ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0033-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์.: 02-7158780,0207158700,081-6432819
โทรสาร : 02-7158799,02-3744040
Website : www.alsglobal.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณยุภาพร จันทร์เปล่ง
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

40. Vitamin C In-house method STM No. 03-023 based on Bull. Dept. Med. Sci., Vol.40,
No.3, 1998, page 347-357

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
2 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

39. Vitamin B1, B2 In-house method STM No. 03-022
based on Food Chemistry, Vol.56, No.1 1996, page 81-86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
3 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

38. Vitamin A and Vitamin E In-house method STM No. 03-021
based on Journal of Liquid Chromatography Analysis of Food and Beverage, Vol.2, 1979, p. 477-495.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
4 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

37. Water Activity in Foods
In-house method STM No.03-026
in connection with :
- Journal of Water Activity Reader
AquaLab CX3TE Manual and
Determination of Water Activity Using
the Decagon AquaLab CX3TE
- Health Products and Food Branch,
Government of Canada

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
5 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Vitamin D, D2, D3 In-house method STM No. 03-120
based on AOAC (2012) 995.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
6 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Vitamin B6 (Pyridoxine) In-house method STM No. 03-022
based on Food Chemistry, Vol. 56, No.1, 1996, page 81-86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
7 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Listeria monocytogenes AFNOR Certificate SOL 37/02-06/13 and ISO 11290-1 : 1996 / Amd.1 : 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
8 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Listeria spp. AFNOR Certificate No. SOL 37/02-06/13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
9 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Salmonella spp. AFNOR Certificate No. SOL 37/01-06/13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
10 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

36. Presumptive Pseudomonas spp.
- ISO 13720 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
11 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

35. Enterobacteriaceae - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 9
- ISO 21528-1 : 2004
- ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

34. Lactic acid bacteria and Lactobacillus spp. - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

82. Vitamin B12 AOAC (2012) 952.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

49. Aluminium (Al)
50. Arsenic (As)
51. Boron (B)
52. Barium (Ba)
53. Beryllium (Be)
54. Calcium (Ca)
55. Cadmium (Cd)
56. Cobalt (Co)
57. Chromium (Cr)
58. Copper (Cu)
59. Iron (Fe)
60. Potassium (K)
61. Magnesium (Mg)
62. Manganese (Mn)
63. Molybdenum (Mo)
64. Sodium (Na)
65. Nickel (Ni)
66. Phosphorus (P)
67. Lead (Pb)
68. Antimony (Sb)
69. Tin (Sn)
70. Titanium (Ti)
71. Vanadium (V)
72. Zinc (Zn)
73. Phosphorus as P2O5
74. Phosphorus as PO4
75. Phosphate (P2O5)
76. Phosphate (PO4)
77. Phosphate as P
78. Tellurium (Te)
79. Boron as Borax equivalent
80. Borax
81. Arsenic as As2O3

In-house method STM No. 05-013 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

48. Mercury (Hg) In-house method STM No. 05-011 based on U.S. Environmental Protection Agency Method 7474, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

45. Total Sugars, Fructose,
Glucose, Sucrose, Maltose, Lactose
46. Invert Sugar
47. Reducing Sugar
In-house method STM No. 03-025 based on Journal of AOAC International, Vol. 75, No. 3, 1992, page 443-464

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

44. Calories from fat (Calculation) Method of Analysis for Nutrition Labeling 1993, page106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

43. Fat (Total, Saturated, Unsaturated, Omega 3,6,9 and Trans) In-house method STM No. 03-010 based on AOAC (2012) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

42. Cholesterol In-house method STM No. 03-027 based on Journal of AOAC International, Vol. 76, No. 4, 1993, page 902-906

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20
1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

41. Total Nitrogen and Protein In-house method STM No. 03-017 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

33. Aciduric Flat Sour Sporeformers and Alicyclobacillus spp. - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 25

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

32. Sulfide Spoilage Sporeformers - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

32. Sulfide Spoilage Sporeformers - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

31. Thermophilic Anaerobic Sporeformers - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

30. Thermophilic Aerobic
Sporeformer and Thermophilic Flat Sour Sporeformers
- Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

29. Mesophilic Anaerobic Sporeformers - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

28. Mesophilic Aerobic Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
28 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

24. Clostridium perfringens - FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)
- ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
29 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

25. Fecal Streptococcus and Enterococcus spp. - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
30 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

26. Vibrio parahaemolyticus
27. Vibrio cholerae
- ISO/TS 21872-1 : 2007
- FDA BAM online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
31 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

21. Campylobacter spp.
22. Campylobacter coli
23. Campylobacter jejuni
- ISO 10272-1 : 2006
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
32 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

