ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0018-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท อดินพ จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 21 ซอยบางบอน 3 ซอย 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์.: 02-4455022-30 ต่อ 2600,2601,2603
โทรสาร : 02-4455020
Website : www.adinop.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 5. Flour and Flour products 16. Moisture content AOAC (2012) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
2 5. Flour and Flour products 17. Ash AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
3 4. Beverage 15. Percentage of dye, Total color content :
- Brilliant blue FCF
- Carmoisine
- Erythrosine
- Indigo carmine
- Ponceau 4R
- Sunset yellow FCF
- Tartrazine
In-house method W-QCC-026 based on Journal of Chromatograph, Vol. 210 : 1981, p.168-173

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
4 5. Flour and Flour products 18. pH In-house method W-QCC-034 based on AOAC (2012) 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
5 6. Vitamin and Vitamin products 19. Moisture content In-house method W-QCC-044 based on Ph-Eur 8th edition, 2014 (8.0)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
6 2. Food colors : Blend colors 12. Arsenic In-house method W-QCC-024 based on AOAC (2012) 986.15, 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
7 1. Food colors : Single colors 7. Arsenic In-house method W-QCC-024 based on AOAC (2012) 986.15, 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
8 2. Food colors : Blend colors 8. Percentage of dye, Total color content :
- Brilliant blue FCF
- Carmoisine
- Erythrosine
- Indigo carmine
- Ponceau 4R
- Sunset yellow FCF
- Tartrazine
In-house method W-QCC-019 based on Journal of Chromatograph, Vol. 210 : 1981, p.168-173

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
9 1. Food colors : Single colors 3. Ether extractable matter FAO : Online Edition 2011, Combined Compendium of Food Additive Specification, Volume 4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
10 1. Food colors : Single colors 4. Lead
5. Zinc
6. Chromium
In-house method W-QCC-023 in connection with:
- AOAC (2012) 999.11
- ECSS/SC 313 : 1982

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
11 1. Food colors : Single colors 2. Loss on drying AOAC (2012) 950.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
12 1. Food colors : Single colors 1. Percentage of pure dye :
- Brilliant blue FCF
- Carmoisine
- Erythrosine
- Indigo carmine
- Ponceau 4 R
- Sunset yellow FCF
- Tartrazine
FAO : Online Edition 2011, Combined Compendium of Food Additive Specification, Volume 4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
13 3. Sweeteners 13. Acesulfame Potassium
14. Aspartame
In-house method W-QCC-027 based on Compendium of methods for food analysis, 1st Edition, 2003 Department of Medical Sciences (DMSc) and Department of Medical Sciences Foundation, National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standard (ACFS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 มกราคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