ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0033-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์.: 02-760-3000, 02-7158780, 02-7158700, 081-6432819, 081-8083044
โทรสาร : 02-760-3197, 02-7158799, 02-3744040
Website : www.alsglobal.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณยุพาพร จันทร์เปล่ง
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 47. 47.1 Seafood and their
products (Raw, Processed,
Chilled, Frozen)
47.2 Fruit (Processed)
47.3 Cereal
47.4 Seasoning
47.5 Beverages
47.6 Milk based**

Milk Based** mean
1. Cow’s milk and Cow’s milk products:
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Fermented Milk
3. Infants and follow-up modified milk
294. Mercury (Hg) In-house method STM 05-045 based on United States Environmental Protection Agency (EPA), 2007, Method 7473

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

2 48. Food*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
295. Mercury (Hg) In-house method STM 05-011 based on United States Environmental Protection Agency (EPA), 2007, Method 7474

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

3 46. 46.1 Meat and meat products
(processed)
46.2 Fruit (Processed)
46.3 Cereal and cereal
products
46.4 Seasoning
46.5 Beverages
46.6 Milk based**

Milk Based** mean
1. Cow’s milk and Cow’s milk products:
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Fermented Milk
3. Infants and follow-up modified milk

269. Aluminium (Al)
270. Arsenic (As)
271. Boron (B)
272. Barium (Ba)
273. Beryllium (Be)
274. Calcium (Ca)
275. Cadmium (Cd)
276. Cobalt (Co)
277. Chromium (Cr)
278. Copper (Cu)
279. Iron (Fe)
280. Potassium (K)
281. Magnesium (Mg)
282. Manganese (Mn)
283. Molybdenum (Mo)
284. Sodium (Na)
285. Nickel (Ni)
286. Phosphorus (P)
287. Lead (Pb)
288. Antimony (Sb)
289. Tin (Sn)
290. Titanium (Ti)
291. Vanadium (V)
292. Tellurium (Te)
293. Zinc (Zn)
In-house method STM No. 05 - 013 based on AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

4 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
267.Total Hardness Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 2340 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

5 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
268. Mercury (Hg) In-house method STM 05-007 based on United States Environmental Protection Agency (EPA), 2002. Method 1631, Revision E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

6 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
261. Total Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 2540 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

7 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
262. pH at 25 °C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 4500-H (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

8 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
263. Sulphate
264. Nitrate
265. Chloride
266. Fluoride
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 4110 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

9 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
259. Odour Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 2150 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

10 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
260. Residual free Chlorine Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 4500-Cl (F)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

11 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
257. AlkylbenzeneSulfonate as
Methylene Blue active
Substances
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 5540 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

12 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
258. Cyanide Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 4500-CN(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

13 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
256. Phenol Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 5530 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

14 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
255. Turbidity Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 2130 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

15 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
254. Color Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 2120 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

16 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice

197. Aluminium (Al)
198. Antimony (Sb)
199. Arsenic (As)
200. Barium (Ba)
201. Beryllium (Be)
202. Bismuth (Bi)
203. Boron (B)
204. Cadmium (Cd)
205. Cesium (Cs)
206. Cerium (Ce)
207. Chromium (Cr)
208. Cobalt (Co)
209. Copper (Cu)
210. Dysprosium (Dy)
211. Erbium (Er)
212. Europium (Eu)
213. Gadolinium (Gd)
214. Gallium (Ga)
215. Gold (Au)
216. Hafnium (Hf)
217. Holmium (Ho)
218. Iridium (Ir)
219. Iron (Fe)
220. Lanthanum (La)
221. Lead (Pb)
222. Lithium (Li)
223. Manganese (Mn)
224. Molybdenum (Mo)
225. Neodymium (Nd)
226. Nickel (Ni)
227. Niobium (Nb)
228. Palladium (Pd)
229. Platinum (Pt)
230. Praseodymium (Pr)
231. Rhenium (Re)
232. Rhodium (Rh)
233. Rubidium (Rb)
234. Ruthenium (Ru)
235. Samarium (Sm)
236. Selenium (Se)
237. Silver (Ag)
238. Strontium (Sr)
239. Tantalum (Ta)
240. Tellurium (Te)
241. Terbium (Tb)
242. Thallium (Tl)
243. Thorium (Th)
244. Thulium (Tm)
245. Tin (Sn)
246. Titanium (Ti)
247. Tungsten (W)
248. Uranium (U)
249. Vanadium (V)
250. Ytterbium (Yb)
251. Yttrium (Y)
252. Zinc (Zn)
253. Zirconium (Zr)
In-house method STM No.05-039 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 3125