19. Listeria monocytogenes
20. Listeria spp.
- FDA BAM online, 2013 (Chapter 10)
- ISO 11290-1 : 1996 / Amd 1 : 2004
- ISO 11290-2 : 1998 / Amd 1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
33 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

18. Yeasts and Molds (Petrifilm) - AOAC (2012) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

17. Yeasts and Molds - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 21
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 18)
- ISO 21527 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

16. Salmonella spp. FDA BAM online, 2014 (Chapter 5)
ISO 6579 : 2002/Cor1 : 2004/Amd 1 : 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

1. Coagulase-positive Staphylococci (S.aureus and other species) - ISO 6888-3 : 2003
- ISO 6888-1 : 1999 / Amd 1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

15. Staphylococcus aureus - FDA BAM online, 2001 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

13. Aerobic Plate Count (Petrifilm) - AOAC (2012) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

12. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
- Compendium of methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 5th Edition., 2015, Chapter 8
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 3)
- ISO 4833 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

9. E.coli 0157 : H7 - FDA BAM online, 2014 (Chapter 4A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

10. Presumptive Bacillus cereus - ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

11. Bacillus cereus - FDA BAM online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

8. Fecal coliforms - FDA BAM online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

7. Escherichia coli (Petrifilm) - AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

6. Escherichia coli - ISO 16649-2 : 2001
- FDA BAM online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products
5. Presumptive Escherichia coli - ISO 7251 : 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products
4. Coliforms (Petrifilm) - AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products
3. Coliforms - ISO 4831 : 2006
- ISO 4832 : 2006
- FDA BAM online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products
2. Mesophilic lactic acid bacteria - ISO 15214 : 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products
1. Enterobacter sakazakii (Chronobacter sakazakii) - U.S. Food and Drug Administration online, 2002
- ISO/TS 22964 : 2006 (IDF/RM 210 : 2006)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

83. Pantothenic acid AOAC (2012) 945.74

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

84. Folic acid
85. Biotin
Methods for Microbiological Analysis of Selected Nutrients (USFDA 1996)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

86. Benzoic acid
87. Sodium Benzoate
88. Sorbic acid
89. Potassium Sorbate
In-house method STM No. 03-032 based on Bull. Dept. Med. Sci., No.4, Vol.40, 1998, p.461-469

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

90. Allergen-Gluten R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No.: R7001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

91. Allergen-Milk R-Biopharm RIDASCREEN Fast Milk
Art. No.: R4652

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 1. Foods*
Note : Foods*
A Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
3. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
4. Fruit and fruit products
5. Starch and starch products
6. Cereal and cereal products
7. Nut and nut products
8. Bean
9. Tea
10. Coffee
C Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

92. Allergen-Egg Protein R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg
Protein Art. No.: R6402

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 2. Foods (Except Preserved fruit)

93. Dietary Fiber (Total) In-house method STM No. 03-008 based on AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
58 3. Foods (Except Onion, Leak,
Cabbage)

