ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0042-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 23/13 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์.: 086-3419268, 034-857710-15ต่อ 601,606
โทรสาร : 034-857709
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
241. Enterococci Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9230 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

2 30. Beverage 242. Coliform / E.Coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

3 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
239. Faecal Streptococcus
and Enterococcus
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9230 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

4 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
238. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

5 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
222. Bacillus cereus (MPN)
223. Bacillus cereus (D/ND)
224. Bacillus cereus (cfu)
FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

6 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
221. Faecal Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

7 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
220. Aerobic Plate Count - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2012) 990.12
- 3MTMPetrifilmTM Rapid Aerobic Count Plate (RAC) AOAC(R) Performance TestedSM, Certificate No. 121403

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

8 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
219. Yeasts and Moulds - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)
- AOAC (2012) 997.02
- AOAC (2014) 2014.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

9 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
218. Listeria spp. ISO 11290-1 : 1996 / Amd 1 : 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

10 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
217. Listeria monocytogenes - ISO 11290-1 : 1996/Amd 1 : 2004 (E)
- AOAC (2012) 2003.12
(BAX System PCR)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

11 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
216. Salmonella spp. - ISO 6579 : 2002 (E) /Cor.1 : 2004
- AOAC (2012) 2003.09
(BAX System PCR)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

12 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
237. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

13 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
236. Pseudomonas aeruginosa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9213 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

14 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
235. Faecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9221E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

15 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
232. Coliforms
233. E.coli
234. Faecal Coliforms
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9221 B and
Part 9221 A, B, D, F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

16 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
231. Aerobic Plate Count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9215 A, B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

17 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
230. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

18 28. Canned food Sterility Test
229. Incubation test canned
at 35°C
- Low acid canned foods
- Flat sour mesophiles
- Flat sour thermophiles
- Mesophilic anaerobes
- Putrefactive anaerobes
- Acid canned food
- Aciduric flat sour
mesophiles
- Aciduric flat sour
thermophiles
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

19 26. Processed and raw material for
food processing
227. Staphylococcus aureus AOAC (2012) 2003.07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

20 27. Meat, Poultry and poultry
products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
228. Pseudomonas spp. ISO 13720 : 1995 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

21 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
226. E.coli 0157 : H7 DopontTM BAXR System real-time PCR Assay for E.coli 0157 : H7, AOACR Performance TestedSM, Certificate No. 031002

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

22 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
225. Enterobacteriaceae 225. - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th ed., 2015, Chapter 9
- AOAC (2012) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

23 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
210. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

24 29. - Non-Potable water
• Natural water
• Ground water
• Surface water
• Aquaculture water
• Water supply
• Tap water
• Process water
• Brackish water
- Drinking water
• Ice
240. Vibrio cholerae Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9260 H

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

25 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
216. Salmonella spp. - ISO 6579 : 2002 (E) /Cor.1 : 2004
- AOAC (2012) 2003.09
(BAX System PCR)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

26 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
215. Staphylococcus aureus
( MPN, D/ND)
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 12)
- AOAC (2012) 2003.08, 2003.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

27 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
214. Coliform / E.coli
( MPN, D/ND)
- FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)
- AOAC (2012) 998.08 and 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

28 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
213. Faecal Streptococci/
Enterococci
Compendium of Methods for the Examination of Foods (APHA),
5thed., 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

29 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
212. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

30 25. Food*

Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
211. Vibrio cholerae - FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)
- In-house method TE-MI-006 based on FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

31 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
208. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-181
in connection with :
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012.
Part 3030 E
- United States Environmental Protection Agency 2002, Method 1631, August 2002

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

32 24. Waste water 194. Nickel (Ni)
195. Selenium (Se)
196. Cobalt (Co)
197. Copper (Cu)
198. Aluminium (Al)
199. Zinc (Zn)
200. Silver (Ag)
201. Barium (Ba)
202. Cadmium (Cd)
203. Lead (Pb)
204. Manganese (Mn)
205. Iron (Fe)
206. Arsenic (As)
207. Chromium (Cr)
In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 3030E,
Part 3125B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

33 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
193. Total Kjeldahl Nitrogen
(TKN)
In-house method TE-CH-203 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-Norg B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

34 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
192. Total Phosphorus In-house method TE-CH-162 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-P E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

35 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
191. Ammonia Nitrogen In-house method TE-CH-140 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-NH3 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

36 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
190. Total Suspended Solids In-house method TE-CH-054 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2540D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

