ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0050-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์.: 02-2864120-3
โทรสาร : 02-2872570-1
Website : www.omicbangkok.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : นายคงศักดิ์ สุภาสูรย์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 2. White sugars - Reducing sugars
% by weight
- ICUMSA GS 2/3/9-5 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2 3. Molasses - Total reducing sugars
(as invert sugar)
% weight by weight
- ICUMSA GS 4/3-7 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

3 3. Molasses - Reducing sugars
% by weight
- ICUMSA GS 4/3-3 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

4 3. Molasses - Apparent sucrose
(by a double polarization method)
10.0 % to 50.0% by mass
- ICUMSA GS 4/7-1 (2013)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

5 1. Raw sugars - Polarization
95.00 Z to 100.00 Z
- ICUMSA GS 1/2/3/9-1 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

6 1. Raw sugars - Moisture
% by weight
- ICUMSA GS 2/1/3/9-15 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

7 2. White sugars - Moisture
% by weight
- ICUMSA GS 2/1/3/9-15 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

8 2. White sugars - Colour
not exceeding 50 ICUMSA units
- ICUMSA GS 2/3-10 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

9 2. White sugars - Colour
up to 600 ICUMSA units7.0
- ICUMSA GS 2/3-9 (2005)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

10 2. White sugars - Conductivity ash
% by weight
- ICUMSA GS 2/3/9-17 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

11 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

51. Coagulase-positive staphylococci ISO 6888-1: 1999/ Amd. 1: 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

50. Enumeration of
- glucuronidase- positive
Escherichia coli at 44C
ISO 16649-2 : 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

48. Vibrio cholerae
49. Vibrio parahaemolyticus
ISO 21872-1 : 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

47. Aerobic Plate Count at 30C ISO 4833 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

46. Yeast and Mold AOAC (2016) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

44. Vibrio cholerae
45. Vibrio parahaemolyticus
Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 chapter 40.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

43. Bacillus cereus Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 chapter 31.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

41. Coliforms
42. Escherichia coli
Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 chapter 9.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products
40. Total Plate Count Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015 chapter 8.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20 1. Rice Pesticides residue, Carbamate group:
14. 3,4,5-trimethacarb
15. Aldicarb
16. Aldicarb sulfone/ Aldoxycarb
17. Aldicarb sulfoxide
18. Bendiocarb
19. Bufencarb
20. Butocarboxim
21. Butoxycarboxim
22. Carbaryl
23. Carbofuran
24. Etrofol
25. Fenobucarb
26. Isoprocarb
27. Methiocarb
28. Methiocarb sulfoxide
29. Methomyl (as sum)
30. Metocarb
31. Oxamyl
32. Promecarb
33. Propoxur
34. Prosulfocarb
35. Pyribencarb
36. Thiodicarb (as methomyl)
37. Thiofanox sulfone
38. Thiofanox sulfoxide
39. 3,5-xylyl methylcarbamate (XMC)
In-house method CH-158-TM based on
EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 1. Rice 10. Inorganic arsenic (iAs)
11. Monomethylarsonic acid (MMA)
12. Dimethylarsinic aicd (DMA)
13. Arsenobetaine (AsB)
In-house method IN-077-TM based on Journal of Food Hygiene and Safety Science (Shokuhin Eiseigaku Zasshi), Vol.51 (No.4); 2010, p.178-181.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 1. Rice 4. Chlordane
5. Dichlorvos
In-house method CH-172-TM based on
EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 1. Rice 6. Dinotefuran
7. Flutolanil
In-house method CH-174-TM based on
EN 15662:2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 1. Rice 8. Diquat
9. Paraquat
In-house method CH-147-TM based on QuPPe-method version 9.2, EURL-SRM (2016)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 1. Rice 1. Aflatoxin In-house method CH-002-TM based on AOAC (2016) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 1. Rice 2. Cadmium
3. Lead
In-house method IN-001-TM based on AOAC (2016) 999.11 and OMIC Melbourne Branch (PTP/16, 2000)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 4. Molasses and sugar syrups - Refractometric dry substance
% RDS (Brix)
- ICUMSA GS 4/3/8-13 (2009)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

28 5. Sugars, molasses and
sugar syrups
- pH
4 to 10
- ICUMSA GS 1/2/3/4/7/8/9-23 (2009)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

