ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0001-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 50 ถนนพหลธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.: 02-9406881-3 ต่อ227 ,084-4513446
โทรสาร : 02-9406668 , 02-579489-5 ต่อ 200
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางสาวกัญจนพร สิงห์ยศ
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 46. Food**
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods Fish sauce and other kinds of sauce
13. Starch and starch Products
14. Snack cookies biscuit and cracker
15. Jam and Jelly
16. Chocolate
17. Potato and potato products
18. Ice-Cream

258. Total Sugar In-house method TE-CH-074 based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
2 59. Fishery and Fishery Product
(Fresh, Frozen, Processed)
282. Cadmium (Cd) In-house method TE–CH-035 based on Analysis, August 1994, Vol. 119 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
3 43. Dried Fruit
44. Fermented Fruit
45. Fruit Preserve
255. Synthetic color-Quantitative In-house method TE-CH-163 based on TIS 696-1987 by HPLC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
4 41. Candy
42. Fruit juice
254. Synthetic color-Qualitative In-house method TE-CH-210 based on TIS 696-1987 (มกอ. 696-2530)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
5 40. Starch 253. Ash AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
6 40. Starch 252. Moisture AOAC (2012) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
7 40. Starch 251. Total Nitrogen & Protein In-house method TE-CH-230 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
8 39. Canned Seafood 250. EDTA Bulls Department Medical Science Vol. 36 No. 4, October-December 1994.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
9 39. Canned Seafood 250. EDTA In-house method TE-CH-021 in connection with Analytical Chemistry 56 (1984) 315-317.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
10 38. Feed Stuff and Raw Material 249. Fat In-house method TE-CH-160 based on AOAC (2012) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
11 33. Meat and Meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
240. Protein In-house method TE-CH-042 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 33. Meat and Meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
241. Moisture AOAC (2012) 950.46 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 33. Meat and Meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
242. Ash AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 34. Fishery and Fishery Product (Fresh, Frozen, Processed)
243. Histamine (Fluorometer) AOAC (2012) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 35. Seafood and Seafood Product
36. Feed Stuff
37. Feed Cereal (Fresh, Frozen, Processed)
244. Fat AOAC (2012) 948.15
AOAC (2012) 954.02
AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 38. Feed Stuff and Raw Material 245. Protein In-house method TE-CH-012 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 38. Feed Stuff and Raw Material 246. Moisture AOAC (2012) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 38. Feed Stuff and Raw Material 247. Ash AOAC (2012) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 38. Feed Stuff and Raw Material 248. Crude fiber In-house method TE-CH-122 based on AOAC (2012) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20 31. Milk and Milk Products
32. Feed Stuff and Raw Materials
Melamine and derivatives
238. Ammeline
239. Ammelide
In-house method TE-CH-209 based on Laboratory Information Bulletin. LIB No. 4422 24 (2008). (LC-MS/MS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 31. Milk and Milk Products
32. Feed Stuff and Raw Materials
237. Cyanuric Acid In-house method TE-CH-206 based on Laboratory Information Bulletin. LIB No. 4422 24 (2008). (LC-MS/MS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 30. Feed Stuff and Raw Materials Melamine and derivatives
234. Ammeline
235. Ammelide
236. Cyanuric Acid
In-house method TE-CH-166 based on Laboratory Information Bulletin. LIB No.4423 24 (2008). (GC-MS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 30. Feed Stuff and Raw Materials Quinolone groups and Fluoroquinolone group
225. Enrofloxacin
226. Ciprofloxacin
227. Norfloxacin
228. Sarafloxacin
229. Danofloxacin
230. Difloxacin
231. Flumeguine
232. Nalidixic Acid
233. Oxolinic Acid
In-house method TE-CH-259 based on Journal of Chromatrography A, Vol. 952 (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 30. Feed Stuff and Raw Materials Nitrofuran (parent drug)
221. NFZ
222. NFT
223. FZD
224. FTD
In-house method TE-CH-001 based on Journal of Chromatography A, Vol. 771 (1997) 349-354 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 23. Meat and Pig Serum 196. Sulfonamides (LC-MS/MS) In-house method TE-CH-167 based on Journal of Liquid Chromatography 18 (5), (1995) 965 - 975