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

17 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice

192. Calcium (Ca)
193. Magnesium (Mg)
194. Phosphorus (P)
195. Potassium (K)
196. Sodium (Na)
In-house method STM No.05-014 base on U.S. Environmental protection Agency, 1994, 200.7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

18 45. 45.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filtered water
45.2 Non-potable water
- Process water
45.3 Ice
191. Organochlorine
Pesticide,Residues:
191.1 4,4-DDD
191.2 2,4-DDE
191.3 2,4-DDT
191.4 Aldrin
191.5 Alpha-BHC
191.6 Beta-BHC
191.7 Delta-BHC
191.8 Gamma BHC (Lindane)
191.9 Dieldrin
191.10 Endosulfan I
191.11 Endosulfan ll
191.12 Endosulfan Sulfate
191.13 Endrin
191.14 Heptachlor
191.15 Heptachlor-epoxide
191.16 Hexachlorobenzene
191.17 Methoxychlor
191.18 trans-Chlordane
In-house method STM No.04-036 based on Standard Methods for the Examination of Water and wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, part 6630 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

19 44. 44.1 Fruit and Vegetables high
water content
- vegetables and cucurbits
- Acacia leaves
- Bananas
- Rambutan
44.2 Fruits high acid content
and high water and
content
- Citrus fruit (Orange)
44.3 Cereal grain and
products high Starch and
protein in content and low
water and fat content
190. Organophosphate Pesticides: 190.1 Azinphos-ethyl
190.2 Chlorpyriphos
190.3 Diazinon
190.4 Dichlorvos (DDVP)
190.5 EPN
190.6 Ethion
190.7 Fenitrothion
190.8 Malathion
190.9 Mevinphos
190.10 Parathion-ethyl
190.11 Pirimiphos-methyl
190.12 Phosalone
190.13 Pirimiphos-ethyl
190.14 Profenophos
190.15 Prothiophos
190.16 Triazophos
In-house method STM No. 03-034 based on Journal of AOAC International Vol.90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

20 44. 44.1 Fruit and Vegetables high
water content
- vegetables and cucurbits
- Acacia leaves
- Bananas
- Rambutan
44.2 Fruits high acid content
and high water and
content
- Citrus fruit (Orange)
44.3 Cereal grain and
products high Starch and
protein in content and low
water and fat content
188. Organochlorine Pesticides 188.1 Aldrin
188.2 alpha-BHC
188.3 beta-BHC
188.4 Chlordane
188.5 delta-BHC
188.6 Dicofol
188.7 Dieldrin
188.8 Endosulfan (alpha isomer)
188.9 Endosulfan (beta isomer)
188.10 Endosulfan sulfate
188.11 Endrin
188.12 Endrin aldehyde
188.13 gamma-BHC (Lindane)
188.14 Heptachlor
188.15 Heptachlor-epoxide
188.16 Hexachlorobenzene
188.17 o,p’-DDD
188.18 o,p’-DDE
188.19 o,p’-DDT
188.20 p,p’-DDD
188.21 p,p’-DDE
188.22 p,p’-DDT
188.23 Methoxychlor
189. Pyrethroid Pesticides :
189.1 Bifenthrin
189.2 Cyfluthrin
189.3 Cypermethrin
189.4 Deltamethrin
189.5 Fenvalerate
189.6 Lamdba-Cyhalothrin
189.7 Permethrin
In-house method STM No.03-033 based on Journal of AOAC International Vol.90, No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

