ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0045-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด สาขา Science Park
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 136 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์.: 081-9221092,02-5647932-40
โทรสาร : 02-5647941
Website : www.bsc-lab.com/th/home.aspx
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางสาวเรืองรัตน์ มีแย้มศักดิ์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 16. - Drinking Water (Drinking
Water in Sealed Container)
- Non-Potable Water (Water in
Process Line and Tap Water
- Waste water
Elements :
124. Antimony (Sb)
125. Arsenic (As)
126. Selenium (Se)
In-house Method TI-C00-102 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3030E. by ICP – OES Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

2 16. - Drinking Water (Drinking
Water in Sealed Container)
- Non-Potable Water (Water in
Process Line and Tap Water
- Waste water
Elements :
123. Mercury (Hg)
In-house Method TI-C00-101 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3112B. by ICP - OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

3 16. - Drinking Water (Drinking
Water in Sealed Container)
- Non-Potable Water (Water in
Process Line and Tap Water
- Waste water
Elements :
115. Cadmium (Cd)
116. Chromium (Cr)
117. Copper (Cu)
118. Iron (Fe)
119. Nickel (Ni)
120. Lead (Pb)
121. Manganese (Mn)
122. Zinc (Zn)
In-house Method TI-C00-100 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B. by ICP - OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

4 14. Feeds Sulfonamides Group:
101. Sulfamethazine
102. Sulfadiazine
103. Sulfapyridine
104. Sulfamethoxazole
105. Sulfathiazole
106. Sulfisoxazole
107. Sulfamerazine
108. Sulfamonomethoxine
109. Sulfachloropyridazine
110. Sulfadimethoxine
111. Sulfaquinoxaline
112. Total Sulfonamide
In-house Method TI-C00-173 based on Journal of Chromatography A, 898 (2000). Page 95 – 102. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

5 14. Feeds 113. Amoxicillin In-house Method TI-C00-107 by HPLC Technique in Connection with:
1. USP 38: NF 33 (2015). Page 2219.
2. Analytica Chimica Acta, 586 (2007). Page 315 - 319.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

6 15. Animal Drugs (Powders) 114. Amoxicillin (Normal,
Anhydrous and Trihydrate
basis)
In-house Method TI-C00-061 based on USP 38: NF 33 (2015), Amoxicillin by HPLC Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

7 14. Feeds Tetracyclines Group:
97. Chlortetracycline
98. Doxycycline
99. Oxytetracycline
100. Tetracyclines
In-house Method TI-C00-174 based on by LC-MS Technique in Connection with:
1. Journal of Chromatography A, 882 (2000). Page 109 – 133.
2. AOAC (2016) 995.09.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

8 13. Pet Food 95. Vitamin A
96. Vitamin E
Official Journal of the European Union, Annex IV, L54, 26.02.2009 by UHPLC-UV technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

9 13. Pet Food 85. Cadmium (Cd)
86. Phosphorus (P)
87. Potassium (M)
88. Sodium (Na)
89. Magnesium (Mg)
90. Iron (Fe)
91. Copper (Cu)
92. Manganese (Mn)
93. Zinc (Zn)
94. Selenium (Se)
In-house methods TI-C00-188 based on AOAC (2016), 985.01. Metals and Other Elements in Plants and pet food by ICP-OES technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

10 12. Feed and Raw Materials 83. Zearalenone AgraQuant Zeralenone Assay 25/1000 Romer Lab® kit by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

11 13. Pet Food 84. Fatty Acid Composition In-house Method TI-C00-159 based on AOAC (2016), 996.06. by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

12 12. Feed and Raw Materials 81. Fumonisin AgraQuant Fumonisin Assay 0.25/5.0 Romer Lab® kit by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

13 12. Feed and Raw Materials 82. Vomitoxin (DON) AgraQuant Deoxynivalenol Assay 0.25/5.0 Romer Lab® kit by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

14 12. Feed and Raw Materials 77. Total Aflatoxin Agra Quant Total Aflatoxin Assay Test Kit. 4/40. (2007). Romer Labs. 20. by ELISA Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

15 12. Feed and Raw Materials 78. Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) In-house method TI-C00-179 based on AOAC (2016) 991.31. by HPLC-FLD Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

16 12. Feed and Raw Materials 79. T-2 toxin AgraQuant T-2Toxin Assay 20/500 Romer Lab® kit by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

17 12. Feed and Raw Materials 80. Ochratoxin AgraQuant Ochratoxin Assay 2/40 Romer Lab® kit by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

18 12. Feed and Raw Materials 74. Arsenic (As)
75. Selenium (Se)
In-house Methods TI-C00-126 based on BS EN 14627 (2005) by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

19 12. Feed and Raw Materials 76. Mercury (Hg) In-house Methods TI-C00-126 based on BS EN 14806 (2002). by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

20 11. Rinsed water 65. Salmonella spp. ISO 6579-1: 2017 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

21 12. Feed and Raw Materials Elements :
66. Cadmium (Cd)
67. Chromium (Cr)
68. Copper (Cu)
69. Iron (Fe)
70. Nickel (Ni)
71. Lead (Pb)
72. Manganese (Mn)
73. Zinc (Zn)
In-house Methods TI-C00-125 based on BS EN 14084 (2003). by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP - OES) Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