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 23. Meat and Pig Serum 196. Sulfonamides (LC-MS/MS) In-house method TE-CH-061 based on Journal of Chromatography A, 898 (2000) 95-102

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 30. Feed Stuff and Raw Materials Sulfonamides
202. Sulfadiazine
203. Sulfapyridine
204. Sulfathiazole
205. Sulfamerazine
206. Sulfamethazine
207. Sulfamonomethoxine
208. Sulfachloropyridazine
209. Sulfisoxazole
210. Sulfamethoxazole
211. Sulfadimethoxine
212. Sulfadimidine
213. Sulfaquinoxaline
214. Sulfamonomethoxine
215. Sulfachloropyridazine
216. Sulfisoxazole
217. Sulfamethoxazole
218. Sulfadimethoxine
219. Sulfadimidine
220. Sulfaquinoxaline
In-house method TE-CH-258 based on Journal of Chromatography A, Vol. 898 (2000) 95-102 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
28 22. Pig Serum 195. Sulphamethazine (ELISA) EURO Proxima 5101 SUL [10] 05.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
29 21. Meat 194. Tetracycline group In house method TE-CH-298 based on Journal of Chromatography A, 987 (2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
30 21. Meat 193. Quinolone group and Fluoroquinolone group
In-house method : TE-CH-115 based on Journal of Chromatography A, 974 (2002) 53-89

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
31 21. Meat 192. Chloramphenical (LC-MS/MS)
In-house method TE-CH-027 based on Journal of Chromatography B, 791 (2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
32 21. Meat Nitrofuran Metabolites
(LC-MS/MS)
188. AOZ
189. AMOZ
190. AHD
191. SEM
In-house method TE-CH-002 based on Journal of Chromatography B, 691 (1997) 87-94 (Total and Tissue Bound Residues)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
33 2. Vegetable and Fruit
3. Rice
Pyrethroid
86. Bifenthrin
87. Cyfluthrin
88. Cypermethrin
89. Deltamethrin
90. Fenvalerate
91. Lambda-Cyhalothrin
92. Permethrin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 2. Vegetable and Fruit
3. Rice
Organophosphate
93. Azinphos-ethyl
94. Chlorpyrifos
95. Diazinon
96. Dichlorvos (DDVP)
97. Dicrotophos
98. Dimethoate
99. EPN
100. Ethion
101. Fenitrothion
102. Malathion
103. Methamidophos
104. Methidathion
105. Mevinphos
106. Monocrotophos
107. Omethoate
108. Parathion-ethyl
109. Parathion-methyl
110. Phosalone
111. Pirimiphos-ethyl
112. Pirimiphos-methyl
113. Profenofos
114. Prothiofos
115. Triazophos
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 2. Vegetable and Fruit
3. Rice
Carbamate
116. Aldicarb
117. Aldicarb sulfone
118. Aldicarb sulfoxide
119. Carbaryl
120. Carbofuran
121. Carbofuran-3-hydroxy
122. Fenobucarb
123. Isoprocarb
124. Methiocarb
125. Methiocarb sulfone
126. Methiocarb sulfoxide
127. Methomyl
128. Metolcarb
129. Oxamyl
130. Promecarb
131. Thiodicarb
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 6. Vegetable and Fruit Fungicide
158. Cabendazim
159. Dimethomorph
160. Metalaxyl
161. Prochloraz
162. Procymidone
163. Propiconazole
QuEChERS Method EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 7. Rice 164. Flutolanil
165. Iprodione
166. Isoprothiolane
167. Carbendazim
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 8. Vegetable and Fruit Herbicide
168. Diuron
169. Metribuzin
170. Trifluralin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 9. Rice 171. Atrazine
172. Bentazone
173. Molinate
174. Profoxydim
175. Propanil
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 10. Vegetable and Fruit Acaricide
176. Tetradifon
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 11. Chili
12. Tomato
13. Product consist of chili and tomato
177. Sudan I
178. Sudan II
179. Sudan III
180. Sudan IV
In-house method TE-CH-036 based on O V'ere'tout, L. Demesse, L. Szymanski. Recherche et dosage des colorants Soudan et Bixine dans les pigments products a base de pigment. Laboratories de Paris-Massy

