2003)
p. 31-38 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

102 31. Durian Carbamate
498. Aldicarb
499. Oxamyl
500. Methomyl
501. Metolcarb
502. Carbofuran
503. Carbaryl
504. Isoprocarb
505. Fenobucarb
506. Methiocarb
507. Promecarb
In-house method TE-CH-028 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) p. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

103 31. Durian 508. Endosulfan In-house method TE-CH-028 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) p. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

104 32. Pig urine and Meat
(fresh, chilled, frozen)
509. Beta-agonist
(ELISA)
EURO Proxima 5061 BAG 1p [19] 09.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

105 30. Asparagus 466. 2,4-D In-house method TE-CH-308 based on QuEChERS method EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

106 30. Asparagus 467. Abamectin In-house method TE-CH-309 based on QuEChERS Method EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

107 31. Durian Pesticide residue group
Organophosphate
468. Dichlorvos (DDVP)
469. Mevinphos
470. Methamidophos
471. Diazinon
472. Dicrotophos
473. Omethoate
474. Monocrotophos
475. Dimethoate
476. Pirimiphos-methyl
477. Chlorpyrifos
478. Parathion-methyl
479. Pirimiphos-ethyl
480. Malathion
481. Fenitrothion
482. Parathion-ethyl
483. Prothiofos
484. Methidathion
485. Profenofos
486. Ethion
487. Triazophos
488. EPN
489. Phosalone
490. Azinphos-ethyl
In-house method TE-CH-028 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating
Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) p. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

108 31. Durian Pyrethroid
491. Bifenthrin
492. Lambda - Cyhalothrin
493. Permethrin
494. Cyfluthrin
495. Deltamethrin
496. Cypermethrin
497. Fenvalerate
In-house method TE-CH-028 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating
Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) p. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

109 28. Okra
29. Rice
463. Dithiocarbamate In-house method TE-CH-367 based on EU Reference Laboratories for single residue
methods , version 2 by GC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

110 30. Asparagus 464. Paraquat and Diquat In-house method TE-CH-280
based on EURL-SRM, QuPPe Method., Version 9.3, 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

111 30. Asparagus 465. Glyphosate and AMPA In-house method TE-CH-307 based on Journal of Chromatography A, 886 (2000),
p. 207-216 by HPLC/Post-column
derivatizer

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

112 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Acaricides
440. Tetradifon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

113 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Fungicides
441. Edifenphos
442. Etridiazole
443. Hexachlorobenzene (HCB)
444. Pyrazophos
445. Quintozene
446. Tolclofos-methyl
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

114 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Herbicides
447. Alachlor
448. Trifluralin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

115 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Other Insecticides
449. Azinphos-methyl
450. Coumaphos
451. delta-BHC
452. Ethoprophos
453. Fipronil
454. Formothion
455. Mirex
456. Phenthoate
457. Phosmet
458. Phosphamidon
459. Pyridalyl
460. Pyridaphenthion
461. Quinalphos
462. Thiometon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

116 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Carbamate
424. Aldicarb
425. Aldicarb sulfone
426. Aldicarb sulfoxide
427. Carbaryl
428. Carbofuran
429. Carbofuran-3-OH
430. Fenobucarb
431. Isoprocarb
432. Methiocarb
433. Methiocarb-sulfone
434. Methiocarb - sulfoxide
435. Methomyl
436. Metolcarb
437. Oxamyl
438. Promecarb
439. Thiodicarb
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

117 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Organophosphate
391. Parathion-ethyl
392. Parathion-methyl
393. Phosalone
394. Pirimiphos-ethyl
395. Pirimiphos-methyl
396. Profenofos
397. Prothiofos
398. Triazophos
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

118 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Pyrethroid
418. Bifenthrin
419. Cyfluthrin
420. Cypermethrin
421. Deltamethrin
422. Fenvalerate
423. Iambda-Cyhalothrin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

