ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0021-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 111, 130-131 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์.: 02-5648041 ต่อ 412
โทรสาร : 02-5648042
Website : www.tuv-sud.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณจีรภา มาตทอง
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
78. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed.,2012 part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

2 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
79. Fecal Coliform Bacteria Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 9221 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

3 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
76. Total Plate Count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed.,2012, part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

4 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
77. Coliform Bacteria Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

5 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
74. Mesophile Aerobe Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

6 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
75. Thermophile Aerobe Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

7 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
71. Flat sour mesophile bacteria FDA BAM Online, 2001(Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

8 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
72. Flat sour thermophile bacteria FDA BAM Online, 2001(Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

9 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
73. Aciduric Spoilage Bacteria FDA BAM Online, 2001(Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

10 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
69. Thermophile Aerobe Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

11 12. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH ≤4.6
70. Incubation test FDA BAM Online, 2001(Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

12 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
66. Thermophile Anaerobe FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

13 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
67. Mesophile Aerobe Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

14 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
68. Mesophile Aerobe Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

15 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
64. Flat sour thermophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

16 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
65. Mesophile Anaerobe FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

17 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
61. Incubation test FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

18 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
62. Flat sour mesophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

19 11. Food in Sealed Containers
included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH >4.6
63. Flat sour thermophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

20 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
57. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

21 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
58. Enterococci Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015) , Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

22 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
59. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

23 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
60. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

24 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
53. Total Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

25 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
54. Listeria spp. FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

26 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
55. Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

27 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
56. Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

28 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
50. Salmonella spp. FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

29 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
51. Staphylococcus aureus - FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)
- AOAC (2016) 987.09
- AOAC (2016) 975.55

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

30 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
52. Feacal Coliform FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

31 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
46. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

32 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
47. Total Plate Count - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2012) 966.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

33 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
48. Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

34 10. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
49. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

35 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
43. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

36 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
44. Salmonella spp. FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

37 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
45. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

38 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
40. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

39 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
41. Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

40 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
42. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

41 6. - Meat
(Fresh, Process)
- Shrimp
(Fresh, Frozen)
36. Salmonella spp. AOAC (2016) 2014.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

42 7. - Ready-To-Eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
37. Escherichia coli AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

43 8. - Seafood and Seafood Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
38. Escherichia coli AOAC (2016) 998.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

44 9. Food in Sealed Containers
included Canned food
Food in Sealed Containers
39. Total Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

45 5. - Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
34. Aerobic Plate Count AOAC (2016) 2015.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

46 5. - Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
35. Coliform AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

47 14. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Product
146. Aldicarb
147. Sum Aldicarb sulfone and
Aldicarb sulfoxide
148. Carbofuran
149. Carbofuran-3-hydroxy
150. Carbaryl
151. Methiocarb
152. Methomyl
153. Oxamyl
154. Propoxur
In-house method TPT-FS-241 TM
based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

48 14. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Product
Pesticides residue group :
• Other Groups
142. Atrazine
143. Azoxystrobin
144. Iprodione
145. Vinclozolin
In-house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

49 14. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Product
Pesticides residue group :
• Organophosphate group
Pesticides
114. Acephate
115. Azinphos-ethyl
116. Azinphos-methyl
117. Chlorpyrifos
118. Chlorpyrifos-methyl
119. Dichlorvos
120. Diazinon
121. Disulfoton
122. Dichrotophos
123. Dimethoate
124. EPN
125. Ethion
126. Fenitrothion
127. Malathion
128. Methamidophos
129. Methidathion
130. Mevinphos
131. Monocrotophos
132. Omethoate
133. Parathion-ethyl
134. parathion-methyl
135. Phosalone
136. Pirimiphos-ethyl
137. Pirimiphos-methyl
138. Profenofos
139. Prothiophos
140. Triazophos
141. Phosphamidon
In-house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

50 14. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Product
Pesticides residue group :
• Pyrethroids group Pesticides
106. Bifenthrin
107. Cyfluthrin
108. Cypermethrin
109. Deltamethrin
110. Fenvalerate
111. Lambda-Cyhalothrin
112. Permethrin
113. Fenpropathri
In-house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2016) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