21 44. 44.1 Fruit and Vegetables high
water content
- vegetables and cucurbits
- Acacia leaves
- Bananas
- Rambutan
44.2 Fruits high acid content
and high water and
content
- Citrus fruit (Orange)
44.3 Cereal grain and
products high Starch and
protein in content and low
water and fat content
187. Carbamate Pesticides
Residues:
187.1 3 HydroxyCarbofuran 187.2 Aldicarb
187.3 Aldicarb Sulfone
187.4 Aldicarb Sulfoxide
187.5 Carbofuran
187.6 Carbaryl
187.7 Methiocarb
187.8 Methomyl
187.9 Oxamyl
187.10 Propoxur
187.11 Carbosulfan
187.12 Methiocarb – Sulfone
187.13 Methiocarb – Sulfoxide
187.14 Thiodicarb
In-house method STM No.03-061 based on EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

22 43. 43.1 Meat and Meat Products
43.2 Poultry and Poultry
Products
43.3 Aquaculture and their
products
(Raw, Processed, Chilled,
Frozen)
186. Fluoroquinolone groups:
186.1 Ciprofloxacin
186.2 Danofloxacin
186.3 Difloxacin
186.4 Enoxacin
186.5 Enrofloxacin
186.6 Levofloxacin
186.7 Lomefloxacin
186.8 Marbofloxacin
186.9 Norfloxacin
186.10 Ofloxacin
186.11 Orbifloxacin
186.12 Pefloxacin
186.13 Sarafloxacin
186.14 Sparafloxacin
In-house method STM No.03-065 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

23 43. 43.1 Meat and Meat Products
43.2 Poultry and Poultry
Products
43.3 Aquaculture and their
products
(Raw, Processed, Chilled,
Frozen)
185. Quinolone group:
185.1 Oxolinic acid
185.2 Nalidixic acid
185.3 Flumequine
In-house method STM No.03-065 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

24 1. Foods *
- Milk based

Foods*
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
1. Chronobacter spp. and Chronobacter sakazakii ISO 22964: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

25 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
2. Mesophilic lactic acid bacteria ISO 15214: 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

26 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
3. Coliforms FDA BAM online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

27 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
4. Coliforms - ISO 4831: 2006
- ISO 4832: 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

28 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
5. Coliform (Petrifilm) AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

29 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
6. Presumptive Escherichia coli ISO 7251: 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

30 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
7. Escherichia coli
Escherichia coli
(ß-glucuronidase-positive)
- FDA BAM online, 2017 (Chapter 4)
- ISO 16649-2: 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

31 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
8. Escherichia coli (Petrifilm) AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

32 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
9. Fecal coliforms FDA BAM online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

33 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
10. E.coli O157: H7 FDA BAM online, 2014 (Chapter 4A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

34 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
11. Presumptive Bacillus cereus ISO 7932: 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

35 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
12. Bacillus cereus FDA BAM online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

36 2. Foods *
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
13. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
- Compendium of methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th ed., 2015, Chapter 8
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 3)
- ISO 4833: 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

37 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
14. Aerobic Plate Count (Petrifilm) AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

38 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream

15. Coagulase-positive staphylococci
(Staphylococcus aureus
and other species)
- ISO 6888-1: 1999/Amd.1: 2003
- ISO 6888-3: 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

39 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
16. Staphylococcus aureus FDA BAM online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

40 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
17. Salmonella spp. - FDA BAM online, 2018 (Chapter 5)
- ISO 6579-1: 2017(E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

41 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
18. Yeasts and Molds - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5 th Edition, 2015, Chapter 21
- FDA BAM online, 2001 (Chapter 18)
- ISO 21527: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

42 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
19. Yeasts and Molds (Petrifilm) AOAC (2016) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

43 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
20. Listeria monocytogenes
and Listeria spp.
FDA BAM online, 2017 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

