ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0016-006
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 41/23 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์.: 02-2947485 ต่อ 2422, 2411 , 081-9081108
โทรสาร : 02-2947484 , 02-6830758
Website : www.sgs.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณกมลทิพย์ ครุฑเหิร ,คุณอัมพร
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 75. - Fruit and fruit products
- Vegetable and vegetable products
- Fruit Juice
- Beverage**
- Milk and milk products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
408. Vitamin C (L-ascorbic acid
and dehydroascorbic acid)
In-house method SOP No. LBFD-13631 based on Food control (12), pp.27-29, 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

2 76. - Edible Oil
- Oil Base Flavor
409. Sodium
410. Potassium
411. Calcium
412. Magnesium
- AOAC (2016) 999.10
- Metal Determination in olive oil, February 2012, p.89-102

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

3 73. Milk and milk product 404. Milk Protein In-house method SOP No. LBAG-14002 based on AOAC (2016) 990.03, 992.15, 992.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

4 74. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products
405. Total dietary fiber
406. Insoluble dietary fiber
407. Soluble dietary fiber
In-house method SOP No.LBFD-13629 based on AOAC (2016) 991.43

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

5 72. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

403. Total Nitrogen and Protein In-house method SOP No. LBAG-14002 based on AOAC (2016) 990.03, 992.15, 992.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

6 70. Food supplement 397. Vitamin B5
(Pantothenic acid)
USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

7 70. Food supplement 398. Thiamine HCl
399. Riboflavin
400. Pyridoxine HCl
401. Nicotinamide
USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

8 71. Vitamin Dietary Supplements
- Tablets
- Premixed
402. Vitamin A as Retinyl acetate In-house method SOP No.LBLS-14008 based on USP 37/NF 32:2015

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

9 70. Food supplement 394. Vitamin B9 (Folic acid) USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

10 70. Food supplement 395. Vitamin C
(as L-ascorbic acid)
USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

11 70. Food supplement 396. Vitamin E
(as alpha tocopherol)
USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

12 70. Food supplement 384. Selenium (Se) In-house method SOP No. LBCH-12531 based on Walter Holak and John J. Specchio Analyst, 1994,119, 2179-2182
and AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

13 70. Food supplement 385. Iodine In-house method SOP No. LBCH-12530 based on Foodstuffs Determination of trace elements-Determination of
iodine by ICP-MS British Standard EN 15111 : 2007 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

14 70. Food supplement 386. Vitamin D3 (Cholecalciferol) In-house method SOP No. LBFD-12618 based on AOAC (2016) 980.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

15 70. Food supplement 387. Vitamin B7 (Biotin) In-house method SOP No. LBFD-12606 based on Anal Bioanal Chem (2007)
387 : Page 2441-2448
388. Calcium (Ca)
389. Iron (Fe)
390. Magnesium (Mg)
391. Manganese (Mn)
392. Copper (Cu)
393. Zinc (Zn) USP 36/NF 31 : 2013
USP 36/NF 31 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

16 69. - Food*
- Beverage**
- Feeding stuffs

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
381. Vitamin D
382. Vitamin D2
383. Vitamin D3
In-house method SOP No.LBFD-08474
in connection with:
- AOAC (2016) 981.17
- AOAC (2016) 995.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

17 68. - Milk and milk products
- Cereal products
- Meat products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
380. Vitamin B3 (Niacin) In-house method SOP No. LBFD-05304 based on AOAC (2016) 985.34

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

18 68. - Milk and milk products
- Cereal products
- Meat products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
379. Vitamin B12 (Cyanocobalamin) In-house method SOP No. LBFD-00114 based on AOAC (2016) 952.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

19 67. - Presweetened cereals
- Meat and meat products
- Snack
Total sugar
374. Sucrose
375. Fructose
376. Glucose
377. Maltose
378. Lactose
In-house method SOP No. LBFD-10536 based on AOAC (2016) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

20 66. - Milk chocolate
- Milk and milk products
Total sugar
369. Sucrose
370. Fructose
371. Glucose
372. Maltose
373. Lactose
In-house method SOP No. LBFD-10535 based on AOAC (2016) 980.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

21 65. - Honey
- Beverage**
- Candy
- Syrup

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.

Total sugar
364. Sucrose
365. Fructose
366. Glucose
367. Maltose
368. Lactose
In-house method SOP No. LBFD-10534 based on AOAC (2016) 977.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

22 64. - Water soluble foods
- Fruit flavored drinks
- Alcoholic drinks
- Sweet and sugar confectionery
- Syrup
- Jam
- Soft drink of water soluble foods
Synthetic food color (11 items)
353. Allure Red , E129
354. Brilliant Blue FCF, E133
355. Carmoisine or Azorubin E122
356. Erythrosine, E127
357. Indigo Carmine, E132
358. Ponceau 4R, E124
359. Sunset yellow, E110
360. Tartrazine, E102
361. Quinoline Yellow, E104
362. Fast green, E143
363. Patent Blue V, E131
In-house method SOP No. LBFD-09511 based on Analytica Chimica Acta 538 (2007), Page 103-110

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

23 64. - Water soluble foods
- Fruit flavored drinks
- Alcoholic drinks
- Sweet and sugar confectionery
- Syrup
- Jam
- Soft drink of water soluble foods
Synthetic food color (9 items)
344. Azorubin, E122
345. Fast Green, E143
346. Quinoline Yellow, E104
347. Patent Blue V, E131
348. Erythrosine, E127
349. Sunset Yellow FCF, E110
350. Ponceau 4R, E124
351. Tartrazine, E102
352. Brilliant Blue FCF, E133
In-house method SOP No. LBAG-10263 based on Compendium of Methods for Food Analysis (2003), Thailand,
Chapter 1, Page 54-59

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

24 63. - Hot chili products
- Chili sauce
- Chili powder
- Seasoning
Dye contents
337. Sudan I
338. Sudan II
339. Sudan III
340. Sudan IV
341. Para red
342. Rhodamine B
343. Sudan Red 7B
In-house method SOP No. LBFD-09502 based on Journal of Chromatography A, 1042 (2004)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

25 62. Juice and beverage from fruits, plants or vegetables 336. Beta-carotene and Vitamin A
as retinol (calculated from
Beta-carotene)
In-house method SOP No. LBFD-10559 based on Journal of AOAC International,Vol.80, No.5, 1997

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

26 59. Butter 332. Moisture AOAC (2016) 920.116

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

27 60. Cheese 333. Total Solid ISO 5534:2004/IDF4:2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2513
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

