ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0049-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 36/6 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์.: 038-533476-9 ต่อ 513, 081-9985573
โทรสาร : 038-533475
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณวารุณี บัวลา
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 6. Canned food 55. Sulfide spoilage TIS 335 – 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

2 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
56. Calcium (Ca) AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

3 6. Canned food 53. Thermophilic anaerobes FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

4 6. Canned food 54. Putrefactive anaerobes FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

5 6. Canned food 49. Flat Sour Mesophile
50. Flat Sour Thermophile
51. Incubation Test
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)
- TIS 335 - 2523

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

6 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
47. Staphylococcus aureus Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

7 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
43. Fecal Coliforms - Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221 E
- Standard Method for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9222 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

8 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
46. Salmonella spp. Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9260 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

9 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
42. Fecal streptococcus /
Enterococcus
Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9230 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

10 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
45. Pseudomonas aeruginosa Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9213 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

11 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
41. Escherichia coli Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

12 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
44. Legionella spp. ISO 11731:1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

13 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
40. Coliforms Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

14 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
5. Clostridium botulinum FDA BAM Online, 2001 (Chapter17)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

15 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
4. Coliforms / Escherichia coli - FDA BAM Online, 2002; updated February 2013 (Chapter 4)
- AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

16 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
3. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2001; updated
February 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

17 4. Swab Test 22. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
In-house method TE-MI-151 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

18 4. Swab Test 23. Bacillus cereus In-house method TE-MI-139 based on FDA BAM Online, 2001; updated
February 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

19 4. Swab Test 24. Clostridium perfringens In-house method TE-MI-140 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

20 4. Swab Test 31. Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

21 6. Canned food 52. Mesophilic anaerobes FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

22 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
38. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9215 B and D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

23 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
39. Clostridium perfringens Environment agency, The microbiology of drinking water, 2010. Part 6

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

24 4. Swab Test 31. Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

25 4. Swab Test 32. Salmonella spp. ISO 6579-1:2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

26 4. Swab Test 33. Staphylococcus aureus In-house method TE-MI-143 based on FDA BAM Online, 2001; updated
March 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

27 4. Swab Test 34. Vibrio cholerae In-house method TE-MI-145 based on FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

28 4. Swab Test 35. Yeasts and Molds
36. Yeasts
37. Molds
In-house method TE-MI-146 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

29 4. Swab Test 25. Coliforms
26. Escherichia coli
27. Faecal Coliforms
In-house method TE-MI-141 based on FDA BAM Online, 2002; updated
February 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

30 4. Swab Test 28. Coliforms
29. Escherichia coli
In-house method TE-MI-155 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition. 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

31 4. Swab Test 30. Enterobacteriaceae In-house method TE-MI-154 based on Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition. 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

32 5. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
• Brackish water
• Wastewater
• Wastewater from Aquaculture
48. Vibrio cholerae Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 9260 H

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

33 3. - Food1
- Animal Feeding Stuff and
Raw Materials
- Environmental samples in the area of food production and food handling)

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
21. Campylobacter spp. ISO 10272-1:2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

34 2. - Food1
- Animal Feeding Stuff and
Raw Materials

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
20. Lactic acid bacteria ISO 15214: 1998

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

35 2. - Food1
- Animal Feeding Stuff and
Raw Materials

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
19. Escherichia coli O157:H7 ISO 16654:2001 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

36 2. - Food1
- Animal Feeding Stuff and
Raw Materials

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
18. Enterobacteriaceae Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition. 2015, Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

37 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
17. Yeasts and Molds - AOAC (2016) 997.02
- AOAC (2016) 2002.11
- Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition, 2015, Chapter 21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

38 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
14. Staphylococcus aureus
(MPN/g, ml)
15. Staphylococcus aureus
(cfu/g, ml)
16. Staphylococcus aureus
(D/ND per 0.1 g)
FDA BAM Online, 2001; updated
March 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

39 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
13. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

40 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
12. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

41 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
11. Salmonella spp. ISO 6579-1:2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

42 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
10. MPN Fecal Coliforms - FDA BAM Online, 2002; updated
February 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