22 10. Dog Chew 64. Salmonella spp. 1) ISO 6579-1: 2017 (E).
(2) VIDAS Salmonella (VIDAS SLM). AFNOR Certificate No. BIO 12/10-09/02. Protocol Reference: 30 702. (2005).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

23 10. Dog Chew 63. Enterobacteriaceae In-house Methods TI-B17-009 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 2001. 4th Edition. Chapter 8. Page 73 – 74. By Petrifilm technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

24 9. Feed and Raw Materials 61. Enterobacteriaceae In-house Methods TI-B17-009 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 2001. 4th Edition. Chapter 8. Page 73 – 74. (Quantitative technique: cfg).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

25 9. Feed and Raw Materials 62. Yeasts and Molds Count In-house Methods TI-B17-008 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 2001. 4th Edition. Chapter 20. Page 209 – 213. (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

26 9. Feed and Raw Materials 60. Salmonella spp. (1) VIDAS Salmonella (VIDAS SLM). AFNOR Certificate No. BIO 12/10-09/02. Protocol Reference: 30 702. (2005). (Qualitative technique).
(2) ISO 6579: 2002 (E). / Cor. 1: 2004 (E). (Qualitative technique).
(3) In-house Method TI-B00-059 based on ISO 6579-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs–Horizontal method for the detection of Salmonella spp. :2017(E) by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

27 9. Feed and Raw Materials 59. Total Viable Count (TVC) In-house Method TI-B00-005 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. Fourth Edition. (Chapter 7). Page 63 – 67: 2001. (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

28 8. Environmental Samples from
the Primary Production Stage
(Boot Swab, Drag Swab,
Sweeping Swab, Rectal Swab,
Box Liner, Feces, Egg Shell,
Litter)
58. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 / Amd. 1: 2007. (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

29 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
57. Escherichia coli In-house Method TI-B00-047 based on Bacteriological Analytical Manual
Chapter 4 Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria September 2002.by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

30 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
55. Clostridium perfringens In-house Method TI-B00-064 based on US. Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Manual Chapter 16 Online: 2001. by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

31 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
54. Listeria monocytogenes In-house Method TI-B00-056 based on ISO 11290-1 : 1996/Amnd.1 : 2004(E) International Standard Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes Part 1 Detection method by MALDI-TOF technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

32 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
53. Staphylococcus aureus In-house Method TI-B00-052 and
TI-B00-053 based on US. Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Manual Chapter 12 Online: January 2001 by MALDI-TOF technique. (cfu and MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

33 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
52. Enterococcus spp. In-house Method TI-B00-057 based on Compendium of methods for the microbiological examination of Foods: Fourth edition (Chapter 9) page 83-85: 2001 by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

34 6. Traditional food from animal 50. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001. (Chapter 16) (Quantitative technique: cfu and Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

35 7. Food 1
Remark Food 1 as describes:
1.1 Meat, Fishery/Seafood, Egg and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Heat treated, Processed)
1.1.1 Meat and meat products
1.1.2 Aquatic animal and aquatic animal products
1.1.3 Egg and egg products
1.1.4 Pet foods
1.1.5 Rinse water
1.2 Others : (Ready to cook, Ready to eat, Instant food)
1.2.1 Ready-to-cook foods, Instant foods
1.2.2 Ready-to-eat foods
1.3 Plant, Vegetable fruit, Grains, Cereals, Nuts and their products:
1.3.1 Cereal and cereal products
1.3.2 Vegetable and vegetable products
1.3.3 Fruit and fruit products
51. Salmonella spp. In-house Method TI-B00-059 based on ISO 6579-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizotal method for the detection of Salmonella spp. : 2017(E) by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

36 6. Traditional food from animal 48. Listeria monocytogenes (1) VIDAS Listeria monocytogenes II (VIDAS LMO2). AFNOR Certificate No. BIO 12/11-03/04. Protocol Ref 30704 (2005) (Qualitative technique)
(2) ISO 11290-1: 1996/Amd.1 : 2004 (Qualitative technique)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

37 6. Traditional food from animal 49. Staphylococcus aureus In-house method TI-B00-035 based on AOAC (2016). 2003.07 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

38 6. Traditional food from animal 47. Salmonella spp. (1) VIDAS Salmonella (VIDAS SLM). AFNOR Certificate No. BIO 12/10-09/02. Protocol Reference: 30 702. (2011) (Qualitative technique).
(2) ISO 6579 : 2002 (E) (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

39 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
43. Coliform ISO 4831:2006 (Quantitative technique: MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

40 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
44. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2001. (Chapter 14) (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

41 6. Traditional food from animal 45. Total Viable Count (TVC) In house method TI-B00-004 based on AOAC (2016) 990.12 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

42 6. Traditional food from animal 46. Yeast and Mold In house method TI-B17-005 based on AOAC (2016) 997.02 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

43 (2) ISO 11290-1: 1996/Amd.1: 2004 (Qualitative technique). 41. Escherichia coli In house method TI-B00-010 based on AOAC (2016) 991.14 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

44 (2) ISO 11290-1: 1996/Amd.1: 2004 (Qualitative technique). 42. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001. (Chapter 12) (Quantitative technique: MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