119 27. Waste Water *
(Except wastewater from
gas station)
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
Pesticide residues group Organophosphate
378. Azinphos-ethyl
379. Chlorpyrifos
380. Diazinon
381. Dichlorvos (DDVP)
382. Dicrotophos
383. Dimethoate
384. EPN
385. Ethion
386. Fenitrothion
387. Malathion
388. Methamidophos
389. Methidathion
390. Monocrotophos
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

120 26. Water from natural water sources and surface water Other Fungicides
355. Captan
356. Edifenphos
357. Etridiazole
358. Hexachlorobenzene (HCB)
359. Pyrazophos
360. Quintozene
361. Tolclofos-methyl
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

121 26. Water from natural water sources and surface water Other Herbicides
362. Alachlor
363. Dimethenamid
364. Trifluralin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

122 26. Water from natural water sources and surface water Other Insecticides
365. Azinphos-methyl
366. Coumaphos
367. delta-BHC
368. Fipronil
369. Formothion
370. Mirex
371. Phenthoate
372. Phosmet
373. Phosphamidon
374. Pyridalyl
375. Pyridaphenthion
376. Quinalphos
377. Thiometon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

123 26. Water from natural water sources and surface water Other Acaricides
354. Tetradifon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

124 26. Water from natural water sources and surface water Pyrethroid
334. Bifenthrin
335. Cyfluthrin
336. Cypermethrin
337. Deltamethrin
338. Fenvalerate
339. Iambda-Cyhalothrin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

125 26. Water from natural water sources and surface water Carbamate
340. Aldicarb
341. Aldicarb sulfone
342. Carbaryl
343. Carbofuran
344. Carbofuran-3-OH
345. Fenobucarb
346. Isoprocarb
347. Methiocarb
348. Methiocarb - sulfoxide
349. Methomyl
350. Metolcarb
351. Oxamyl
352. Promecarb
353. Thiodicarb
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

126 26. Water from natural water sources and surface water Organochlorine
315. Aldrin
316. alpha-BHC
317. alpha-Chlordane
318. alpha-Endosulfan
319. beta-BHC
320. beta-Endosulfan
321. Dieldrin
322. Endosulfan sulfate
323. Endrin
324. gamma-BHC
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

127 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Other Insecticides
280. Azinphos-methyl
281. Coumaphos
282. delta-BHC
283. Ethoprophos
284. Fenamiphos
285. Fipronil
286. Mirex
287. Phenthoate
288. Phosmet
289. Phosphamidon
290. Pyridalyl
291. Pyridaphenthion
292. Quinalphos
293. Thiometon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

128 26. Water from natural water sources and surface water Pesticide residues Organophosphate
294. Azinphos-ethyl
295. Chlorpyrifos
296. Diazinon
297. Dichlorvos (DDVP)
298. Dicrotophos
299. Dimethoate
300. EPN
301. Ethion
302. Fenitrothion
303. Malathion
304. Methidathion
305. Mevinphos
306. Monocrotophos
307. Parathion-ethyl
308. Parathion-methyl
309. Phosalone
310. Pirimiphos-ethyl
311. Pirimiphos-methyl
312. Profenofos
313. Prothiofos
314. Triazophos
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

129 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Other Fungicides
269. Captan
270. Chlorothalonil
271. Edifenphos
272. Etridiazole
273. Hexachlorobenzene (HCB)
274. Pyrazophos
275. Quintozene
276. Tolclofos-methyl
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

130 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Other Herbicides
277. Alachlor
278. Dimethenamid
279. Trifluralin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

131 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Pyrethroid
248. Bifenthrin
249. Cyfluthrin
250. Cypermethrin
251. Deltamethrin
252. Fenvalerate
253. Iambda-Cyhalothrin
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B,
6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

132 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Carbamate
254. Aldicarb
255. Aldicarb sulfone
256. Carbaryl
257. Carbofuran
258. Carbofuran-3-OH
259. Fenobucarb
260. Isoprocarb
261. Methiocarb
262. Methiocarb - sulfoxide
263. Methomyl
264. Metolcarb
265. Oxamyl
266. Promecarb
267. Thiodicarb
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

133 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Other Acaricides
268. Tetradifon
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