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 14. Sauce 181. 3-MCPD and 1,3-DCP In-house method TE-CH-111 based on Journal of Chromatography A, 952 (2002) P.185-192

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 15. Food and Feedstuffs
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed) 13. Fish sauce and other kinds of sauce
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed) 14. Spice and other Condiments
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed) 15. Starch and starch products
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed) 16. Seasoning and Food additive
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed) 17. Snack cookies biscuit and cracker
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed) 18. Jam and Jelly
7. Nut and nut products 19. Chocolate
8. Milk and milk products 20. Candy, chewing gum
9. Egg and egg products 21. Potato and potato products
10. Algae and algae products 22. Honey
11. Tea, Coffee, Cocoa 23. Ice-Cream
12. Ready to cook foods 24. Miscellaneous
182. Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Total Aflatoxin

In-house method TE-CH-025 in connection with AOAC (2012) 991.31 and AOAC (2012) 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 16. Milk and Milk Products 183. Aflatoxin M1 In-house method TE-CH-323 based on AOAC (2012) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 17. Cereal and Cereal Products
18. Spices and Herb
19. Roasted Coffee
184. Ochratoxin A In-house method TE-CH-138 based on AOAC (2012) 2000.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 20. Pig urine and Meat 185. Beta-agonist (ELISA) EURO Proxima 5061 BAG 1p [19] 09.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 21. Meat 186. Chloramphenical (ELISA) EURO Proxima 5091 CAP [21] 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 21. Meat 187. Beta-agonist In-house method TE-CH-044 based on Journal of Chromatography B, 813 (2004) 35-45

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 2. Vegetable and Fruit
3. Rice
Organochlorine
66. Aldrin
67. alpha-BHC
68. alpha-Chlordane
69. alpha-Endosulfan
70. beta-BHC
71. beta-Endosulfan
72. delta-BHC
73. Dieldrin
74. Endosulfan sulfate
75. Endrin
76. gamma-BHC
77. gamma-Chlordane
78. Heptachlor
79. Heptachlor-epoxide
80. o, p’-DDD
81. o, p’-DDE
82. o, p’-DDT
83. p, p’-DDD
84. p, p’-DDE
85. p, p’-DDT
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 1. Vegetable and Fruit Carbamate
49. Aldicarb
50. Aldicarb sulfone
51. Aldicarb sulfoxide
52. Carbaryl
53. Carbofuran
54. Carbofuran-3-hydroxy
55. Carbofuran-3-keto
56. Fenobucarb
57. Isoprocarb
58. Methiocarb
59. Methiocarb sulfone
60. Methiocarb sulfoxide
61. Methomyl
62. Metolcarb
63. Oxamyl
64. Promecarb
65. Thiodicarb
In-house method TE-CH-032 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P.752-754.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 1. Vegetable and Fruit Organophosphate
26. Azinphos-ethyl
27. Chlorpyrifos
28. Diazinon
29. Dichlorvos (DDVP)
30. Dicrotophos
31. Dimethoate
32. EPN
33. Ethion
34. Fenitrothion
35. Malathion
36. Methamidophos
37. Methidathion
38. Mevinphos
39. Monocrotophos
40. Omethoate
41. Parathion-ethyl
42. Parathion-methyl
43. Phosalone
44. Pirimiphos-ethyl
45. Pirimiphos-methyl
46. Profenofos
47. Prothiofos
48. Triazophos
In-house method TE-CH-031 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P. 752-754.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 1. Vegetable and Fruit Pyrethroid
19. Bifenthrin
20. Lambda-Cyhalothrin
21. Permethrin
22. Cyfluthrin
23. Cypermethrin
24. Fenvalerate
25. Deltamethrin
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P. 752-754.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 1. Vegetable and Fruit Pesticide residues group
Organochlorine
1. Aldrin
2. alpha-BHC
3. alpha-Chlordane
4. alpha-Endosulfan
5. beta-BHC
6. beta-Endosulfan
7. Dieldrin
8. Endosulfan sulfate
9. Endrin
10. gamma-BHC (Lindane)
11. gamma-Chlordane
12. Heptachlor
13. Heptachlor-epoxide
14. o,p’-DDD
15. o,p’-DDE
16. o,p’-DDT
17. p,p’-DDD
18. p,p’-DD
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-Line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals, Fresenius Z Anal. Chem., 322 (1985) P. 752-754.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 47. Food and Food Product
48. Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
261. Total Phosphorus (P2O5) OAC (2012) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 59. Fishery and Fishery Product
(Fresh, Frozen, Processed)
281. Lead (Pb) In-house method TE–CH-035 based on Analysis, August 1994, Vol. 119 by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
278. Suspended Solid Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 2540-D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 46. Food**
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods Fish sauce and other kinds of sauce
13. Starch and starch Products
14. Snack cookies biscuit and cracker
15. Jam and Jelly
16. Chocolate
17. Potato and potato products
18. Ice-Cream