45 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
40. Listeria monocytogenes (1) VIDAS Listeria monocytogenes II (VIDAS LMO2). AFNOR Certificate No. BIO 12/11-03/04. Protocol Ref 30704 (2005) (Qualitative technique).
(2) ISO 11290-1: 1996/Amd.1: 2004 (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

46 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
38. Yeast and Mold In house method TI-B17-005 based on AOAC (2016) 997.02 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

47 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
39. Salmonella spp. (1) VIDAS Salmonella (VIDAS SLM). AFNOR Certificate No. BIO 12/10-09/02. Protocol Reference: 30 702. (2011) (Qualitative technique).
(2) ISO 6579: 2002 (E) (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

48 4. Egg and Their Products 35. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2001. (Chapter 14) (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

49 4. Egg and Their Products 36. Listeria monocytogenes (1) ISO 11290-1: 1996/Amd.1: 2004 (Qualitative technique).
(2) VIDAS Listeria monocytogenes II (VIDAS LMO2). AFNOR Certificate No. BIO 12/11-03/04. Protocol Reference:
30 704. (2005). (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

50 5. - Vegetable and vegetable
products
- Fruit and fruit products
37. Total Viable Count (TVC) In house method TI-B00-004 based on AOAC (2016) 990.12 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

51 4. Egg and Their Products 32. Coliform (1) In house method TI-B00-001 based on AOAC (2016) 998.08 (Quantitative technique : cfu).
(2) ISO 4831:2006 (Quantitative technique : MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

52 4. Egg and Their Products 33. Escherichia coli In house method TI-B00-001 based on AOAC (2016) 998.08 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

53 4. Egg and Their Products 34. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001. (Chapter 12) (Quantitative technique: cfu and MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

54 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
28. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2001. (Chapter 14) (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

55 4. Egg and Their Products 29. Salmonella spp. (1) VIDAS Salmonella No. BIO 12/10-09/02 Protocol Reference 30 702 (2011). (Qualitative technique).
(2) ISO 6579: 2002. / Cor. 1: 2004 (E). (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

56 4. Egg and Their Products 30. Total Viable Count (TVC) In house method TI-B00-004 based on AOAC (2016) 990.12 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

57 4. Egg and Their Products 31. Yeast and Mold In house method TI-B17-005 based on AOAC (2016) 997.02 (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

58 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
27. Yeasts and Molds In-house Method TI-B17-005 based on AOAC (2016) 997.02. (Quantitative technique : cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

59 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
26. Pseudomonas spp. In-house Method TI-B90-009 based on ISO 13720: 2010(E). 2nd Edition. International Standard Meat and Meat Products. (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

60 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
25. Listeria monocytogenes (1) VIDAS Listeria monocytogenes II (VIDAS LMO2). AFNOR Certificate No. BIO 12/11-03/04. Protocol Reference: 30 704. (2005). (Qualitative technique).
(2) ISO 11290-1: 1996/Amd.1: 2004 (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

61 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
24. Vibrio cholerae (1) FDA BAM Online, 2004. (Chapter 9) (Qualitative technique).
(2) ISO/TS 21872-1: 2007. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for the Detection of Potentially Enteropathogenic Vibrio spp. (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

62 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
23. Vibrio parahaemolyticus (1) FDA BAM Online, 2004. (Chapter 9). (Quantitative technique: MPN).
(2) ISO/TS 21872-1: 2007. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs – Horizontal Method for the Detection of Potentially Enteropathogenic Vibrio spp. (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

63 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
22. Clostridium perfringens FDA BAM Online, (2001). (Chapter 16). (Quantitative technique : cfu and Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

64 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
21. Salmonella spp. (1) VIDAS Salmonella (VIDAS SLM). AFNOR Certificate No. BIO 12/10-09/02. Protocol Reference: 30 702. (2011). (Qualitative technique).
(2) ISO 6579: 2002. / Cor. 1: 2004 (E). (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

65 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
20. Staphylococcus aureus (1) In-house Method TI-B00-002 based on
AOAC (2016) 2003.11. (Quantitative
technique : cfu).
(2) FDA BAM Online, 2001. (Chapter 12)
(Quantitative technique: MPN).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

66 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
18. E.coli O157
19. E.coli O157:H7
Rapid check® E.coli O157 (Including H7) Test kit and BAM: Diarrheagenic Escherichia coli February 2011. Chapter 4A (23/08/2012). (Qualitative technique).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

67 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
17. Escherichia coli (1) In-house Method TI-B00-001 based on AOAC (2016) 998.08. (Quantitative technique: cfu).
(2) FDA BAM Online 2013, (Chapter 4). Part II Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria. (Quantitative technique : MPN).
(3) In house method TI-B00-010 based on AOAC (2016) 991.14. (Quantitative technique : cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

68 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
16. Coliforms (1) In-house Method TI-B00-001 and TI-B00-010 based on AOAC (2016) 998.08 and 991.14. (Quantitative technique: cfu).
(2) ISO 4831:2006 (Quantitative technique: MPN
(3) In house method TI-B00-010 based on AOAC (2016) 991.14 (Quantitative technique: cfu).).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

69 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
15. Enterococcus spp. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 2001. 4th Edition. Chapter 9. Page 83-85. (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

70 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
14. Enterobateriaceae In-house Method TI-B00-031 based on AOAC (2016) 2003.01. Enumeration of Enterobacteriaceae in Selected Food. (Quantitative technique : cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