51 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
82. Clostridium perfringens Environment agency Methods for
the Examination of waters and Associated Materials, 2010, Part 6, A-B, UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

52 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
81. Salmonella spp. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 9260 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

53 13.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
80. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition 2012, part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

54 4. - Milk and Milk Product
- Vegetable and Fruit and
Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Frozen, chill)
- Poultry and Poultry Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
33. Lactic acid bacteria ISO 15214 : 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

55 4. - Milk and Milk Product
- Vegetable and Fruit and
Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Frozen, chill)
- Poultry and Poultry Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
32. Listeria spp. FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

56 4. - Milk and Milk Product
- Vegetable and Fruit and
Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Frozen, chill)
- Poultry and Poultry Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
30. Campylobacter jejuni FDA BAM Online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

57 4. - Milk and Milk Product
- Vegetable and Fruit and
Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-To-Eat
(Process, Frozen, chill)
- Poultry and Poultry Product
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
31. Campylobacter coli FDA BAM Online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

58 3. - Beverage
- Ice cream
26. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012(Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

59 3. - Beverage
- Ice cream
27. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001(Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

60 3. - Beverage
- Ice cream
28. Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2016 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

61 3. - Beverage
- Ice cream
29. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

62 3. - Beverage
- Ice cream
24. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

63 3. - Beverage
- Ice cream
25. Fecal coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

64 3. - Beverage
- Ice cream
22. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001(Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

65 3. - Beverage
- Ice cream
23. Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

66 3. - Beverage
- Ice cream
21. Aerobic Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

67 3. - Beverage
- Ice cream
20. Salmolnella spp. ISO 6579-1:2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

68 2. Food*

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
19. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

69 2. Food*

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
18. Vibrio spp. FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

70 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
17. Salmolnella spp. ISO 6579-1 : 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

71 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
16. Enterococci Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015), Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

72 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
15. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

73 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
14. Campylobacter spp. FDA BAM Online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

74 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
13. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

75 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
12. Shigella Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 5th Edition (2015) , Chapter 37

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

76 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
11. Salmonella spp. FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

77 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
10. Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

78 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
9. Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

79 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
8. Total Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

80 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
7. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

81 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
6. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

82 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
5. Staphylococcus aureus - FDA BAM Online, 2016 (Chapter12)
- AOAC (2016) 987.09
- AOAC (2016) 975.55

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

83 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
4. Fecal Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

84 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
3. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

85 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
2. Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

86 1. - Food*
- Beverage

Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chill, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and egg Products
1. Total Plate Count - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2016) 966.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

87 15. Shrimp 155. Chloramphenicol ELISA : Ridascreen ® Chloramphenicol-Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of chloramphenicol, p13-22
r-Biopharm , July 29, 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

88 16. Seafood 156. Chloramphenicol In-house method TPT-FS-204TM
based on USFDA Laboratory information Bulletin no.4303 Vol.19 No.4 April 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

89 17. - Shrimp
- Fish
157. Nitrofurans (Metabolites) In-house method TPT-FS-203TM
based on Journal of Chromatography B,691 (1997) 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

90 17. - Shrimp
- Fish
158. Fluoroquinolones In-house method TPT-FS-266TM
based on Journal of Chromatography A,974 (2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

91 17. - Shrimp
- Fish
159. Malachite green
160. Leuco Malachite green
161. Crystal violet
162. Leuco crystal violet
In-house method TPT-FS-230TM based on Journal of Chromatography B,788 (2003) 351-359

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

92 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
163. Silver (Ag)
164. Aluminium (Al)
165. Barium (Ba)
166. Cadmium (Cd)
167. Chromium (Cr)
168. Copper (Cu)
169. Iron (Fe)
170. Lead (Pb)
171. Maganese (Mn)
172. Nickel (Ni)
173. Zinc (Zn)
In-house method TPT-FS-233 TM
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012, Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

