ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0021-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 111, 130-131 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์.: 02-5648041 ต่อ 412
โทรสาร : 02-5648042
Website : www.tuv-sud.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Enterococci Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 4th Edition (2007), Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
2 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
3 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Campylobacter spp. FDA BAM Online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
4 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
5 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Shigella Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA), 4th Edition (2007) Chapter 38

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
6 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Salmonella spp. FDA BAM Online, 2014 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
7 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
8 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
9 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Total Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
10 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
11 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Staphylococcus aureus - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 12)
- AOAC (2012) 987.09
- AOAC (2012) 975.55

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Fecal Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 1. - Food *
- Fruit juice
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Total Plate Count - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2012) 966.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 2. - Milk and Milk Products
- Vegetable and Fruit
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Ready-to-eat
(Process, Frozen, Chilled)
- Poultry and Poultry Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
Campylobacter jejuni
Campylobacter coli
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 2. - Milk and Milk Products
- Vegetable and Fruit
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Ready-to-eat
(Process, Frozen, Chilled)
- Poultry and Poultry Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
Listeria spp. FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 2. - Milk and Milk Products
- Vegetable and Fruit
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Seafood and Seafood Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Products
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Ready-to-eat
(Process, Frozen, Chilled)
- Poultry and Poultry Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Egg and Egg Products
Lactic acid bacteria ISO 15214 : 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20 3. Food *
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Vibrio spp. FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 3. Food *
Food * as describe
1. Milk and Milk Products
2. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
3. Fruit and Fruit Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
4. Seafood and Seafood Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
5. Meat and Meat Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
6. Flour and Flour Products
7. Rice Noodles and Egg Noodles
8. Instant Noodles
9. Jam, Butter, Margarine
10. Ready-to-eat (Process, Chilled, Frozen)
11. Poultry and Poultry Products (Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
12. Egg and Egg Products
Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 4. - Seafood and Seafood Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-to-eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
Aerobic Plate Count AOAC - RI Certificate No.121403

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 4. - Seafood and Seafood Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Ready-to-eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
Coliform AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 5. - Meat
(Fresh, Process)
- Shrimp
(Fresh, Frozen)
Salmonella spp. AOAC (2014) 2014.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 6. - Ready-to-eat
(Process, Chilled, Frozen)
- Beverage
Escherichia coli AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 7. - Seafood and Seafood Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
- Meat and Meat Products
(Fresh, Dried, Chilled, Frozen)
Escherichia coli AOAC (2012) 998.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 8. Food in Sealed Containers included Canned food Total Plate Count FDABAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
28 8. Food in Sealed Containers included Canned food Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
29 8. Food in Sealed Containers included Canned food Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
30 8. Food in Sealed Containers included Canned food Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
31 8. Food in Sealed Containers included Canned food Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001(Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
32 8. Food in Sealed Containers included Canned food Salmonella spp. FDA BAM Online, 2014 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
33 8. Food in Sealed Containers included Canned food Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 8. Food in Sealed Containers included Canned food Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Total Plate Count - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

- AOAC (2012) 966.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Coliform Bacteria FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Salmonella spp. FDA BAM Online, 2014 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Staphylococcus aureus - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 12)