29 6. White sugars and plantation
white sugars
- Insoluble matter
mg/kg
- ICUMSA GS 2/3/9-19 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

30 6. White sugars and plantation
white sugars
- Colour MOPS buffer
up to 16 000 ICUMSA units7.0
- ICUMSA GS 9/1/2/3-8 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

31 7. White sugars, syrups, cane
sugar juices, plantation white
sugars and very high
polarization raw sugars
(>99.60 Z)
- Sulfur dioxide
mg/kg
- ICUMSA GS 2/1/7/9-33 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

32 8. Cane raw sugars and cane
processing products
- Reducing sugars
% by weight
- ICUMSA GS 1/3/7-3 (2005)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

33 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

52. Listeria monocytogenes - ISO 11290-1: 1996 / Amd.1: 2004
- ISO 11290-2: 1998 / Amd. 1: 2004
- VIDAS Listeria monocytogenes (LMO2) Ref. 30704, AFNOR Validation
(BIO-12/11-03/04)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

53. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 / Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

54. Clostridium perfringens Compendium of method for the Microbiological Examination of foods (APHA), 5th Edition, 2015, chapter 33.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

55. Enterobacteriaceae Compendium of method for the Microbiological Examination of foods (APHA), 5th Edition, 2015, chapter 9.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

56. Enterococci Compendium of method for the Microbiological Examination of foods (APHA), 5th Edition, 2015, chapter 10.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

57. Water activity ISO 21807: 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 2. Food 1
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
4. Starch and starch products
5. Fruits and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
6. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
7. Cereals and cereal products
8. Nut and nut products
9. Milk and dairy products
10. Grains and grain products
11. Eggs and egg products, Egg powder
12. Seaweed and seaweed products
13. Noodle and noodle products
14. Tea and coffee
15. Ready–to–cook foods and Semi-instant foods
16. Ready-to–eat foods, Packaged foods
17. Fish Sauce and Other kinds of Sauces
18. Seasoning or Condiments and Food Additives
19. Herbs
20. Spices
21. Confectioneries, Candy, Chewing gum
22. Chocolate
23. Jam
24. Jelly
25. Cake
26. Ice cream
27. Cheese
28. Snack and Cracker
29. Skim milk powder
30. Whipping cream
31. Sugar, Sweeteners, Molasses
32.Feeding Stuff
33. Vegetable and fruit juice, Vegetable and fruit extract juices
34. Functional Foods, Neutraceuticals, Pharma Foods
or Dietary Supplement Products

58. Staphylococcus aureus Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th Edition, 2015, chapter 39.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 Food2
1. Dried egg yolk
2. Dried egg whites
3. Dried whole eggs
4. Modified milk infant formula
5. Prepared powder mixes (Cakes, Cookies, Donuts, Biscuits, bread)
6. Liquid milk
(skim milk, 2% fat milk, whole, and buttermilk)
7. Oral or tube feeding eggs
8. Egg containing products
9. Prepared salad
10. Fruits and vegetables (Fresh, Frozen, Dried)
11. Nut meats
12. Fish and Crustaceans
13. Dried yeast
14. Frosting and topping mixes
15. Spices
16. Coconut
17. Meat and meat substitutes
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
18. Glandular products and meals
(Fish, Meat, Bone)
19. Animal substances
20. Meat by-products
21. Orange juice, Apple cider (pasteurized and unpasteurized), Apple juice (pasteurized)
22. Leafy green vegetables and herbs
59. Salmonella spp. - FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)
- AOAC (2016) 2004.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 4. Molasses 60. Total sugar as invert sugar ICUMSA GS4/3-7 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 4. Molasses 61. Reducing sugar (Invert sugar) ICUMSA GS4/3-3 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 4. Molasses 62. Polarisation ICUMSA GS 4/7-1 (2013)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 5. Raw sugar 63. Polarisation ICUMSA GS 1/2/3/9-1 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 5. Raw sugar 64. Colour - ICUMSA GS1/3-7 (2011)
- ICUMSA GS9/1/2/3-8 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 5. Raw sugar 65. Starch - Laboratory Manual for South African Sugar Factories, including the Official Method. South African Sugar Technologists’ Association 3rd Edition, 1985.
- ICUMSA GS1-16 (2013)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 6. Raw Sugar and White Sugar 66. Moisture ICUMSA GS2/1/3/9-15 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 7. White Sugar 67. Colour -ICUMSA GS2/3-10 (2011)
-ICUMSA GS2/3-9 (2005)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 7. White Sugar 68. Conductivity Ash ICUMSA GS2/3/9-17 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 7. White Sugar 69. Polarisation ICUMSA GS2/3-1 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 7. White Sugar 69. Polarisation ICUMSA GS2/3-1 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 7. White Sugar 70. Reducing Sugar ICUMSA GS2/3/9-5 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 8. White sugar and plantation white sugar 71. Insoluble matter ICUMSA GS 2/3/9-19 (2007)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 8. White sugar and plantation white sugar 72. Colour ICUMSA GS9/1/2/3-8 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 9. Sugar, Molasses and
Sugar syrups
73. pH ICUMSA GS1/2/3/4/7/8/9-23 (2009)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 10. Molasses and
Sugar syrups
74. Refractometric dry substance ICUMSA GS4/3/8-13 (2009)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 11. White sugar, syrup, cane sugar juices, very very high polarisation raw sugar (99.60Z) and plantation white sugar 75. Sulfur dioxide (SO2) ICUMSA GS 2/1/7/9-33 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
58 12. Flour 76. pH AOAC (2016) 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
59 12. Flour 77. Moisture AOAC (2016) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
60 12. Flour 78. Ash AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
61 13. Water3 / Beverage / Aqueous solution 79. pH Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA , WEF , 22nd Edition , 2012 , part 4500-H+