93 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
174. Arsenic (As)
175. Selenium (Se)
In-house method TPT-FS-235 TM
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012, Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

94 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
176. Mercury (Hg) In-house method TPT-FS-236 TM
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012, Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

95 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
177. Total Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012, part 2540B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

96 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
178. Color Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012, part 2120C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

97 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
179. Total Hardness Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012, part 2340C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

98 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
180. Turbidity Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012, part 2130B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

99 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
181. pH Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012, part 4500-H+B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

100 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
182. Odor TIS 257 Part 2-2521 : 1978

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

101 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
183. Phenols Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012 part 5530C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

102 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
184. Alkylbenzene Sulfonate Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012 part 5540C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

103 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
185. Chloride
186. Fluoride
187. Nitrate
188. Sulfate
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012 part 4110B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

104 18.
• Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
• Non-potable water
189. Cyanide Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition, 2012 part 4500-CN-E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

105 19. Seafood and seafood products 190. Cadmium (Cd)
191. Lead (Pb)
192. Mercury (Hg)
In-house method TPT-FS-234 TM
based on AOAC (2016) 999.10,

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

106 20. - Seafood Products
- Vegetable Products
- Fruit Products
193. Copper (Cu)
194. Iron (Fe)
195. Tin (Sn)
196. Zinc (Zn)
197. Arsenic (As)
198. Cadmium (Cd)
199. Lead (Pb)
200. Mercury (Hg)
In-house method TPT-FS-240TM
based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

107 21. Cereal and Cereal Products 201. Aflatoxin
(B1, B2, G1, G2)
In-house method TPT-FS-247TM
based on AOAC (2016) 991.31 and 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

108 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
202. Protein In-house method TPT-FS-257TM
based on AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

109 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
203. Vitamin A In-house method TPT-FS-262TM
based on ISO 12080-2 : 2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

110 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
204. Total sugar In-house method TPT-FS-259TM
based on AOAC (2016) 982.14 and J. AOAC (1992) Vol. 75 No.3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

111 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
205. Total Carbohydrate
206. Energy / Calories
207. Calories from fat/ Energy
from fat
Ralph Shapiro,1995 Nutrition Labeling Handbook. Marcel Dekker Inc.,New York.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

112 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
208. Sodium (Na)
209. Calcium (Ca)
210. Iron (Fe)
In-house TPT-FS-252TM method
based on AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

113 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
211. Saturated fatty acid In-house method TPT-FS-261TM

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

114 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
212. Trans fat based on AOAC (2016) 991.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

115 22. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
213. Mono unsaturated ISO 5508 : 1991
214. Poly unsaturated
ISO 5508 : 1991

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

116 23. Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
215. Total Dietary fiber AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

117 24. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
216. Cholesterol In-house method TPT-FS-260TM
based on AOAC (2016) 994.10, 976.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

118 24. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
217. Ash - AOAC (2016) 923.03
- AOAC (2016) 920.15, 938.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

119 24. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
218. Fat - AOAC (2016) 922.06
- AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

120 25. Beverage 219. Saccharin In-house method TPT-FS-265TM
based on compendium of method for food analysis, 2003, p.1-12, p1-14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

121 26. - Rice
- Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
Heavy metal (8 Element)
220. Cd
221. Hg
222. Fe
223. Pb
224. Cu
225. Zn
226. As
227. Sn
In-house method TPT-FS-240TM
based on AOAC (2016) 999.10,
by ICP-OES.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

122 27. - Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Beverage
228. Benzoic acid
229. Sodium benzoate
230. Sorbic acid
231. Potassium Sorbate
In-house method TPT-FS-264TM
based on Nordic committee on food
analysis, 1987

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562

123 28. - Meat and Meat Products
- Flour and Flour Products
(Fresh, Frozen, Process)
- Aquatic and Aquatic Products
(Fresh, Frozen, Process)
232. Moisture - AOAC (2016) 950.46 (B)
- AOAC (2016) 925.10, 945.39 (A)
- AOAC (2016) 952.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562