37 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
189. Total Dissolve Solids In-house method TE-CH-093 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

38 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
187. Chemical Oxygen
Demand (COD)
In-house method TE-CH-125 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 5220 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

39 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
188. pH Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-H+B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

40 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
184. Alkyl Benzyl Sulfonate
(ABS)
In-house method TE-CH-104 based on
TIS - 257 : 1978, No2

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

41 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
185. Odor
186. Phenol
TIS - 257 : 1978, No2
TIS - 257 : 1978, No2 p.60-68

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

42 23. - Potable water
- Drinking water
- Ice
- Waste water
186. Biochemical Oxygen
Demand (BOD)
In-house method TE-CH-124 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

43 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
182. Turbidity In-house method TE-CH-145 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2130 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

44 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
183. Sulfate In-house method TE-CH-067 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

45 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
180. Cyanide In-house method TE-CH-094 based on
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500- CN-H

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

46 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
181. Color In-house method TE-CH-114 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

47 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
179. Fluoride Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500- F-D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

48 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
177. Nitrate as Nitrogen Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500- NO3-E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

49 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
178. Nitrite as Nitrogen Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500- NO2-E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

50 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
176. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-181
in connection with:
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012.
Part 3030 E
- United States Environmental Protection Agency 2002, Method 1631

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

51 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
162. Nickel (Ni)
163. Selenium (Se)
164. Cobalt (Co)
165. Copper (Cu)
166. Aluminium (Al)
167. Zinc (Zn)
168. Silver (Ag)
169. Barium (Ba)
170. Cadmium (Cd)
171. Lead (Pb)
172. Chromium (Cr)
173. Manganese (Mn)
174. Iron (Fe)
175. Arsenic (As)
In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 3030E,
Part 3125B (ICP-MS, ICP-OES)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

52 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
161. Chloride as Cl2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-CI-B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

53 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
160. pH Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 4500-H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

54 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
75. Total Hardness as CaCO3 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

55 22. - Potable water
- Drinking water
- Ice
74. Total Solid In-house method TE-CH-062 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

56 21. Serum Sulfonamide groups
73. Sulfanilamide
74. Sulfadiazine
75. Sulfapyridine
76. Sulfathiazole
77. Sulfamerazine
78. Sulfamethazine
79. Sulfamonomethoxine
80. Sulfachlorpyridazine
81. Sulfamethoxazole
82. Sulfisoxazole
83. Sulfaquinoxaline
84. Sulfadimethoxine
In-house method TE-CH-167 based on Journal of Liquid Chromatography,
18 (5) (1995)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

57 20. Flour and flour products 71. Ash In-house method TE-CH-335 based on AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

58 20. Flour and flour products 72. Total Nitrogen and Protein AOAC (2012) 920.87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

59 20. Flour and flour products 70. Moisture In-house method TE-CH-336 based on AOAC (2012) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

60 18. Feed 68. Crude Fiber In-house method TE-CH-122 based on AOAC (2012) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

61 19. Flour product 69. Fat In-house method TE-CH-014 based on AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

62 18. Feed 66. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-012 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

63 18. Feed 67. Moisture AOAC (2012) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

64 17. - Animal tissue
- Animal urine
64. Beta-agonist In-house method TE-CH-044 based on Journal of chromatography B, 813 (2004)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

65 18. Feed 65. Aflatoxins
(B1, B2, G1, G2)
In-house method TE-CH-252 based on AOAC (2012) 994.08 and VICAM Afla
Test Instruction Manual May 5, 1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

66 18. Feed 65. Ash AOAC (2012) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

67 16. Animal tissue
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
Fluoroquinolones
56. Ciprofloxacin
57. Enrofloxacin
58. Norfloxacin
59. Sarafloxacin
60. Danofloxacin
61. Difloxacin
62. Ofloxacin
63. Marbofloxacin
In-house method TE-CH-115 based on Journal of Chromatography A, Vol. 952, 2002

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

68 16. Animal tissue
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
Quinolones
55. Flumequine
56. Nalidixic acid
57. Oxolinic acid
In-house method TE-CH-115 based on Journal of Chromatography A, Vol. 952, 2002

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

69 16. Animal tissue
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed)
Sulfonamides groups
53. Sulfanilamide
54. Sulfadiazine
55. Sulfapyridine
56. Sulfathiazole
57. Sulfamerazine
58. Sulfamethazine
54. Sulfamonomethoxine
55. Sulfachlorpyridazine
56. Sulfamethoxazole
57. Sulfisoxazole
58. Sulfaquinoxaline
59. Sulfadimethoxine
In-house method TE-CH-061 based on Journal of Chromatography A, 898, 2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

