ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0011-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 611/277-279 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์.: 02-2921645 , 02-2921648
โทรสาร : 02-2921646 , 02-6898652
Website : 
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางสาวศุภรพันธุ์ บรรลือสินธุ์, คุณแววดาว
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 3. Water and wastewater - pH
4.0 to 10.0
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 4500-H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
2 2. Wastewater - COD
40 to 600 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 5220 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
3 2. Wastewater - Total dissolved solids
10 to 5,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 C,
dried at 180°C ± 2°C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
4 2. Wastewater - Total suspended solids
10 to 2,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
5 2. Wastewater - Total solids
10 to 4,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
6 2. Wastewater - Zinc
0.04 to 10 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
7 2. Wastewater - Nickel
0.04 to 20 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
8 2. Wastewater - Manganese
0.02 to 20 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
9 2. Wastewater - Lead
0.10 to 40 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
10 2. Wastewater - Copper
0.02 to 20 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
11 2. Wastewater - Cadmium
0.02 to 10 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
12 1. Water - Total suspended solids
10 to 2,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
13 1. Water - Total dissolved solids
10 to 4,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 C,
dried at 180°C ± 2°C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
14 1. Water - Total solids
10 to 2,000 mg/l
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
15 1. Water - Zinc
0.04 to 1.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
16 1. Water - Nickel
0.04 to 2.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
17 1. Water - Manganese
0.02 to 2.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
18 1. Water - Lead
0.10 to 4.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
19 1. Water - Copper
0.02 to 2.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ
20 1. Water - Cadmium
0.02 to 1.0 mg/l
- In-house method : ALS.TH.901 based on
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 3030 E and
part 3111 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 26 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขอบข่ายหมดอายุ