134 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

Pesticide residues group
Organophosphate
209. Azinphos-ethyl
210. Chlorpyrifos
211. Diazinon
212. Dichlorvos (DDVP)
213. Dicrotophos
214. Dimethoate
215. EPN
216. Ethion
217. Fenitrothion
218. Malathion
219. Methidathion
220. Mevinphos
221. Parathion-ethyl
222. Parathion-methyl
223. Phosalone
224. Pirimiphos-ethyl
225. Pirimiphos-methyl
226. Profenofos
227. Prothiofos
228. Triazophos
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

135 19. Milk and Milk Products *
(Both liquid and powder types except butter oil)
Milk and Milk products * as described
1. Products derived from cow’s milk and other than cow’s milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified infant formula and infant formula for infants and young children
5. Ice-cream
6. Ghee
7. Butter
8. Clarified Butter
9. Magarine
10. Blends
11. Fat Spreads
12. Blended fat spreads
13. Other milk products
14. Raw milk
15. Fresh milk (pasteurized, sterilized, UHT)

183. Aflatoxin M1 In-house method TE-CH-323 based on AOAC (2016) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

136 20. Cereal and Cereal Products
- Rice, Corn, Peanuts
- Flour products
- Cereal bar
21. Spices and Herb
22. Coffee
184. Ochratoxin A In-house method TE-CH-138 based on AOAC (2016) 2000.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

137 23. Rice Pesticide residues
185. Acetamiprid
186. Azoxystrobin
187. Bensulfuron - methyl
188. Boscalid
189. Buprofezin
190. Carboxin
191. Clothianidin
192. Dinotefuran
193. Ethofenprox
194. Flusilazole
195. Hexaconazole
196. Imidacloprid
197. Metrafenone I
198. Metrafenone II
199. Pencycuron
200. Pirimicarb desmethyl
201. Prothioconazole desthio
202. Pyraclostrobin
203. Pyridaben
204. Tebuconazole
205. Thiamethoxam
206. Thiophanate-methyl
207. Tricyclazole
208. Trifloxystrobin
QuEChERS Method EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

138 9. Rice Herbicide
171. Atrazine
172. Bentazone
173. Molinate
174. Profoxydim
175. Propanil
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

139 8. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Herbicide
168. Diuron
169. Metribuzin
170. Trifluralin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

140 7. Rice Fungicide
164. Flutolanil
165. Iprodione
166. Isoprothiolane
167. Carbendazim
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

141 10. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Acaricide
176. Tetradifon
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

142 14. Sauce
- Oyster sauce
15. Fish sauce
16. Soy sauce
181. 3-MCPD and 1,3-DCP In-house method TE-CH-111 based on Journal of Chromatography A, 952 (2002) P.185-192 by GC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

143 17. Food (1)
Food (1) as described
1. Cereal and cereal products
2. Nut and nut products
3. Algae and algae products
4. Semi-processed foods
5. Spice and other condiments
6. Starch and starch products
7. Food Enhancer
8. Snack cookies biscuit and cracker Bakery Product
9. Beverage from cereals (such as soy milk)
10. Soybean oil, Palm Oil, Coconut Oil, Sesame Oil
11. Spice, Dry Chilli, Curry paste
12. Dried Herb

18. Feedstuffs and Raw material
182. Aflatoxin B1, B2, G1, G2
and Total Aflatoxin
In-house method TE-CH-025 in connection with AOAC (2016) 991.31 and AOAC (2016) 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

144 5. Rice Other Insecticide
152. Chlorpyrifos-methyl
153. Diflubenzuron
154. Fipronil
155. Tebufenozide
156. Thiacloprid
157. Trichlorfon
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

145 6. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Fungicide
158. Cabendazim
159. Dimethomorph
160. Metalaxyl
161. Prochloraz
162. Procymidone
163. Propiconazole
QuEChERS Method EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