70 15. Shrimp and fish
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processes)
Tetracyclines groups
52. Oxytetracycline
53. Doxycycline
54. Tetracycline
55. Chlotetracycline
In-house method TE-CH-095 based on AOAC (2012) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

71 14. Vegetables and fruits
(High water and chlorophyll
content)
Carbamate Pesticides :
50. Oxamyl
51. Methomyl
52. Aldicarb-sulfoxide
53. Aldicarb-sulfone
54. Carbofuran-3-hydroxy
51. Aldicarb
52. Carbaryl
53. Isoprocarb
54. Carbofuran
55. Fenobucarb
56. Methiocarb
In-house method TE-CH-246 based on Steinwandter, H.1985.Universal 5 min
online Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals.Fresenius Z. Anal. Chem.
No. 1155,1985

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

72 14. Vegetables and fruits
(High water and chlorophyll
content)
Organophosphate Pesticides:
38. DDVP (or Dichlorvos )
39. Methamidophos
40. Mevinphos
41. Acephate
42. Omethoate
43. Diazinon
44. Dicrotophos
45. Monocrotophos
46. Dimethoate
47. Pirimiphos-methyl
48. Chlorpyrifos
49. Parathion-methyl
50. Pirimiphos-ethyl
51. Malathion
52. Fenitrothion
53. Parathion-ethyl
54. Prothiophos
55. Methidathion
56. Profenofos
57. Ethion
58. Triazophos
59. EPN
60. Phosalone
61. Azinphos-ethyl
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H.1985.Universal 5 min
online Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals. Fresenius Z. Anal. Chem.
No. 1155,1985

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

73 14. Vegetables and fruits
(High water and chlorophyll
content)
Pyrethoid Pesticides :
37. Bifenthrin
38. Permethrin
39. lambda-Cyhalothrin
40. Cypermethrin
41. Cyfluthrin
42. Fenvalerate
43. Deltamethrin
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H.1985.Universal 5 min
online Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals. Fresenius Z. Anal. Chem.
No. 1155,1985

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

74 14. Vegetables and fruits
(High water and chlorophyll
content)
Organochlorine Pesticides :
36. Alpha-BHC or Alpha-HCH
37. Beta-BHC or Beta-HCH
38. gamma-BHC or Lindane
39. Heptachlor
40. Aldrin (HHDN)
41. Dicofol
42. Hept.Epoxide
43. o,p'-DDE
44. Gamma-Chlordane
45. Alpha-Chlordane
46. Alpha-Endosulfan
47. o,p'-DDD
48. Dieldrin
49. o,p'-DDT
50. Endrin
51. p,p'-DDD (TDE)
52. Beta-Endosulfan
53. p,p'-DDT
54. Endosulfan sulfate
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H.1985.Universal 5 min
online Method for Extracting and Isolating Pesticide Residues and Industrial Chemicals. Fresenius Z. Anal. Chem.
No. 1155,1985

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

75 12. Animal tissue and animal tissue
products
(Fresh, Frozen, Processed)
34. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-042 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

76 13. - Seafood and seafood
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Feeding stuffs
- Flour
35. Fat - In-house method TE-CH-014 based on
AOAC (2012) 948.15
- In-house method TE-CH-014 based on
AOAC (2012) 954.02
- In-house method TE-CH-014 based on
AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

77 12. Animal tissue and animal tissue
products
(Fresh, Frozen, Processed)
33. Moisture - AOAC (2012) 950.46 (B)
- In-house method TE-CH-040 based on
AOAC (2012) 950.46 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

78 12. Animal tissue and animal tissue
products
(Fresh, Frozen, Processed)
32. Ash - In-house method TE-CH-041 based on
AOAC (2012) 920.153
- AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

79 10 - Seafood
- Fish products
31. Histamine
In-house method TE-CH-060 based on
AOAC (2012) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

80 11. Cereal 32. Aflatoxin
(B1, B2, G1, G2)
In-house method TE-CH-025 based on AOAC (2012) 991.31 and 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

81 8. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed, Canned)
29. Moisture In-house method TE-CH-180 based on AOAC (2012) 950.46 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