260. Fatty Acid Composition In-house method TE-CH-208 based on AOAC (2012) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
58 57. Seafood and Seafood Product 279. Histamine (HPLC) In-house method based on Journal of AOAC International Vol.81 No.5, 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
59 58. Fertilizer 280. Potassium (K2O) In-house method TE-CH-182 base on Official Methods of Analysis of Fertilizers. JAPAN (1987) by ICP-OES

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
60 46. Food**
Food** as describes
1. Soybean and Soybean products
2. Corn and Corn products
3. Cereal and Cereal products
4. Starch and Starch products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
7. Oil
8. Condiments
259. Carbohydrate and Energy In-house method TE-CH-169 based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
61 47. Food and Food Product
48. Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
262. Benzoic acid & Sorbic acid Nordic Committee on Food Analysis (1987) No. 124

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
62 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
294. Iron (Fe) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
63 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
293. Zinc (Zn) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
64 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
292. Copper (Cu) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
65 60. Feed stuff and Raw Material 291. Copper (Cu) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
66 60. Feed stuff and Raw Material 290. Magnesium (Mg) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
67 60. Feed stuff and Raw Material 289. Calcium (Ca) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
68 60. Feed stuff and Raw Material 288. Sodium (Na) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
69 60. Feed stuff and Raw Material 287. Potassium (K) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
70 60. Feed stuff and Raw Material 286. Zinc (Zn) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
71 60. Feed stuff and Raw Material 285. Manganese (Mn) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
72 49. Food and Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
Vitamin C In-house method TE-CH-120 based on Compendium of Methods for Food Analysis (2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
73 60. Feed stuff and Raw Material 284. Iron (Fe) In-house method TE-CH-12 based on ISO 6869 : 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
74 59. Fishery and Fishery Product
(Fresh, Frozen, Processed)
283. Mercury (Hg) In-house method TE–CH-035 based on AOAC (2012) 974.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
75 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
276. Total Hardness Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
76 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
275. Nitrite (NO2-N) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, PHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 4500 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
77 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
274. Nitrate (NO3-N) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, PHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 4500 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
78 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
273. Chemical Oxygen Demand (COD)
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, PHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 5220 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
79 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
272. Biochemical oxygen demand (BOD)
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, PHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
80 53. Organic Fertilizer 271. Total Nitrogen In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2012) 993.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
81 52. Chemical Fertilizer 270. Total Nitrogen In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2012) 993.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
82 51. Fertilizer 269. Total Phosphate (Total P2O5) In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2012) 958.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
83 50. Beverage
- Tea
- Coffee
- Cocoa
268. Caffeine In-house method TE-CH-019 based on Compendium of Methods for Food Analysis (2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
84 49. Food and Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
267. Vitamin B2 In-house method TE-CH-057 based on J. Agric. Food Chemistry (1984), 32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
85 49. Food and Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
266. Vitamin B1 In-house method TE-CH-057 based on AOAC (2012) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
86 49. Food and Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
265. Vitamin A In-house method TE-CH-024 based on Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand, 1st Edition, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
87 54. Surface water
55. Potable water
56. Waste water
277. Chloride Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 4500-Cl B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
88 46. Food**
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
257. Cholesterol In-house method TE-CH-143 based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
89 46. Food**
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
256. Total Dietary Fiber In-house method TE-CH-076 based on AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
90 5. Rice Other Insecticide
152. Chlorpyrifos-methyl
153. Diflubenzuron
154. Fipronil
155. Tebufenozide
156. Thiacloprid
157. Trichlorfon
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
91 4. Vegetable and Fruit Other Insecticide
132. Acetamiprid
133. Amitraz
134. Azinphos-methyl
135. Carbosulfan
136. Chlorantraniliprole
137. Chlorfluazuron
138. Chlorpyrifos-methyl
139. Clothianidin
140. Dicofol
141. Diflubenzuron
142. Dinotefuran
143. Etofenprox
144. Fipronil
145. Imidacloprid
146. Indoxacarb
147. Malaoxon
148. Methoxychlor
149. Quinalphos
150. Spinosad
151. Tetramethrin
QuEChERS Method EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
92 29. Shrimp and Shrimp Products (Fresh, Frozen, Processed)
201. Oxytetracycline In-house method TE-C-003 based on AOAC (2012) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
93 26. Chili sauce
27. Tomato sauce
28. Product consist of chili and tomato sauce
200. Sudan dye and Para red In-house method TE-CH-112 based on Journal of Chromatography A Vol. 1042 (2004) 123-130