43 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
9. Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

44 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
8. Enterococci /Fecal
streptococci
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA) 5th Edition. 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

45 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
6. Clostridium perfringens
(cfu/g)
7. Clostridium perfringens
(D/ND per 0.1 g)
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

46 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
2. Presumptive Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

47 1. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
1. Aerobic Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

48 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
57. Iron (Fe) AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

49 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
58. Sodium (Na) AOAC (2016) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

50 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
59. Benzoic acid
60. Sorbic acid
Nordic Committee on food analysis,
(1997) No. 124

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 กันยายน 2562

51 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
61. Calories from Fat
62. Energy / Calories
63. Total Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E. Carpenter. Method of Analysis for Nutrition Labeling, 1993, p. 106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

52 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
64. Cholesterol In-house method TE-CH-143 based on
AOAC (2016) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

53 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
Fatty acid Composition
65. Saturated fat
66. Mono-unsaturated fat
67. Poly-unsaturated fat
In-house method TE-CH-208 based on
AOAC (2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

54 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
68. Total Sugar In-house method TE-CH-164 based on
AOAC (2016) 925.35 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

55 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
69. Total Dietary Fiber In-house method TE-CH-076 based on
AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

56 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
70. Sulfur dioxide (SO2) AOAC (2016) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

57 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
71. Salt (as NaCl) In-house method TE-CH-175 based on
AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

58 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
72. pH In-house method TE-CH-092 based on
AOAC (2016) 981.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

59 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
73. Vitamin A (Retinol) In-house method TE-CH-024 based on
Bull. Dept. Med. Sci., Vol. 37, No. 1,
1995, p. 57-64

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

60 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
74. Vitamin B1 (Thiamine) In-house method TE-CH-057 based on
AOAC (2016) 942.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

61 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
75. Vitamin B2 (Riboflavin) In-house method TE-CH-057 based on
Journal Agriculture Food Chemistry
(1984), 32, p. 1326-1331

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

62 7. Food1

Food1
1. Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
2. Poultry and Poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Aquatic animals tissue and Aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
4. Fruit and Fruit products (Fresh, Frozen, Processed)
5. Vegetable and Vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed)
6. Starch and Starch products
7. Cereal and Cereal products
8. Nut and Nut products
9. Milk and Milk products
10. Egg and Egg products
11. Algae and their products
12. Noodle and their products
13. Tea and Coffee
14. Bean and their products
15. Semi process Food
16. Ready to eat Food
17. Fish sauce and Sauce
18. Spice and other Condiments
19. Seasoning and Food additive
20. Snack cookies biscuit and cracker
21. Jam and Jelly
22. Candy and chewing gum
23. Chocolate
24. Ice-Cream
25. Honey
26. Potato and potato products
27. Herbal and herbal products
28. Miscellaneous
76. Vitamin C (L-ascorbic acid) In-house method TE-CH-120 based on
Bull. Dept. Med. Sci., Vol. 40, No. 3,
1998, p. 347-357

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

63 8. Animal feeding stuff 77. Ethoxyquin In-house method TE-CH-364 based on
AOAC (2016) 996.13 by HPLC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

64 8. Animal feeding stuff 78. Moisture In-house method TE-CH-359 based on
ISO 6496:1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

65 8. Animal feeding stuff 79. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

66 8. Animal feeding stuff 80. Crude fiber In-house method TE-CH-122 based on
AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

67 8. Animal feeding stuff 81. Fat AOAC (2016) 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

68 8. Animal feeding stuff 82. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-250 based on
AOAC (2016) 976.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

69 9. Fruit and Products 83. Arsenic (As)
84. Cadmium (Cd)
85. Lead (Pb)
- AOAC (2016) 986.15
- AOAC (2016) 999.10
- AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