94. Sulphur dioxide
95. Sulphite
AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
59 4. Canned foods-Test for low
acid foods pH > 4.5
96. Total Plate Count
97. Coliforms
98. Mesophilic Flat Sour
99. Putrefactive Anaerobe
100. Salmonella spp.
101. Staphylococcus aureus
102. Streptococcus spp.
103. Sulfide Spoilage
104. Thermophilic Anaerobe
105. Thermophilic Flat Sour
106. Incubation Test
TISI 335 : 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
60 4. Canned foods-Test for low
acid foods pH > 4.5
107. Mesophilic Aerobic
Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers
108. Mesophilic Anaerobic
Sporeformers
109. Thermophilic Aerobic
Sporeformers and Thermophilic Flat Sour Sporeformers
110. Thermophilic Anaerobic
Sporeformers
111. Sulfide spoilage Sporeformers
112. Incubation Test
Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 5th Edition, 2015 Chapter 61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
61 5. Canned foods-Test for acid
foods pH 3.7-4.5 for high acid
foods pH<3.7
113. Total Plate Count
114. Aciduric Spoilage Bacteria
115. Coliforms
116. Mesophilic Flat Sour
117. Thermophilic Flat Sour
118. Yeast and Mold
119. Incubation Test
TISI 335 : 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
62 5. Canned foods-Test for acid
foods pH 3.7-4.5 for high acid
foods pH<3.7
120. Aciduric Flat Sour Sporeformers
121. Lactobacillus spp.
122. Yeast and Mold
123. Mesophilic Aerobic
Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers
124. Thermophilic Aerobic
Sporeformers and Thermophilic Flat Sour Sporeformers
125. Incubation Test
Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 5th Edition, 2015 Chapter 61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
63 6. Milk based 126. Moisture AOAC (2012) 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
64 6. Milk based 127. Ash AOAC (2012) 930.30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
65 6. Milk based 128. Fat AOAC (2012) 932.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
66 6. Milk based 129. Total Carbohydrate (Calculation)
130. Energy/Calories (Calculation)
131. Calories from fat (Calculation)
Method of Analysis for Nutrtition Labeling, 1993, page 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
67 7. Plant based
7.1 Cacao bean and Cacao bean
products
132. Moisture AOAC (2012) 931.04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
68 7. Plant based
7.1 Cacao bean and Cacao bean
products
133. Ash AOAC (2012) 972.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
69 7. Plant based
7.1 Cacao bean and Cacao bean
products
134. Total Carbohydrate (Calculation)
135. Energy/Calories (Calculation)
136. Calories from Fat (Calculation)
Method of analysis for Nutrtition Labeling, 1993, page 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
70 7. Plant based
7.2 Plant vegetable and fruit dried
137. Moisture AOAC (2012) 930.04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
71 7. Plant based
7.2 Plant vegetable and fruit dried
138. Ash AOAC (2012) 930.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
72 7. Plant based
7.2 Plant vegetable and fruit dried
139. Total Carbohydrate (Calculation)
140. Energy/Calories (Calculation)
141. Calories from fat (Calculation)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
73 7. Plant based
7.3 Vegetable and Vegetable
products, Fruit and fruit
products, Cereal and cereal
products
Carbamate Pesticides Residues:
142. 3-Hydroxy Carbofuran
143. Aldicarb
144. Aldicarb-Sulfone
145. Aldicarb-Sulfoxide
146. Carbofuran
147. Carbaryl
148. Methiocarb
149. Methomyl
150. Oxamyl
151. Propoxur
152. Carbosulfan
153. Methiocarb-Sulfone
154. Methiocarb-Sulfoxide
155. Thiodicarb
In-house method STM No. 03-061 based on EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
74 8. Animal based
8.1 Meat and meat products
156. Moisture - AOAC (2012) 950.46 B
- In-house method STM No. 03-103 based on AOAC (2012) 985.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
75 8. Animal based
8.1 Meat and meat products
157. Total Nitrogen and Protein In-house method STM No. 03-017 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
76 8. Animal based
8.1 Meat and meat products
158. Ash AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
77 8. Animal based
8.1 Meat and meat products
159. Total Carbohydrate (Calculation)
160. Energy/Calories (Total)
(Calculation)
161. Calories from Fat (Calculation)
Method of Analysis for Nutrition Labeling,
1993, page 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
78 8. Animal based
8.2 Meat, Seafood and Poultry
162. Chloramphenicol In-house method STM No. 03-100
by LC-MS-MS technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
79 8. Animal based
8.3 Meat and meat product,
Poultry and poultry product
163. pH In-house method STM No. 03-102 based on ISO 2917 : 1999(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
80 8. Animal based
8.4 Meat, Seafood and
Aquaculture

Nitrofurans Metabolite:
164. 1-aminohydantoin (AHD)
165. 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
166. Semicarbazide (SEM)
167. 3-amino-5-Morpholinomethyl-
2-Oxazolidinone (AMOZ)
In-house method STM No. 03-060 based on AnalyticaChemica Acta 586 : 2007, page 336-347.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
81 8. Animal based
8.4 Meat, Seafood and
Aquaculture
Sulfonamide group:
168. Sulfachloropyridazine
169. Sulfadiazine
170. Suldimethoxine
171. Sulfamerazine
172. Sulfamethazine (sulfadimidine)
173. Sulfamethoxazole
174. Sulfamonomethoxine
175. Sulfapyridine
176. Sulfaquinoxaline
177. Sulfathiazole
In-house method STM No. 03-063 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 ABSciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
82 8.5 Meat, Poultry, Seafood
and Aquaculture
Tetracycline Group:
178. Oxytetracycline
179. Tetracycline
180. Chlortetracycline
181. Doxycycline
Macrolides Group:
182. Erythromycin
183. Spiramycin
184. Tylosin
In-house method STM No. 03-067 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 ABSciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
83 8.5 Meat, Poultry, Seafood
and Aquaculture
Quinolone group:
185. Oxolinic acid
186. Nalidixic acid
187. Flumequine
In-house method STM No. 03-065 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
84 8.5 Meat, Poultry, Seafood
and Aquaculture
Fluoroquinolone groups:
188. Ciprofloxacin
189. Danofloxacin
190. Difloxacin
191. Enoxacin
192. Enrofloxacin
193. Levofloxacin
In-house method STM No. 03-065 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
85 8.5 Meat, Poultry, Seafood
and Aquaculture
Fluoroquinolone groups:
194. Lomefloxacin
195. Marbofloxacin
196. Norfloxacin
197. Ofloxacin
198. Orbifloxacin
199. Pefloxacin
200. Sarafloxacin
201. Sparafloxacin
In-house method STM No. 03-065 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
86 8.6 Poultry and poultry products 202. Ash AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
87 8.6 Poultry and poultry products 203. Moisture In-house method STM No. 03-103 based on AOAC (2012) 985.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
88 8.6 Poultry and poultry products 204. Total Nitrogen and Protein In-house method STM No. 03-017 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
89 8.6 Poultry and poultry products 205. Total Carbohydrate (Calculation)
206. Energy/Calories
(Calculation)
207. Calories from fat (Calculation)
Method of Analysis for Nutrition Labeling,
1993, page 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
90 9. Noodle, Spaghetti, Vermicelli,
Pasta, Macaroni
208. Light Filth AOAC (2012) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
91 10. Rice flours (Powder), and
their product
209. Light Filth AOAC (2012) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
92 11. Fruit paste 210. Light Filth AOAC (2012) 964.23 A(a)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
93 12. Cocoa, Chocolate 211. Light Filth AOAC (2012) 965.38 B(a), B(b)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
94 13. Starch 212. Light Filth AOAC (2012) 972.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
95 14. Starch and Starch products 213. Light Filth AOAC (2012) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
96 15. Whole tamarind 214. Filth Test AOAC (2012) 945.87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
97 16. Sugar 215. Filth Test AOAC (2012) 945.80