71 3. - Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
- Fishery/Seafood and Their
Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
- Ready-to-cook
- Ready-to-eat
- Instant Food
13. Total Viable Count (TVC) In-house Method TI-B00-004 based on AOAC (2016) 990.12 (Quantitative technique : cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

72 2. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
10. Campylobacter spp.
11. Campylobacter coli
12. Campylobacter jejuni
(1) ISO 10272-1 : 2006.- Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs.-Horizontal Method for Detection and Enumeration of Campylobacter spp. Detection Method. (Qualitative technique).
(2) In-house Method TI-B00-067 based on ISO 10272-1: 2006.- Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs. - Horizontal Method for Detection and Enumeration of Campylobacter spp. Detection Method by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

73 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
9. Enterococci (1) ISO 7899-2: 2000 (Quantitative technique: cfu and Qualitative technique).
(2) In-house Method TI-B00-051 based on ISO 7899-2: 2000 International standard Water quality –Detection and enumeration of Intestinal enterococci Part 2: Membrane filtration Method by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

74 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
8. Pseudomonas aeruginosa (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 9213 E. (Quantitative technique: cfu and Qualitative technique).
(2) In-house Method TI-B00-066 based on APHA Water quality –Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa Method by membrane filtration by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

75 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
7. Clostridium perfringens (1) In-house Method TI-B90-027 based on FDA BAM Online, 2001, (Chapter 16). (Qualitative technique).
(2) In-house Method TI-B00-063 based on Bacteriological Analytical Manual Online Chapter 16: 2001 by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

76 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
6. Salmonella spp. (1) ISO 19250: 2010 (E). Water Quality- Detection of Salmonella spp
(2) In-house Method TI-B00-058 based on ISO 19250: 2010E Water quality-Detection of Salmonella spp.by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

77 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
5. Staphylococcus aureus (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. 9213B. Page 9-44 to 9-45. (Qualitative technique).
(2) In-house Method TI-B00-050 based on APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st Edition, 2012, 9213B by MALDI-TOF technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

78 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
4. Escherichia coli (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 9221 B, 9221 F. (Quantitative technique: MPN and Qualitative technique).
(2) ISO 9308-1: 2000(E) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria- Part 1: Membrane filtration method.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

79 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
3. Coliforms (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 9221 B, 9221 F. (Quantitative technique: MPN).
(2) ISO 9308-1: 2000(E) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria- Part 1: Membrane filtration method.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

80 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
2. Total Viable Count (TVC)
at 35 ๐C
In-house Method TI-B17-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part
9215. (Quantitative technique: cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

81 1. Drinking Water (Drinking Water in
Sealed Container, Ice, Tap Water,
Processed Water and Water used
in animal farm)
1. Total Viable Count (TVC)
at 22 ๐C and 36 ๐C
In-house Method TI-B00-008 based on ISO 6222: 1999. Water Quality-Enumeration of Culturable Micro-organisms-Colony Count by Inoculation in a Nutrient Agar Culture Medium. (Quantitative technique : cfu).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

82 16. - Drinking Water (Drinking
Water in Sealed Container)
- Non-Potable Water (Water in
Process Line and Tap Water
- Waste water
127. Aluminium
128. Boron
129. Silver
In-house Method TI-C00-117 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B. by ICP - OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

83 16. - Drinking Water (Drinking
Water in Sealed Container)
- Non-Potable Water (Water in
Process Line and Tap Water
- Waste water
Elements :
130. Barium (Ba)
131. Calcium (Ca)
132. Potassium (K)
133. Magnesium (Mg)
134. Sodium (Na)
In-house Method TI-C00-114 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B. by ICP - OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

84 17. - Beverage
- Vegetables, Fruits and fruits
products
- Instant seasoning
- Sauce
Qualitative Analysis of Preservatives :
135. Benzoic acid
136. Sorbic Acid
137. Sodium Benzoate
138. Potassium Sorbate
In-house Method TI-C00-094 based on Journal of Chromatography A, (2005) 1073. Page 393-397 by HPLC Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

85 18. Egg and Their Products 139. Fatty Acid Composition In-house Method TI-C00-159 based on AOAC (2016) 996.06. by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

86 18. Egg and Their Products 140. Cholesterol In-house Method TI-C00-157 based on Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003). by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

87 18. Egg and Their Products Nitrofuran Metabolites (Total residue)
141. AHD (1-aminohydantoin)
142. SEM (semicarbazide)
143. AOZ (3-amino-2-oxazolidinone)
144. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2- oxazolidinone
In-house Method TI-C00-166 by
LC-MS/MS Technique in Connection with:
1. Journal of Chromatography B, 691 (1997). Page 87 - 94.
2. Analytica Chimica Acta, 483 (2003). Page 91 - 98.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

88 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
145. Nitrite and Sodium Nitrite (1) In-house Method TI-C00-127 based on Journal of AOAC International. Vol. 83, No. 2, 2000. Liquid Chromatographic Determination of Residual Nitrite/Nitrate in Foods: NMKL Collaborative Study.
Page 356-375. by HPLC Technique.

