ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0057-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 888 อาคารเอ็มอิซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์.: 02-7445158-62, 081-8706029
โทรสาร : 02-7445164
Website : www.intertek.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณอรวรรณ เชิดชู
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 12. Ice - Standard plate count
cfu/ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

2 12. Ice - Coliforms
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

3 12. Ice - E. coli
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

4 12. Ice - E. coli
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

5 11. Vegetables and Fruit
- Dried fruits and vegetables or high sugar products
Pesticide residues
Other group :
- Acetochlor
- Alachlor
- Atrazine
- Edifenphos
- Fipronil
- Iprodione
- Isoprothiolane
- Oxadiazon
- Pyridaben
- Propiconazole
- Norflurazon
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

6 11. Vegetables and Fruit
- Dried fruits and vegetables or high sugar products
Pesticide residues
Pyrethroid group :
- Bifenthrin
- Cyfluthrin
- Cypermethrin
- Deltamethrin
- Fenvalerate
- Lambda -Cyhalothrin
- Permethrin
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

7 11. Vegetables and Fruit
- Dried fruits and vegetables or high sugar products
Pesticide residues
Organophosphorous group :
- Acephate
- Azinphos - ethyl
- Azinphos - methyl
- Chlorfenvinphos
- Chlorpyrifos
- Chlorpyrifos - methyl
- Diazinon
- Dichlorvos
- Dicrotophos
- Dimethoate
- Disulfoton
- EPN
- Ethion
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Etrimfos
- Ethoprophos
- Isazofos
- Fenitrothion
- Fensulfothion
- Malathion
- Methamidophos
- Methidathion
- Mevinphos
- Monocrotophos
- Omethoate
- Parathion - ethyl
- Parathion - methyl
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Phenthoate
- Phorate
- Phosalone
- Pirimiphos – ethyl
- Pirimiphos – methyl
- Profenofos
- Prothiophos
- Triazophos
- Tribufos
- Fenthion
- Phosphamidon
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

8 11. Vegetables and Fruit
- Dried fruits and vegetables or high sugar products
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Aldrin
- Alpha - Chlordane
- Alpha - Endosulfan
- Alpha - HCH
- Beta - Endosulfan
- Beta - HCH
- Delta - HCH
- Dicofol
- Dieldrin
- Endosulfan sulfate
- Endrin
- Endrin - aldehyde
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Endrin - ketone
- Gamma - Chlordane
- Gamma - HCH
- HCB
- Heptachlor
- Heptachlor - exo- epoxide
- Methoxychlor
- o,p’ -DDD
- o,p’ -DDE
- o,p’ -DDT
- p,p’ -DDD
- p,p’ -DDE
- p,p’ -DDT
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

9 11. Vegetables and Fruit (cont.)
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Heptachlor - exo- epoxide
- Methoxychlor
- o,p’-DDD
- o,p’-DDE
- o,p’-DDT
- p,p’-DDD
- p,p’-DDE
- p,p’-DDT
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

10 7. Meat and meat products - Detection of porcine DNA
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
sample
In - house method : TM-MIC-056
based on ISO 21571 : 2005 and
real time PCR technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

11 8. Aquatic animal and
products
- Total phosphorus
0.09 g/100 g to 1.0 g/100 g


- Phosphorus pentaoxide
(Calculated as P2O5)
0.21 g/100 g to 2.29 g/100 g

- Total phosphate
(Calculated as PO43-)
0.28 g/100 g to 3.10 g/100 g
In - house method : TM-PM-072
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 995.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

12 9. Papaya and papaya
products
(Fresh, Frozen, Process)
- CaMV 35S promoter
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean

- NOS terminator
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-146
based on ISO 21569:2005,
ISO 21571 :2005 and J.Korean Soc. Appl. Biol. Chem. 53(2), 237-242 (2010)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

13 11. Vegetables and Fruit
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Aldrin
- Alpha - Chlordane
- Alpha - Endosulfan
- Alpha - HCH
- Beta - Endosulfan
- Beta - HCH
- Delta - HCH
- Dicofol
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol. 86,
No. 2, P. 412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

14 11. Vegetables and Fruit
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Pyrethroid group :
- Bifenthrin
- Cyfluthrin
- Cypermethrin
- Deltamethrin
- Fenvalerate
- Lambda-Cyhalothrin
- Permethrin
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg