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
98 17. Cereals and Grains 216. Alfatoxin (G1, B1, G2, B2)
and Total
In-house method STM No. 03-038
in connection with :
- AOAC (2012) 991.31
- VicamAfla Instruction Manual (1999)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
99 17. Cereals and Grains 217. Ochratoxin A In-house method STM No. 03-040 based on AOAC (2012) 2000.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
100 18. Plant base
- Vegetable and Vegetable
products
- Fruit and Fruit products
- Cereal and Cereal products
Organochlorine Pesticides Residues:
218. Aldrin
219. alpha - BHC
220. beta - BHC
In-house method STM No. 03-033 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
101 18. Plant base
- Vegetable and Vegetable
products
- Fruit and Fruit products
- Cereal and Cereal products
Organochlorine Pesticides Residues:
1. Chlordane
2. delta-BHC
3. Dicofol
4. Dieldrin
5. Endosulfan (alpha isomer)
6. Endosulfan (beta isomer)
7. Endosulfan sulfate
8. Endrin
9. Endrin aldehyde
10. gamma-BHC (Lindane)
11. Heptachlor
12. Heptachlor-epoxide
13. Hexachlorobenzene
14. o, p’-DDD
15. o, p’-DDE
16. o, p’-DDT
17. p, p’-DDD
18. p, p’-DDE
19. p, p’-DDT
20. Methoxychlor
In-house method STM No. 03-033 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
102 18. Plant base
- Vegetable and Vegetable
products
- Fruit and Fruit products
- Cereal and Cereal products
Pyrethroid Pesticides Residues:
241. Bifenthrin
242. Cyfluthrin
243. Cypermethrin
244. Deltamethrin
245. Fenvalerate
246. Lamdba-Cyhalothrin
247. Permethrin In-house method STM No. 03-033 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007
In-house method STM No. 03-033 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
103 18. Plant base
- Vegetable and Vegetable
products
- Fruit and Fruit products
- Cereal and Cereal products
Organophosphate Pesticides Residues:
248. Azinphos-ethyl
249. Chlorpyriphos
250. Diazinon
251. Dichlorvos (DDVP)
252. Dicrotophos
253. Dimethoate
254. EPN
255. Ethion
256. Fenitrothion
257. Malathion In-house method STM No. 03-034 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007
258. Methamidophos
259. Methidathion
260. Mevinphos
261. Monocrotophos
262. Omethoate
263. Parathion-ethyl
264. Parathion-methyl
265. Phosalone
266. Pirimiphos-ethyl
267. Pirimiphos-methyl
268. Profenophos
269. Prothiophos
270. Triazophos

In-house method STM No. 03-034 based on Journal of AOAC International Vol. 90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
104 18. Plant base
- Vegetable and Vegetable
products
- Fruit and Fruit products
- Cereal and Cereal products
271. GMOs Testing (Qualitative)
: CaMV35s Promotor
: NOS terminator
In-house method STM No. 01-076 based on Real Time Polymerase Chain Reaction