44 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
21. Listeria monocytogenes
and Listeria spp.
- ISO 11290-1: 2017
- ISO 11290-2: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

45 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
22. Campylobacter coli - FDA BAM online, 2001 (Chapter 7)
- ISO 10272-1: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

46 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
23. Campylobacter jejunii - FDA BAM online, 2001 (Chapter 7)
- ISO 10272-1: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

47 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
24. Campylobacter spp. - FDA BAM online, 2001 (Chapter 7)
- ISO 10272-1: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

48 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
25. Clostridium perfringens - FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)
- ISO 7937: 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

49 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
26. Fecal Streptococcus and Enterococcus spp. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

50 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
27. Vibrio cholerae - FDA BAM online, 2004 (Chapter 9)
- ISO 21872-1 :2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

51 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
28. Vibrio parahaemolyticus - FDA BAM online, 2004 (Chapter 9)
- ISO 21872-1 :2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

52 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
29. Mesophilic Aerobic Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

53 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
30. Mesophilic Anaerobic Sporeformers Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

54 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
31. Thermophilic Aerobic Sporeformers and Thermophilic Flat Sour Sporeformers Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

55 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
32. Thermophilic Anaerobic Sporeformers Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

56 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
33. Sulfide Spoilage Sporeformers Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

57 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
34. Aciduric Flat Sour Sporeformers And Alicyclobacillus spp. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition,2015, Chapter 25

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

58 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
35. Lactic acid bacteria and Lactobacillus spp. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

59 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
36. Enterobacteriaceae - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 9
- ISO 21528 – 1 :2017
- ISO 21528 – 2 :2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

60 2. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
37. Presumptive Pseudomonas spp.
ISO 13720: 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

61 3. Canned food-Test for low acid foods pH > 4.6

38. Total Plate Count
39. Coliforms
40. Mesophilic Flat Sour
41. Putrefactive Anaerobe
42. Salmonella spp.
43. Staphylococcus aureus
44. Streptococcus spp.
45. Sulfide Spoilage
46. Thermophilic Anaerobe
47. Thermophilic Flat Sour
48. Incubation Test
TISI 335: 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

62 4. Canned food-Test for low acid foods pH > 4.6
49. Mesophilic Aerobic Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers
50. Mesophilic Anaerobic Sporeformers
51. Thermophilic Aerobic Sporeformers and Thermophilic Flat Sour Sporeformers
52. Thermophilic Anaerobic Sporeformers
53. Sulfide Spoilage Sporeformers
54. Incubation Test

Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

63 5. 5.1 Canned foods-Test for low acid foods pH 3.7 - 4.6
5.2 Canned foods-Test for High acid foods pH < 3.7
55. Total Plate Count
56. Aciduric Spoilage Bacteria
57. Coliforms
58. Mesophilic Flat Sour
59. Thermophilic Flat Sour
60. Yeast and Mold
61. Incubation Test
TISI 335: 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

64 6. Canned food-Test for acid foods pH  4.6 62. Aciduric Flat Sour sporeformers
63. Lactobacillus spp.
64. Yeast and Mold
65. Mesophilic Aerobic Sporeformers and Mesophilic Flat Sour Sporeformers
66. Thermophilic Aerobic Sporeformers and Thermophilic Flat Sour Sporeformers
67. Incubation Test
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

65 7. Beverages 68. Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, part 9221 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

66 7. Beverages 69. Fecal Coliform Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, part 9221 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

67 7. Beverages 70. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, part 9221 (F)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

68 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
71. Fecal Streptococcus and Enterococcus spp. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9230 (C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

69 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
72. Vibrio parahaemolyticus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9260 (H)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

70 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
73. Vibrio cholerae Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9260 (H)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

71 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water

74. Bacillus cereus In-house method STM No. 01-006 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part, 9260 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

72 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
75. - Standard Plate Count (20 - 22 °C)
- Standard Plate Count
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9215 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

73 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
76. Coliforms - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9221 (B)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9222 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