28 60. Cheese 334. Ash AOAC (2016) 935.42

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

29 61. Food in seales containers included canned food 335. Net Weight/Drained Weight - CODEX STAN 70-1981, Revision 1995
- AOAC (2016) 968.30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2563

30 57. Milk ice cream 329. Milk Solid Non Fat AOAC (2016) 941.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

31 58. ice cream 330. Total Solid AOAC (2016) 941.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

32 59. Butter 331. Total Solid AOAC (2016) 920.116

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

33 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
326. Milk Solid Non Fat In-house method SOP No. LBAG-14005 based on AOAC (2016) 990.21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

34 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
327.Total Solid
328.Total Milk Solid
In-house method SOP No.LBAG-14004 based on AOAC (2016) 990.19, 990.20,
925.23, 925.21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

35 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
325. Lead (Pb) In-house method SOP No. LBCH-12529 based on AOAC (2016) 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

36 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
324. Selenium (Se) In-house method SOP No. LBCH-13533 based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

37 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
323. Phosphorus (P) In-house method SOP No. LBFD – 00090 based on AOAC (2016) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

38 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
320. Appearance
321. Odor
322. Taste
ISO 22935 : 2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

39 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
319. Vitamin B9 (Folic acid) In-house method SOP No. LBFD-10549 based on Anal Bioanal Chem (2007)
387 : Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

40 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
318. Vitamin B6 (Pyridoxine) In-house method SOP No. LBFD-10539 based on Anal Bioanal Chem (2007),
387 : Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

41 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
317. Vitamin B5
(Pantothenic acid)
In-house method SOP No. LBFD-09514 based on Anal Bioanal Chem (2007),
387 : Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

42 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
316. Vitamin B2 (Riboflavin) In-house method SOP No. LBFD-10543 based on Anal Bioanal Chem (2007),
387 : Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

43 6. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
315. Vitamin B1 (Thiamine) In-house method SOP No. LBFD-10542 based on Anal Bioanal Chem (2007),
387 : Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

44 56. - Milk and milk products
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
314. Vitamin B7 (Biotin) In-house method SOP No. LBFD-09518 based on Anal Bioanal Chem (2007),
387:Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

45 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
307. Chromium (Cr) In-house method SOP No. LBCH-13532 based on AOAC (2016) 999.10 and AOAC official method 2011.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

46 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
306. Fat In-house method SOP No. LBFD-16002 based on AOAC (2016) 922.06, 925.12,
948.15, 954.02 and American Oil Chemist’s Society (AOCS) Standard Official Procedure AM 5-04 (Ankom Technology Method 2, 01-30-09)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

47 55. - Dairy products : Infant milk powder, Liquid milk, Condensed milk, Ready-to-drink milk, Cultured milk, Heat treated raw milk, Flavored milk
- Milk products : Bakery products, Bread, Waffle, Cookies, Biscuits, Cracker, Cake, Ice-cream, Candy, Baby foods
- Chocolate and chocolate products
- Feeding stuffs and raw material
310. Melamine
311. Cyanuric acid
312. Ammeline
313. Ammelide
In-house method SOP No. LBFD-09510 based on USFDA Laboratory Information Bulletin (LIB) No. 4423 Volume 24, October 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

48 54. - Milk : Infant milk powder,
Ready-to-drink milk, Flavored milk
- Milk products : Bakery
products, Bread, Waffle,
Cookies, Biscuits, Cake
- Meat and meat products
- Feeding stuffs and raw materials
309. Melamine In-house method SOP No. LBFD-08489 based on USFDA 4422 Interim Method for Determination of Melamine and Cyanuric Acid Residues in Foods using LC-MS/MS : Version 1.0, 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

49 53. - Beverage**
- Coffee and coffee products
- Tea and tea products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
308. Caffeine In-house method SOP No. LBFD-00096 based on AOAC (2016) 979.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

50 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
305. Benzoic acid and
Sorbic acid
In-house method SOP No. LBFD-06349 based on Journal of Chromatography A, 1073 (2005)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

51 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
304. Ethanol In-house method SOP No. LBFD-12615 based on AOAC (2016) 986.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

52 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
303. Vitamin B2 (Riboflavin) In-house method SOP No. LBFD-10543 based on Anal Bioanal Chem (2007) 387: Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

53 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
302. Vitamin B1 (Thiamine) In-house method SOP No. LBFD-10542 based on Anal Bioanal Chem (2007) 387: Page 2441-2448

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

54 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
15. Insecticides
15.1) Buprofezin
15.2) Acetamiprid
15.3) Chlorfenapyr
15.4) Tebufenpyrad
15.5) Tolfenpyrad
15.6) Fipronil
15.7) Isofenphos
15.8) Isoprothiolane
15.9) Pyridaben
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

55 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
16. Plant growth regulators
16.1) Etoxazole
16.2) Methoprene
16.3) Paclobutrazol
16.4) Prohydrojasmon
16.5) Pyriproxyfen
16.6) Tribufos
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

56 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
17. Fungicides group
17.1) Benalaxyl
17.2) Bitertanol
17.3) Carboxin
17.4) Cyproconazole
17.5) Diclocymet
17.6) Dicloran
17.7) Difenoconazole
17.8) Edifenphos
17.9) Fenamidone
17.10) Fenbuconazole
17.11) Fenoxanil
17.12) Fenpropimorph
17.13) Fludioxonil
17.14) Fluquinconazole
17.15) Flusilazole
17.16) Flutriafol
17.17) Hexaconazole
17.18) Imibenconazole
17.19) Iprobenfos
17.20) Kresoxim-methyl
17.21) Mepronil
17.22) Metalaxyl
17.23) Myclobutanil
17.24) Nitrothal-isopropyl
17.25) Procymidone
17.26) Propiconazole
17.27) Pyrifenox
17.28) Pyrimethanil
17.29) Pyroquilon
17.30) Quintozene
17.31) Simazine
17.32) Spiroxamine
17.33) Tebuconazole
17.34) Tetraconazole
17.35) Tolclofos-methyl
17.36) Trifluralin
17.37) Triadimefon
17.38) Tricyclazole
17.39) Trifloxystrobin
17.40) Uniconazole-P
17.41) Zoxamide
17.42) Isoprothiolane
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

