ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0048-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 164/86 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์.: 053-896131 ต่อ 708
โทรสาร : 053-896052
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณศรีวรรณา ฟักน้อย
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
95. Lead (Pb)
96. Cadmium (Cd)
97. Mercury (Hg)
98. Arsenic (As)
In-house method TE-CH-260
in connection with :
- AOAC (2016) 2013.06
- AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
2 8. Feed and Feeding Stuffs 93. Fat AOAC (2016) 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
3 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
94. Carbohydrate and Energy Compendium of Method for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003, Chapter 2

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
4 8. Feed and Feeding Stuffs 92. Protein AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
5 8. Feed and Feeding Stuffs 90. Moisture AOAC (2016) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
6 8. Feed and Feeding Stuffs 91. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
7 7. Meat and Meat Products Cereal 86. Ash AOAC (2016) 923.03 and 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
8 7. Meat and Meat Products Cereal 87. Moisture AOAC (2016) 925.10 and 950.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
9 7. Meat and Meat Products Cereal 88. Protein AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
10 7. Meat and Meat Products Cereal 89. Fat AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
11 6. Food*
Except Onion, Leek and
Cabbage

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
85. Sulfite as Sulfur dioxide (SO2) AOAC (2016) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 5. Cereal, Peanut and Dried Chilies 84. Aflatoxin
(B1, B2, G1, G2)
In-house method TE-CH-025 based on AOAC (2016) 991.31 and 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Carbamate group
73. Aldicarb
74. Aldicarb sulfoxide
75. Aldicarb sulfone
76. Fenobucarb
77. Isoprocarb
78. Methiocarb
79. Carbofuran
80. 3-hydroxy carbofuran
81. Carbaryl
82. Oxamyl
83. Methomyl
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Pyrethroid group
66. Bifenthrin
67. Cyfluthrin
68. lambda Cyhalothrin
69. Cypermethrin
70. Deltamethrin
71. Permethrin
72. Fenvalerate
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Organophosphate group
56. Diazinon
57. Ethion
58. Fenitrothion
59. Malathion
60. Methidathion
61. Parathion-ethyl
62. Dimethoate
63. Omethoate
64. Phosalone
65. EPN
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Organophosphate group
43. Methamidophos
44. Mevinphos
45. Dicrotophos
46. Monocrotophos
47. Prothiophos
48. Profenophos
49. Triazophos
50. Azinphos-ethyl
51. Pirimiphos-ethyl
52. Pirimiphos-methyl
53. Parathion-methyl
54. Chlorpyrifos
55. DDVP (Dichlorvos)
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Organochlorine group
38. o, p’-DDT
39. p, p’-DDT
40. Aldrin
41. Dieldrin
42. Endrin
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 4. Fruits and Vegetables
- High Water and High Chlorophyll
- High Water and Low or
No Chlorophyll
Pesticide Residues
Organochlorine group
24. Hexachlorocyclohexane
alpha-isomer (alpha-BHC)
25. Hexachlorocyclohexane
beta-isomer (beta-BHC)
26. Hexachlorocyclohexane
gamma-isomer (gamma-BHC
or Lindane)
27. Dicofol
28. Heptachlor
29. Heptachlor epoxide
30. alpha-Chlordane
31. gamma-Chlordane
32. alpha-Endosulfan
33. beta-Endosulfan
34. Endosulfan sulfate
35. o, p’-DDE
36. o, p’-DDD
37. p, p’-DDD
In-house method TE-CH-030 based on Steinwandter, H. Universal 5 min On-line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue and Industrial Chemicals Fresenius Z. Chem. (1985)
No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 3. Honey 23. Hydroxymethylfurfural (HMF) Food Control, (2005), Vol. 16
P. 273-277

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20 3. Honey Nitrofuran Metabolites
19. AHD (1-aminohydantoin)
20. SEM (Semicarbazide)
21. AOZ (3-amino-2-oxazolidinone)
22. AMOZ (3-amino-5-
morpholinomethyl-2-
Oxazolidinone
In-house method TE-CH-133 based on Journal of Chromatography B. (1997)
Vol. 691 P. 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 3. Honey 18. Chloramphenicol -EuroProxima Chloramphenicol ELISA 5091 CAP [21] 07.10
-In-house method TE-CH-168 based on Journal of Chromatography A. (2006) Vol. 1118 P. 226-233 and APIACTA 42 (2007) P. 25-30