Pesticide residues
Organophosphorous group :
- Acephate
- Azinphos - ethyl
- Azinphos - methyl
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Chlorfenvinphos
- Chlorpyrifos
- Chlorpyrifos - methyl
- Diazinon
- Dichlorvos
- Dicrotophos
- Dimethoate
- Disulfoton
- EPN
- Ethion
- Etrimfos
- Fenitrothion
- Malathion
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Methamidophos
- Methidathion
- Mevinphos
- Monocrotophos
- Omethoate
- Parathion - ethyl
- Parathion - methyl
- Phorate
- Phosalone
- Pirimiphos - ethyl
- Pirimiphos - methyl
- Profenofos
- Prothiophos
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
- Triazophos
- Fenthion
- Phosphamidon
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

15 11. Vegetables and Fruit
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Other group :
- Atrazine
- Edifenphos
- Fipronil
- Iprodione
- Oxadiazon
- Propiconazole
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

16 11. Vegetables and Fruit
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Carbamate group :
- Aldicarb
- Aldicarb sulfone
- Aldicarb sulfoxide
- Bendiocarb
- Carbaryl
- Carbofuran
- Carbofuran-3-hydroxy
- Fenobucarb
- Isoprocarb
- Methiocarb
- Methomyl
- Oxamyl
- Propoxur
0.01 mg/kg to 0.05 mg/kg
In - house method : TM-LC-060
based on Journal AOAC 2003, Vol.86,
No.2, P.412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

17 11. Vegetables and Fruit
- Vegetable with high water and chlorophyll content
- Vegetable with low or no chlorophyll and low water
- Fruits and high water and low or no chlorophyll content
- Fruits with high acid and high water content
- Cereal and cereal products and products with low water content
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Dieldrin
- Endosulfan sulfate
- Endrin
- Endrin - aldehyde
- Endrin - ketone
- Gamma - Chlordane
- Gamma - HCH
- HCB
- Heptachlor
0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg
In - house method : TM-GC-073
based on Journal AOAC 2003, Vol. 86,
No. 2, P. 412-431

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

18 10. Vegetable and vegetable
products, Fruit and
fruit products
- CaMV 35S promoter
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
- NOS terminator
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-152
based on ISO 21569 : 2005 (E)
and ISO 21571 :2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

19 6. Soybean and soybean
products
(Not include soy sauce and soybean oil)
- NOS terminator
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-040
based on Eur Food Res Technol
(2010), Vol.230, p.383-393

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

20 6. Soybean and soybean
Products
(Not include soy sauce and soybean oil)
- Roundup Ready soybeans
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-040
based on ISO 21569 : 2005 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

21 6. Soybean and soybean
products
(Not include soy sauce and soybean oil)
- CaMV 35S promoter
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-040
based on ISO 21569 : 2005 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

22 5. Corn and corn products - CaMV 35S promoter
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-039
based on ISO 21569 : 2005 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

23 5. Corn and corn products - NOS terminator
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-039
based on Eur Food Res Technol
(2010), Vol.230, p.383-393

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

24 4. Rice - Moisture
7.27 g/100 g to 13.95 g/100 g
AOAC Official Methods of Analysis,
20th ed., 2016, method 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

25 3. Rice and rice products - NOS terminator
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-041
based on Eur Food Res Technol
(2010), Vol.230, p.383-393

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

26 3. Rice and rice products - CaMV 35S promoter
Detected or not detected
LOD = 0.1 % at 100 ng of
ground Roundup ReadyTM
soyabean
In - house method : TM-MIC-041
based on ISO 21569 : 2005 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

27 2. Foods
- Fats and oils
- Vitamin A
1.00 mg/kg to 20.00 mg/kg
1.00 mg/dm3 to 20.00 mg/dm3
3 335.00 IU/kg to 66 660.00 IU/kg
3 335.00 IU/dm3 to 66 660.00 IU/dm3
100.00 µg/100 mL to
2 000.00 µg/100 mL
100.00 µg/100 g to
2 000.00 µg/100 g
In - house method : TM-LC-096
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 2001.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

28 2. Foods
- Fats and oils
- BHT
1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg
- BHA
1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg
- TBHQ
1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg
In - house method : TM-LC-061
based on AOAC Official Method of
Analysis 20th ed., 2016, method 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

29 2. Foods
- Fats and oils
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Gamma - Chlordane
- Gamma - HCH
- HCB
- Heptachlor
- Heptachlor - exo- epoxide
- Methoxychlor
- o,p ’-DDD
- o,p ’-DDE
- o,p ’-DDT
- p,p ’-DDD
- p,p ’-DDE
- p,p ’-DDT
0.02 mg/kg to 0.20 mg/kg
In - house method : TM-GC-128
based on Journal AOAC 2005, Vol.88,
No.2, P.630-638

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

30 2. Foods
- Seafoods and seafoods products
- Chloramphenicol
0.10 µg/kg to 1.00 µg/kg
In - house method : TM-LC-123
based on Journal AOAC 2003 Vol.86,
No.6, P.1135-1143

