ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0015-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์.: 081-9180391, 02-8868088 ต่อ 5118,5119
โทรสาร : 02-8835022 , 02-8868088 ต่อ 5666
Website : www.nfi.or.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางสาวเบญจวรรณ เจิมสุจริต
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 5. Food 3
Food 3
1.Milk and milk products
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
4.Cereal and cereal products
5.Nut and nut products
6.Instant food
7.Fat and Oil
39. Trans Fatty acid In-house method T 9142 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

2 6. Food 4
Food 4
1.Milk and milk products
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
4.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
5.Cereal and cereal products
6.Nut and nut products
7.Egg and egg products
8.Seaweed and seaweed products
9.Flour and flour product
10.Instant food and ready to cook
11.Tea, Coffee, Cocao
12.Seasoning
13.Fish sauce and sauce
40. Cholesterol In-house method T 992 based on Journal of AOAC International Vol. 76, No. 4, 1993.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

3 1. Food 1
Food 1
1.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Wheat flour
4.Grains and grains products
5.Macaroni and similar products
6.Bread
7.Baked products
8.Fresh milk, Ready to drink milk, Milk powder
9.Cream
10.Cereal Adjuncts
1. Fat AOAC (2016) 948.15, 960.39, 922.06, 945.38F, 925.12, 935.38, 935.39D, 989.05, 995.19, 945.18A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4 2. - Cereal and cereal products
- Flour and flour products
1. Fat In-house method T 966 based on AOAC (2016) 945.38F, 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

5 3. - Milk and milk products
- Cream and cream products
1. Fat In-house method T 967 based on AOAC (2016) 989.05, 995.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

6 4. Food 2
Food 2
1.Milk and milk products
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
4.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
5.Cereal and cereal products
6.Nut and nut products
7.Egg and egg products
8.Seaweed and seaweed products
9.Flour and flour product
10.Fat and Oil
11.Instant food and ready to cook
12.Tea, Coffee, Cocao
13.Seasoning
14.Fish sauce and sauce
Fatty Acid :
- Saturated (17)
2. Butyric acid (C4:0)
3. Caproic acid (C6:0)
4. Caprylic acid (C8:0)
5. Capric acid (C10:0)
6. Undecanoic acid (C11:0)
7. Lauric acid (C12:0)
8. Tridecanoic acid (C13:0)
9. Myristic acid (C14:0)
10. Pentadecanoic acid (C15:0)
11. Palmitic acid (C16:0)
12. Heptadecanoic acid (C17:0)
13. Stearic acid (C18:0)
14. Arachidic acid (C20:0)
15. Heneicosanoic acid (C21:0)
16. Behenic acid (C22:0)
17. Tricosanoic acid (C23:0)
18. Lignoceric acid (C24:0)
In-house method T 974 based on
AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

7 4. Food 2
Food 2
1.Milk and milk products
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
4.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
5.Cereal and cereal products
6.Nut and nut products
7.Egg and egg products
8.Seaweed and seaweed products
9.Flour and flour product
10.Fat and Oil
11.Instant food and ready to cook
12.Tea, Coffee, Cocao
13.Seasoning
14.Fish sauce and sauce
- Monounsaturated (9)
19. Myristoleic acid (C14:1)
20. Pentadecenoic acid (C15:1)
21. Palmitoleic acid (C16:1)
22. Heptadecenoic acid (C17:1)
23. Elaidic acid (C18:1 trans)
24. Oleic acid (C18:1, Omega-9)
25. Eicosenoic acid (C20:1, Omega-9)
26. Erucic acid (C22:1, Omega-9)
27. Nervonic acid (C24:1, Omega-9)
In-house method T 974 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