- AOAC (2012) 987.09

- AOAC (2012) 975.55

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Fecal Coliform FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Total Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Listeria spp. FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2013 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Enterococci Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of foods, 4th
Edition (2007), Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 9. - Seasoning
- Cereal and Cereal Products
Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Incubation test FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Flat sour mesophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Flat sour thermophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Mesophile Anaerobe FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Thermophile Anaerobe FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Mesophile Aerobe Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of foods,
(APHA) 4th Edition (2001), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 10. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
Low acid food pH > 4.6
Thermophile Aerobe Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of foods,
(APHA) 4th Edition (2001), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Incubation test
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Flat sour mesophile bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
58 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Flat sour thermophile bacteria
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
59 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Aciduric Spoilage Bacteria FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
60 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Mesophile Aerobe Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of foods,
(APHA) 4th Edition (2001), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
61 11. Food in Sealed Containers included Canned food
Commercial sterile
High acid food pH < 4.6
Thermophile Aerobe Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of foods,
(APHA) 4th Edition (2001), Chapter 61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
62 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Total Plate Count Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA
& WEF, 22nd ed.,2012, part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
63 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Coliform Bacteria Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA &
WEF, 22nd ed., 2012, part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
64 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Escherichia coli Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA
& WEF, 22nd ed.,2012 part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
65 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Fecal Coliform Bacteria Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA ,
WEF, 22nd edition, 2012, part 9221 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
66 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA ,
WEF, 22nd edition 2012, part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
67 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Salmonella spp. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA ,
WEF, 22nd edition 2012, part 9260 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
68 12. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
Clostridium perfringens Environment agency Methods for
the Examination of waters and Associated Materials, 2010, Part 6,
A-B, UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
69 13. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Products
Pesticides residue group :
• Organochlorine group pesticides
- Aldrin
- alpha-BHC
- beta-BHC
- delta-BHC
- gamma-BHC
- cis-Chlordane
- trans-Chlordane
- p,p'-DDT
- Dieldrin
- Endosulfan I
- Endosulfan II
- Endosulfan sulfate
- Endrin
- Heptachlor
- Heptachlor-epoxide
- Methoxychlor
- p,p'-DDE
- p,p'-DDD
- Endrin ketone
- o,p'-DDT
- Dicofol
- o,p'-DDE
- o,p'-DDD
- Mirex
In -house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2012) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
70 13. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Products
Pesticides residue group :
• Pyrethroids group pesticides
- Bifenthrin
- Cyfluthrin
- Cypermethrin
- Deltamethrin
- Fenvalerate
- Lambda-Cyhalothrin
- Permethrin
- Fenpropathrin

In -house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2012) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
71 13. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Products
Pesticides residue group :
• Organophosphate group pesticides
- Acephate
- Azinphos-ethyl
- Azinphos-methyl
- Chlorpyrifos
- Chlorpyrifos-methyl
- Dichlorvos
- Diazinon
- Disulfoton
- Dichrotophos
- Dimethoate
- EPN
- Ethion
- Fenitrothion
- Malathion
- Methamidophos
- Methidathion
- Mevinphos
- Monocrotophos
- Omethoate
- Parathion-ethyl
- Parathion-methyl
- Phosalone
- Pirimiphos-ethyl
- Pirimiphos-methyl
- Profenofos
- Prothiophos
- Triazophos
- Phosphamidon
In -house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2012) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
72 13. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Products
Pesticides residue group :
- Atrazine
- Azoxystrobin
- Iprodione
- Vinclozolin
In -house method TPT-FS-229 TM
based on AOAC (2012) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
73 13. - Fruit and Fruit Products
- Vegetable and Vegetable
Products
- Rice
- Cereal and Cereal Products
- Aldicarb
- Sum Aldicarb sulfone
and Aldicarb sulfoxide
- Carbofuran
- Carbofuran-3-hydroxy
- Carbaryl
- Methiocarb
- Methomyl
- Oxamyl
In - house method TPT-FS-241 TM
based on AOAC (2012) 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
74 14. Shrimp tissue
(Frozen)
Chloramphenicol ELISA : Ridascreen ® Chloramphenicol –
Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of chloramphenicol, p13-22 r-Biopharm, July 29, 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
75 15. - Drinking water
- Supply water
- Process water
- Silver (Ag)
- Aluminium (Al)
- Barium (Ba)
- Cadmium (Cd)
- Chromium (Cr)
- Copper (Cu)
- Iron (Fe)
- Lead (Pb)
- Maganese (Mn)
- Nickel (Ni)
- Zinc (Zn)

In-house method TPT-FS-233 TM
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012,
Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
76 15. - Drinking water
- Supply water
- Process water
- Arsenic (As)
- Selenium (Se)

In-house method TPT-FS-235 TM
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012,
Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
77 15. - Drinking water
- Supply water
- Process water
- Mercury (Hg) In-house method TPT-FS-236 TM
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA&WEF, 22nd edition, 2012,
Part 3030 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
78 16. - Drinking water
- Process water
Total Solid Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
79 16. - Drinking water
- Process water
Color Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2120 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
80 16. - Drinking water
- Process water
Total Hardness Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
81 16. - Drinking water
- Process water
Turbidity Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 2130 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
82 16. - Drinking water
- Process water
pH Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 4500-H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
83 16. - Drinking water
- Process water
Odor TIS 257 Part 2-2521 : 1978

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
84 17. Seafood and Seafood Products - Cadmium (Cd)
- Lead (Pb)
- Mercury (Hg)
- Copper (Cu)
- Iron (Fe)
- Tin (Sn)
- Zinc (Zn)
- Arsenic (As)
- Cadmium (Cd)
- Lead (Pb)
- Mercury (Hg)
In-house method TPT-FS-234 TM
based on AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