70 10. Vegetable and Fruit Organophosphate group
86. Azinphos-ethyl
87. Chlorpyrifos
88. Diazinon
89. Dichlorvos
90. Dicrotophos
91. Dimethoate
92. EPN
93. Ethion
94. Fenitrothion
95. Malathion
96. Methamidophos
97. Methidathion
98. Mevinphos
99. Monocrotophos
100. Omethoate
101. Parathion-ethyl
102. Parathion-methyl
103. Pirimiphos-ethyl
104. Pirimiphos-methyl
105. Profenofos
106. Prothiofos
107. Phosalone
108. Triazophos
In-house method TE-CH-030 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

71 10. Vegetable and Fruit Organochlorine group
109. Aldrin
110. alpha-Endosulfan
111. beta-Endosulfan
112. Dicofol
113. Dieldrin
114. Endrin
115. Endosulfan sulfate
116. Heptachlor
117. Heptachlor Epoxide
118. Hexachlorocyclohexane
Alpha Isomer (alpha-BHC)
119. Hexachlorocyclohexane
Beta Isomer (beta-BHC)
120. Hexachlorocyclohexane
Gamma Isomer (Lindane)
121. o,p’-DDD
122. o,p’-DDE
123. o,p’-DDT
124. p,p’-DDD
125. p,p’-DDE
126. p,p’-DDT

In-house method TE-CH-030 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

72 10. Vegetable and Fruit Pyrethroids group
127. Bifenthrin
128. lambda-Cyhalothrin
129. Permethrin
130. Cyfluthrin
131. Cypermethrin
132. Fenvalerate
133. Deltamethrin
In-house method TE-CH-030 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

73 10. Vegetable and Fruit Carbamates group
134. Aldicarb
135. Aldicarb sulfone
136. Aldicarb sulfoxide
137. Carbaryl
138. Carbofuran
139. Carbofuran-3 OH
140. Fenobucarb
141. Isoprocarb
142. Methiocarb
143. Methomyl
144. Oxamyl
In-house method TE-CH-030 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

74 10. Vegetable and Fruit Pesticide residues
145. Ametryn
146. Atrazine
147. Azoxystrobin
148. Bromacil
149. Carbendazim
150. Diuron
151. Metalaxyl
152. Prochloraz
153. Propiconazole
In-house method TE-CH-274 based on
AOAC (2016) 2007.01 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

75 10. Vegetable and Fruit Carbamates group
154. Aldicarb
155. Aldicarb sulfone
156. Aldicarb sulfoxide
157. Carbaryl
158. Carbofuran
159. Carbofuran-3 OH
160. Carbofuran-3 keto
161. Fenobucarb (BPMC)
162. Isoprocarb
163. Methiocarb
164. Methiocarb-sulfone
165. Methiocarb-sulfoxide
166. Metolcarb
167. Methomyl
168. Oxamyl
169. Promecarb
170. Thiodicarb
In-house method TE-CH-301 based on
AOAC (2016) 2007.01 by LC-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

76 11. Durian Organophosphate group
171. Acephate
172. Azinphos-ethyl
173. Chlorpyrifos
174. Diazinon
175. Dichlorvos
176. Dicrotophos
177. Dimethoate
178. EPN
179. Ethion
180. Fenitrothion
181. Malathion
182. Methamidophos
183. Methidathion
184. Mevinphos
185. Monocrotophos
186. Omethoate
187. Parathion-ethyl
188. Parathion-methyl
189. Pirimiphos-ethyl
190. Pirimiphos-methyl
191. Profenofos
192. Prothiofos
193. Phosalone
194. Triazophos
In-house method TE-CH-028 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

77 11. Durian Organochlorine group
195. Aldrin
196. alpha-Endosulfan
197. beta-Endosulfan
198. Cis-Chlordan
199. Trans-Chlordan
200. Dicofol
201. Dieldrin
202. Endrin
203. Endosulfan sulfate
204. Heptachlor
205. Heptachlor Epoxide
206. Hexachlorobenzene
207. Hexachlorocyclohexane
Alpha Isomer (alpha-BHC)
208. Hexachlorocyclohexane
Beta Isomer (beta-BHC)
209. Hexachlorocyclohexane
Gamma Isomer (Lindane)
210. o,p’-DDD
211. o,p’-DDE
212. o,p’-DDT
213. p,p’-DDD
214. p,p’-DDE
215. p,p’-DDT
In-house method TE-CH-028 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