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
105 19. Beverages, Coffee and Tea 272. Caffeine In-house method STM No. 03-037 based on AOAC (2012) 980.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
106 20. Milk and milk Product 273. Aflatoxin M1 In-house method STM No. 03-039 based on AOAC (2012) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
107 20. Milk and milk Product 274. Fat AOAC (2012) 905.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
108 21. - Milk and milk Products
- Cereal and Cereal products
- Meat and meat products
275. Malamine group:
- Ammelide
- Ammeline
- Cyanuric acid
- Melamine
In-house method STM No. 03-030 based on USFDA Administration, Laboratory Information Bulletin LIB No. 4423, Vol. 24, October 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
109 22. Seafood and Seafood
products
276. Salt (as Sodium Chloride)
277. Salt (as Chloride)
In-house method STM No. 03-096 based on AOAC (2012) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
110 23. Seafood and Aquaculture 278. Malachite green
279. Leucomalachite green
280. Crystalviolet
281. Leucocrystalviolet
In-house method STM No. 03-059 based on Application note Malachite green AB Applied Biosystem by LC/MS/MS Technique (USA)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
111 23. Seafood and Aquaculture 282. Chloramphenicol In-house method STM No. 03-100
by LC-MS-MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
112 24. - Chili powder
- Other Sauce
- Spices and Condiments
283. Azo-dyes:
- Para Red
- Rhodamine B
- Sudan I
- Sudan II
- Sudan III
- Sudan IV
- Sudan Orange G
- Sudan Red 7B
In-house method STM No. 03-097
by LC-MS-MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
113 25. - Fish Sauce
- Soy Sauce
- Seasoning Sauce
- Other sauce
284. 3-chloropropane-1, 2-diol
(3-MCPD)
In-house method STM No. 03-062 based on Journal of AOAC International, Vol. 84, No.2 : 2001, page 455-465

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
114 26. Fish sauce 285. Histamine In-house method STM No. 03-064 based on Journal of AOAC International, Vol. 81, No.5, 1998, page 991-998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
115 27. Beverages, Fruit Juice and
Confectionery : Jam, Jelly,
Candy
Synthetic colorants:
1. Carmoisine
2. Ponceau 4R
3. Allrura Red
4. Amaranth
5. Brilliant black
6. Brilliant green
7. Erythrosine
8. Fast Green
9. Indigocarmine
10. Patent blue
11. Quinoline yellow
12. Brilliant blue
13. Sunset Yellow
14. Tartrazine
In-house method STM No. 03-101 based on Eur Food ResTechnol (2005) 00,
DOI 10.1007/s00217-005-0157-0, Germany

