ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0010-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี้ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 256/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.: 02-939131-3 , 02-5116113-5
โทรสาร : 02-5123821, 02-5116114
Website : www.seallab.co.th/th
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 4. Drinking water, Ice and potable water MPN Fecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF 22nd Ed., 2012, part 9221 E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
2 4. Drinking water, Ice and potable water
MPN Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF 22nd Ed., 2012, part 9221 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
3 3. ISO 6888-1 : 1999 / Amd 1 : 2003 Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
4 4. Drinking water, Ice and potable water Total Plate Count Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF 22nd Ed., 2012, part 9215 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
5 3. Beverage in sealed container - MPN Coliforms
- Escherichia coli
FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
6 3. Beverage in sealed container Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
7 3. Beverage in sealed container Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999 / Amd 1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
8 5. Milk and milk products Protein AOAC (2012) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
9 5. Milk and milk products Moisture AOAC (2012) 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
10 2. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
5. Vegetable and vegetable products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
6. Milk and milk products
7. Egg and egg products
8. Ready - to - eat foods
9. Ready - to - cook foods
10. Processed foods
Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
11 2. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
5. Vegetable and vegetable products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
6. Milk and milk products
7. Egg and egg products
8. Ready - to - eat foods
9. Ready - to - cook foods
10. Processed foods
Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
12 2. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
5. Vegetable and vegetable products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
6. Milk and milk products
7. Egg and egg products
8. Ready - to - eat foods
9. Ready - to - cook foods
10. Processed foods
Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999 / Amd 1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
13 2. Food*
Food* as describes
1. Meat and meat products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
5. Vegetable and vegetable products (Raw, Cooked, Chilled, Frozen)
6. Milk and milk products
7. Egg and egg products
8. Ready - to - eat foods
9. Ready - to - cook foods
10. Processed foods
- MPN Coliforms
- Escherichia coli
- FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)
- ISO 7251 : 2005
- ISO 4831 : 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
14 1. Food in sealed container Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
15 1. Food in sealed container Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
16 1. Food in sealed container Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999 / Amd.1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
17 1. Food in sealed container - MPN Coliforms
- Escherichia coli
FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
18 1. Food in sealed container Total Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
19 5. Milk and milk products Fat AOAC (2012) 989.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
20 5. Milk and milk products Ash AOAC (2012) 945.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
21 5. Milk and milk products Carbohydrate AOAC International, 1993 (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
22 5. Milk and milk products Fatty acid In-house method TS-CH-1857 based on AOAC (2012) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
23 5. Milk and milk products Total energy and energy from fat AOAC International, 1993 (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
24 5. Milk and milk products Total dietary fiber In-house method TS-CH-1809 based on AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
25 5. Milk and milk products Total sugar In-house method TS-CH-1861 in connection with :
- AOAC (2012) 925.35
- AOAC (2012) 906.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
26 5. Milk and milk products Vitamin A In-house method TS-CH-1813 based on AOAC (2012) 992.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
27 5. Milk and milk products Vitamin B1 In-house method TS-CH-1814 based on AOAC (2012) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
28 5. Milk and milk products Vitamin B2 In-house method TS-CH-1835 based on AOAC (2012) 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
29 5. Milk and milk products Cholesterol In-house method TS-CH-1855 based on AOAC (2012) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
30 5. Milk and milk products - Sodium
- Calcium
- Iron
In-house method TS-CH-1860 in connection with :
- AOAC (2012) 975.03
- AOAC (2012) 985.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
31 6. Fruit juice Moisture In-house method TS-CH-1858 based on AOAC (2012) 990.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
32 6. Fruit juice Protein AOAC (2012) 920.152

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
33 6. Fruit juice Fat In-house method TS-CH-1856 based on AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
34 6. Fruit juice Ash AOAC (2012) 940.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
35 6. Fruit juice Carbohydrate AOAC International, 1993 (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
36 6. Fruit juice Total energy and energy from fat AOAC International, 1993 (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
37 6. Fruit juice Total dietary fiber In-house method TS-CH-1809 based on AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
38 6. Fruit juice Vitamin A In-house method TS-CH-1813 based on AOAC (2012) 992.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
39 6. Fruit juice Vitamin B1 In-house method TS-CH-1814 based on AOAC (2012) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
40 6. Fruit juice Vitamin B2 In-house method TS-CH-1835 based on AOAC (2012) 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
41 6. Fruit juice - Sodium
- Calcium
- Iron
In-house method TS-CH-1860 in connection with :
- AOAC (2012) 975.03
- AOAC (2012) 985.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
42 7. Beverage Moisture In-house method TS-CH-1858 based on AOAC (2012) 990.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
43 7. Beverage Protein AOAC (2012) 920.152