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
94 24. Liver (Fresh)
- Duck
- Chicken
- Pig
198. Nitrofuran Metabolites (Total residue & Bond residue)
In-house method TE-CH-002 based on Journal of Chromatography B, 691 (1997) 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
95 25. Aquatic Animals 199. Malachite green In-house method TE-CH-070 based on Journal of Analytical Chimica Acta 529 (2005) 173-177

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
96 24. Liver (Fresh)
- Duck
- Chicken
- Pig
197. Chloramphenical (ELISA) EURO Proxima 5091 CAP [21] 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
97 47. Food and Food Product
48. Beverage*
Food and Beverage* as describes
1. Meat and meat Products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Algae and algae products
10. Tea, Coffee, Cocoa
11. Beverages (except drinking water)
12. Starch and starch products
13. Snack cookies biscuit and cracker
14. Jam and Jelly
15. Chocolate
16. Potato and potato products
17. Ice-Cream
263. Sulfur dioxide (SO2) AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
98 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
295. Potassium (K) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
99 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
296. Sodium (Na) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
100 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
297. Manganese (Mn) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
101 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
298. Magnesium (Mg) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
102 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
299. Lead (Pb) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
103 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
300. Cadmium (Cd) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
104 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
301. Arsenic (As) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
105 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
302. Selenium (Se) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
106 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
303. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
107 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
304. Calcium (Ca) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
108 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
305. Tin (Sn) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
109 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
306. Cobalt (Co) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
110 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
307. Nickel (Ni) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
111 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
308. Vanadium (V) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
112 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
309. Antimony (Sb) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
113 61. Meat and Meat Products
62. Egg and Egg Products
63. Starch and Starch Products
64. Spice and Spice Product
65. Fruit, Vegetable and Products
66. Beverage and Fruit Juice
67. Milk and Milk Products
68. Cereal and Cereal Products
69. Herb and Herb Products
70. Fishery and Fishery Product
310. Chromium (Cr) In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
114 71. Surface water
72. Potable water
73. Waste water
311. Boron (B)
312. Aluminum (Al)
313. Chromium (Cr)
314. Manganese (Mn)
315. Iron (Fe)
316. Cobalt (Co)
317. Nickel (Ni)
318. Copper (Cu)
319. Zinc (Zn)
320. Arsenic (As)
321. Selenium (Se)
322. Molybdenum (Mo)
323. Silver (Ag)
324. Cadmium (Cd)
325. Tin (Sn)
326. Antimony (Sb)
327. Cesium (Cs)
328. Barium (Ba)
329. Gold (Au)
330. Mercury (Hg)
331. Lead (Pb)
332. Bismuth (Bi)
333. Magnesium (Mg)
334. Potassium (K)
335. Calcium (Ca)
336. Sodium (Na)
337. Sulfur (S)
338. Phosphorus (P)
339. Silicon (Si)
340. Vanadium (V)
341. Strontium (Sr)
342. Titanium (Ti)
343. Lithium (Li)
344. Beryllium (Be)
345. Thallium (Tl)
In-house method TE-CH-126 based on Standard methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22rd Edition 2012, Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
115 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
346. Aerobic Plate Count (Total Plate Count)
AOAC (2012) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
116 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
346. Aerobic Plate Count (Total Plate Count) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition 2015, Chapter 8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
117 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
346. Aerobic Plate Count (Total Plate Count) FDA BAM, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
118 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
347. Escherichia coli
348. Coliforms
AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
119 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