8 4. Food 2
Food 2
1.Milk and milk products
2.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
4.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
5.Cereal and cereal products
6.Nut and nut products
7.Egg and egg products
8.Seaweed and seaweed products
9.Flour and flour product
10.Fat and Oil
11.Instant food and ready to cook
12.Tea, Coffee, Cocao
13.Seasoning
14.Fish sauce and sauce
- Polyunsaturated (11)
28. Linolelaidic acid (C18:2 trans)
29. Linoleic acid (C18:2, Omega-6)
30. -Linolenic acid (C18:3, Omega-6)
31. Linolenic acid (C18:3, ALA, Omega-3)
32. Eicosadienoic acid (C20:2, Omega-6)
33. cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid (C20:3, Omega-6)
34. Eicosatrienoic acid (C20:3, Omega-3)
35. Arachidonic acid (C20:4, ARA, Omega-6)
36. Docosadienoic acid (C22:2, Omega-6)
37. Eicosapentaenoic acid (C20:5, Omega-3)
38. Docosahexaenoic acid (C22:6, DHA, Omega-3)
In-house method T 974 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

9 51. Potable water
- Ice
- Drinking water in sealed
container
- Process water
- Supply water
- Filtered water
Non-potable water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
Beverage*

Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
490. Coliforms
491. Escherichia coli
Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23nd ed., 2017, Part 9221B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

10 50. Potable water
- Ice
- Drinking water in sealed
container
- Process water
- Supply water
- Filtered water
Non-potable water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
488. Clostridium perfringens In-house method T 993 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

11 50. Potable water
- Ice
- Drinking water in sealed
container
- Process water
- Supply water
- Filtered water
Non-potable water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
489. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

12 50. Potable water
- Ice
- Drinking water in sealed
container
- Process water
- Supply water
- Filtered water
Non-potable water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
487. Aerobic Plate Count Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23nd ed., 2017, Part 9215B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

13 50. Potable water
- Ice
- Drinking water in sealed
container
- Process water
- Supply water
- Filtered water
Non-potable water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
486. Staphylococcus aureus Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23nd ed., 2017, Part 9213B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

14 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
485. Streptococcus in low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

15 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
480. Thermophilic anaerobes in low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

16 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
481. Putrefactive anaerobes in low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.5

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

17 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5 482. Sulfide spoilage in low acid canned food TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.6

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

18 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
483. Staphylococcus in low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

19 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
484. Salmonella in low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

20 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
475. Yeasts and Molds test acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.2.5

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

21 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
476. Incubation test for low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 5.1-5.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

22 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
477. Total plate count for low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

23 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
478. Coliform test in acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.2

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

24 49. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.5
479. Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for low acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.1.3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

25 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
471. Total plate count for acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.2.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

26 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
472. Coliform test for acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.2.2

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

27 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
473. Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.2.3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

28 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
474. Aciduric spoilage test acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 7.2.4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

29 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
465. Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

30 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
466. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

31 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
467. Enterococci Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th ed., 2015 Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

32 46. - Food 18
- Beverage**
Food 18
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Egg and egg products
7.Cereal and cereal products
8.Nuts and nuts products
9.Flour and flour product
10.Milk and milk products

Beverages** as describe
1.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
468. Thermophilic aerobic count 55 oC
In-house method T 9221 in connection with
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

33 47. Canned foods - Test for low acid foods pH > 4.6
469. Microbial growth at 35 oC, 55 oC
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

34 48. Canned foods - Test for acid foods pH 3.7 - 4.5
For high acid foods pH < 3.7
470. Incubation test for acid and high acid canned food
TIS 335 Part 1-1980 Clause 5.1-5.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

35 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
455. Escherichia coli AOAC (2016) 991.14, 998.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

36 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
456. Aerobic Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

37 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
457. Aerobic Plate Count 30 oC ISO 4833-1 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

38 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
458. Yeasts and Molds Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th ed., 2015 Chapter 21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

39 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
459. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

40 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
460. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

41 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
461. Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

42 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
462. Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

43 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
463. Vibrio parahaemolyticus
464. Vibrio cholerae
FDA BAM, Online, 2004, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

44 41. Candy, Jelly, Chewing gum 446. Copper (Cu) In-house method T 9152 based on AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

45 42. Food 14
Food 14
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Cereal and cereal products
4.Hard shell nuts and hard shell nuts products
5.Flour and flour product
6.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8.Milk and milk products
9.Egg and egg products
10.Seaweed and seaweed products
11.Instant food
12.Seasoning
13.Edible oil and fat
14.Yeasts
15.Curry
16.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
447. Arsenic (As)
448. Mercury (Hg)
In-house method T 9153 based on AOAC (2016) 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