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
44 7. Beverage Fat In-house method TS-CH-1856 based on AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
45 7. Beverage Ash AOAC (2012) 940.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
46 7. Beverage Total dietary fiber In-house method TS-CH-1809 based on AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
47 7. Beverage Total sugar In-house method TS-CH-1861 in connection with :
- AOAC (2012) 925.35
- AOAC (2012) 906.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
48 7. Beverage - Sodium
- Calcium
- Iron
In-house method TS-CH-1834 in connection with :
- AOAC (2012) 975.03
- AOAC (2012) 985.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
49 7. Beverage Vitamin B1 In-house method TS-CH-1814 based on AOAC (2012) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
50 7. Beverage Vitamin B2 In-house method TS-CH-1835 based on AOAC (2012) 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
51 8. Canned animal feeds Moisture In-house method TS-CH-1801 based on AOAC (2012) 950.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
52 8. Canned animal feeds Protein In-house method TS-CH-1802 based on AOAC (2012) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
53 8. Canned animal feeds Fat AOAC (2012) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
54 8. Canned animal feeds Ash ISO 5984 : 2002

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
55 8. Canned animal feeds Carbohydrate AOAC International, 1993 (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
56 9. Corn flake Moisture AOAC (2012), 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
57 9. Corn flake Protein AOAC (2012), 979.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
58 9. Corn flake Fat AOAC (2012), 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
59 9. Corn flake Ash AOAC (2012), 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
60 9. Corn flake Carbohydrate AOAC International, 1993. (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
61 9. Corn flake Total energy and energy from fat AOAC International, 1993. (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
62 10. Meat and meat products Moisture AOAC (2012), 950.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
63 10. Meat and meat products Protein AOAC (2012), 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
64 10. Meat and meat products Fat AOAC (2012), 960.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
65 10. Meat and meat products Ash AOAC (2012), 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
66 10. Meat and meat products Carbohydrate AOAC International, 1993. (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
67 10. Meat and meat products Total energy and energy from fat AOAC International, 1993. (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
68 10. Meat and meat products Fatty acids In-house method TS-CH-1857 based on AOAC (2012), 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
69 10. Meat and meat products Cholesterol In-house method TS-CH-1848 based on AOAC (2012), 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
70 11. Cereal and cereal products Moisture AOAC (2012), 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
71 11. Cereal and cereal products Protein AOAC (2012), 979.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
72 11. Cereal and cereal products Fat AOAC (2012), 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
73 11. Cereal and cereal products Ash AOAC (2012), 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
74 11. Cereal and cereal products Carbohydrate AOAC International, 1993. (Chapter 1)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
75 11. Cereal and cereal products Total energy and energy from fat AOAC International, 1993. (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
76 11. Cereal and cereal products Total dietary fiber In-house method TS-CH-1809 based on AOAC (2012) ,985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
77 11. Cereal and cereal products Vitamin A In-house method TS-CH-1813 based on AOAC (2012), 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
78 11. Cereal and cereal products Vitamin B1 In-house method TS-CH-1814 based on AOAC (2012), 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
79 11. Cereal and cereal products Vitamin B2 In-house method TS-CH-1825 based on AOAC (2012), 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
80 11. Cereal and cereal products - Sodium
- Calcium
- Iron
In-house method TS-CH-1860 in connection with :
- AOAC (2012) 975.03
- AOAC (2012) 985.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
81 12. Fruit juice in sealed container
Total sugar In-house method TS-CH-1808 in connection with :
- AOAC (2012), 925.35
- AOAC (2012), 906.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
82 13. - Fish and Fish products
- Dietary Supplements products
Mercury In-house method TS-CH-1852 based on AOAC (2012), 977.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
83 13. - Fish and Fish products
- Dietary Supplements products
Arsenic In-house method TS-CH-1851 based on AOAC (2012), 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 12 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ขอบข่ายหมดอายุ