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
116 28. Oil, Fats and Butter Oil Phenolic Antioxidants:
1. BHA
2. BHT
3. TBHQ
4. Propyl gallate
In-house method STM No. 03-068 based on AOAC (2012) 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
117 29. - Milk and their Products
- Tissue
- Egg and egg Products
- Honey
304. Chloramphenicol Euro Proxima B.V. 5091 CAP (21) 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
118 30. Fish and Fishery Products 305. Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) In-house method STM No. 03-066 based on Official Journal of the European Communities OJ No.L268.249(1991)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
119 31. Fish 306. Histamine In-house method STM No. 03-064 based on Journal of AOAC International, Vol. 81, No.5, 1998, page 991-998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
120 32. Bread 307. Solids (Total) and Moisture
308. Ash
AOAC (2012) 926.05, 925.10
AOAC (2012) 930.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
121 33. Cereal products 309. Solids (Total) and Moisture
310. Ash
AOAC (2012) 945.15
AOAC (2012) 945.18C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
122 34. Soybean Flour 311. Moisture
312. Ash
AOAC (2012) 945.39A
AOAC (2012) 945.39B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
123 35. Starch/Flour 313. Solids (total) and Moisture
314. Ash
AOAC (2012) 925.10
AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
124 36. Cereal and cereal products 315. Moisture
316. Ash
AOAC (2012) 945.38B
AOAC (2012) 945.38C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
125 37. Grains and grains products 317. Moisture
318. Ash
AOAC (2012) 945.38B
AOAC (2012) 945.38C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
126 38. - Nut and Nut products
- Bean and bean products
319. Moisture
320. Ash
AOAC (2012) 925.40
AOAC (2012) 950.49A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
127 39. Milk and Yoghurt 321. Solids (Total) Moisture AOAC (2012) 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
128 40. Fruit and fruit products 322. Solids (Total) and Moisture
323. Ash
AOAC (2012) 920.151A
AOAC (2012) 940.26A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
129 40. Fruit and fruit products 322. Solids (Total) and Moisture
323. Ash
AOAC (2012) 920.151A
AOAC (2012) 940.26A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
130 41. Seafood and seafood
products
324. Solids (Total) and Moisture
325. Ash
AOAC (2012) 952.08
AOAC (2012) 938.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
131 42. Beverages 326. Coliforms Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
132 42. Beverages 327. Fecal Coliform Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
133 42. Beverages 328. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (F)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
134 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
329. Aluminium (Al)
330. Antimony (Sb)
331. Arsenic (As)
332. Barium (Ba)
333. Beryllium (Be)
334. Bismuth (Bi)
335. Boron (B)
336. Cadmium (Cd)
337. Calcium (Ca)
338. Chromium (Cr)
339. Cobalt (Co)
340. Copper (Cu)
341. Iron (Fe)
342. Lead (Pb)
343. Lithium (Li)
344. Magnesium (Mg)
345. Manganese (Mn)
346. Molybdenum (Mo)
347. Nickel (Ni)
348. Phosphorus (P)
349. Potassium (K)
350. Selenium (Se)
351. Silver (Ag)
352. Sodium (Na)
353. Strontium (Sr)
354. Tellurium (Te)
355. Thallium (Tl)
356. Tin (Sn)
357. Titanium (Ti)
358. Vanadium (V)
359. Zinc (Zn)
In-house method STM No. 05-014 based on U.S. Environmental Protection Agency, 1994, 200.7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
135 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
360. Aluminium (Al)
361. Antimony (Sb)
362. Arsenic (As)
363. Barium (Ba)
364. Beryllium (Be)
365. Bismuth (Bi)
366. Boron (B)
367. Cadmium (Cd)
368. Caesium (Cs)
369. Cerium (Ce)
370. Chromium (Cr)
371. Cobalt (Co)
372. Copper (Cu)
373. Dysprosium (Dy)
374. Erbium (Er)
375. Europium (Eu)
376. Gadolinium (Gd)
377. Gallium (Ga)
378. Gold (Au)
379. Hafnium (Hf)
380. Holmium (Ho)
381. Iridium (Ir)
382. Iron (Fe)
383. Lanthanum (La)
384. Lead (Pb)
385. Lithium (Li)
386. Manganese (Mn)
387. Molybdenum (Mo)
388. Neodymium (Nd)
389. Nickel (Ni)
390. Niobium (Nb)
391. Palladium (Pd)
392. Platinum (Pt)
393. Praseodymium (Pr)
394. Rhenium (Re)
395. Rhodium (Rh)
396. Rubidium (Rb)
397. Ruthenium (Ru)
398. Samarium (Sm)
399. Selenium (Se)
400. Silver (Ag)
401. Strontium (Sr)
402. Tantalum (Ta)
403. Tellurium (Te)
404. Terbium (Tb)
405. Thallium (Tl)
406. Thorium (Th)
407. Thulium (Tm)
408. Tin (Sn)
409. Titanium (Ti)
410. Tungsten (W)
411. Uranium (U)
In-house method STM No. 05-039 based on Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 3125

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
136 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
412. Vanadium (V)
413. Ytterbium (Yb)
414. Yttrium (Y)
415. Zinc (Zn)
416. Zirconium (Zr)
417. Color
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 2120 (B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
137 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
418. Turbidity Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 2130 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
138 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
419. Phenol Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 5530 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
139 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
420. Alkylbenzene Sulfonate Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 5540 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
140 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
421. Cyanide Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 4500-CN (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
141 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
422. Odour Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 2150 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
142 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
423. Residual free Chlorine Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 4500 CI (F)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
143 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
424. Fecal Streptococcus and
Enterococcus spp.
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9230 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
144 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
425. Vibrio parahaemolyticus Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9260 (H)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
145 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
426. Vibrio cholerae Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9260 (H)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
146 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
427. Bacillus cereus In-house method STM No. 01-006
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9260 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
147 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
428. - Standard Plate Count
(20-22 ๐C)
- Standard Plate Count
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9215 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
148 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
429. Coliforms - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (B)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9222 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
149 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
430. Fecal Coliforms - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (E)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, part 9222 (D)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
150 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
431. Escherichia coli - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (F)
- Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, part 9222 (G)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
151 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
432. Salmonella spp. - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9260 (B)
- ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
152 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
433. Staphylococcus aureus In-house method STM No. 01-054
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9213 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
153 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
434. Clostridium perfringens In-house method STM No. 01-012 in connection with :
- Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012,
part 9260 (A,B)
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)
- Environment agency Methods for the Examination of waters and Associated Materials, 2010, Part 6, A-B, UK.FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
154 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
435. Pseudomonas aeruginosa Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. 22nd Edition, 2012. part 9213 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
155 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
436. Total Solid Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012. part 2540 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
156 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
437. pH at 25 ๐C Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 4500-H (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
157 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
438. Sulphate, Nitrate, Chloride,
Fluoride
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 4110 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
158 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
439. Total Hardness Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 2340 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
159 43. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
440. Mercury (Hg) In-house method STM No. 05-007
based on United States Environmental Protection Agency (EPA), 2002, Method 1631, Revision E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
160 44. Consumption water and
Cooling water
441. Legionella spp. ISO-11731-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
161 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
442. Mercury (Hg) In-house method STM 05-045 based on United States Environmental Protection Agency (EPA), 7473, Method 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
162 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
443. - Carbohydrate
(Include dietary fiber)
- Energy/Calories
- Method of Analysis for Nutrition Labeling, 1993, page 106
- Regulation EU No.1169/2011
- Australia Standard 1.2.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
163 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
444. pH - AOAC (2012) 945.10
- AOAC (2012) 970.21
- In-house method STM No.03-142 based on AOAC (2012) 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
164 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
445. Brix In-house method STM No.03-143
based on Instruction Manual Digital
Hand-held