46 43. Food 15
Food 15
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Cereal and cereal products
4.Hard shell nuts and hard shell nuts products
5.Flour and flour product
6.Milk and milk products
7.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
9.Egg and egg products
10.Seaweed and seaweed products
11.Instant food
12.Seasoning
13.Curry
14.Edible oil and fat
15.Yeasts
16.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
449. Lead (Pb)
450. Cadmium (Cd)
In-house method T 9166 based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

47 44. Food 16
Food 16
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Cereal and cereal products
4.Nuts and nuts products
5.Flour and flour product
6.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8.Milk and milk products
9.Egg and egg products
10.Seaweed and seaweed products
11.Instant food
12.Seasoning
13.Yeasts
14.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
451. Tin (Sn) In-house method T 944 based on AOAC (2016) 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

48 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
452. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

49 45. Food 17
Food 17
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Cereal and cereal products
7.Nuts and nuts products
8.Flour and flour product
9.Milk and milk products
10.Egg and egg products
11.Ready to cook, Convenience food
12.Ready to eat
13.Seasoning
14.Fish sauce and seasoning sauce
15.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
453. Coliforms
454. Escherichia coli
FDA BAM Online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

50 36. Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
Beta-agonists
426. Clenbuterol
427. Salbutamol
428. Ractopamine
In-house method T 9209 based on Science China Chemistry, Vol. 53, No. 4, 2010, p.832-840

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

51 37. Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
429. Malachite green
430. Leucomalachite green
In-house method T 9150 based on Analytica Chimica Acta. Vol. 586, 2007.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

52 38. Bakery products 431. Acrylamide In-house method T 9167 based on Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 51, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

53 39. Food 12
Food 12
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Cereal and cereal products
4.Flour and flour product
5.Nuts and nuts products
6.Milk and milk products
7.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
9.Egg and egg products
10.Instant food
11.Seasoning
12.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
432. Sodium (Na)
433. Calcium (Ca)
434. Iron (Fe)
435. Magnesium (Mg)
436. Potassium (K)
In-house method T 965 based on AOAC (2016) 985.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

54 40. Food 13
Food 13
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Cereal and cereal products
4.Flour and flour product
5.Nuts and nuts products
6.Milk and milk products
7.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
9.Egg and egg products
10.Instant food
11.Seasoning
12.Curry
13.Edible oil and fat
14.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
437. Sodium (Na)
438. Calcium (Ca)
439. Iron (Fe)
440. Zinc (Zn)
441. Copper (Cu)
442. Potassium (K)
443. Phosphorus (P)
444. Magnesium (Mg)
445. Manganese (Mn)
In-house method T 9152 based on AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

55 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
Tetracyclines group :
415. Tetracycline
416. Oxytetracycline
417. Chlortetracycline
In-house method T 9200 based on Journal of Chromatography A, 987 (2003) p. 227-233.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

56 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
Sulfonamide group :
418. Sulfadiaxine
419. Sulfaquinoxaline
420. Sulfamethazine
421. Sulfathiazole
422. Sulfamerazine
423. Sulfadimethoxine
In-house method T 9202 based on Journal of Chromatography A. 1209 (2008) p. 1-9.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

57 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
Fluoroquinolone group :
424. Enrofloxacin
425. Ciprofloxacin
In-house method T 9210 based on Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 18, No. 2, 2010, p.87-97

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

58 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
412. Oxolinic acid In-house method T 9116 based on Journal of AOAC International, Vol. 74, No. 4, 1991.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

59 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
413. Nitrofurans
(SC, AOZ, AMOZ, and AH)
In-house method T 9118 based on Journal of Chromatography B., Vol. 961, 1997

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

60 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
414. Chloramphenicol In-house method T 9117 based on U.S. Food and Drug Administration, LIB#4302 (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

