ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0018-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท อดินพ จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 21 ซอยบางบอน 3 ซอย 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์.: 02-4455022-30 ต่อ 2600,2601,2603
โทรสาร : 02-4455020
Website : www.adinop.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณธารารัตน์ ลำโครัตน์, คุณอมรรัตน์ เทพชา
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 4. Beverage Food additive (Food Colors)
Colors content
Total colours content
27. Brilliant Blue FCF
28. Carmoisine (Azorubine)
29. Erythrosine
30. Indigo carmine
31. Ponceau 4 R
32. Sunset Yellow FCF
33. Tartrazine
In-house method W-QCC-026 based on Journal of Chromatograph, Vol. 210 : 1981, p.168-173

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

2 3. Sweeteners 25. Acesulfame Potassium
26. Aspartame
In-house method W-QCC-027 based on Compendium of methods for food analysis, 1st Edition, 2003, Department of Medical Sciences (DMSc) and Department of Medical Sciences Foundation, National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

3 2. Food additives
(Food Colors): Blend Food Colors
24. Arsenic In-house method W-QCC-024 based on AOAC (2016) 986.15, 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

4 2. Food additives
(Food Colors): Blend Food Colors
21. Lead
22. Zinc
23. Chromium
In-house method W-QCC-023 in connection with:
- AOAC (2016) 999.11
- ECSS/SC 313 : 1982

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

5 2. Food additives
(Food Colors): Blend Food Colors
Colors content
Total colors content
14. Brilliant Blue FCF
15. Carmoisine (Azorubine)
16. Erythrosine
17. Indigo carmine
18. Ponceau 4 R
19. Sunset Yellow FCF
20. Tartrazine
In-house method W-QCC-019 based on Journal of Chromatograph, Vol. 210 : 1981, p.168-173

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

6 1. Food Additive
(Food Colors): Single Food Colors
13. Arsenic In-house method W-QCC-024 based on AOAC (2016) 986.15, 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

7 1. Food Additive
(Food Colors): Single Food Colors
9. Ether extractable matter FAO : Online Edition 2011, Combined Compendium of Food Additive Specification, Volume 4, p. 89-90

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

8 1. Food Additive
(Food Colors): Single Food Colors
10. Lead
11. Zinc
12. Chromium
In-house method W-QCC-023 in connection with:
- AOAC (2016) 999.11
- ECSS/SC 313 : 1982

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

9 1. Food Additive
(Food Colors): Single Food Colors
Colors content
1. Brilliant Blue FCF
2. Carmoisine (Azorubine)
3. Erythrosine
4. Indigo carmine
5. Ponceau 4 R
6. Sunset Yellow FCF
7. Tartrazine
FAO : Online Edition 2011, Combined Compendium of Food Additive Specification, Volume 4, p. 81-83

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

10 1. Food Additive
(Food Colors): Single Food Colors
8. Loss on drying AOAC (2016) 950.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

11 5. Flour 34. Moisture content AOAC (2016) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

12 5. Flour 35. Ash AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

13 5. Flour 36. pH In-house method W-QCC-034 based on AOAC (2016) 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

14 6. Vitamin and Vitamin Premix 37. Moisture content

In-house method W-QCC-044 based on Ph-Eur 8th edition, 2014 (8.0)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562