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
165 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
446. Salt (as Sodium Chloride)
447. Salt (as Chloride)
In-house method STM No.03-096
based on AOAC (2012) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
166 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
448. Aflatoxin
(G1,B1,G2,B2) and Total
In-house method STM No.03-038
based on AOAC (2012) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
167 45. Food*

Note : Foods*

A-Animal Based
1. Meat and meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Seafood and seafood product (Raw, Processed, Chilled, Frozen

B-Plant Based
4. Vegetable and vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
5. Fruit and fruit products
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Bean
10. Tea
11. Coffee

C-Milk Based
1. Dairy cattle
- Fresh
- Milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Modified milk for Infants and follow-up formula modified milk for Infants and children
5. Ice cream
6. Milk products

D-Other
1. Egg and their products
2. Algae and their products
3. Noodle and their products
4. Semi processed food
5. Ready to eat food
6. Baby food
7. Fish sauce and Sauce
8. Seasoning
9. Beverages
10. Dressings and condiments
11. Spices and Condiments
12. Jam and Jelly
13. Confectionary
14. Candy and Chewing Gum
15. Dietary Supplement
16. Honey
17. Ice cream
18. Other Foods
449. Aflatoxin M1 In-house method STM No.03-039
based on AOAC (2012) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
168 46. Dried Meat 450. Solid (Total)
451. Moisture
In-house method STM No.03-138
based on AOAC (2012) 925.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
169 47. Non Dairy Cream 452. Solid (Total)
453. Moisture
In-house method STM No.03-139
based on AOAC (2012) 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
170 47. Non Dairy Cream 454. Ash In-house method STM No.03-141
based on AOAC (2012) 930.30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
171 48. Fat and Oil 455. Solid (Total)
456. Moisture
AOAC (2012), 926.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
172 49. Bottled drinking water,
Potable water, Ice
Organochlorine Pesticide Residues:
457. 4,4-DDD
458. 2,4-DDE
459. 2,4-DDT
460. Aldrin
461. alpha-BHC
462. beta-BHC
463. delta-BHC
464. Gamma BHC (Lindane)
465. Dieldrin
466. Endosulfan (alpha isomer)
467. Endosulfan (beta isomer)
468. Endosulfan sulfate
469. Endrin
470. Heptachlor
471. Hexachlorobenzene
472. Methoxychlor
473. Trans-Chlordane
In-house method STM No.04-036
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 6630 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2550
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
173 1. Foods*
Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Vitamin B3 (Niacin) In-house method STM No. 03-121
based on Journal of AOAC International Vol.76, No.2, 1993, page 390-393 and Vol.82, No.1, 1999, page 128-133

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
174 2. Foods*
Fats and Oils

Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Aluminium (Al)
- Antimony (Sb)
- Arsenic (As)
- Cadmium (Cd)
- Chromium (Cr)
- Copper (Cu)
- Iron (Fe)
In-house method STM No. 05-040
based on AOAC (2012) 2011.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
175 2. Foods*
Fats and Oils

Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
2. Foods*
Fats and Oils
(Continue) - Lead (Pb)
- Manganese (Mn)
- Molybdenum (Mo)
- Selenium (Se)
- Tin (Sn)
- Zinc (Zn)
In-house method STM No. 05-040
based on AOAC (2012) 2011.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
176 2. Foods*
Fats and Oils

Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Peroxide Value In-house method STM No. 03-126
based on ISO 3960 : 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
177 2. Foods*
Fats and Oils

Note : Foods* means
A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
C Milk Based
- Dairy and their products
D. Other
- Egg and their products
- Algae and their products
- Noodle and their products
- Semi processed food
- Ready to eat food
D. Other
- Baby food
- Fish sauce and seasoning sauce
- Seasoning
- Beverages
- Dressings and condiments
- Spices and condition
- Jam and jelly
- Confectionary
- Candy and chewing gum
- Dietary supplement
- Honey
- Ice cream
- Other foods
- Free Fatty Acids and acid value In-house method STM No. 03-127
based on AOAC (2012) 940.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
178 3. Fats and Oils - Iodine Value
- Iodine Number
AOCS Cd 1d – 92