57 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
13. Organophosphorus
13.1) Acephate
13.2) Azinphos ethyl
13.3) Azinphos methyl
13.4) Bromophos-methyl
13.5) Bromophos-ethyl
13.6) Chlorfenvinphos
13.7) Chlorpyriphos
13.8) Chlorpyriphos methyl
13.9) Demeton-S-methyl
13.10) Diazinon
13.11) Dichlorvos
13.12) Dicrotophos
13.13) Dimethoate
13.14) Dimethylvinphos
13.15) Disulfoton
13.16) EPN
13.17) Ethion
13.18) Ethoprophos
13.19) Etrimphos
13.20) Fenitrothion
13.21) Fensulfothion
13.22) Fenthion
13.23) Isazofos
13.24) Isoxathion
13.25) Malathion
13.26) Methamidophos
13.27) Methidathion
13.28) Mevinphos
13.29) Monocrotophos
13.30) Omethoate
13.31) Parathion
13.32) Parathion methyl
13.33) Phenthoate
13.34) Phorate
13.35) Phosalone
13.36) Phosmet
13.37) Phosphamidon
13.38) Pirimiphos ethyl
13.39) Pirimiphos methyl
13.40) Profenophos
13.41) Prothiophos
13.42) Quinalphos
13.43) Triazophos
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

58 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
14. Pyrethroid
14.1) Bifenthrin
14.2) Cyfluthrin
14.3) Cyhalothrin-lambda
14.4) Cypermethrin
14.5) Deltamethrin
14.6) Etofenprox
14.7) Fenpropathrin
14.8) Fenvalerate
14.9) Flucythrinate
14.10) Halfenprox
14.11) Permethrin
14.12) Phenothrin
14.13) Tefluthrin
14.14) Tua-Fluvalinate
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

59 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
11. Herbicides
11.1) Acetochlor
11.2) Alachlor
11.3) Ametryn
11.4) Anilofos
11.5) Atrazine
11.6) Bifenox
11.7) Bromacil
11.8) Butachlor
11.9) Clomazone
11.10) Cyanazine
11.11) Cyhalofop-butyl
11.12) Diclofop-methyl
11.13) Diflufenican
11.14) Dimethenamid
11.15) Diphenamid
11.16) Ethalfluralin
11.17) Ethofumesate
11.18) Fenoxaprop-P-ethyl
11.19) Flamprop-M-isopropyl
11.20) Flumioxazin
11.21) Hexazinone
11.22) Imazamethabenz-methyl
11.23) Isoxadifen-ethyl
11.24) Lenacil
11.25) Mefenpyr-diethyl
11.26) Metolachlor
11.27) Norflurazon
11.28) Oxadiazon
11.29) Oxyfluorfen
11.30) Pendimethalin
11.31) Piperophos
11.32) Pretilachlor
11.33) Propanil
11.34) Propazine
11.35) Simetryn
11.36) Terbacil
11.37) Thenylchlor
11.38) Thiobencarb (Benthiocarb)
11.39) Tri-allate
11.40) Aldrin
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

60 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
12. Organochlorine
12.1) alpha-BHC
12.2) alpha-Chlordane
12.3) beta-BHC
12.4) delta-BHC
12.5) Dicofol
12.6) Dieldrin
12.7) Endosulfan I
12.8) Endosulfan II
12.9) Endosulfan sulphate
12.10) Endrin
12.11) Endrin ketone
12.12) gamma-BHC
12.13) gamma-Chlordane
12.14) HCB
12.15) Heptachlor
12.16) Heptachlor epoxide
12.17) Methoxychlor
12.18) Total DDT
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No.2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

61 3. Vegetables and Fruits 7. Organochlorine
7.1) alpha-BHC
7.2) beta-BHC
7.3) gamma-BHC
7.4) delta-BHC
7.5) Heptachlor
7.6) Aldrin
7.7) Heptachlor epoxide
7.8) Gamma-chlordane
7.9) Endosulfan I
7.10) Alpha-chlordane
7.11) p, p’-DDE
7.12) Dieldrin
7.13) Endrin
7.14) Endosulfan II
7.15) p, p’-DDD (TDE)
7.16) Endrin aldehyde
7.17) Endosulfan sulfate
7.18) p, p’-DDT
7.19) Endrin ketone
7.20) Methoxychlor
7.21) o, p’-DDT
7.22) Dicofol
In-house method SOP No. LBOL-05045 based on Steinwandter, H. 1985
Fresenius Z.Anal. Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

62 3. Vegetables and Fruits 8. Pyrethriod
8.1) Permethrin
8.2) Cyfluthrin
8.3) Cypermethrin
8.4) Fenvalerate
8.5) Deltamethrin
In-house method SOP No. LBOL-05045 based on Steinwandter, H. 1985
Fresenius Z.Anal. Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

63 3. Vegetables and Fruits 9. Carbamate
9.1) Bendiocarb
9.2) Carbaryl
9.3) Baycarb (BPMC)
9.4) Isoprocarb
9.5) Methiocarb
9.6) Methomyl
9.7) Metolcarb
9.8) Baygon (Propoxur)
9.9) Carbofuran
9.10) Oxamyl
9.11) Oxamyl - oxime
9.12) Aldicarb
9.13) Aldicarb - sulfone
9.14) Aldicarb- sulfoxide
9.15) Carbofuran-3-Hydroxy
In-house method SOP No. LBFD-10547 based on Steinwandter, H.1985 Fresenius Z. Anal. Chem. No.1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

64 4. - Vegetables and Fruits
(Except vegetable, fruit high acid
and high sugar content)
- Rice
Pesticides residues group
10. Acaricides group
10.1) Propargite
10.2) Spirodiclofen
10.3) Tetradifon
10.4) Carbofuran
10.5) Fenothiocarb
10.6) Isoprocarb
10.7) Propoxur
10.8) Chlorfenapyr
10.9) Tebufenpyrad
10.10) Fipronil
10.11) Pyridaben
QuEChERS method Anatassiades
ET AL; Journal of AOAC International, Vol.86, No. 2, 2003, p.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

65 2. Milk Pesticides residues group
5. Organochlorine
5.1) alpha-BHC
5.2) beta-BHC
5.3) gamma-BHC (Lindane)
5.4) delta-BHC
5.5) Heptachlor epoxide
5.6) gamma-Chlordane
5.7) Endosulfan I
5.8) alpha-Chlordane
5.9) p, p’-DDE
5.10) Dieldrin
5.11) Heptachlor
5.12) Aldrin
5.13) Endrin
5.14) Endosulfan II
5.15) p, p’-DDD (TDE)
5.16) Endrin aldehyde
5.17) Endosulfan sulfate
5.18) p, p’-DDT
5.19) Endrin ketone
5.20) Methoxychlor
5.21) o, p’- DDT
5.22) Dicofol
Compendium of Methods for Food Analysis 2003 (Thailand), 1st ed., p.3-46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