78 11. Durian Pyrethroids group
216. Bifenthrin
217. Cyfluthrin
218. Cypermethrin
219. Fenvalerate
220. lambda-Cyhalothrin
221. Permethrin
222. Deltamethrin
In-house method TE-CH-028 based on
Steinwandter H. 1985, Fresenius Z.
Chem. No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

79 12. Pesticide active ingredients and formulation 223. Abamectin In-house method TE-CH-293 based on
Acta Poloniae Pharmaceutica on Drug
Research, Vol. 68, No. 4 ; 2011, p.467-472

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

80 12. Pesticide active ingredients and formulation 224. Acetochlor In-house method TE-CH-289 based on
Journal of AOAC International,
Volume. 84 (2); 2001, p.317-322

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

81 12. Pesticide active ingredients and formulation 225. Butachlor In-house method TE-CH-290 based on
CIPAC, Volume. D, 1988, p.17-19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

82 12. Pesticide active ingredients and formulation 226. Cypermethrin In-house method TE-CH-291 based on
CIPAC, Volume. 1C, 1985, p.2047-2059

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

83 12. Pesticide active ingredients and formulation 227. Deltamethrin In-house method TE-CH-292 based on
CIPAC, Volume. L, 2006, p.45-60,

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

84 12. Pesticide active ingredients and formulation 228. Fipronil In-house method TE-CH-294 based on
CIPAC, Volume. J, 2000, p.60-65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

85 12. Pesticide active ingredients and formulation 229. Paraquat Dichloride In-house method TE-CH-295 based on
CIPAC, Volume. G, 1995, p.47-49

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

86 12. Pesticide active ingredients and formulation 230. Temephos In-house method TE-CH-296 based on
CIPAC, Volume. 1C, 1985, p.2230-2233

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

87 12. Pesticide active ingredients and formulation 230. Temephos In-house method TE-CH-296 based on
CIPAC, Volume. 1C, 1985, p.2230-2233

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

88 12. Pesticide active ingredients and formulation 231. Ametryn In-house method TE-CH-344 based on
CIPAC, Volume. H, 1998, p.22-25

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

89 12. Pesticide active ingredients and formulation 232. Carbaryl In-house method TE-CH-351 based on
CIPAC, Volume. M, 2009, p.19-25

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

90 12. Pesticide active ingredients and formulation 233. Chlorpyrifos In-house method TE-CH-350 based on
CIPAC, Volume. 1C, 1985, p.2028-2031

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

91 12. Pesticide active ingredients and formulation 234. Chlorothalonil In-house method TE-CH-347 based on
CIPAC, Volume. K, 2003, p.13-21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

92 12. Pesticide active ingredients and formulation 235. Dinotefuran In-house method TE-CH-349 based on
CIPAC, Volume. L, 2006, p.67-72

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

93 12. Pesticide active ingredients and formulation 236. Etofenprox In-house method TE-CH-348 based on
CIPAC, Volume. G, 1995, p.56-61

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

94 12. Pesticide active ingredients and formulation 237. Glyphosate
238. Glyphosate ammonium
239. Glyphosate Isopropylammonium
(Glyphosate
Isopropylamine)
In-house method TE-CH-354 based on
CIPAC, Volume. H, 1998, p.182-184

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

95 12. Pesticide active ingredients and formulation 240. Imidacloprid In-house method TE-CH-352 based on
CIPAC, Volume. H, 1998, p.185-193

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

96 12. Pesticide active ingredients and formulation 241. Metalaxyl In-house method TE-CH-345 based on
CIPAC, Volume. E, 1993, p.123-130

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

97 241. Metalaxyl 242. Prochloraz In-house method TE-CH-353 based on
CIPAC, Volume. M, 2009, p.165-169

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

98 12. Pesticide active ingredients and formulation 243. Propiconazole In-house method TE-CH-346 based on
CIPAC, Volume. G, 1995, p.129-136

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

99 13. Seafood 244. Fat AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

100 14. Cereal 245. Fat AOAC (2016) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