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
179 3. Fats and Oils - Mercury
In-house method STM No.05-011
based on U.S. Environmental Protection
Agency Method 7474, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
180 4. Food Plant based**
B : Plant Based**
- Vegetable and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Fruit and their products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
- Starch and their products
- Cereal and their products
- Nut and their products
- Bean and their products
- Tea
- Coffee
- Arsenite As (III)
- Arsenate As (V)
- Inorganic arsenic (iAs)
- Monomethylarsonic acid (MMA)
- Dimethylarsinic acid (DMA)
- Arsenobetain (AsB)
In-house method STM No.05-041
Based on USFDA : Elemental Analysis Manual : Section 4.11 Version 1.1 (November 2012) : Arsenic Speciation in Rice and Rice Products Using High Performance Liquid Chromatography-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
181 5. Food Animal based**

A : Animal Based***
- Meat and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Poultry and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Aquaculture and aquaculture products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Fish and Fishery products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
- Arsenite As (III)
- Arsenate As (V)
- Inorganic arsenic (iAs)
- Monomethylarsonic acid (MMA)
- Dimethylarsinic acid (DMA)
- Arsenobetain (AsB)
In-house method STM No. 05-043 By HPLC-ICP-MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
182 6. Sugar and Sweet Products
- Confectionery
- Beverage high sugar
(Liquid and solid)
- Vegetable and Products
- Ash
In-house method STM No. 03-112
based on AOAC (2012) 900.02A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
183 6. Cereal Drink - Ash In-house method STM No. 03-113
based on AOAC (2012) 945.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
184 7. Fat and Oil
- High Fat Food
- Fish sauce
- Vinegar
- Seasoning Sauce
- Spice and Condiments
- Curry Paste
- Seasoning
- Dressing
- Processed Food
- Essence of Chicken
- Ash In-house method STM No. 03-114
based on AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
185 8. Cereal Drink - Solids (Total) and Moisture In-house method STM No. 03-116
based on AOAC (2012) 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
186 9. Seasoning,
- Spices
- Condiments
- Solids (Total) and Moisture In-house method STM No. 03-117
based on AOAC (2012) 925.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
187 12. Sauce Sweet - Dressing - Confectionery - Sugar and Sweet Products - Beverage high sugar (Liquid and solid) - Vegetable and Products - Solids (Total) and Moisture In-house method STM No. 03-118
based on AOAC (2012) 925.45A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
188 2. Butter and Margarine - Solids (Total) and Moisture AOAC (2012) 920.116

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
189 14. Dairy and their products - Solids not fat In-house method STM No. 03-125
based on AOAC (2012) 990.21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
190 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Escherichia coli Standard methods for the Examination of Water and Waste water APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition 2012, part 9222 (G)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
191 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Salmonella spp. AFNOR Certificate SOL 37/01-06/13 and ISO 19250:2010 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
192 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Arsenite As (III)
- Arsenate As (V)
- Inorganic arsenic
- Monomethylarsonic acid (MMA)
- Dimethylarsinic acid (DMA)
- Arsenobetaine (AsB)
In-house method STM No. 05-042
in connection with :
- U.S. Environmental Protection Agency,
method 1632, 2001
- ICP-MS As Speciation Analysis Handbook

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
193 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Total Dissolved Solids Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
194 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Nitrite In-house method STM No. 04-004
based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012. part 4110 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
195 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
- Bromate
In-house method STM No. 04-061
based on U.S. Environmental Protection
Agency, 1997, Method 300.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
196 15. Drinking water
- Bottled drinking water
- Potable water
- Consumption water
- Ice
- DI water
Volatile Organic Compounds
- 1,1,1 Trichloroethane
- 1,1,2-Trichloroethane
- 1,1-Dichloroethylene
- Benzene
- Carbon tetrachloride
- cis-1,2-Dichloroethylene
- Dichloromethane
- Ethylbenzene
- Styrene
- Tetrachloroethylene
- Toluene
- m,p-Xylene
- o-Xylene
- trans-1,2- Dichloroethylene
- Trichloroethylene
- Vinyl chloride
- Total Xylene
In-house method STM No. 04-048
based on U.S. Environmental Protection Agency, 1996, Method 5030B, 8260B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
197 16. Papaya and their products GMO PRSV - SC

In-house method STM No. 01-193
by Real-time PCR

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบข่ายหมดอายุ