(2) In-house Method TI-C00-158 based on AOAC (2016) 973.31. by Spectrophotometry Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

89 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
146. Vitamin C In-house Method TI-C00-144 based on Compendium of Method for Food Analysis (2003), Vitamin C in Food. by HPLC Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

90 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Elements :
147. Arsenic (As)
In-house Method TI-C00-120 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 986.15.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3030E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

91 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Elements :
148. Sodium (Na)
149. Calcium (Ca)
150. Iron (Fe)
In-house Method TI-C00-130 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 999.10.
2. AOAC (2016) 984.27.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

92 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Elements :
151. Cadmium (Cd)
152. Copper (Cu)
153. Lead (Pb)
154. Zinc (Zn)
In-house Method TI-C00-109 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 999.10.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

93 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Elements :
155. Mercury (Hg)
In-house Method TI-C00-115 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 971.21.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3112 A, 3112B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

94 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
156. Fatty Acid Composition In-house Method TI-C00-159 based on AOAC (2016) 996.06. by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

95 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
157. Cholesterol In-house Method TI-C00-157 based on Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003). by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

96 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Nitrofuran Metabolites (Total residue)
158. AHD (1-aminohydantoin)
159. SEM (semicarbazide)
160. AOZ (3-amino-2-oxazolidinone)
161. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2- oxazolidinone
In-house Method TI-C00-166 by
LC-MS/MS Technique in Connection with:
1. Journal of Chromatography B, 691 (1997). Page 87 – 94.
2. Analytica Chimica Acta, 483 (2003). Page 91 – 98.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2562

97 19. Meat and Their Products
(Fresh, Frozen, Chilled,
Heat Treated, Processed)
Sulfonamides Group:
162. Sulfamethazine
163. Sulfadiazine
164. Sulfapyridine
165. Sulfamethoxazole
166. Sulfathiazole
167. Sulfisoxazole
168. Sulfamerazine
169. Sulfamonomethoxine
170. Sulfanilamide
171. Sulfachloro-pyridazine
172. Sulfadimethoxine
173. Sulfaquinoxaline
174. Total Sulfonamide
In-house Method TI-C00-172 based on Journal of Chromatography A, 898 (2000). Page 95 - 102. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

98 20. Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
Elements :
175. Tin (Sn)
In-house Method TI-C00-122 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP - OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 985.16.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

99 20. Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
Elements :
176. Cadmium (Cd)
177. Copper (Cu)
178. Lead (Pb)
179. Zinc (Zn)
In-house Method TI-C00-109 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 999.10.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3120B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

100 20. Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
Elements :
180. Mercury (Hg)
In-house Method TI-C00-115 by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) Technique in Connection with:
1. AOAC (2016) 971.21.
2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 2012. Part 3112 A, 3112B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

101 20. Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
Nitrofuran Metabolites (Total residue)
181. AHD (1-aminohydantoin)
182. SEM (semicarbazide)
183. AOZ (3-amino-2-oxazolidinone)
184. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2- oxazolidinone
In-house Method TI-C00-166 by
LC-MS/MS Technique in Connection with:
1. Journal of Chromatography B, 691 (1997). Page 87 - 94.
2. Analytica Chimica Acta, 483 (2003). Page 91 - 98.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

102 21. - Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
- Instant Food : Rice Porridge
185. Fatty Acid Composition In-house Method TI-C00-159 based on AOAC (2016) 996.06. by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

103 21. - Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
- Instant Food : Rice Porridge
186. Cholesterol In-house Method TI-C00-157 based on Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003). by GC-FID Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

104 22. Aquatic Animals, Fishery and
Their Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated,
Processed)
Tetracyclines Group:
187. Chlortetracycline
188. Doxycycline
189. Oxytetracycline
190. Tetracyclines
In-house Method TI-C00-067 by LC-MS Technique in connection with:
1. AOAC (2016) 995.09.
2. Journal of Chromatography A, 882 (2000). Page 109 – 133.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

105 21. - Aquatic Animals, Seafood,
Fishery and Their Processed
Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated and
Processed)
- Instant Food : Rice Porridge
Fluoroquinolones Group:
191. Norfloxacin
192. Ciprofloxacin
193. Sarafloxacin
194. Enrofloxacin
195. Danofloxacin
196. Difloxacin
In-house Method TI-C00-169 based on Journal of Chromatography A, 974 (2002). Page 53 – 89. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

106 22. Aquatic Animals, Fishery and
Their Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated,
Processed)
Quinolones Group:
197. Flumequin
198. Oxolinic acid
199. Nalidixic acid
In-house Method TI-C00-169 based on Journal of Chromatography A, 974 (2002). Page 53 – 89. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

107 22. Aquatic Animals, Fishery and
Their Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated,
Processed)
Sulfonamides Group:
200. Sulfamethazine
201. Sulfadiazine
202. Sulfapyridine
203. Sulfamethoxazole
204. Sulfathiazole
205. Sulfisoxazole
206. Sulfamerazine
207. Sulfamonomethoxine
208. Sulfanilamide
209. Sulfachloro - pyridazine
210. Sulfadimethoxine
211. Sulfaquinoxaline
212. Total Sulfonamide
In-house Method TI-C00-172 based on Journal of Chromatography A, 898 (2000). Page 95 - 102. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