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
62 14. Water3
Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
80. Mercury Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition , 2012 , part 3112B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
63 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
81. Arsenic In-house method OR-257-TM Based on AOAC (2016) 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
64 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
82. Copper
83. Iron
84. Magnesium
85. Manganese
86. Zinc
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3111 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
65 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
87. Cadmium
88. Lead
In-house method IN-075-TM based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 3111 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
66 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
89. Total Suspend Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
67 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
90. Total solids Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
68 Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water
91. Total Dissolved Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
69 14. Water3
Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water

91. Total Dissolved Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
70 14. Water3
Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water

91. Total Dissolved Solid Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
71 14. Water3
Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water

92. Chemical Oxygen Demand Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, Part 5220 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
72 14. Water3
Water3
1. Drinking water and Drinking Water
2. Supply water in Sealed Containers.
3. Ice
4. Mineral water
5. Underground water
6. Wastewater
7. Surface water

93. Biochemical Oxygen Demand Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012,
Part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
73 15. Fertilizer and Animal Feeds

94. Phosphate
95. Phosphorus
AOAC (2016) 962.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
74 16. Food4
Food4 as descript :
1. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Fruit and fruit products (Fresh, Frozen, Processed,
Dried, Pickled, Preserved)
4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
5. Cereals and cereal products
6. Starch and starch products
7. Nut and nut products
8. Milk powder
9. Seaweed and seaweed products
10. Grains and grains products
11. Processed foods
12. Noodle and noodle products
13. Ready-to-cook foods and Semi instant foods
14.Seasoning or Condiments
15. Snack and Cracker
16. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
96. Total Dietary Fiber AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
75 17. Cereals and Cereal products 97. Crude fat
98. Total fat
ISO 11085: 2015 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
76 18. Food5
Food5 as descript :
1. Cereals and cereal products
2. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Starch and starch products
4. Confectioneries and Candy
5. Snack
6. Processed foods or Ready-to-cook foods
7. Semi instant foods
99. Total fat In-house method OR-220-TM based on
ISO 1443 : 1973