66 3. Vegetables and Fruits Pesticides residues group
6. Organophosphorus
6.1) Pirimiphos methyl
6.2) Chlorpyriphos
6.3) Phorate
6.4) Diazinon
6.5) Disulfoton
6.6) Parathion ethyl
6.7) Pirimiphos ethyl
6.8) Mevinphos
6.9) Parathion methyl
6.10) Fenitrothion
6.11) Malathion
6.12) Ethion
6.13) Methamidophos
6.14) Chlorpyriphos methyl
6.15) Prothiophos
6.16) Dimethoate
6.17) Chlorfenvinphos
6.18) Etrimphos
6.19) Triazophos
6.20) EPN
6.21) Phosalone
6.22) Azinphos ethyl
6.23) Dichlorvos
6.24) Dicrotophos
6.25) Monocrotophos
6.26) Phosphamidon
6.27) Omethoate
6.28) Azinphos methyl
6.29) Acephate
6.30) Profenophos
In-house method SOP No. LBOL-05044 based on Steinwandter, H. 1985
Fresenius Z.Anal. Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

67 1. Processed water and drinking
water in sealed container
3. Pyrethroid
3.1) Permethrin
3.2) Cyfluthrin
3.3) Cypermethrin
3.4) Fenvalerate
3.5) Deltamethrin
AOAC (2016) 990.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

68 1. Processed water and drinking
water in sealed container
4. Carbamate
4.1) Aldicarb
4.2) Bendiocarb
4.3) Carbaryl
4.4) Baycarb (BPMC)
4.5) Isoprocarb
4.6) Oxamyl
4.7) Methiocarb
4.8) Methomyl
4.9) Metocarb
4.10) Baygon
4.11) Carbofuran
In-house method SOP No.
LBOL-04034 based on Journal of Chromatography, 260 (1983) p.502-506 (water and drinking water)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

69 1. Processed water and drinking
water in sealed container
2. Organophosphorus
2.1) Pirimiphos methyl
2.2) Chlorpyriphos
2.3) Phorate
2.4) Diazinon
2.5) Disulfoton
2.6) Parathion ethyl
2.7) Pirimiphos ethyl
2.8) Mevinphos
2.9) Parathion methyl
2.10) Fenitrothion
2.11) Malathion
2.12) Ethion
2.13) Methamidophos
2.14) Chlorpyriphos methyl
2.15) Prothiophos
2.16) Dimethoate
2.17) Chlorfevinphos
2.18) Etrimphos
2.19) Triazophos
2.20) EPN
2.21) Phosalone
2.22) Azinphos ethyl
2.23) Dichlorvos
2.24) Dicrotophos
2.25) Monocrotophos
2.26) Phosphamidon
2.27) Omethoate
2.28) Azinphos methyl
2.29) Acephate
2.30) Profenophos

AOAC (2016) 990.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

70 1. Processed water and drinking
water in sealed container

Pesticides residues group
1. Organochlorine
1.1) alpha-BHC
1.2) beta-BHC
1.3) gamma-BHC
1.4) delta-BHC
1.5) Heptachlor epoxide
1.6) gamma-Chlordane
1.7) Endosulfan I
1.8) alpha-Chlordane
1.9) p, p’-DDE
1.10) Dieldrin
1.11) Heptachlor
1.12) Aldrin
1.13) Endrin
1.14) Endosulfan II
1.15) p, p’-DDD
1.16) Endrin aldehyde
1.17) Endosulfan sulfate
1.18) p, p’-DDT
1.19) Endrin ketone
1.20) Methoxychlor
1.21) o, p’-DDT
1.22) Dicofol
AOAC (2016) 990.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

71 14. Meat and meat products Aminoglycoside Groups:
68. Spectinomycin
69. Neomycin
70. Streptomycin
71. Dihydrosteptomycin
In-house method SOP No. LBLC-13019 based on Journal of Chromatography A, 1207 (2008) 29-37

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

72 14. Meat and meat products 72. Erythromycin In-house method SOP No. LBFD-09507 by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

73 14. Meat and meat products Fluoroquinolone Groups:
73. Ciprofloxacin
74. Danofloxacin
75. Enrofloxacin (Endrofloxacin)
76. Norfloxacin
77. Ofloxacin
78. Lomefloxacin
79. Sarafloxacin
80. Difloxacin
81. Enoxacin
82. Sparafloxacin
83. Marbofloxacin
84. Orbifloxacin
85.Levofloxacin
86. Pefloxacin
87. Pazufloxacin
In-house method SOP No. LBFD-09512 by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

74 13. Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products :
- Shrimp
- Fish
62. Ethoxyquin In-house method SOP No. LBFD-10558
based on AOAC (2016) 996.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

75 13. Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products :
- Shrimp
- Fish
63. Crystal violet &
Leucocrystal violet
In-house method SOP No. LBFD-13621
based on Addressing your challenges in food Safety ; Water Asia Limited, application Note, October 2005 p. 26-27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

76 14. Meat and meat products Tetracycline Groups:
64. Oxytetracycline
65. Tetracycline
66. Chlortetracycline
67. Doxycycline
In-house method SOP No. LBFD-10556 based on Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007 ; 21 : 1511-1520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

77 12. Animal tissue :
- Chicken
- Pork
- Beef
Beta-agonist
40. Clenbuterol
41. Sulbutermol
42. Ractopamine
In-house method SOP No. LBFD-07415
based on Journal of Analytica Chemica Acta, 529, pp 199-205

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

78 13. Aquatic animal tissue and aquatic animal tissue products :
- Shrimp
- Fish
Nitroimidazole and metabolite
(8 compounds)
54. Dimetridazole
55. Metronidazole
56. Ronidazole
57. Ipronidazole
58. Tinidazole
59. HMMNI
60. IPZ-OH
61. MNZ-OH
In-house method SOP No. LBFD-12620
based on Journal of Analytica Chemica Acta 2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

79 10. Aquatic animal tissue :
- Shrimp
- Crab
- Fish
Tetracycline Groups :
38. Chlortetracycline
39. Oxytetracycline
40. Tetracycline
41. Doxycycline
In-house method SOP No. LBFD-10556
based on Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007 ; 21 : 1511-1520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