74 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
77. Fecal coliforms - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9221 (E)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9222 (D)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

75 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
78. Escherichia coli - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221 (F)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9222 (H)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

76 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
79. Salmonella spp. - ISO 19250:2010
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9260 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

77 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
80. Staphylococcus aureus In-house method STM No. 01-054 in connection with:
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9213 (B)
- FDA BAM Online 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

78 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
81. Clostridium perfringens - Environmental Agency Method for the Examination of waters and associate material, 2010 Part 6, A-B, UK.
- In-house method STM No. 01-012 in connection with
: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9260 (A,B)
: FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

79 8. 8.1 Potable water
- Drinking water in sealed
container
- Filted water
8.2 Ice
8.3 Non-potable water
- Process water
82. Pseudomonas aeruginosa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. part 9213 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

80 9. Consumption water and Cooling water
83. Legionella spp. ISO117312: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

81 10. Noodle, Vermicelli, Pasta, Macaroni
84. Light Filth AOAC (2016) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

82 11. Rice flours (Powder) and their Products
85. Light Filth AOAC (2016) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

83 12. Starch 86. Light Filth AOAC (2016) 972.35

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

84 13. 13.1 Vegetable and Vegetable products (Fresh, Dried)
13.2 Fruit and Fruit products (Fresh, Crystallized)
13.3 Cereal and Cereal Products (Fresh, Processed)
87. GMOs Testing (Qualitative)
87.1 CaMV35s Promotor
87.2. NOS terminator
In-house method STM No.01-076 based on Real Time Polymerase Chain Reaction

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

85 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
88. Water Activity in Foods In-house method STM No.03-026 in connection with :
- Journal of Water Activity Reader AquaLab CX3TE Manual and Determination of Water Activity Using the Decagon AquaLab CX3TE
- Health Products and Food Branch, Government of Canada

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

86 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
89. Vitamin A and Vitamin E In-house method STM No. 03-021 based on Journal of Liquid Chromatography Analysis of Food and Beverage, Vol.2, 1979, p. 477-495.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

87 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
90. Vitamin B1, B2 In-house method STM No. 03-022 based on Food Chemistry, Vol.56, No.1 1996,
p. 81-86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

88 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
91. Vitamin C In-house method STM No.03-023 based on Bull. Dept. Med. Sci., Vol.40, No.3, 1998, p.347-357

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

89 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
92. Total Nitrogen and Protein In-house method STM No. 03-017 based on AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

90 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
93. Cholesterol In-house method STM No. 03-027 based on Journal of AOAC International, Vol.76, No.4, 1993, p.902-906

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

91 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
94. Fat (Total, Saturated, Unsaturated, Omega 3,6,9 and Trans)
In-house method STM No. 03-010 based on AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

92 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
95. Calories from fat (Calculation) Method of Analysis for Nutrition Labeling 1993, p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

93 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
96. Invert Sugar
97. Reducing Sugar
98. Total Sugars, Fructose, Glucose, Sucrose, Maltose and Lactose
In-house method STM No. 03-025 based on Journal of AOAC International, Vol.75, No.3, 1992, p. 443-464

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

94 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
99. Vitamin B12 AOAC (2016) 952.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

95 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
100. Pantothenic Acid AOAC (2016) 945.74

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

96 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
101. Folic acid
102. Biotin
Methods for Microbiological Analysis of Selected Nutrients (USFDA 1996)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

97 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
103. Benzoic acid
104. Sodium Benzoate
105. Sorbic acid
106. Potassium Sorbate
In-house method STM No.03-032 based on Bull. Dept. Med. Sci. No.4, Vol.40, 1998, p.461-469

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

98 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
107. Allergen-Gluten R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No.: R7001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

99 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
108. Allergen-Milk R-Biopharm RIDASCREEN Fast Milk Art. No.: R4652

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

100 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
109. Allergen-Egg Protein R-Biopharm RIDASCREEN Fast Ei/Egg Protein Art. No.: R6402