349. Fecal Coliforms
350. Coliforms
351. Escherichia coli
FDA BAM, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
120 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
352. Staphylococcus aureus - AOAC (2012) 2003.07
- AOAC (2012) 2003.08
- AOAC (2012) 2003.11
- FDA BAM, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
121 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
353. Bacillus cereus - ISO 7932: 2004 (E)
- FDA BAM, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
122 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
354. Clostridium perfringens FDA BAM, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
123 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
355. Fecal streptococci
356. Enterococci
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
124 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
357. Yeasts and Moulds - AOAC (2012) 997.02
- Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition 2015, Chapter 21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
125 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
358. Salmonella spp. - ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004 (E)
- AOAC (2013) 2013.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
126 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
359. Vibrio cholerae FDA BAM, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
127 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
360. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
128 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
361. Listeria monocytogenes - ISO 11290-1 : 1996 (E)/Amd 1 : 2004 (E)
- AOAC (2012) 996.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
129 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
362. Listeria spp. - SO 11290-1 : 1996 (E) / Amd 1 : 2004 (E)
- AOAC (2012) 996.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
130 74. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
363. Enterobacteriaceae Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
131 75. Water and Ice 364. Aerobic plate count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
132 75. Water and Ice 365. Escherichia coli
366. Fecal Coliforms
367. Coliforms
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
133 75. Water and Ice 368. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
134 75. Water and Ice 369. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
135 75. Water and Ice 370. Clostridium perfringens Environment Agency, The Microbiology of Drinking Water, 2010. Part 6

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
136 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
371. Bacillus cereus ISO 21871 : 2006 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
137 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
372. Shigella spp. ISO 21567: 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
138 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
373. Coliforms ISO 4831 : 2006 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
139 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
374. Escherichia coli ISO 7251 : 2005 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
140 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
375. Coliforms ISO 4832 : 2006 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
141 76. Food*
77. Feed Stuff Pet Food and
Raw Materials Environmental
sample in
78. the area of production and
food handing

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
376. Staphylococcus aureus (Coagulase-positive staphylococci)
ISO 6888-3 : 2003/Cor.1 : 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
142 79. Meat 377. Anti-Bacterial Substance Residues ( Micro Assay )
Detection of Anti-Bacterial Substance Residues, Bureau of Quality Control of Livestock Products , Thailand Issue No.4 Date 23 May 2014, p.1-20, Revised 1, Revised date 29 May 2015, p 13/20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
143 80. Feed and Feed stuff Pet Food Raw Materials
377. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
144 81. Fresh Vegetable 378. Salmonella spp. In house method TE-MI-118 based on AOAC (2013) 2013.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
145 82. Potable water
Water Consumption
Cooling Tower
Chiller System
Industrial water and Natural water
379. Legionella spp.
380. Legionella pneumophila
ISO 11731 : 1998 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
146 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
380. Aerobic Plate Count AOAC (2015) 2015.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
147 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
381. Coliforms
382. Escherichia coli
AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
148 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
Enterobacteriaceae AOAC (2012) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
149 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
383. E.coli O157,
384. E.coli O157 : H7
AOAC RI Certificate No. 071202