80 11. Animal tissue :
- Chicken
Sulfonamide Groups :
39. Sulfadoxine
40. Sulfamethoxypyridazine
41. Sulfachloropyridazine
42. Sulfisoxazole
43. Sulfathiazole
In-house method SOP No. LBFD-11573
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

81 9. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Frozen, Chilled, Canned, Cook,
Fermented, Smoked, Dried)
Tetracycline Groups :
34. Chlortetracycline
35. Oxytetracycline
36. Tetracycline
In-house method SOP No. LBFD-01132
based on AOAC (2016) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

82 10. Aquatic animal tissue :
- Shrimp
- Crab
- Fish
Sulfonamide Groups :
37. Sulfadoxine
38. Sulfamethoxypyridazine
39. Sulfachloropyridazine
40. Sulfisoxazole
41. Sulfathiazole
In-house method SOP No. LBFD-11573
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

83 6. Aquatic animal tissue Polyphosphate
19.Pyro-phosphate
20.Tri-phosphate
21.Trimeta-phosphate
In-house method SOP No. LBCH-11517 by Ion Chromatography Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

84 7. Animal Tissue :
- Meats
- Aquatic animal tissue
- Poultry
Sulfa Groups :
21. Sulfadiazine
22. Sulfamethazine
(Sulfadimidine)
23. Sulfaquinoxaline
In-house method SOP No. LBFD-03204 based on Journal of Food and Drug Analysis, 2001, Vol. 9, No. 2 p. 84-95

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

85 8. - Animal meat tissue and
animal meat tissue products,
- Aquatic animal tissue and
aquatic animal tissue products
Sulfonamide Groups :
25. Sulfadiazine
26. Sulfamonomethoxine
27. Sulfamethazine (Sulfadimidine)
28. Sulfapyridine
29. Sulfamerazine
30. Sulfamethoxazole
31. Sulfaquinoxaline
32. Sulfadimethoxine
33. Trimethoprim
In-house method SOP No. LBFD-11573
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

86 5. Animal fat / Edible oil 18. Organochlorine and Pyrethroid Residues
18.1) alpha-BHC
18.2) beta-BHC
18.3) gamma-BHC
18.4) Delta-BHC
18.5) Heptachlor
18.6) Aldrin
18.7) Heptachlor epoxide
18.8) gamma-Chlordane
18.9) Endosulfan I
18.10) alpha-chlordane
18.11) p,p’-DDE
18.12) dieldrin
18.13) Endrin
18.14) Endosulfan II
18.15) p,p’-DDD
18.16) Endrin aldehyde
18.17) Endosulfan sulfate
18.18) p,p’-DDT
18.19) Endrin ketone
18.20) Methoxychlor
18.21) o,p’-DDT
18.22) dicofol
18.23) Oxy- chlordane
18.24) Cyfluthrin
18.25) Cypermethrin
18.26) Deltamethrin
18.27) Fenvalerate
18.28) Permethrin
18.29) Bifenthrin
18.30) Lambda-cyhalothrin
In-house method SOP No. LBFD-11571
in connection with:
- AOAC (2016) 970.52
- Analytical Chemistry Laboratory
Guidebook Residue Chemistry,
July, 1991

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

87 14. Meat and meat products Pesticides Residues Groups:
Organochlorine
91. Total DDT
92. Dieldrin
93. Aldine
94. Heplachlor
95. Heptachlor nepoxide
96. Total Chlordane
97. Endrin
98. Hexachlorobenzene (HCB)
99. Hexachlorocyclohexane (HCH)
100. Gamma isomer (Linden)
101. Alpha isomer ()
102. Beta isomer ()
In-house method SOP No. LBGC-15005 based on Steinwandter, H. 1985 Fresenius Z. Anal. Chem. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

88 14. Meat and meat products Quinolone Groups:
88. Flumequine
89. Nalidixic acid
90. Oxolinic acid
In-house method SOP No. LBFD-09512 by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

89 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Nitrofuran metabolite :
141. 3-amino-2-oxazolidinone
(AOZ)
142. 3-Amino-5-morpholine-4-ylmethyl-oxazolidin-2-one (AMOZ)
143. 1-aminohydantoin (AHD)
144. Semicarbazide (SEM)
In-house method SOP No.LBLC-16002 based on Journal of Analytica Chimica Acta 586 (2007), page 348-358

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

90 22. Aquatic animal and aquatic animal products 140. Erythromycin In-house method SOP No. LBFD-09507
by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

91 21. Aquatic animal and aquatic animal products
(Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried)
Quinolone Groups:
137. Oxolinic acid
138. Flumequine
139. Nalidixic acid
In-house method SOP LBFD-09512
by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

92 20. Milk and milk products Tetracycline Groups:
120. Oxytetracycline
121. Tetracycline
122. Chlortetracycline
123. Doxycycline
In-house method SOP No. LBFD-15009 based on Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007; 21: 1511-1520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

93 21. Aquatic animal and aquatic animal products
(Frozen, Chilled, Canned, Cooked, Fermented, Smoked, Dried)
Fluoroquinolone Groups:
124. Enoxacin
125. Norfloxacin
126. Levofloxacin
127. Ofloxacin
128. Ciprofloxacin
129. Lomefloxacin
130. Danofloxacin
131. Enrofloxacin
132. Orbifloxacin
133. Sarafloxacin
134. Sparafloxacin
135. Difloxacin
136. Pefloxacin
In-house method SOP LBFD-09512
by LC-MS-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

94 19. Honey Nitrofurans Metabolite
115. 3-Amino-5-morpholine-4-ylmethyl-oxazolidin-2-one (AMOZ)
116. 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
117. 1-aminohydantoin (AHD)
118. Semicarbazide (SEM)
In-house method SOP No. LBFD-11569 based on Journal of Agric. Food Chem., 55, Page 1103-1108.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

95 20. Milk and milk products 119. Chloramphenicol In- house method SOP No. LBLC-15007 based on Chromatographia 2009, 70,
July (No.1/2)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

96 19. Honey 111. Chloramphenicol In-house method SOP No. LBFD-05324 based on Journal of Chromatography B,
Vol. 791 (2003), p. 31-38

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

97 19. Honey Tetracycline group
112. Chlortetracycline
113. Oxytetracycline
114. Tetracycline
In-house method SOP No. LBFD-12593 based on Rapid Commun. Mass Sprectrom. 2005 ; 19: 493-502