108 22. Aquatic Animals, Fishery and
Their Products (Fresh, Chilled,
Frozen, Heat Treated,
Processed)
213. Malachite green
214. Leucomalachite green
In - house Method TI-C00-096 by
LC-MS/MS Technique, in Connection with:
1. Analytica Chimica Acta, 529 (2005). Page 173 - 177.
2. Journal of Chromatography B, 788 (2003). Page 351 - 359.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

109 23. Meat, Animal Liver, Aquatic
Animals, Fishery, Seafood and
Their Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
215. Chloramphenicol In-house Method TI-C00-002 based on Journal of Chromatography B, 791 (2003). Page 31 - 38. by LC-MS/MS Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

110 23. Meat, Animal Liver, Aquatic
Animals, Fishery, Seafood and
Their Products (Fresh, Frozen,
Chilled, Heat Treated,
Processed)
Nitrofuran Metabolites:
216. AHD (1-aminohydantoin)
217. SEM (semicarbazide)
218. AOZ (3-amino-2-oxazolidinone)
219. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2- oxazolidinone)
In-house Method TI-C00-001 by
LC-MS/MS Technique in Connection with:
1. Journal of Chromatography B, 691 (1997). Page 87 - 94.
2. Analytica Chimica Acta, 483(2003). Page 91 - 98.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

111 24. Animal Tissue, Animal Liver,
Animal Urine, Animal Organ,
Meat and Their Products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated and Processed)
Beta-agonist:
220. Clenbuterol
221. Salbutamol
222. Ractopamine
In - house Method TI-C00-054 by
LC-MS/MS Technique, in Connection with:
1. Journal of Chromatography A, 750 (1996). Page 43 - 49.
2. Journal of Chromatography B, 813 (2004). Page 35 - 45.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

112 25. Grains, Cereals, Nuts and
Their Products
Elements :
223. Arsenic (As)
224. Mercury (Hg)
In-house Method TI-C00-171 based on AOAC (2016) 2013.06. by ICP-OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

113 25. Grains, Cereals, Nuts and
Their Products
Elements :
225. Cadmium (Cd)
226. Lead (Pb)
In-house Method TI-C00-170 based on AOAC (2016) 2013.06. by ICP-OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

114 25. Grains, Cereals, Nuts and
Their Products
Elements :
227. Sodium (Na)
228. Calcium (Ca)
229. Iron (Fe)
In-house Methods TI-C00-189 based on AOAC (2016) 984.27, 999.10. by ICP-OES Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

115 26. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat treated, Processed)
- Ready-to-eat foods
- Cereal and cereal products
Total Sugar:
230. 2D-Glucose
231. Fructose
232. Sucrose
233. Maltose
234. Lactose
In house Method TI-C00-175 based on
AOAC (2016) 982.14.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

116 27. High water content vegetable :
- Fruiting vegetable/cucurbits
- Root and tuber vegetable or
feed
Pesticides Residues Groups:
235. Carbendazim
• Carbamate
236. Aldicarb
237. Aldicarb Sulfone
238. Bendiocarb
239. Cabofuran-3-hydroxy
240. Carbaryl
241. Carbofuran
242. Fenobucarb
243. Isoprocarb
244. Methiocarb
245. Methomyl
246. Metolcarb
247. Oxamyl
248. Promecarb
249. Propoxur
250. Thiodicarb
In-house methods TI-C00-187 based on Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE-QuEChERS-method”. BS EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

117 27. High water content vegetable :
- Fruiting vegetable/cucurbits
- Root and tuber vegetable or
feed
• Organophosphorus
251. Acephate
252. Azinphos-ethyl
253. Azinphos-methyl
254. Chlorpyrifos-ethyl
255. Chlorpyrifos-methyl
256. Diazinon
257. Dichlorvos
258. Dicrotophos
259. Dimethoate
260. Disulfoton
261. EPN
262. Ethion
263. Fenitrothion
264. Malathion
265. Methamidophos
266. Methidathion
267. Mevinphos
268. Monocrotophos
269. Omethoate
270. Parathion-ethyl
271. Parathion-methyl
272. Phosalone
273. Phosphamidon
274. Pirimiphos-ethyl
275. Pirimiphos-methyl
276. Profenophos
277. Prothiophos
278. Triazophos
In-house methods TI-C00-187 based on Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE-QuEChERS-method”. BS EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

118 28. Cereal grains Pesticides Residues Groups:
279. Carbendazim
• Carbamate
280. Aldicarb
281. Aldicarb Sulfone
282. Bendiocarb
283. Cabofuran-3-hydroxy
284. Carbaryl
285. Carbofuran
286. Fenobucarb
287. Isoprocarb
288. Methiocarb
289. Methomyl
290. Metolcarb
291. Oxamyl
292. Promecarb
293. Propoxur
294. Thiodicarb
In-house methods TI-C00-186 based on Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE-QuEChERS-method”. BS EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

119 28. Cereal grains • Organophosphorus
295. Acephate
296. Azinphos-ethyl
297. Azinphos-methyl
298. Chlorpyrifos-ethyl
299. Chlorpyrifos-methyl
300. Diazinon
301. Dichlorvos
302. Dicrotophos
303. Dimethoate
304. Disulfoton
305. EPN
306. Ethion
307. Fenitrothion
308. Malathion
309. Methamidophos
310. Methidathion
311. Mevinphos
312. Monocrotophos
313. Omethoate
314. Parathion-ethyl
315. Parathion-methyl
316. Phosalone
317. Phosphamidon
318. Pirimiphos-ethyl
319. Pirimiphos-methyl
320. Profenophos
321. Prothiophos
322. Triazophos
In-house methods TI-C00-186 based on Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE-QuEChERS-method”. BS EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