61 31. Food 10
Food 10
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Milk and milk products
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
406. Vitamin B2 In-house method T 971 based on AOAC (2016) 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

62 32. Food 11
Food 11
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Cereal and cereal products
4.Milk and milk products
5.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7.Flour and flour product
8.Instant food
9.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
407. Vitamin C In-house method T 972 based on Internation Federation of Fruit Juice Producers (IFU), No. 17a, 1995

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

63 33. - Animal Feed
- Raw material of animal feed
- Nut and nut products
408. Aflatoxin
(B1, B2, G1, G2 and total)
In-house method T 9212 based on AOAC (2016) 999.07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

64 34. - Seasoning
- Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
- Fruit juice
(Concentrate and dilute)
- Pickle
- Candy
- Mayonnaise
409. Benzoic Acid
(Sodium benzoate)
410. Sorbic acid
(Potassium sorbate)
In-house method T 9124 based on ISO 22855 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

65 35. - Meat
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Aquatic animal
(Fresh, Chilled, Frozen)
411. Flumequine In-house method T 9116 based on Journal of AOAC International, Vol. 74, No. 4, 1991.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

66 29. Food 8
Food 8
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Milk and milk products
4.Flour and flour product
5.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7.Candy
8.Beverage *
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
Total Sugar :
399. Fructose
400. Glucose
401. Sucrose
402. Maltose
403. Lactose
In-house method T 997 based on AOAC (2016) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

67 30. Food 9
Food 9
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Cereal and cereal products
4.Milk and milk products
5.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
7.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.

404. Vitamin A In-house method T 969 based on AOAC (2016) 992.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

68 31. Food 10
Food 10
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Milk and milk products
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Beverage*
Beverages* as describe
1.Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2.Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3.Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4.Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5.Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
405. Vitamin B1 In-house method T 970 based on AOAC (2016) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