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

98 15. Prawn and shrimp 103. Oxolinic acid In-house method SOP No. LBFD-00101 based on Journal of Food Chromatography, 1989, 445 ; p.397-406

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

99 16. Aquatic animal tissue
(Frozen, Chilled, Processed)
104. Malachite green and
Leucomalachite green
In-house method SOP No. LBFD-05315 based on Addressing Your Challenges in Food Safety ; Water Asia Limited, application Note, October 2005 p.26-27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

100 17. Animal tissue 105. Chloramphenicol EuroProxima B.V. 5091 CAP (21) 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

101 18. Animal tissue :
- Pork
- Chicken
- Shrimp
- Fish
(Frozen, Chilled, Processed)
106. Chloramphenicol In-house method SOP No. LBFD-05324 based on Journal of Chromatography B,
Vol. 791 (2003), p. 31-38

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

102 18. Animal tissue :
- Pork
- Chicken
- Shrimp
- Fish
(Frozen, Chilled, Processed)
Nitrofuran metabolite (Bound residue and Total Residues)
107. 3-Amino-5-morpholine-4-ylmethyl-oxazolidin-2-one (AMOZ)
108. 3-amino-2- oxazolidinone (AOZ)
109. 1-aminohydantoin (AHD)
110. Semicarbazide (SEM)
In-house method SOP No. LBFD-05314 based on Journal of Chromatography B,
Vol. 691 (1997), p. 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

103 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Aminoglycoside groups :
164. Gentamicin
165. Streptomycin
166. Dihydrostreptomycin
167. Spectinomycin
168. Neomycin
In-house method SOP No. LBLC-16011 based on Journal of Chromatography A, 1207 (2008),page 29-37

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

104 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Sulfonamide groups :
149. Sulfadiazine
150. Sulfamonomethoxine
151. Sulfamethazine
(Sulfadimidine)
152. Sulfapyridine
153. Sulfamerazine
154. Sulfamethoxazole
155. Sulfaquinoxaline
156. Sulfadimethoxine
157. Trimethoprim
158. Sulfatthiazole
159. Sulfadoxine
160. Sulfamethoxypyridazine
161. Sulfachloropyridazine
162. Sulfisoxazole
163. Ormethoprim
In-house method SOP No. LBLC-16003 based on Department of Food Safety , Ministry of Health, Labour and Welfare (2006), page 43-47

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

105 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
145. Malachite green
146. Leucomalachite green
147. Crystal violet
148. Leucocrystal violet
In-house method SOP No.LBLC-16004 based on Addressing your challenges in
food safety; Water application, October 2005, page 26-27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

106 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Antiparasitics :
185. Abamectin
186. Doramectin
187. Emamectin
188. Ivermectin
(as Ivermectin B1a)
189. Eprinomectin
(as Epinomectin B1 a)
In-house method SOP No. LBLC-16005 based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

107 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Macrolide groups :
190. Erythromycin
191.Spiramycin
192. Lincomycin
193. Tylosintartrate
194. Neo Spiramycin I
In-house method SOP No. LBLC-16010
in connection with:
- United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, Office of Public Health Science CLGMAL1.02 (2007),page 2-20
- Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (2004),page 171-181

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

108 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Multi-pesticides :
181. Carbamate groups :
181.1) Aldicarb
181.2) Aldicarb-sulfone
181.3) Aldicarb-sulfoxide
181.4) Baycarb (Fenobucarb)
181.5) Baygon(Propoxur)
181.6) Bendiocarb
181.7) Carbaryl
181.8) Carbofuran
181.9) Isoprocarb
181.10) Methiocarb
181.11) Methomyl
181.12) Metolcarb
181.13) Oxamyl
181.14) Oxamyl-oxime
181.15) Carbofuran-3-hydroxy
181.16) Trichlorfon
181.17) Carbosulfan
181.18) Carbendazim
(Including Benomyl)
181.19) Imidacloprid
181.20) 2,4 Dichlorophenoxyacetic
acid (2,4-D)
181.21) Prosulfuron
181.22) Diminazene
181.23) Imidocarb
In-house method SOP No. LBLC-16009 based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

109 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Beta-agonist :
182. Clenbuterol
183. Salbutamol
184. Ractopamine
In-house method SOP No. LBLC-16006 based on Journal of Analytica Chimical Acta 529 (2005), page 199-205

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

110 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Benzimidazole :
169. Thiabendazole
170. 5-Hydrozythiabendazole
171. Febantel
172. Fenbendazole
173. Oxfendazole
174. Albendazole
175. 2-Amino-benzimidazole
In-house method SOP No. LBLC-16007 based on Journal of Analytica Chimica Acta 637 (2009), page 196-207

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

111 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
Benzalkonium homologues and
Didecyldimethylammonium :
176. Benzalkonium chloride 10
(BAC 10)
177. Benzalkonium chloride 12
(BAC 12)
178. Benzalkonium chloride 14
(BAC 14)
179. Benzalkonium chloride 16
(BAC 16)
180. Didecyldimethylammonium
(DDAC)
In-house method SOP No. LBLC-16009 based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

112 23. - Milk Powder
- Milk Liquid
- Milk Products*****

Milk Products*****as describe
1. Products derived from milk and the addition of milk
2. Flavored milk
3. Sour milk
4. Infant formula milk adapted for infants and young children
5. Ice cream
6. Cream
195. Vitamin D
196. Vitamin D2
197. Vitamin D3
In-house method SOP No. LBLC-15030 based on Journal of AOAC International Vol. 95, No. 3, 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

113 24. - Milk and milk products
- Meat and meat products
Beta-lactam Groups:
198. Amoxicillin
199. Ampicillin
200. Penicillin G
201. Oxacillin
202. Cloxacillin
203. Naficillin
In-house method SOP No. LBLC-15010 by HPLC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

114 25. - Aquatic animal tissue and
aquatic animal products
- Feeding stuffs and raw materials
204. EDTA (Disodium calcium
EDTA)
Compendium of Method for Food Analysis, 2003 (Chapter 1)
Page (1-20) - (1-22)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

115 26. - Honey
- Syrup
- Beverage**

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
205. Hydroxymethylfurfural
(HMF)
In-house method SOP No. LBFD-12589 based on Food Control, Vol.16, No.3, pp.273-277, 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

116 27. - Aquatic animal tissue
- Frozen tuna
- Canned tuna
- Fishmeal
- Fish sauce
206. Histamine - In-house method SOP No. LBFD-97023 based on AOAC (2016) 977.13
- In-house method SOP No. LBFD-11566 based on AOAC (2016) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