146 2. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
3. Rice
Carbamate
116. Aldicarb
117. Aldicarb sulfone
118. Aldicarb sulfoxide
119. Carbaryl
120. Carbofuran
121. Carbofuran-3-hydroxy
122. Fenobucarb
123. Isoprocarb
124. Methiocarb
125. Methiocarb sulfone
126. Methiocarb sulfoxide
127. Methomyl
128. Metolcarb
129. Oxamyl
130. Promecarb
131. Thiodicarb
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

147 4. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Other Insecticide
132. Acetamiprid
133. Amitraz
134. Azinphos-methyl
135. Carbosulfan
136. Chlorantraniliprole
137. Chlorfluazuron
138. Chlorpyrifos-methyl
139. Clothianidin
140. Dicofol
141. Diflubenzuron
142. Dinotefuran
143. Etofenprox
144. Fipronil
145. Imidacloprid
146. Indoxacarb
147. Malaoxon
148. Methoxychlor
149. Quinalphos
150. Spinosad
151. Tetramethrin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

148 2. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
3. Rice
Organophosphate
93. Azinphos-ethyl
94. Chlorpyrifos
95. Diazinon
96. Dichlorvos (DDVP)
97. Dicrotophos
98. Dimethoate
99. EPN
100. Ethion
101. Fenitrothion
102. Malathion
103. Methamidophos
104. Methidathion
105. Mevinphos
106. Monocrotophos
107. Omethoate
108. Parathion-ethyl
109. Parathion-methyl
110. Phosalone
111. Pirimiphos-ethyl
112. Pirimiphos-methyl
113. Profenofos
114. Prothiofos
115. Triazophos
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

149 2. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
3. Rice
Pyrethroid
86. Bifenthrin
87. Cyfluthrin
88. Cypermethrin
89. Deltamethrin
90. Fenvalerate
91. Lambda-Cyhalothrin
92. Permethrin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

150 2. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
3. Rice
Organochlorine
66. Aldrin
67. alpha-BHC
68. alpha-Chlordane
69. alpha-Endosulfan
70. beta-BHC
71. beta-Endosulfan
72. delta-BHC
73. Dieldrin
74. Endosulfan sulfate
75. Endrin
76. gamma-BHC
77. gamma-Chlordane
78. Heptachlor
79. Heptachlor-epoxide
80. o, p’-DDD
81. o, p’-DDE
82. o, p’-DDT
83. p, p’-DDD
84. p, p’-DDE
85. p, p’-DDT
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

151 1. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Exclude fruits with high fat content such as durian
Carbamate
49. Aldicarb
50. Aldicarb sulfone
51. Aldicarb sulfoxide
52. Carbaryl
53. Carbofuran
54. Carbofuran-3-hydroxy
55. Carbofuran-3-keto
56. Fenobucarb
57. Isoprocarb
58. Methiocarb
59. Methiocarb sulfone
60. Methiocarb sulfoxide
61. Methomyl
62. Metolcarb
63. Oxamyl
64. Promecarb
65. Thiodicarb
In-house method TE-CH-032 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and
Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P.752-754.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

152 1. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Exclude fruits with high fat content such as durian
Pyrethroid
19. Bifenthrin
20. Lambda-Cyhalothrin
21. Permethrin
22. Cyfluthrin
23. Cypermethrin
24. Fenvalerate
25. Deltamethrin
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) p. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

153 1. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Exclude fruits with high fat content such as durian
Organophosphate
26. Azinphos-ethyl
27. Chlorpyrifos
28. Diazinon
29. Dichlorvos (DDVP)
30. Dicrotophos
31. Dimethoate
32. EPN
33. Ethion
34. Fenitrothion
35. Malathion
36. Methamidophos
37. Methidathion
38. Mevinphos
39. Monocrotophos
40. Omethoate
41. Parathion-ethyl
42. Parathion-methyl
43. Phosalone
44. Pirimiphos-ethyl
45. Pirimiphos-methyl
46. Profenofos
47. Prothiofos
48. Triazophos
In-house method TE-CH-031 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and
Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