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
77 18. Food5
Food5 as descript :
1. Cereals and cereal products
2. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Starch and starch products
4. Confectioneries and Candy
5. Snack
6. Processed foods or Ready-to-cook foods
7. Semi instant foods
100. Protein In-house method OR-217-TM based on AOAC (2016) 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
78 18. Food5
Food5 as descript :
1. Cereals and cereal products
2. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Starch and starch products
4. Confectioneries and Candy
5. Snack
6. Processed foods or Ready-to-cook foods
7. Semi instant foods
101. Calories
102. Calories from fat
103. Total carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E. Carpenter. Method of Analysis for Nutrition Labeling. 1993.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
79
19. Food6
Food6 as descript :
1. Cereals and cereal products
2. Confectioneries and Candy
3. Processed foods or Ready-to-cook foods
4. Semi instant foods5. Fruits and Vegetables (Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved) 6. Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
104. Ash In-house method OR-216-TM based on AOAC (2016) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
80 20. Food7
Food7 as descript :
1. Cereals and cereal products 2. Processed foods or Ready-to-cook foods
3. Confectioneries and Candy 4. Semi instant foods
5. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
105. Moisture In-house method OR-215-TM based on AOAC (2016) 934.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
81 21. Animal Feeds & Pet Foods 106. Protein ISO 5983-2 : 2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
82 21. Animal Feeds & Pet Foods 107. Moisture ISO 6496 : 1999 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
83 21. Animal Feeds & Pet Foods 108. Calories
109. Calories from fat
110. Total carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E. Carpenter. Method of Analysis for Nutrition Labeling. 1993.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
84 21. Animal Feeds & Pet Foods 111. Total fat ISO 11085 : 2015 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
85 21. Animal Feeds & Pet Foods 112. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
86 21. Animal Feeds & Pet Foods 113. Crude Fiber Commission Regulation (EC) No. 152/ 2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
87 21. Animal Feeds & Pet Foods 114. Mercury In-house method IN-056-TM based on AOAC (2016) 974.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
88 22. Animal Feeds 115. Ammelide
116. Ammeline
117. Cyanuric acid
118. Melamine
In-house method CH-090-TM based on LIB No.4423, US.FDA

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
89 22. Animal Feeds 119. Pepsin Digestibility AOAC(2016) 971.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
90 23. Fat and Oil products 120. Free Fatty Acid
121. Acid Value
AOCS (2012) Ca 5a-40

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
91 23. Fat and Oil products 122. Peroxide Value AOCS (2003) Cd 8-53

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
92 23. Fat and Oil products 123. Moisture AOCS(2009) Ca 2d-25

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
93 23. Fat and Oil products 124. Iodine value AOCS (2012) Cd 1b-87

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
94 24. Foods8, Animal feeds and Pet foods
Food8 as descript :
1. Cereals and cereal products 2. Starch and starch products
3. Fish and Fish product, including Molluscs, Crustaceans, and echinoderms (Fresh, Frozen, Processed, Dried) 4. Fruits and Vegetables (Fresh, Frozen, Processed,
Dried, Pickled, Preserved)
5. Sweeteners and Sugar 6. Molasses
7. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried) 8. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
9. Rice
125. Arsenic In-house method OR-190-TM based on AOAC (2016) 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
95 25. Foods9
Food9 as descript :
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried) 2. Cereals and cereal products
3. Fruits and Vegetables (Fresh, Frozen, Processed,
Dried, Pickled, Preserved) 4. Fish and Fish product, including Molluscs, Crustaceans, and echinoderms (Fresh, Frozen, Processed, Dried)
5. Starch and starch products 6. Snack
7. Crackers 8. Confectioneries
9. Seasoning and Spices 10. Processed Foods or Ready-to-cook foods
11. Semi instant foods 12. Sugar, Sweeteners and Molasses
13. Seaweed and seaweed products
126. Mercury In-house method IN-056-TM based on AOAC (2016) 974.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
96 26. Seafood (Fresh, frozen) 127. Chlorine as Sodium Chloride AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
97 27. Flour and Cereal products 128. Sodium (Na)
129. Potassium (K)
AACC International Approved Method of Analysis, 11th Edition, 40-71.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
98 27. Flour and Cereal products 130. Calcium In-house method IN-059-TM based on AACC International Approved Method of Analysis, 11th Edition, 40-71.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
99 28. Food10
1. Seed
2. Rice and rice products
3. Flours
4. Maize and maize products
5. Cereals and cereal products
6. Bakery and Snacks
7. Soybean and soybean products
(Except lecithin and soy sauce)
8. Papaya
GMO Screening