117 28. Seafood and seafood products Heavy Metal
207. Lead (Pb)
208. Cadmium (Cd)
In-house method SOP No. LBCH-04408 based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

118 28. Seafood and seafood products 209. Mercury (Hg) In-house method SOP No. LBCH-04408 based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

119 28. Seafood and seafood products 210.Total volatile bases nitrogen (TVBN) Official Journal of the European Communities (EC) 95/149/EC,
Published 1995-03-08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

120 29. Seafood 211. Mercury (Hg) In-house method SOP LBCH-07474
in connection with :
- USEPA, January 1998, Method 7473 page (7473-1)-(7473-15)
- ASTM D6722 (2006) page 1-4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

121 30. Aquatic animal tissue and
aquatic animal tissue products
- Rice
- Cereal
212. Organic and Inorganic Arsenic In-house method SOP No. LBCH-12528 based on an improved HPLC-ICPMS method for determining inorganic arsenic in food (Food Chemistry 134 (2012) 524-532 and FDA method : Elemental analysis Manual Section 4.11 Arsenic Speciation in rice and rice products using HPLC-ICPMS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

122 31. - Cereal
- Rice
213. Total inorganic bromide or bromide ion In-house method SOP No. LBGC-13016 based on the European Community Reference Laboratory for Single Residue Methods. Bromine Containing Fumigants Determined as Total Inorganic Bromide, Published 07-11-2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

123 32. - Fish sauce
- Soy sauce
- Seasoning powder
- Oyster sauces
- Seasoning sauces
214. 3-Monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) In-house method SOP No. LBOL-05038 based on AOAC (2016) 2000.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

124 33. - Food*
- Beverage**
- Milk and milk products

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
215. Arsenic (As)
216. Aluminium (Al)
217. Cadmium (Cd)
218. Calcium (Ca)
219. Lead (Pb)
220. Copper (Cu)
221. Zinc (Zn)
222. Tin (Sn)
223. Iron (Fe)
224. Potassium (K)
225. Magnesium (Mg)
226. Manganese (Mn)
227. Sodium (Na)
228. Phosphorus (P)
229. Selenium (Se)
In-house method SOP No. LBCH-13532 based on AOAC (2016) 999.10 and AOAC official method 2011.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

125 34. - Meat and meat products
- Seafood and seafood products
230. Sulphite, Sulphur dioxide (SO2), Sulphite (Expressed as Sulphur dioxide) In-house method SOP No. LBFD-97016
in connection with :
- FAO Manuals of Food
Quality Control. 1986, Vol. 14/7,
p. 62-64
- AOAC (2016) 961.09
- AOAC (2016) 962.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

126 35. - Vegetables and Fruits
(Pickling, Dried, Preserved Fruit,
Preserved in syrup)
- Tea (dried leaf) and tea powder
- Cane Sugar
- Sauces
- Fruit juice
- Fruit juice extract
- Beverage packed in sealed
container
- Alcoholic beverage
231. Sulphite, Sulphur Dioxide
(SO2), Sulphite (Expressed
as Sulphur dioxide)
In-house method SOP No. LBFD-97016
in connection with :
- FAO Manuals of Food
Quality Control. 1986, Vol.14/7,
p. 62-64
- AOAC (2016) 961.09
- AOAC (2016) 962.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

127 36. Oil and fat Antioxidants
232. BHA
233. BHT
234.TBHQ
235. PG
AOAC (2016) 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

128 37. Food with oil component Antioxidants
236. BHA
237. BHT
238. TBHQ
239. PG
In-house method SOP No. LBFD-13623 based on Journal of Food Chemistry
105 (2007) 389–394

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

129 38. Milk and milk products Antioxidants
240. BHA
241. BHT
242. TBHQ
Journal of Food Chemistry 105 (2007), 389-394

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

130 39. Seafood and seafood products 243. Trifluralin In-house method SOP No. LBFD-11567 based on Steinwandter, H.1985 Fresenius Z. Anal. Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

131 39. Seafood and seafood products 244. Total phosphorus
245. Phosphorus pentaoxide (P2O5)
246. Phosphate (PO4)
In-house method SOP No. LBFD-08461 based on AOAC (2016) 995.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

132 39. Seafood and seafood products 247. Formaldehyde In-house method SOP No. LBFD-08479 based on AOAC (2016) 931.08, 964.21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

133 40. Seafood 248. Total Volatile Bases Nitrogen
(TVBN)
TIS 115 : 1986

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

134 41. - Nuts
- Cereal and grain
249. Aflatoxin B1, B2, G1, G2
and Total Aflatoxin
In-house method SOP No. LBFD-05310 based on AOAC (2016) 994.08, 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

135 42. Processed product 250. Aflatoxin B1, B2, G1, G2
and Total Aflatoxin
In-house method SOP No. LBFD-10545 based on AOAC (2016) 994.08, 991.31, 971.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

136 43. - Spice
- Seasoning
- Dried chili
- Curry paste
251. Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) In-house method SOP No. LBLC- 13015
in connection with:
- Agronomy Research 9
(Special Issue II), 461-468,2011
- AOAC (2016) 971.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

137 44. - Feeding stuffs and raw
materials
- Cereal
- Nut
- Seed and seed products
252. Aflatoxin B and G
(non-affinity column)
In-house method SOP No. LBLC- 13015
in connection with:
- Agronomy Research 9 (Special Issue II), 461-468,2011
- AOAC (2016) 971.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

138 45. - Milk and milk products
[Dry Base]
- Non-Dairy Creamer
[Dry Base]
253. Aflatoxin M1 In-house method SOP No. LBFD-05291 based on AOAC (2012) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

139 46. Milk and milk products
[Liquid Base]
254. Aflatoxin M1 In-house method SOP No. LBFD-04262 based on AOAC (2016) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

140 47. - Cereal
- Nut
- Seed and seed products
255. Zearalenone In-house method SOP No. LBFD-03205
in connection with:
- Journal of AOAC International Vol.82, No.6, 1999
- Journal of AOAC International Vol.84, No.5,2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

141 48. - Coffee
- Rice
- Wheat flour and starch
- Cereal
- Nut
- Seed and seed products
256. Ochratoxin A In-house method SOP No. LBLC-13024 based on Agronomy Research 9
(Special Issue II), 461-468 , 2011