154 1. Vegetable and Fruit
(fresh, chilled, frozen)
Exclude fruits with high fat content such as durian
Pesticide residues group
Organochlorine
1. Aldrin
2. alpha-BHC
3. alpha-Chlordane
4. alpha-Endosulfan
5. beta-BHC
6. beta-Endosulfan
7. Dieldrin
8. Endosulfan sulfate
9. Endrin
10. gamma-BHC (Lindane)
11. gamma-Chlordane
12. Heptachlor
13. Heptachlor-epoxide
14. o,p’-DDD
15. o,p’-DDE
16. o,p’-DDT
17. p,p’-DDD
18. p,p’-DDT
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and
Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P. 752-754

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

155 89. Fresh Vegetable 813. Salmonella spp. In house method TE-MI-161 based on AOAC (2016) 2013.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

156 90. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

91. Non-Potable water *
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water

92. Cooling tower
93. Chiller system
94. Industrial water
95. Treated bathing water
96. Natural water
814. Legionella spp.
815. Legionella pneumophila
ISO 11731 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

157 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
816. Aerobic Plate Count AOAC (2016) 2015.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

158

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

159 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

817. Coliforms
818. Escherichia coli
AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

160 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
819. Enterobacteriaceae AOAC (2016) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

161 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
820. E.coli O157
821. E.coli O157:H7
AOAC RI Certificate No. 071202

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

162 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
822. Listeria monocytogenes AOAC (2016) 2014.07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

163 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
823. Listeria spp. AOAC (2016) 2014.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

164 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
824. Vibrio cholerae In house method TE-MI-169 based on FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

165 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
825. Vibrio parahaemolyticus In house method TE-MI-170 based on FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

166 97. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *
826. Yeasts and Molds AOAC (2016) 2014.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

167 98. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

99. Feeding stuffs
100. Pet Food and Raw Materials
101. Environmental sample in the area of production and food handling
827. Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

168

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

169 98. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

99. Feeding stuffs
100. Pet Food and Raw Materials
101. Environmental sample in the area of production and food handling
828. Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

170 98. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

99. Feeding stuffs
100. Pet Food and Raw Materials
101. Environmental sample in the area of production and food handling
829. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

171 98. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

99. Feeding stuffs
100. Pet Food and Raw Materials
101. Environmental sample in the area of production and food handling
830. E. coli O157
831. E. coli O157:H7
ISO 16654 : 2001/ Amd.1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

172 98. Food (2)
Food (2) as describesd
1. Meat and meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy and chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
25. Food in Sealed Containers included Canned food
26. Ready-to-Cook foods and Ready-to-Eat foods
27. Beverage *

99. Feeding stuffs
100. Pet Food and Raw Materials
101. Environmental sample in the area of production and food handling
832. Campylobacter spp.
833. Campylobacter coli
834. Campylobacter jejuni
ISO 10272-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

173 102. Waste water *
Wastewater * as described
1. Industrial wastewater
2. Wastewater into the ground water well
3. Wastewater into irrigation system
4. Wastewater from livestock farms
5. Wastewater from coastal aquaculture ponds
6. Wastewater from brackish water aquaculture ponds
7. Wastewater from fresh water aquaculture ponds
835. Coliforms
836. Fecal Coliforms
837. Escherichia coli
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

174 103. Beverage *
Berverage * as described
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas
2. Beverage, which is cointaining or made from fruits, plants or vegetables, and may also cointain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
3. Beverage which is cointaining or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
838. Coliforms
839. Fecal Coliforms
840. Escherichia coli
In house method TE-MI-171 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

175 104. Surface bacteria 841. Total Plate Count Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

176 105. Food (3)
Consisting or produced from GMOs
Food (3) as described
1. Soybean and Soybean products
2. Corn and Corn products
3. Cereal and Cereal products
4. Starch and Starch products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
GMOs : Screening
Internal control detection of
18S rRNA
Detection of Screening GMO:
842. Ca MV 35S - promoter
843. NOS - terminator
In-house method TE-GM-001 based on JRC Compendium of reference method for GMO analysis by Real time PCR
qualitative detection

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

177 106. Feed Stuff and Raw Materials 844. Bovine DNA
845. Sheep DNA
In-house method TE-GM-002 based on Real time PCR