69 28. - Vegetable
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Fruit
(Fresh, Chilled, Frozen)
Pesticide Multiresidues (241)
158. Abamectin (Avermectin B1a)
159. Acephate
160. Acetamiprid
161. Acetochlor
162. Alachlor
163. Aldicarb
164. Aldicarb sulfone
165. Aldicarb sulfoxide
166. Aldrin
167. Ametryn
168. Amitraz
169. Anilofos
170. Atrazine
171. Azinphos-ethyl
172. Azinphos-methyl
173. Azoxystrobin
174. Benalaxyl
175. Benomyl
176. Bifenazate
177. Bifenox
178. Bifenthrin
179. Bitertanol
180. Boscalid
181. Bromacil
182. Bromophos-ethyl
183. Bromophos-methyl
184. Buprofezin
185. Butachlor
186. Carbaryl
187. Carbendazim
188. Carbofuran
189. 3-Hydroxycarbofuran
190. Carbosulfan
191. Carboxin
192. Chlorantraniliprole
193. cis-Chlordane
194. trans-Chlordane
195. Chlorfenapyr
196. Chlorfenvinphos
197. Chlorfluazuron
198. Chlorpyrifos-ehtyl
199. Chlorpyrifos-methyl
200. Clofentezine
201. Clomeprop
202. Clothianidin
203. Cyanazine
204. Cyfluthrin
205. Cyhalofop-butyl
206. Lambda-Cyhalothrin
207. Cypermethrin
208. Cyproconazole
209. Cyprodinil
210. p,p’-DDD
211. p,p’-DDE
212. o,p’-DDT
213. p,p’-DDT
214. Deltamethrin
215. Demeton-S-methyl
216. Diazinon
217. Dichlorvos
218. Diclocymet
219. Diclofop-methyl
220. Dicloran
221. Dicofol
222. Dicrotophos
223. Dieldrin
224. Difenoconazole
225. Diflubenzuron
226. Diflufenican
227. Dimethenamid
228. Dimethoate
229. Dimethomorph
230. Dimethylvinphos
231. Dinotefuran
232. Diphenamid
233. Diphenylamine
234. Disulfoton
235. Diuron
236. Edifenphos
237. alpha-Endosulfan
238. beta-Endosulfan
239. Endosulfan-sulfate
240. Endrin
241. Endrin-ketone
242. EPN
243. Ethalfluralin
244. Ethion
245. Ethiprole
246. Ethofumesate
247. Ethoprophos
248. Etofenprox
249. Etoxazole
250. Etridiazole
251. Etrimfos
252. Famoxadone
253. Fenamidone
254. Fenarimol
255. Fenbuconazole
256. Fenitrothion
257. Fenobucarb
258. Fenothiocarb
259. Fenoxanil
260. Fenoxaprop-P-ethyl
261. Fenpropathrin
262. Fenpropimorph
263. Fenpyroximate
264. Fensulfothion
265. Fenthion
266. Fenvalerate
267. Fipronil
268. Flamprop-M-isopropyl
269. Flonicamid
270. Flubendiamide
271. Flucythrinate
272. Fludioxonil
273. Fluquinconazole
274. Flusilazole
275. Flutriafol
276. tau-Fluvalinate
277. Formetanate-HCl
278. Halfenprox
279. alpha-HCH
280. beta-HCH
281. delta-HCH
282. gamma-HCH
283. Heptachlor
284. Heptachlor epoxide
285. Hexachlorobenzene
286. Hexaconazole
287. Hexazinone
288. Hexythiazox
289. Imazalil
290. Imazamethabenz-methyl
291. Imibenconazole
292. Imidacloprid
293. Indoxacarb
294. Iprobenfos
295. Iprodione
296. Isazofos
297. Isofenphos
298. Isoprocarb
299. Isoprothiolane
300. Isoxadifen-ethyl
301. Isoxathion
302. Kresoxim-methyl
303. Lenacil
304. Lufenuron
305. Malathion
306. Mefenpyr-diethyl
307. Mepronil
308. Metalaxyl
309. Methamidophos
310. Methidathion
311. Methiocarb
312. Methomyl
313. Methoprene
314. Methoxychlor
315. Methoxyfenozide
316. Metolachlor
317. Mevinphos
318. Monocrotophos
319. Myclobutanil
320. Nitrothal-isopropyl
321. Norflurazon
322. Novaluron
323. Omethoate
324. Oxadiazon
325. Oxamyl
326. Oxyfluorfen
327. Paclobutrazole
328. Parathion-ethyl
329. Parathion-methyl
330. Pendimethalin
331. Permethrin
332. Phenothrin
333. Phenthoate
334. 2-Phenylphenol
335. Phorate
336. Phosalone
337. Phosmet
338. Phosphamidon
339. Piperophos
340. Pirimiphos-ethyl
341. Pirimiphos-methyl
342. Pretilachlor
343. Prochloraz
344. Procymidone
345. Profenofos
346. Prohydrojasmon
347. Promecarb
348. Propanil
349. Propargite
350. Propazine
351. Propiconazole
352. Propoxur
353. Prothiofos
354. Pyraclostrobin
355. Pyrethrins
356. Pyridaben
357. Pyrifenox
358. Pyrimethanil
359. Pyriproxyfen
360. Pyroquilon
361. Quinalphos
362. Quinoxyfen
363. Quintozene
364. Simazine
365. Simetryn
366. Spinetoram
367. Spinosad
368. Spirodiclofen
369. Spirotetramat
370. Spiroxamine
371. Tebuconazole
372. Tebufenozide
373. Tebufenpyrad
374. Tefluthrin
375. Terbacil
376. Tetraconazole
377. Tetradifon
378. Thenylchlor
379. Thiabendazole
380. Thiacloprid
381. Thiamethoxam
382. Thiobencarb
383. Thiodicarb
384. Thiophanate-methyl
385. Tolclofos-methyl
386. Tolfenpyrad
387. Tralomethrin
388. Triadimefon
389. Triadimenol
390. Tri-allate
391. Triazophos
392. Tribufos
393. Tricyclazole
394. Trifloxystrobin
395. Triflumizole
396. Trifluralin
397. Uniconazole-P
398. Zoxamide
In-house method T 9223 based on Analytical Methods for Residual Compositional Substances, Japan, 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