120 29. Animal Serum 323. Sulfamethazine In-house Method TI-C00-145 by
LC-MS/MS Technique in Connection with:
1. Journal Agricultural and Food Chemistry, 59 (2011). Page 9800 – 9805.
2. Journal of Chromatography A, 898 (2000). Page 95 – 102

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

121 30. Swine serum 324. Porcine Reproductive
Respiratory Syndrome
Virus (PRRSV) Antibody
Test
(1) Manual of IDEXX HerdChek® PRRS X3. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Antibody Test Kit. by ELISA Technique.
(2) Manual of Porcine Reproductive and Respriratory Syndrome Virus Antibody ELISA Test Method (AniGen PRRS Ab ELISA 4.0) of BIONOTE. Date Issued Jul. 20, 2011. DOC NO. I 4404-4. by ELISA (AniGen) Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

122 30. Swine serum 325. Pseudorabies Virus or
Aujeszky’s Disease
(PRV/AD-gI) Antibody Test
Manual of IDEXX. Pseudorabies Virus gpI Antibody Test Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

123 30. Swine serum 326. Mycoplasma
hyopneumoniae (MH)
Antibody Test
Manual of IDEXX. Mycoplasma hyopneumoniae Antibody Test Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

124 30. Swine serum 327. Brucellosis Antibody Test Manual of IDEXX. Rose Bengal Brucellosis Antigen Pourquier®

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

125 30. Swine serum 328. Antibody to Actinobacillus
pleuropneumoniae (APP)
IDEXX HerdChek® Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Antibody Test Kit (APP-Apx IV). by ELISA Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

126 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and Quail) 329. Infectious Bronchitis Virus
(IBV) Antibody Test
In-house Method TI-V00-027 based on by Haemagglutination Inhibition Test (HI) Method in Connection with:
1. A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of Avian Pathogens. 5th Edition. 2008. Publish by the American Association of Avian Pathologists.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

127 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and
Quail)
330. Newcastle Disease
Virus (NDV) Antibody Test
In-house Method TI-V00-026 based on OIE Mannual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2013 Chapter 2.3.14 Newcastle Disease (NB: Version Adopted in May 2012) by Haemagglutination Inhibition Test

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

128 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and
Quail)
331. Mycoplasma gallisepticum
(MG) Antibody Test
In-house Method TI-V00-025 based on Antigen Test Documentation by Nisseiken for Mycoplasma Gallisepticum (MG). by Rapid Plate Test (RPT) Method

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

129 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and Quail) 332. Mycoplasma synoviae (MS)
Antibody Test
In-house Method TI-V00-073 based on Antigen test documentation by Nisseiken for Mycoplasma Synoviae (MS). by Rapid Plate Test (RPT) Method.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

130 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and Quail) 333. Salmonella pullorum In-house Method TI-V00-074 by Rapid Plate Test (RPT) Method in Connection with: W.D Douglas and RK. Gast., Salmonellosis: A Laboratory manual for the Isolation and Identification of Avian Pathogens. Fifth Edition. Published by the American Association of Avian Pathologists.3-7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

131 31. Fowl Serum (Chicken, Duck and Quail) 334. Egg Drop Syndrome (EDS) In-house Method TI-V00-029 based on by Haemagglutination Inhibition Test (HI) Method in Connection with: American Association of Avian Pathologists, 2008.
A Laboratory Manual for The Isolation, Identification and Characterization of Avian Pathogens. Fifth Edition. Madison :OmniPress P.84-89

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

132 32. Suspect Infectious Samples
(1) Bronchoalveolar lavage
(BAL)
(2) Swine Organ
(3) Swine Serum
(4) Swine Semen
335. Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome Virus
(PRRSV) Detection and
Differentiation (EU and US
Strains)
In-house Method TI-V00-056 based on OIE Manual of diagnostics tests and vaccines for terrestrial Animals. Porcine reproductive and respiratory syndrome (NB: Version adopted in May 2010) Chapter 2.8.7 by Multiplex Real Time PCR Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

133 32. Suspect Infectious Samples
(1) Bronchoalveolar lavage
(BAL)
(2) Swine Organ
(3) Swine Serum
(4) Swine Semen
336. Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome Virus
(PRRSV)
(EU, US, HP-PRRSV
Strains)
In-house Method TI-V00-086 based on OIE Manual of diagnostics tests and vaccines for terrestrial Animals. Porcine reproductive and respiratory syndrome (NB: Version adopted in May 2010) Chapter 2.8.7 by Multiplex Real Time
RT-PCR Technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

134 32. Suspect Infectious Samples
(1) Bronchoalveolar lavage
(BAL)
(2) Swine Organ
(3) Swine Serum
(4) Swine Semen
337. Porcine Circovirus (PCV2) In-house Method TI-V00-079 based on Olvera, Alex, Sibila, M., Calsamiglia, M., Segales, J., and Mariano Domingo. 2004. Comparison of Porcine Circovirus Type2 Load in Serum Quantified by a Real Time PCR in Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome and Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome Naturally Affected Pigs. Journal of Virological Methods. (2004) 117, Page 75 – 80. by Real Time PCR technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