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

178 107. External Grains and Seeds 846. Light filth AOAC (2016) 950.86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

179 108. Rice Flours
Extruded Rice Product and Rice Paper
847. Light filth AOAC (2016) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

180 109. Whole Tamarind Pulp 848. Light filth AOAC (2016) 945.87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

181 110. Tea 849. Light filth AOAC (2016) 981.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

182 111. Chili Pastes 850. Light filth Laboratory information Bulletin (LIB) No. 2865

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

183 112. Fish Canned
Fish meal and Fish Products
851. Light filth AOAC (2016) 972.38

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

184 113. Noodle, Wanton 852. Light filth AOAC (2016) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

185 114. Food (4)
Food (4) as described
1. Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Semi-processed foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other condiments
15. Starch and starch products
16. Food Enhancer
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-cream
24. Miscellaneous
853. Water activity In-house method TE-PH-019 based on AOAC (2016) 978.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

186 115. Feed 854. Water activity In-house method TE-PH-019 based on AOAC (2016) 978.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

187 116. Starch 855. Amylose In-house method TE-PH-021 based on Quality and Testing of Thai Hom Mali Rice, 2004 Department of Agriculture

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

188 117. Liquid 856. Brix In-house method TE-PH-020 based on Instruction Manual Hand Refractometer

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

189 118. Frozen Dessert Mochi 857. Light filth In-house method TE-PH-044 based on AOAC (2016) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

190 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Organochlorine
229. Aldrin
230. alpha-BHC
231. alpha-Chlordane
232. alpha-Endosulfan
233. beta-BHC
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

191 11. Chili
12. Tomato
13. Product consist of chili and tomato
- Curry paste
- Chicken sauce
177. Sudan I
178. Sudan II
179. Sudan III
180. Sudan IV
In-house method TE-CH-036 based on
O V’ere’tout, L. Demesse, L. Szymanski. Recherche et dosage des colorants Soudan et Bixine dans les pigments products a base de pigment. Laboratories de Paris-Massy

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

192 24. Potable water *
Potable water * as described
1. Drinking water in sealed containers
2. Ice
3. Drinking water
4. Water in food processing (Process water)
5. Filter water
6. Drinking water from automatic vending machine for drinking water
7. Groundwater for consumption
8. Tap water
9. Clean water
10. Mineral water

25. Non-Potable water *
(Except water from natural water sources and surface water)
Non-Potable water * as described
1. Surface water
2. Underground water
3. Tap water
4. Municipal water
5. Water from natural water sources
6. Processed water
7. Irrigation water system
8. Treated water
9. Water use in laboratory
10. Steam water
11. Boiler water
Organochlorine
234. beta-Endosulfan
235. Dieldrin
236. Endosulfan sulfate
237. Endrin
238. gamma-BHC
239. gamma-Chlordane
240. Heptachlor
241. Heptachlor-epoxide
242. o,p’ -DDD
243. o,p’ -DDE
244. o,p’ -DDT
245. p,p’ -DDD
246. p,p’ -DDE
247. p,p’ -DDT
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

193 26. Water from natural water sources and surface water Organochlorine
325. gamma-Chlordane
326. Heptachlor
327. Heptachlor-epoxide
328. o,p’-DDD
329. o,p’-DDE
330. o,p’-DDT
331. p,p’-DDD
332. p,p’-DDE
333. p,p’-DDT
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

194 27. Waste Water *
(Except wastewater from gas station)
Organochlorine
399. Aldrin
400. alpha-BHC
401. alpha-Chlordane
402. alpha-Endosulfan
403. beta-BHC
404. beta-Endosulfan
405. Dieldrin
406. Endosulfan sulfate
407. Endrin
408. gamma-BHC
409. gamma-Chlordane
410. Heptachlor
411. Heptachlor-epoxide
412. o,p’-DDD
413. o,p’-DDE
414. o,p’-DDT
415. p,p’-DDD
416. p,p’-DDE
417. p,p’-DDT
In-house method TE-CH-207 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, Part 6410B, 6610B, 6630B and 6630C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563