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

101 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
110. Carbohydrate - Method of Analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106
- Regulation (EU) No 1169/2011
- Australia Std. 1.2.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

102 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
111. Energy/Calories - Method of Analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106
- Regulation (EU) No 1169/2011
- Australia Std. 1.2.8

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

103 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
112. pH - AOAC (2016) 945.10
- AOAC (2016) 970.21
- In-house method STM No.03-142 based on AOAC (2016) 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

104 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
113. Brix In-house method STM No.03-143 base on Instruction Manual Digital Hand-held

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

105 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
114. - Salt (as Sodium Chloride)
- Salt (as Chloride)
In-house method STM No.03-096 based on AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

106 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
115. Aflatoxin (G1,B1,G2,B2) and Total In-house method STM No.03-038 based on AOAC (2016) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

107 14. Foods*
Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
116. Aflatoxin M1 In-house method STM No.03-039 based on AOAC (2016) 2000.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

108 14. Foods*
(Except preserved fruit)

Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
117. Dietary Fiber (Total) In-house method STM No. 03-008 based on AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

109 14. Foods*
(Except Onion, Leek, Cabbage)

Foods*
A Animal Based
1. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
2. Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
3. Aquaculture, Seafood and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
B Plant Based
1. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
2. Fruit and Fruit products (Fresh, Processed, Chilled, Frozen)
3. Cereal and cereal products
4. Tea
5. Coffee
C Milk Based
1. Cow’s milk and Cow’s milk product :
- Fresh milk
- Plain Fluid Cow’s milk
- Milk powder
- Condensed milk
- Recombined milk
- Filled milk
2. Flavored milk
3. Fermented milk
4. Infants and follow-up modified milk
5. Ice cream
6. Milk products
7. Goat milk
D Other
1. Egg and egg products
2. Algae and algae products
3. Seasoning
4. Semi processed food
5. Ready to cook foods and ready to eat foods
6. Confectionery
7. Beverages
8. Dietary Supplement products
9. Flavoring agents
10. Snacks
11. Ice cream
118. Sulphur dioxide
119. Sulphite
AOAC (2016) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

110 15. Milk powder 120. Moisture AOAC (2016) 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

111 15. Milk powder 121. Ash AOAC (2016) 930.30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

112 15. Milk powder 122. Fat AOAC (2016) 932.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

113 15. Milk powder 123. Total Carbohydrate
(Calculation)
124. Energy/Calories
(Calculation)
125. Calories from fat
(Calculation)
Method of analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

114 16. Cacao and Cacao products 126. Moisture AOAC (2016) 931.04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

115 16. Cacao and Cacao products 127. Ash AOAC (2016) 972.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

116 16. Cacao and Cacao products 128. Total Carbohydrate
(Calculation)
129. Energy/Calories
(Calculation)
130. Calories from fat
(Calculation)
Method of analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

117 17. Vegetable and Fruit (Dried) 131. Moisture AOAC (2016) 930.04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

118 17. Vegetable and Fruit (Dried) 132. Ash AOAC (2016) 930.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

119 17. Vegetable and Fruit (Dried) 133. Total Carbohydrate
(Calculation)
134. Energy/Calories
(Calculation)
135. Calories from fat
(Calculation)
Method of analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

120 18. 18.1 Meat and Meat Products (Raw, Processed, chilled, Frozen)
18.2 Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
136. pH In-house method STM No.03-102 based on ISO 2917: 1999 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

121 18. 18.1 Meat and Meat Products (Raw, Processed, chilled, Frozen)
18.2 Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
137. Moisture In-house method STM No. 03-103 based on AOAC (2016) 985.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

122 18. 18.1 Meat and Meat Products (Raw, Processed, chilled, Frozen)
18.2 Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
138. Ash AOAC (2016) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

123 18. 18.1 Meat and Meat Products (Raw, Processed, chilled, Frozen)
18.2 Poultry and Poultry products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
139. Total Carbohydrate
(Calculation)
140. Energy/Calories
(Calculation)
141. Calories from fat
(Calculation)
Method of analysis for Nutrition Labeling, 1993, p.106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