101 15. Dairy and dairy products 246. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-249 based on AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

102 16. - Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
- Fish sauce
247. Histamine In-house method TE-CH-288 based on
Journal of Chromatography A, 1032
(2004) 79-85

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

103 17. Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
248. Malachite green and
Leucomalachite Green
In-house method TE-CH-070 based on
Journal of AOAC International, 88 (2005)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

104 17. Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
249. Lead (Pb)
250. Cadmium (Cd)
251. Mercury (Hg)
In-house method TE-CH-035 based on
Analyst, 1994, Vol. 119, p 1683-1686

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

105 18. Shrimp and shrimp products (Fresh, Frozen, Processed) 252. Oxytetracycline In-house method TE-CH-003 based on
AOAC (2016) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

106 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
253. Chloramphenicol - Chloramphenicol EIA, EuroProxima
B.V.5091CAP[21]07.10
- In-house method TE-CH-027 based on
Journal of chromatography B, 791 (2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

107 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
254. Ethoxyquin In-house method TE-CH-363 based on
AOAC (2016) 996.13 by LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

108 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
Nitrofuran metabolites
255. AHD
256. AOZ
257. SEM
258. AMOZ
In-house method TE-CH-002 based on
Journal of Chromatography B, 691
(1997)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

109 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
Sulfonamides group
259. Sulfapyridine (SPY)
260. Sulfadiazine (SDZ)
261. Sulfamethoxazole (SMXZ)
262. Sulfathiazole (STZ)
263. Sulfamerazine (SMR)
264. Sulfisoxazole (SIX)
265. Sulfamethazine (SMZ)
266. Sulfamonomethoxine (SMM)
267. Sulfachloropyridazine (SCP)
268. Sulfaquinoxaline (SQX)
269. Sulfadimethoxine (SDM)
In-house method TE-CH-061 based on
Journal of Chromatography A, 898
(2000)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

110 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
Tetracycline group
270. Oxytetracycline
271. Tetracycline
272. Chlortetracycline
273. Doxycycline
In-house method TE-CH-147 based on
AOAC (2016) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

111 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
274. Oxolinic acid In-house method TE-CH-004 based on
Journal of AOAC Vol. 74, No. 4, 1991

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

112 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
Quinolones group
275. Nalidixic acid
276. Flumequine
Fluoroquinolone group
277. Ciprofloxacin
278. Danofloxacin
279. Difloxacin
280. Enrofloxacin
281. Marbofloxacin
282. Norfloxacin
283. Ofloxacin
284. Sarafloxacin
In-house method TE-CH-115 based on
Journal of Chromatography A, 952
(2002)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

113 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
285. Moisture - AOAC (2016) 950.46 (B)
- In-house method TE-CH-040 based on AOAC (2016) 950.46 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

114 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
286. Ash - AOAC (2016) 920.153
- In-house method TE-CH-041 based on
AOAC (2016) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

115 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
287. Total Nitrogen and Protein In-house method TE-CH-042 based on
AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

116 19. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animals tissue and
aquatic animals tissue products
(Fresh, Frozen, Processed)
288. Phosphate (P2O5) In-house method TE-CH-059 based on
AOAC (2016) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

117 20. Serum 289. Sulfamethazine Sulphamethazine EIA, EuroProxima
B.V. 5101SUL[10]05.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

118 20. Serum Sulfonamides group
290. Sulfapyridine (SPY)
291. Sulfadiazine (SDZ)
292. Sulfamethoxazole (SMXZ)
293. Sulfathiazole (STZ)
294. Sulfamerazine (SMR)
295. Sulfisoxazole (SIX)
296. Sulfamethazine (SMZ)
297. Sulfamonomethoxine (SMM)
298. Sulfachloropyridazine (SCP)
299. Sulfaquinoxaline (SQX)
300. Sulfadimethoxine (SDM)
In-house method TE-CH-167 based on
Journal of Chromatography 18 (5) 1995

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

119 21. - Urine
- Meat
301. Beta-agonist Beta-agonist EIA, EuroProxima B.V.
5061 BAG[19]09.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