70 27. Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
Polychlorinated Biphenyls (18) 140. PCB # 28
141. PCB # 52
142. PCB # 101
143. PCB # 118 (dioxin-like)
144. PCB # 138
145. PCB # 153
146. PCB # 180
147. PCB # 77 (dioxin-like)
148. PCB # 81 (dioxin-like)
149. PCB # 105 (dioxin-like)
150. PCB # 114 (dioxin-like)
151. PCB # 123 (dioxin-like)
152. PCB # 126 (dioxin-like)
153. PCB # 156 (dioxin-like)
154. PCB # 157 (dioxin-like)
155. PCB # 167 (dioxin-like)
156. PCB # 169 (dioxin-like)
157. PCB # 189 (dioxin-like)
In-house method T 9115 based on AOAC (2016) 970.52

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

71 24. Meat
(Fresh)
Pyrethoid (6)
115. Cyfluthrin
116. Lambda-Cyhalothrin
117. Cypermethrin
118. Deltamethrin
119. Fenvalerate
120. Permethrin
In-house method T 9140 based on CDFA-MRS Method State of California, CA, USA, SOP (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

72 25. - Fat
- Oil
Organochlorine (19)
121. Aldrin
122. cis-Chlordane
123. trans-Chlordane
124. p,p’-DDD
125. p,p’-DDE
126. o,p’-DDT
127. p,p’-DDT
128. Dicofol
129. Dieldrin
130. alpha-Endosulfan
131. beta-Endosulfan
132. Endosulfan-sulfate
133. Endrin
134. alpha-BHC
135. beta-BHC
136. gamma-BHC
137. Heptachlor
138. Heptachlor epoxide
139. Hexachlorobenzene
In-house method T 996 based on Journal of AOAC International Vol. 67, No. 2, 1984.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

73 26. - Fat
- Oil
Polychlorinated Biphenyls (18) 140. PCB # 28
141. PCB # 52
142. PCB # 101
143. PCB # 118 (dioxin-like)
144. PCB # 138
145. PCB # 153
146. PCB # 180
147. PCB # 77 (dioxin-like)
148. PCB # 81 (dioxin-like)
149. PCB # 105 (dioxin-like)
150. PCB # 114 (dioxin-like)
151. PCB # 123 (dioxin-like)
152. PCB # 126 (dioxin-like)
153. PCB # 156 (dioxin-like)
154. PCB # 157 (dioxin-like)
155. PCB # 167 (dioxin-like)
156. PCB # 169 (dioxin-like)
157. PCB # 189 (dioxin-like)
In-house method T 9114 based on Unitrex Manual

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

74 23. - Cereal and cereal products
- Vegetable and vegetable products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Flour and flour products
- Fruit juice
- Carbamate (10)
105. Aldicarb
106. Aldicarb sulfone
107. Carbaryl
108. Carbofuran
109. 3-Hydroxy carbofuran
110. Methiocarb
111. Methomyl
112. Oxamyl
113. Promecarb
114. Propoxur
In-house method T 9140 based on CDFA-MRS Method State of California, CA, USA, SOP (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

75 23. - Cereal and cereal products
- Vegetable and vegetable products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Flour and flour products
- Fruit juice
- Pyrethoid (6)
99. Cyfluthrin
100. Lambda-Cyhalothrin
101. Cypermethrin
102. Deltamethrin
103. Fenvalerate
104. Permethrin
In-house method T 9140 based on CDFA-MRS Method State of California, CA, USA, SOP (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

76 23. - Cereal and cereal products
- Vegetable and vegetable products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Flour and flour products
- Fruit juice
- Organophosphate (32)
67. Acephate
68. Azinphos-ethyl
69. Azinphos-methyl
70. Chlorfenvinphos
71. Chlorpyrifos-ethyl
72. Chlorpyrifos-methyl
73. Diazinon
74. Dichlorvos
75. Dicrotophos
76. Dimethoate
77. Disulfoton
78. EPN
79. Ethion
80. Ethoprophos
81. Etrimfos
82. Fenitrothion
83. Malathion
84. Methamidophos
85. Methidathion
86. Mevinphos
87. Monocrotophos
88. Omethoate
89. Parathion-ethyl
90. Parathion-methyl
91. Phorate
92. Phosalone
93. Phosphamidon
94. Pirimiphos-ethyl
95. Pirimiphos-methyl
96. Profenofos
97. Prothiofos
98. Triazophos
In-house method T 9140 based on CDFA-MRS Method State of California, CA, USA, SOP (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