131.CaMV 35S Promoter
132. NOS terminator
In-house method DN-012-TM based on
ISO 21569: 2005 / Amd.1: 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
100 29. Food11
Food11 as descript :
1. Cereals and cereal products 2. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Starch and starch products 4. Confectioneries and candy
5. Snack 6. Processed foods or Ready-to-cook foods
7. Semi instant foods 8. Oil
133. Saturated fat In-house method CH-028-TM based on AOAC(2016) 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
101 30. Cereals and Cereal Products12
Cereals and cereal products12 as descript :
1. Cereals and cereal products derived from cereal grains, from roots and tubers 2. Whole, Broken and flaked grain, Including rice, Flours and starches from rice and soybean powder
3. Pulses, Legumes 4. Cereal and starch based desserts
(e.g., Rice pudding, Tapioca pudding)
5. Breakfast cereals, Including rolled oats 6. Flours, Starches
7. Soybean products (Excluding soybean-based seasonings and condiments of food) 8. Batters (e.g., for breading or batters for fish or poultry)
9. Pre-cooked or processed rice products, including rice cakes (Oriental type only) 10. Pastas, noodles and like products
(e.g., Rice paper, Rice vermicelli, Soybean pastas and noodles, Fresh pastas and noodles and like products, Dried pastas and noodles and like products,
Pre-cooked pastas and noodles and like products)
134. Vitamin A In-house method CH-035-TM based on Journal of AOAC International Vol.85, No.2, 2002.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
102 30. Cereals and Cereal Products12
Cereals and cereal products12 as descript :
1. Cereals and cereal products derived from cereal grains, from roots and tubers 2. Whole, Broken and flaked grain, Including rice, Flours and starches from rice and soybean powder
3. Pulses, Legumes 4. Cereal and starch based desserts
(e.g., Rice pudding, Tapioca pudding)
5. Breakfast cereals, Including rolled oats 6. Flours, Starches
7. Soybean products (Excluding soybean-based seasonings and condiments of food) 8. Batters (e.g., for breading or batters for fish or poultry)
9. Pre-cooked or processed rice products, including rice cakes (Oriental type only) 10. Pastas, noodles and like products
(e.g., Rice paper, Rice vermicelli, Soybean pastas and noodles, Fresh pastas and noodles and like products, Dried pastas and noodles and like products,
Pre-cooked pastas and noodles and like products)
135. Cholesterol In-house method CH-037-TM based on AOAC (2016) 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
103 30.Cereals and cereal products12
Cereals and cereal products12 as descript :
1. Cereals and cereal products derived from cereal grains, from roots and tubers 2. Whole, Broken and flaked grain, Including rice, Flours and starches from rice and soybean powder
3. Pulses, Legumes 4. Cereal and starch based desserts
(e.g., Rice pudding, Tapioca pudding)
5. Breakfast cereals, Including rolled oats 6. Flours, Starches
7. Soybean products (Excluding soybean-based seasonings and condiments of food) 8. Batters (e.g., for breading or batters for fish or poultry)
9. Pre-cooked or processed rice products, including rice cakes (Oriental type only) 10. Pastas, noodles and like products
(e.g., Rice paper, Rice vermicelli, Soybean pastas and noodles, Fresh pastas and noodles and like products, Dried pastas and noodles and like products,
Pre-cooked pastas and noodles and like products)
Total sugars
136. Glucose
137. Maltose
138. Fructose
139. Lactose
140. Sucrose
In-house method SU-044-TM based on AOAC (2016) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
104 31. Vegetables : high moisture and high chlorophyll, Chili, Garlic, Sweet corn, Banana and Mango Dithiocarbamate
141. Mancozeb
142. Maneb
143. Propineb
144. Zineb
145. Ferbam
146. Metiram
147. Thiram
148. Ziram
In-house method CH-038-TM based on Acta Chim. Slov., 53: 2006, p. 100-104.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
105 32. Maize, peanut, Chinese pearl barley (Coix lacryma – jobi L., Job's Tears , Pearl barley) 149. Aflatoxin In-house method CH-002-TM based on AOAC (2016) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
106 33. Meat (excluding seafood and offal)
- Red meat
- White meat
Beta-agonists
150. Cimaterol
151. Clenbuterol
152. Ractopamine
153. Salbutamol
In-house method CH-135-TM based on
The U.S. Department of Agriculture’s Food Safety Inspection Service, Identification of Beta-Agonists by HPLC/MS/MS (CLG-AGON1.02), 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
107 34. Crustaceans
(Fresh, Frozen)
154. Malachite green
155. Leucomalachite green
In-house method CH-087-TM based on Anal Bioanal Chem (2008) 391 : 2035-2045