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

142 49. - Seafood and seafood products
- Meat and meat products
- Poultry and poultry products
- Broth and concentrate soup
in cube, Powdered form or
dried form
- Curry and curry paste
- Seasoning
- Tasted maker or condiment
which is contained in sealed container or attached to
container of semi-process
food (Instant food)
- Snack product such fried or
baked potato chips, Fried or baked popcorns, Rice crisps or extruded snack, Crackers or biscuits
257. Salt (as NaCl) In-house method SOP No. LBFD-97019 based on AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

143 50. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
258. Total fat - In-house method SOP No. LBAG-00110
based on AOAC (2016) 954.02,922.06,
925.12, 948.15

- In-house method SOP No. LBAG-01134
based on AOAC (2016) 945.38F,
920.85,960.39, 963.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

144 50. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
259. Cholesterol In-house method SOP No. LBCH-00259 based on AOAC (2016) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

145 50. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form.
260. Total Nitrogen and Protein In-house method SOP No. LBAG-00111 based on AOAC (2016) 920.152,930.29, 979.09, 978.04, 930.25,930.33, 950.48, 981.10, 950.36

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

146 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
271. Vitamin E
(as alpha tocopherol)
In-house method SOP No. LBFD-00112 based on Bull. Dept. Med. Sci. Vol. 37 No. 1 Jan-Mar 1995 : p.57-64

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

147 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
270. Vitamin C
(as L-ascorbic acid)
In-house method SOP No. LBFD-00085 based on Bull. Dept. Med. Sci. Vol. 40 No. 3 Jan-Mar 1998 : p. 347-357

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

148 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
269. Mercury (Hg) In-house method SOP No. LBCH-08480
in connection with :
- USEPA, January 1998, Method 7473 page (7473-1)-(7473-15)
- ASTM D6722 (2006) p.1-4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

149 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
268. Vitamin B2 (Riboflavin) In-house method SOP No. LBFD-00084 based on AOAC (2016) 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

150 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
267. Vitamin B1 (Thiamine) In-house method SOP No. LBFD-00089 based on AOAC (2016) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

151 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
266. Vitamin A (as Retinol) In-house method SOP No. LBFD-99076 based on Bull. Dept. Med. Sci.Vol.37
No. 1 Jan-Mar 1995 : p.57-64

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

152 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
265. Total Sugar In-house method SOP No. LBAG-01141 based on AOAC (2016) 974.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

153 51. Milk and milk product 261. Milk Protein In-house method SOP No. LBAG-00111 based on AOAC (2016) 920.152,930.29, 979.09, 978.04, 930.25,930.33, 950.48, 981.10, 950.36

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

154 51. Milk and milk product 262. Total fat
263. Milk fat

In-house method SOP No. LBAG-01140 based on AOAC (2016) 933.05,905.02,
952.06,920.177,945.48G,989.05,932.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

155 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
264. Dietary fiber In-house method SOP No. LBAG-99103 based on AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

156 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
286. Water activity (Aw) In-house method SOP No. LBAG – 12277 based on AOAC (2016) 978.18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

157 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
285. Beta-carotene and Vitamin A
as retinol (calculated from
Beta-carotene)
In-house method SOP No. LBFD-02188 based on Journal of AOAC International,
Vol. 80, No.5, 1997

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

158 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
284. pH AOAC (2016) 981.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

159 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
Total fatty acid
277. Saturated fat
278. Unsaturated fat
279. Mono-unsaturated fat
280. Poly- unsaturated fat
281. Trans fat
282. Omega 3,6,9
283. Total fat
AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

160 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
276. Available carbohydrate Method of Analysis for Nutrition Labeling (1993) p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

161 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
275. Carbohydrate and Calories Method of Analysis for Nutrition Labeling (1993) p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

162 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
274. Ash In-house method SOP No. LBAG-00119 based on AOAC (2016) 923.03,945.18, 920.153, 940.26, 920.155, 950.14,
930.30, 938.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

163 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
272. Iodine In-house method SOP No. LBFD-09506 based on Foodstuffs Determination
of trace elements-Determination of
iodine by ICP-MS British Standard EN 15111 : 2007 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

164 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
273. Moisture In-house method SOP No. LBAG-00124 based on AOAC (2016) 927.05, 950.46,
925.40, 934.06, 925.10,948.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

165 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
301. Sulphite, Sulphur dioxide
(SO2), Sulphite (Expressed
as Sulphur dioxide)
In-house method SOP No.
LBFD-97016 in connection with:
- FAO Manual of Food Quality Control,
Vol.14/7 Page 62-64
- AOAC (2016) 961.09
- AOAC (2016) 962.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

166 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
Sweetener
296. Potassium acesulfame
297. Sodium Cyclamate
298. Aspartame
299. Sucralose
300. Saccharine
In-house method SOP No. LBFD-03201 based on Journal of Agricultural and chemistry (2009), Vol.57, Page 3022-3027

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

167 52. - Food*
- Beverage**

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Cereal and cereal products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Nut and nut products
8. Milk and milk products
9. Egg and egg products
10. Algae and algae products
11. Tea, Coffee, Cocoa
12. Ready to cook foods
13. Fish sauce and other kinds of sauce
14. Spice and other Condiments
15. Starch and starch products
16. Food supplement
17. Seasoning and Food additive
18. Snack cookies biscuit and cracker
19. Jam and Jelly
20. Chocolate
21. Candy, chewing gum
22. Potato and potato product
23. Honey
24. Ice-Cream
25. Miscellaneous
26. Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods
27. Food and Supplement food for infant and children
28. Food in Sealed Containers included Canned Food
29. Confectionary and Snack products

Beverage**
1. Water with dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
2. Beverage, which is containing or made from fruits, plants or vegetables, and may also Contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
3. Beverage which is containing or made from other constitutes, except fruits, plants or vegetables, and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas.
4. Beverage as stipulated in (2) or (3), which is concentrated and needs to be diluted before consumption.
5. Beverage as stipulated in (2) or (3) in dried form
Synthetic Food color
287. Azorubin, E122
288. Fast Green, E143
289. Quinoline Yellow, E104
290. Patent Blue V, E131
291. Erythrosine, E127
292. Sunset Yellow FCF, E110
293. Ponceau 4R, E124
294. Tartrazine, E102
295. Brilliant Blue FCF, E133
In-house method SOP No. LBAG-12274 based on Compendium of Method for Food Analysis (2003), Thailand,
Chapter 1, Page 54-59

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563