77 23. - Cereal and cereal products
- Vegetable and vegetable products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
- Flour and flour products
- Fruit juice
Pesticide residue group :
- Organochlorine (19)
48. Aldrin
49. cis-Chlordane
50. trans-Chlordane
51. p,p’-DDD
52. p,p’-DDE
53. o,p’-DDT
54. p,p’-DDT
55. Dicofol
56. Dieldrin
57. alpha-Endosulfan
58. beta-Endosulfan
59. Endosulfan-sulfate
60. Endrin
61. alpha-BHC
62. beta-BHC
63. gamma-BHC
64. Heptachlor
65. Heptachlor epoxide
66. Hexachlorobenzene
In-house method T 9140 based on CDFA-MRS Method State of California, CA, USA, SOP (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

78 22. Cereal and cereal products 47. Ash In-house method T 924 based on AOAC (2016) 945.38C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

79 20. Flour and flour products 47. Ash In-house method T 924 based on AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

80 21. Milk and milk products 47. Ash In-house method T 924 based on AOAC (2016) 945.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

81 19. Food 7
Food 7
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Wheat flour
4.Macaroni and similar products
5.Grains and grains products
6.Bread
7.Baked products
8.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
9.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
10.Nut and nut products
11.Fresh milk, Ready to drink milk
12.Milk powder
13.Unsweetened milk
14.Cheese
15.Butter
16.Soybean Flour
17.Cereal Adjuncts
47. Ash AOAC (2016) 920.153, 938.08, 923.03, 925.11, 945.38C, 930.22, 935.39B, 940.26, 925.51, 950.49, 945.46, 930.30, 945.48E, 935.42, 920.117, 945.39B, 945.18C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

82 17. Cereal and cereal products 46. Moisture In-house method T 923 based on AOAC (2016) 945.38B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

83 18. Animal feed and pet food 47. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

84 16. Milk and milk products 46. Moisture In-house method T 923 based on AOAC (2016) 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

85 15. Flour and flour products 46. Moisture In-house method T 923 based on AOAC (2016) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

86 13. Animal feed and pet food 46. Moisture AOAC (2016) 930.15, 934.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

87 14. Food 6
Food 6
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Dried)
3.Wheat flour
4.Macaroni and similar products
5.Grains and grains products
6.Bread
7.Baked products
8.Dried fruits
9.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
10.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
11.Nut and nut products
12.Fresh milk, Ready to drink milk
13.Milk powder
14.Cheese
15.Butter
16.Soybean Flour
46. Moisture AOAC (2016) 950.46B, 952.08, 925.10, 926.07, 945.38B, 935.36, 935.39A, 934.06, 920.151A, 920.151B, 925.40, 927.05, 948.12, 920.116, 964.22, 945.39A, 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

88 10. Animal feed and pet food 44. Crude fiber AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

89 11. Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
45. Salt (Chloride as Sodium Chloride)
AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

90 12. Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
45. Salt (Chloride as Sodium Chloride)
In-house method T 949 based on AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

91 7. Food 5
Food 5
1.Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
2.Seafood and seafood products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
3.Cereal and cereal products
4.Vegetable and vegetable products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
5.Fruit and fruit products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
6.Flour and flour product
7.Milk and milk products
8.Nut and nut products
41. Total Nitrogen / Total Protein In-house method T 927 based on AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

92 8. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
- Cereal and cereal products
- Milk and milk products
42. Total Carbohydrate / Calories / Calories from fat
Methods Analysis for Nutrition Labeling 1993, chapter 1, 5

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

93 9. - Cereal and cereal products
- Vegetable and vegetable products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
43. Dietary fiber In-house method T 995 based on AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563