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
108 Crustaceans
(Fresh, Frozen)
156. Chloramphenicol In-house method CH-092-TM based on U.S. Food and Drug Administration No.4290, September 2002.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
109 34. Crustaceans
(Fresh, Frozen)
Nitrofuran metabolite residues:
157. 3-Amino-2- oxazolidinone (AOZ)
158. 3-Amino-5-morpholinomethyl-2- oxazolidinone (AMOZ)
159. 1-Aminohydantoin (AHD)
160. Semicabazide (SEM)
In-house method CH-026-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Centre For Food Safety and Applied Nutrition: Detection of Nitrofuran Metabolites in Shrimp April 1, 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
110 35. Foods13
Food13 as descript :
1. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried) 2. Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried)
3. Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried) 4. Vegetable and vegetable products
(Fresh, Frozen, Processed, Dried, Pickled, Preserved)
5. Fruits and fruit products (Fresh, Frozen, Processed,
Dried, Pickled, Preserved) 6. Starch and starch products
7. Cereals and cereal products 8. Nut and nut products
9. Processed Foods, Ready-to-Cook Foods, Semi-instant Foods 10. Ready-to-eat foods, Packaged Foods
11. Confectioneries, Candy, Chewing gum 12. Snack and Cracker
13. Sugar, Sweeteners, Molasses 14. Beverages
161. Lead
162. Cadmium
163. Copper
164. Iron
165. Zinc
AOAC (2016) 999.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
111 36. Vegetable high moisture and high chlorophyll 166. Atrazine
167. Ametryn
168. Metalaxyl
In-house method CH-079-TM based on
EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
112 36. Vegetable high moisture and high chlorophyll Pesticide residue;
Carbamate group:
169. Carbaryl
170. Carbofuran
171. Fenobucarb (BPMC)
172. Methomyl
In-house method CH-101-TM based on
EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
113 36. Vegetable high moisture and high chlorophyll Herbicide residue;
173. 2,4-D
174. Bromacil
175. Thiophanate-methyl
176. Carbendazim
177. Diuron
In-house method CH-109-TM based on
EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
114 36. Vegetable high moisture and high chlorophyll Herbicide residue;
178. Diquat
179. Paraquat
In-house method CH-142-TM based on LC. GC Eur., 17(11a), 2004, p. 51-52.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
115 36. Vegetable high moisture and high chlorophyll Organochlorine
180. Chloroneb
In-house method CH-094-TM based on
EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
116 37. Vegetable high moisture and high chlorophyll, Yellow mango Organophosphate
181. Mevinphos
182. Methacrifos
183. Ethoprophos
184. Phorate
185. Diazinon
186. Terbufos
187. Disulfoton
188. Dichlorfenthion
189. Monocrotophos
190. Cyanophos
191. Dimethoate
192. Chlorpyrifos
193. Parathion-methyl
194. Fenthion
195. (E)-Dimethylvinphos
196. (Z)-Chlorfenvinphos
197. Phenthoate
198. Prothiophos
199. Tetrachlorvinphos
200. Methidathion
201. Fenamiphos
202. Pyridafenthion
203. Dichlorvos
204. Methamidophos
205. Acephate
206. Demeton-S-methyl
207. Omethoate
208. Propetamphos
209. Iprobenfos
210. Chlorpyrifos-methyl
211. Pirimiphos-methyl
212. Malathion
213. Fenitrothion
214. Parathion
215. Quinalphos
216. Profenofos
217. Butamifos
218. Mephospholan
219. Isoxathion
220. Sulprofos
221. Triazophos
222. Piperophos
223. Phosmet
224. Phosalone
225. Chlorethoxyphos
226. Cadusaphos
227. Thiometon
228. Dicrotophos
229. Fonofos
230. Dioxathion
231. Isazofos
232. Pirimioxyphos
233. Phosphamidon (I+II)
234. Fenchlorfos
235. Tolclofos-Methyl
236. Pirimiphos-Ethyl
237. Isofenfos-Methyl
238. Isofenphos
239. Isocarbofos
240. Fosthiazate (I+II)
241. Tribufos
242. Ethion
243. Carbophenothion
244. Fensulfothion
245. Cyanofenphos
246. Famphur
247. EPN
248. Anilofos
249. Pyrazophos
In-house method CH-093-TM based on
EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
117 37. Vegetable high moisture and high chlorophyll, Yellow mango Organochlorines and Pyrethroids
250. Captan