135 32. Suspect Infectious Samples
(1) Bronchoalveolar lavage
(BAL)
(2) Swine Organ
(3) Swine Serum
(4) Swine Semen
338. Classical Swine Fever Virus
(CSFV)
In-house Method TI-V00-011 based on
OIE Manual of Diagnostics Test and
Vaccines for Terrestrial Animals.
Classical Swine Fever (Hog Cholera).
Chapter 2.8.3 (2008). by RT-PCR
technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

136 32. Suspect Infectious Samples
(1) Bronchoalveolar lavage
(BAL)
(2) Swine Organ
(3) Swine Serum
(4) Swine Semen
339. Aujeszky’s Disease Virus
(ADV)
In-house Method TI-V00-014 based on
OIE Manual of Diagnostics Test and
Vaccines for Terrestrial Animals.
Aujeszky’s Disease (OIE in May 2012).
Chapter 2.1.2. by Nested-PCR
technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

137 33. Chicken serum 340. Infectious Bursal Disease
(IBD) Antibody
Manual of Synbiotic ProFLOK ®
Infectious Bursal Disease Antibody
ELISA Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

138 33. Chicken serum 341. Avian Reovirus (REO)
Antibody
Manual of Synbiotic ProFLOK ® Avian
Reovirus ELISA Kit. by ELISA
technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

139 33. Chicken serum 342. Mycoplasma gallisepticum
(MG) Antibody
Manual of Synbiotic ProFLOK ®
Mycoplasma gallisepticum ELISA Kit.
by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

140 33. Chicken serum 343. Mycoplasma synoviae (MS)
Antibody
Manual of Synbiotic ProFLOK ®
Mycoplasm synoviae Antibody ELISA
Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

141 33. Chicken serum 344. Infectious Laryngotracheitis
(ILT) Antibody
Manual of Synbiotic ProFLOK ®
Infectious Laryngotracheitis Antibody
ELISA Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

142 33. Chicken serum 345. Avian Encephalomyelitis
Virus Antibody
Manual of IDEXX Avian
Encephalomyelitis Virus Antibody Test
Kit. by ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

143 33. Chicken serum 346. Infectious Bronchitis Virus
(IBV) Antibody
Manual of BioChek Infectious
Bronchitis Virus Antibody test kit. by
ELISA technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

144 34. - Poultry tissue
- Suspect infectious samples
347. Infectious Bronchitis Virus
(IBV)
Mei-Lan Mo, Meng Li, Bai-Cheng
Huang, Wen-Sheng Fan, Ping Wei,
Tian-Chao Wei, Qiu-Ying Cheng,
Zheng-Ji Wei, Ya-Hui Lang. Molecular
Characterization of Major Structural
Protein Genes of Avian Coronavirus
Infectious Bronchitis Virus Isolates in
Southern China. Viruses. 2013
December; 5(12): 3007–3020.
Published online 2013 December 4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

145 34. - Poultry tissue
- Suspect infectious samples
348. Mycoplasma gallicepticum
(MG)
OIE Terrestrial Manual; Avian
Mycoplasmosis (Mycoplasma
gallicepticum, M. synoviae), Chapter
2.3.5 (2008)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

146 34. - Poultry tissue
- Suspect infectious samples
349. Mycoplasma synoviae (MS) OIE Terrestrial Manual; Avian
Mycoplasmosis (Mycoplasma
gallicepticum, M. synoviae), Chapter
2.3.5 (2008)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

147 34. - Poultry tissue
- Suspect infectious samples
350. Avian Reovirus (REO) In-house Method TI-V00-010 based on
Xie Z, Fadl A A, Girshick T, Khan MI .
1997 Amplification of Avain reovirus
RNA using the reverse transcriptase
polymerase chain reaction. Avian Dis.
41: 654-660 by RT-PCR technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

148 34. - Poultry tissue
- Suspect infectious samples
351. Infectious Bursal Disease
Virus (IBDV)
In-house Method TI-V00-042 based on
Bayliss CD, Spies U, Shaw K, Peters
RW, Papageorgiou A Müller H,
Boursnell ME, A Comparison of the
sequences of segment A of four
infectious bursal disease virus strains
and identification of a variable region in
VP2. J Gen Virol. 1990 Jun;
71(Pt6):1303-12. PubMed

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

149 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
352. Allergen Milk RIDASCREEN® FAST Milk (R4652)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

150 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
353. Allergen Casein RIDASCREEN® FAST Casein (R4612)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

151 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
354. Allergen B - lactoglobulin RIDASCREEN® FAST ß-lactoglobulin)
(R4902) r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

152 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
355. Allergen Peanut RIDASCREEN® FAST Peanut (R6202)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

153 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
356. Allergen Gliadin/Gluten RIDASCREEN®Gliadin (R7010)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

154 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
357. Allergen Soy RIDASCREEN® FAST Soya (R7102)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

155 35. - Meat and meat products
- Cereal and cereal product
- Ice cream
- Bakery
- Seasoning
- Flavour and flavour product
- Flours and their products
358. Allergen Egg RIDASCREEN® FAST EI/Egg (R6402)
r-biopharm ELISA KIT

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562