120 21. - Urine
- Meat
Beta-agonist
302. Clenbuterol
303. Salbutamol
304. Ractopamine
In-house method TE-CH-044 based on
Journal of Chromatography B, 813
(2004)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

121 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
305. Aluminium (Al)
306. Arsenic (As)
307. Barium (Ba)
308. Cadmium (Cd)
309. Chromium (Cr)
310. Copper (Cu)
311. Iron (Fe)
312. Lead (Pb)
313. Manganese (Mn)
314. Mercury (Hg)
315. Selenium (Se)
316. Silver (Ag)
317. Zinc (Zn)
318. Calcium (Ca)
319. Magnesium (Mg)
320. Sodium (Na)
321. Potassium (K)
In-house method TE-CH-038 based on
Standard Methods for The Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd Edition., 2012
part 3030E by ICP-MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

122 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
322. Cyanide - Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-CN- C
- Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-CN- C and Part 4500-CN- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

123 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
323. pH Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500 - H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

124 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
324. Phenol Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 5530 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

125 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
325. Trivalent Chromium
(Cr III)
In-house Method TE-CH-173 based on
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3030 E
&3500-Cr B. by Calculated

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

126 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
326. Hexavalent Chromium (Cr VI)
In-house Method TE-CH-173 based on
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3500-Cr B.
by UV-VIS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

127 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
327. Oil and Grease In-house method TE-CH-087 based on
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 5520 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

128 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
328. Total Dissolved Solids
(TDS)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

129 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
329. Total Kjeldahl Nitrogen
(TKN)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-Norg B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

130 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
330. Alkylbenzyl Sulfonate
(ABS)
TIS 257 No.2,1978. p. 55-60

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

131 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
331. Color Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2120 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

132 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
332. Chloride Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-Cl- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

133 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
333. Fluoride Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-F- D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

134 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
334. Odour - Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2150 B
- TIS 257 No.2, 1978. p. 5

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

135 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
335. Total Solids (TS) In-house Method TE-CH-062 based on
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

136 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
336. Turbidity Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2130 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

137 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
337. Sulfate Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

138 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
338. Chemical Oxygen Demand
(COD)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 5220 B
and C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
139 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
339. Free Chlorine
340. Residual Free Chlorine
341. Chlorine as Cl2
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-Cl C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

140 22. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
• Wastewater
342. Free Chlorine
343. Residual Free Chlorine
344. Chlorine as Cl2
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-Cl F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

141 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
345. Alkalinity In-house method TE-CH-117 based on
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2320 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

142 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
346. Ammonia-nitrogen
(Total Ammonia Nitrogen)
347. Ammonia (NH3)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-NH3 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

143 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
348. Ammonia-nitrogen
(Total Ammonia Nitrogen)
349. Ammonia (NH3)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-NH3 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

144 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
350. Biochemical Oxygen
Demand (BOD)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

145 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
351. Calcium Hardness
352. Calcium Hardness as CaCO3
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3500-Ca B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

146 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
353. Magnesium Hardness
354. Magnesium Hardness as
CaCO3
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012,Part 3500-Mg B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

147 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
355. Total Hardness
356. Total Hardness as CaCO3
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

148 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
357. Sulfide Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-S2- F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

149 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
358. Hydrogen sulfide Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-S2-
F. by Calculated

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

150 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
359. Nitrate
360. Nitrate as N
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-
NO3- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

151 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
361. Nitrate as NO3 Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-
NO3- E. by Calculated

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

152 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
362. Nitrite
363. Nitrite as N
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-NO2- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

153 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
364. Nitrite as NO2 Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-
NO2- B. by Calculated

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

154 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
365. Total Suspended Solids
(TSS)
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562

155 23. • Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed container
- Ice
- Tap water
• Non-Potable water
- Processed water
- Surface water
- Ground water
- Natural water
- Aquaculture water
- Brackish water
- Wastewater
- Wastewater from Aquaculture
366. Total Phosphorus
367. Orthophosphate as P
Standard Method for Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012, Part 4500-P E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2562