251. o,p'-DDT
252. Tecnazene
253. alpha-BHC
254. beta-BHC
255. gamma-BHC
256. delta-BHC
257. Benoxacor
258. Heptachlor
259. Aldrin
260. Bromophos-methyl
261. Heptachlor-epoxide
262. Chlordane-trans
263. Chlordane-cis
264. Dieldrin
265. Endrin
266. Endrin ketone
267. Bifenox
268. Pentoxazone
269. Dichlormid
270. Etridiazole
271. Trifluralin
272. HCB
273. Quintozene
274. Alachlor
275. Fthalide
276. Fipronil
277. Bromophos-ethyl
278. Endosulfan-alpha
279. p,p-DDE
280. Thifluzamide
281. Bupirimate
282. Chlorfenapyr
283. Endosulfan-beta
284. p,p-DDD
285. Endosulfan sulphate
286. p,p-DDT
287. Mefenpyr-diethyl
288. Bromopropylate
289. Fenamidone
290. Clomeprop
291. Ethafluralin
292. Benfluralin
293. Acetochlor
294. Vinclozolin
295. Dicofol
296. Thiazopyr
297. Chlorthal-dimethyl
298. Flufenacet
299. Chlorbenside
300. Butachlor
301. Chlorfenson
302. Myclobutanil
303. Azaconazole
304. Norflurazon
305. Tetradifon
306. Fenpropathrin
307. Bifenthrin
308. Cyhalothrin-lamda (I+II)
309. Permethrin-cis
310. Permethrin-trans
311. Cyfluthrin (sum)
312. Cypermethrin (sum)
313. Fenvalerate (I+II)
314. Deltamethrin (I+II)
In-house method CH-094-TM based on
EN 15662: 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
118 38. Chocolate and chocolate products, Milk and milk products Melamine group:
315. Ammelide
316. Ammeline
317. Cyanuric acid
318. Melamine
In-house method CH-022-TM based on Food and Drug Administration, Laboratory Information Bulletin LIB. No. 4422. October, 2008.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
119 39. Sweet chili sauce Synthetic dyes:
319. Sudan red I
320. Sudan red II
321. Sudan red III
322. Sudan red IV
In-house method CH-039-TM based on Agilent Technologies Application note (Publication note 5990-5255EN), 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
120 40. Sauce, Seasoning sauce
Soy sauce, Fish sauce, Teriyaki sauce
323. 1,3-Dichloropropanol (1,3-DCP)
324. 3-Chloro-1,2-propanediol
(3-MCPD)
In-house method CH-114-TM based on AOAC (2016) 2000.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
121 41. Fishmeal 325. Total Volatile Basic Nitrogen (TVBN) In-house method OR-013-TM based on AOAC (2016) 920.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
122 42. Starch and products, Feed and raw materials 326. Starch Commission Regulation (EC) No 152/2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
123 43. Flour and flour products 327. Sulfur dioxide In-house method OR-080-TM based on Methods of Analysis in Health Science (2010), Japan.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
124 43. Flour and flour products 328. Cyanide (CN)
329. Hydrocyanic acid (HCN)
In-house method OR-082-TM based on Ministry of Health, Labor and Welfare; Japan, Shoku-Ki-Hatsu /Shoku-Kan-Hatsu No.1121002, 21st Edition, 2002.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
125 44. Seafood
Meat (excluding offal)
- Red meat
- White meat
330. Carbadox
331. Doxycycline
332. Flumequine
333. Lincomycin
334. Lomefloxacin
335. Ofloxacin
336. Oxacillin
337. Sulfaquinoxaline
338. Sulfadimidine
339. Sulfamonomethoxine
340. Tiamulin
341. Tilmicosin
342. Albendazole
343. Chlorpromazine
344. Chlortetracycline
345. Danofloxacin
346. Enrofloxacin
347. Flubendazole
348. Metronidazole
349. Oxolinic acid
350. Oxytetracycline
351. Ronidazole
352. Sulfadimethoxine
353. Sulfamerazine
354. Tetracycline
In-house method CH-117-TM based on modification of WATERS technical application no. 720005411 EN

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
126 2. White sugars - Polarization
95.00 Z to 100.00 Z
- ICUMSA GS 2/3-1 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

127 1. Raw sugars - Starch
up to 300 mg/kg
- ICUMSA GS 1-16 (2013)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

128 1. Raw sugars - Colour MOPS buffer
up to 16 000 ICUMSA units7.0
- ICUMSA GS 9/1/2/3-8 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

129 1. Raw sugars - Colour
Greater than 250 ICUMSA units7.0
- ICUMSA GS 1/3-7 (2011)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564