82 9. Aquatic animal tissue
(Fresh, Frozen)
30. Malachite Green
31. Leucomalachite Green
32. Crystal violet
33. Leucomalachite violet
In-house method TE-CH-070 based on Journal of AOAC International Vol. 88,
No.3, 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

83 7. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
25. Mercury (Hg) In-house method TE-CH-035 based on AOAC (2012) 974.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

84 7. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
26. Total Volatile Bases Nitrogen (TVB-N) Official Journal of the European Communities (1995), No.97/84-97/87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

85 8. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed, Canned)
27. Ash In-house method TE-CH-178 based on AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

86 8. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Processed, Canned)
28. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-179 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

87 6. - Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products, Fruit and fruit
products except onions,
leeks and cabbage
(Fresh, Frozen, Processed)
- Flour
20. Sulphur Dioxide AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

88 7. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
21. Total Phosphorus as (P2O5) In-house method TE-CH-059 based on
AOAC (2012) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

89 7. Aquatic animal and aquatic
animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
22. Cadmium (Cd)
23. Lead (Pb)
24. Arsenic (As)
In-house method TE-CH-035 based on Journal of Analyst, August 1994, Vol. 119

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

90 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
19. Arsenic (As)
20. Cadmium (Cd)
21. Chromium (Cr)
22. Mercury (Hg)
23. Nickel (Ni)
24. Lead (Pb)
25. Copper (Cu)
26. Zinc (Zn)
AOAC (2012) 999.10, 974.14 and 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

91 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
16. Calcium (Ca)
17. Sodium (Na)
18. Iron (Fe)
In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

92 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
15. Dietary Fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

93 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
14. Vitamin C In-house method TE-CH-120 based on Compendium of Methods for food Analysis (2003), p.2-112 to p2-114

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

94 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
13. Vitamin B1
14. Vitamin B2
In-house method TE-CH-057
in connection with :
- AOAC (2012) 942.23
- Journal Agriculture Food Chemistry
(1984), 32, 1326-1331

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

95 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
12. Total Sugar Compendium of Methods for Food Analysis, Chapter 2, 2003, p.2-84 to 2-86

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

96 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
11. Vitamin A Compendium of Methods for Food Analysis, Chapter 2, 2003, p.2-95 to 2-98

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

97 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
9. Cholesterol In-house method TE-CH-143 based on AOAC (2012) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

98 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
10. Fatty acid In-house method TE-CH-177 based on Compendium of Methods for Food Analysis, 2003, p.2-33 to 2-36

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

99 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
8. Carbohydrate Compendium of Methods for Food Analysis, Chapter 2, 2003, p.2-9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

100 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
6. Sodium Chloride AOAC (2012) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

101 5. Food*
Food*
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and starch products
7. Cereal and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and milk products
10. Egg and egg products
11. Seaweed and seaweed products
12. Noodle and noodle products
13. Tea and Coffee
14. Ready-to-cook foods
15. Ready-to-eat foods
16. Fish sauce and other kinds of sauce
17. Condiment, Spice and Herb
18. Beverages and Energy Drink
19. Seasoning
20. Cookies, Biscuit, Cracker, Water and Snack
21. Candy, Jam and jelly
22. Honey
23. Ice cream
24. Dietary supplement
25. Infant food
26. Canned foods
27. Creamer, Margarine, oil and Fat
7. Energy Compendium of Methods for Food
Analysis, Chapter 2, 2003, p.2-18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

102 2. Animal tissue and animal tissue
products
(Fresh, Frozen, Processed)
2. Nitrofuran Metabolites In-house method TE-CH-002 based on Journal of Chromatography B, Vol. 691 (1997)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

103 3. Shrimp and fish
(Fresh, Frozen, Processed)
3. Oxolinic acid In-house method TE-CH-004 based on Journal of AOAC Vol. 74 No 4 (1991)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

104 3. Shrimp and fish
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Oxytetracycline In-house method TE-CH-003 based on
AOAC (2012) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

105 4. Food1
Food1
1. Condiment, Fish sauce and other kinds of sauce
2. Beverages
3. Aquatic animal and aquatic animal products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit products
5. Bakery
5. Benzoic acid and Sorbic acid Nordic committee on food Analysis
No. 124 (1997)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

106 1. Animal tissue
(Fresh, Frozen, Processed)
1. Chloramphenicol - In-house method TE-CH-005 based on Chloramphenicol EIA, Euro Proxima
- In-house method TE-CH-027 based on Journal of Chromatography B, Vol.791 (2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561