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 2. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Wastewater
17. Fecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 2. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Wastewater
16. Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 2. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Wastewater
15. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 1. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
14. Legionella spp. ISO 11731 : 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 1. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
1. Lead (Pb)
2. Cadmium (Cd)
3. Mercury (Hg)
4. Arsenic (As)
5. Iron (Fe)
6. Silver (Ag)
7. Aluminum (Al)
8. Barium (Ba)
9. Chromium (Cr)
10. Copper (Cu)
11. Manganese (Mn)
12. Selenium (Se)
13. Zinc (Zn)
In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3030 E, 3120 B, 3125B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
99. Calcium (Ca)
100. Potassium (K)
101. Sodium (Na)
102. Iron (Fe)
In-house method TE-CH-170 based on AOAC(2016) 984.27 and 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
28 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
103. Enterobacteriaceae Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
29 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
104. Fecal Streptococcus Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
30 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
105. Aerobic Plate Count -FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
-AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
31 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
106. Fecal Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
32 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
107. Coliforms
108. Escherichia coli
-FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)
-AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
33 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
109. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 (E) / Cor 1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
110. Bacillus cereus -FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)
-ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
111. Staphylococcus aureus -FDA BAM Online, 2001 (Chapter 1)
-AOAC (2016) 2003.07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
112. Yeasts and Molds -FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)
-AOAC (2016) 997.02.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
113. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
114. Vibrio parahaemolyticus
115. Vibrio cholerae
FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
116. Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 1996. And
ISO 11290-1/A1 : 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
117. Copper (Cu)
118. Zinc (Zn)
In-house method TE-CH-260
in connection with :
- AOAC (2016) 2013.06
- AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
119. Tin (Sn) In-house method TE-CH-340 based on AOAC (2016) 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
120. Benzoic acid
121. Sorbic acid
Compendium of Method for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
122. Ash -AOAC (2016) 923.03
-AOAC (2016) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
123. Moisture -AOAC (2016) 925.10
-AOAC (2016) 950.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
124. Protein AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
125. Fat AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
126. Yeast and Molds AOAC (2014) 2014.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
127. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 9. Food*

Note
Food*
1. Meat and Meat Products (Raw, Frozen, Dried)
2. Poultry and Poultry Products (Raw, Frozen, Dried)
3. Vegetable and Vegetable Products (Fresh, Frozen, Dried)
4. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Dried)
5. Flour and Flour Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nuts and Nuts Products
8. Beans and Beans Products
9. Milk and Milk Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodles and Noodles Products
13. Tea and Coffee
14. Semi-instant Foods
15. Ready-to-Eat Foods
16. Fish Sauce and Other Kinds of Sauce
17. Seasonings
18. Beverages
(Beverages are as mentioned In the Food Act,
B.E. 2522 (1979))
128. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 10. Mango 129. Propiconazole In-house method TE-CH-274 based on Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, Vol. 19
No.1 P.27-33

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 11. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Ice
Beverage
130. Total Plate Count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition, 2012, Part 9215

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 11. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Ice
Beverage
131. Salmonella spp. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition, 2012, Part 9260

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 11. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Ice
Beverage
132. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition, 2012, Part 9213

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 11. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Ice
Beverage
133. Clostridium perfringens ISO 14189 : 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 12. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
134. Legionella spp. In-house Method TE-MI-150 based on AFNOR Validation No. BRD 07/15-12/07

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 13. Non-potable Water
- Supply water
- Natural water
- Cooling water
- Processed water
Potable Water
- Drinking water in sealed
container
- Drinking water in non-sealed
- Process water
- Filtered water
Wastewater
135. Escherichia coli
136. Coliforms
137. Fecal coliforms
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 14. Ice
Beverage
138. Escherichia coli
139. Coliforms
140. Fecal coliforms
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