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
150 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
384. Listeria monocytogenes AOAC (2014) 2014.07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
151 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
385. Listeria spp. AOAC (2014) 2014.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
152 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
386. Vibrio cholerae In house method TE-MI-006 based on FDA BAM, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
153 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
387. Vibrio parahaemolyticus In house method TE-MI-007 based on FDA BAM, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
154 83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream83. Food*
Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
388. Yeasts and Molds AOAC (2014) 2014.05 AOAC (2014) 2014.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
155 83. Food*
84. Feed Stuff Pet Food and
85. Raw Materials Environmental
sample in the area of production
and food handing

Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
389. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
156 83. Food*
84. Feed Stuff Pet Food and
85. Raw Materials Environmental
sample in the area of production
and food handing

Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
390. Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
157 83. Food*
84. Feed Stuff Pet Food and
85. Raw Materials Environmental
sample in the area of production
and food handing

Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
391. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
158 83. Food*
84. Feed Stuff Pet Food and
85. Raw Materials Environmental
sample in the area of production
and food handing

Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
392. E.coli O157
393. E.coli O157 : H7
ISO 16654 : 2001(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
159 83. Food*
84. Feed Stuff Pet Food and
85. Raw Materials Environmental
sample in the area of production
and food handing

Food** as describes
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Starch and starch Products
15. Snack cookies biscuit and cracker
16. Jam and Jelly
17. Chocolate
18. Potato and potato products
19. Ice-Cream
393. Campylobacter spp.
394. Campylobacter coli
395. Campylobacter jejuni
- ISO 10272-1 : 2006(E)
- TECRA Campylobacter Visual Immunoassay

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
160 86. Ice
87. Water and Wastes Water
394. Coliforms
395. Fecal Coliforms,
396. Escherichia coli
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 9221B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
161 88. Beverage

Beverage as describes
- Beverage in sealed and unsealed containers
395. Coliforms
396. Fecal Coliforms,
397. Escherichia coli
In house method TE-MI-028 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. Part 9221B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
162 89. Surface bacteria 396. Total Plate Count Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition 2015, Chapter 3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
163 90. Food**
consisting or produced
from GMOs

Food** as describes
1. Soybean and Soybean products
2. Corn and Corn products
3. Cereal and Cereal products
4. Starch and Starch products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
7. Oil
8. Condiments
GMOs : Screening
Detection of sample
397. DNA : 18S rRNA
398. Ca MV 35S-promoter
399. NOS-terminator
In-house method TE-GM-001 based on JRC Compendium of reference method for GMO analysis by Real time PCR qualitative detection

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
164 91. External Grain and Seeds 398. Light filth AOAC (2012) 950.86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
165 92. Rice Flour Extruded Rice Product and Rice Paper

399. Light filth AOAC (2012) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
166 93. Whole Tamarind Pulp 400. Light filth AOAC (2012) 945.87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
167 94. Tea 401. Light filth AOAC (2012) 981.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
168 95. Chili Pastes 402. Light filth Laboratory information Bulletin (LIB) No. 2865

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
169 96. Fish Canned Fish meal and Fish Products
403. Light filth AOAC (2012) 972.38

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
170 97. Noodle Wanton 404. Light filth AOAC (2012) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
171 98. Food*

Food* as describes
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products
(Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Seasoning and Food additive
17. Snack cookies biscuit and cracker
18. Jam and Jelly
19. Chocolate
20. Candy, chewing gum
21. Potato and potato products
22. Honey
23. Ice-Cream
24. Miscellaneous
405. Water activity In-house method TE-PH-019 based on AOAC (2012) 978.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
172 99. Feed 406. Water activity In-house method TE-PH-019 based on AOAC (2012) 978.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
173 100. Starch 407. Amylose Quality and Testing of Thai Hom Mali Rice, 2004 Department of Agriculture

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
174 101. Liquid 408. Brix Hand Refractometer

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