124 19. Meat and Meat products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
142. Moisture AOAC (2016) 950.46B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

125 20. Bread 143. Solids (Total) and Moisture AOAC (2016) 926.05, 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

126 20. Bread 144. Ash AOAC (2016) 930.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

127 21. Soybean Flour 145. Moisture AOAC (2016) 945.39A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

128 21. Soybean Flour 145. Moisture AOAC (2016) 945.39A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

129 21. Soybean Flour 146. Ash AOAC (2016) 945.39B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

130 22. Starch/Flour 147. Solids (Total) and Moisture AOAC (2016) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

131 22. Starch/Flour 148. Ash AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

132 23. Cereal and Cereal products 149. Moisture AOAC (2016) 945.38B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

133 23. Cereal and Cereal products 150. Ash AOAC (2016) 945.38C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

134 24. Nut and Nut products
Bean and Bean Products
151. Moisture AOAC (2016) 925.40

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

135 24. Nut and Nut products
Bean and Bean Products
152. Ash AOAC (2016) 950.49A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

136 25. 25.1 Cow’s milk and milk products
25.2 Yoghurt
153. Solids (Total) and Moisture AOAC (2016) 990.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

137 26. Fruit and Fruit products 154. Solids (Total) and Moisture AOAC (2016) 920.151A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

138 26. Fruit and Fruit products 155. Ash AOAC (2016) 940.26A

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

139 27. Seafood and seafood products 156. Solids (Total) and Moisture AOAC (2016) 952.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

140 27. Seafood and seafood products 157. Ash AOAC (2016) 938.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

141 28. Meat (Dried) 158. Solids (Total)
159. Moisture
In-house method STM No.03-138 based on AOAC (2016), 925.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

142 29. Non Dairy Creamer 160. Solids (Total)
161. Moisture
In-house method STM No.03-139 based on AOAC (2016) 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

143 29. Non Dairy Creamer 162. Ash In-house method STM No.03-141 based on AOAC (2016) 930.30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

144 30. Edible oil and Fat 163. Solids (Total)
164. Moisture
AOAC (2016) 926.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

145 31. Cereal and Cereal Products 165. Ochratoxin A In house method STM No.03-040 based on AOAC (2016) 2000.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

146 32. 32.1 Beverages
32.2 Coffee
32.3 Tea
166. Caffeine In-house method STM No.03-037 based on AOAC (2016) 980.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

147 33. Cow’ s Milk and Cow’s milk Products
167. Fat AOAC (2016) 905.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

148 34. 34.1 Edible oil and Fat
34.2 Butter
168. Phenolic Antioxidants:
168.1 BHA
168.2 BHT
168.3 TBHQ
168.4 Propyl Gallate
In-house method STM No. 03-068 based on AOAC (2016) 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

149 35. 35.1 Cow’s Milk and Cow’s Milk Products
35.2 Cereal and Cereal Products
35.3 Meat and Meat Products
169. Melamine group:
169.1 Ammelide
169.2 Ammeline
169.3 Cyanuric acid
169.4 Melamine
In-house method STM No. 03-030 based on USFDA Administration, Laboratory Information Bulletin LIB No. 4423, Vol. 24, October 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

150 36. 36.1 Fish Sauce
36.2 Food seasoning derived from hydrolysis or fermentation of soybean protein
170. 3-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD)
In-house method STM No.03-062 based on Journal of AOAC International, Vol.84 No.2 :2001, page 455-465

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

151 37. 37.1 Fish Sauce
37.2 Fish
171. Histamine In-house method STM No.03-064 based on Journal of AOAC International, Vol. 81, No.5, 1998, page 991-998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

152 38. 38.1 Meat and Meat Products
38.2 Poultry and Poultry products
38.3 Aquaculture and their products (Raw, Processed, Chilled, Frozen)
172. Chloramphenicol In house method STM No. 03-100 by LCMSMS technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

153 39. 39.1 Cow’s milk and Cow’s milk products
39.2 Animal Tissue
39.3 Egg and Egg products
39.4 Honey
173. Chloramphenicol Euro Proxima B.V. 5091 CAP (21) 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

154 40. Seafood and Seafood products
(Raw, Processed, Chilled, Frozen)
174. Total Volatile Base Nitrogen
(TVB-N)
In-house method STM No. 03-066 based on Official Journal of the European Communities OJ No.L268.249 (1991)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

155 40. Seafood and Seafood products
(Raw, Processed, Chilled, Frozen)
175. Malachite green
176. Leucomalachite green
177. Crystal violet
178. Leucocrystal violet
In-house method STM No.03-059 based on Application note Malachite green AB Applied Biosystem by LC/MS/MS Technique (USA)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563

156 41. 41.1 Chill powder
41.2 Food seasoning derived
from hydrolysis or
fermentation of soybean
protein
41.3 Spices
41.4 Condiments
179. Azo-dyes :
179.1 Para Red
179.2. Rhodamine B
179.3 Sudan I
179.4 Sudan II
179.5 Sudan III
179.6 Sudan IV
179.7 Sudan Orange G
179.8 Sudan Red 7B
In-house method STM No. 03-097 by LCMSMS technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2513
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

157 42. 42.1 Beverages
42.2 Fruit juice
42.3 Confectionery
(Jam, Jelly, Candy)
180. Synthetic colorants :
180.1 Carmoisine
180.2 Ponceau 4R
180.3 Allrura Red
180.4 Amaranth
180.5 Brilliant black
180.6. Brilliant green
180.7 Erythrosine
180.8. Fast Green
180.9 Indigocarmine
180.10 Patent blue
180.11 Quinoline yellow
180.12 Brilliant blue
180.13 Sunset Yellow
180.14 Tartrazine
In-house method STM No.03-101 based on Eur Food ResTechnol (2005) 00, DOI 10.1007/s00217-005- 0157-0, Germany

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

158 43. 43.1 Meat and Meat Products
43.2 Poultry and Poultry Products
43.3 Aquaculture and their products
(Raw, Processed, Chilled,
Frozen)
181. Nitrofurans Metabolite:
181.1 1 aminohydantoin (AHD)
181.2 3 amino-2- oxazolidinone
(AOZ)
181.3 Semicarbazide (SEM)
181.4 3-amino-5-
Morpholinomethyl-2-
Oxazolidinone (AMOZ)
In-house method STM No.03-060 based on Analytica Chemica Acta 586: 2007, page 336-347

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

159 43. 43.1 Meat and Meat Products
43.2 Poultry and Poultry
Products
43.3 Aquaculture and their
products
(Raw, Processed, Chilled,
Frozen)
182. Sulfonamide group:
182.1 Sulfachloropyridazine
182.2 Sulfadiazine
182.3 Suldimethoxine
182.4 Sulfamerazine
182.5 Sulfamethazine
(sulfadimidine)
182.6 Sulfamethoxazole
182.7 Sulfamonomethoxine
182.8 Sulfapyridine
182.9 Sulfaquinoxaline
182.10 Sulfathiazole
In-house method STM No.03-063 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563

160 43. 43.1 Meat and Meat Products
43.2 Poultry and Poultry
Products
43.3 Aquaculture and their
products
(Raw, Processed, Chilled,
Frozen)
183. Tetracycline Group:
183.1 Oxytetracycline
183.2 Tetracycline
183.3 Chlotetracycline
183.4 Doxycycline
184. Macrolides Group:
184.1 Erythromycin
184.2 Spiramycin
184.3 Tylosin
In-house method STM No.03-067 based on [iMethods™ Tests for Veterinary Antibiotics Screening, Version 1.1 for Cliquid® Software, July 2010 AB Sciex]

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 เมษายน 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 กันยายน 2563