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

31 2. Foods
- Fats and oils
Pesticide residues
Organochlorine group :
- Aldrin
- Alpha - Chlordane
- Alpha - Endosulfan
- Alpha - HCH
- Beta - Endosulfan
- Beta - HCH
- Delta - HCH
- Dicofol
- Dieldrin
- Endosulfan sulfate
- Endrin
- Endrin - ketone
0.02 mg/kg to 0.20 mg/kg
In - house method : TM-GC-128
based on Journal AOAC 2005, Vol.88,
No.2, P.630-638

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

32 2. Foods
- Cereal and cereal products
- Beverage
- Vitamin B2 (Riboflavin)
0.04 mg/100 g to 0.40 mg/ 100 g
0.04 mg/100 mL to 0.40 mg/ 100 mL
In - house method : TM-LC-131
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 970.65

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

33 2. Foods
- Beverage
- Saccharin
5.00 mg/dm3 to 200.00 mg/dm3
- Caffeine
5.00 mg/dm3 to 200.00 mg/dm3
In - house method : TM-LC-093
based on Compendium of method for
food analysis, first edition, 2003,
page (1-12) - (1-17)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

34 2. Foods
- Beverage
- Coliform
(MPN/100 mL)
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA &
WEF, 22nd ed., 2012, part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

35 2. Foods (cont.)
- Beverage
- E. coli
Detected or not detected
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA &
WEF, 22nd ed., 2012, part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

36 2. Foods
- Cereal and cereal products
- Beverage
Total sugar
- Sucrose
- Fructose
- Glucose
- Maltose
- Lactose
1.00 g/100 g to 40.00 g/ 100 g
1.00 g/100 mL to 40.00 g/ 100 mL
In - house method : TM-LC-132
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

37 2. Foods - Campylobacter jejuni
Detected or not detected

- Campylobacter coli
Detected or not detected

- Campylobacter spp.
Detected or not detected
AOAC Performance Test
Certificate No. 040702

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

38 2. Foods - Sodium
0.50 mg/100 g to 10.00 mg/100 g
- Calcium
1.00 mg/100 g to 25.00 mg/100 g
- Iron
0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g
- Zinc
0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g
- Potassium
0.50 mg/100 g to 10.00 mg/100 g
- Manganese
0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g
- Magnesium
0.25 mg/100 g to 5.00 mg/100 g
- Tin
0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g
In - house method : TM-HM-119
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016,
method 968.08, 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

39 2. Foods - Listeria monocytogenes
Detected or not detected
AOAC Official Methods of Analysis
19th ed., 2012, method 2003.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

40 2. Foods - Listeria spp.
Detected or not detected
AOAC Performance Test
Certificate No. 030502

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

41 2. Foods - Enterococci
cfu/g, cfu/ml
Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods
(APHA), 5th ed., 2015, Chapter 10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

42 2. Foods - Salmonella spp.
Detected or not detected
AFNOR Validation, 2014 Certificate
reference n QUA 18/03-11/02,
with end of validity 28th – Nov.-2018

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

43 2. Foods - Vibrio cholerae
Detected or not detected
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 9, May 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

44 2. Foods - Vibrio parahaemolyticus
MPN/g, MPN/ml
Detected or not detected
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 9, May 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

45 2. Foods - Listeria spp.
Detected or not detected

- Listeria monocytogenes
Detected or not detected
ISO 11290-1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

46 2. Foods - Yeast and Mold count
cfu/g, cfu/ml
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 18, January 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

47 2. Foods - Clostridium perfringens
cfu/g, cfu/ml,
Detected or not detected
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 16, January 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

48 2. Foods - Aerobic plate count
cfu/g, cfu/ml
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 3, January 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

49 - Coliforms
MPN/g, MPN/ml
cfu/g, cfu/ml

- E. coli
MPN/g, MPN/ml
cfu/g, cfu/ml
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 4, February 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

50 2. Foods - Staphylococcus aureus
MPN/g, MPN/ml
cfu/g, cfu/ml
Detected or not detected
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 12, March 2016

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

51 2. Foods - Bacillus cereus
cfu/g, cfu/ml
FDA Bacteriological Analytical Manual
online, Chapter 14, February 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

52 2. Foods - Salmonella spp.
Detected or not detected
ISO 6579 : 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

53 2. Foods
- Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
- sugar and products
- Desert, jams and jellies
- Beverage
- Seasoning
- Seafoods and seafoods products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sulfur dioxide
10 mg/kg to 1 500 mg/kg
AOAC Official Methods of Analysis
20th ed., 2016, method 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

54 2. Foods
- Ready meal and
processed food
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Seafoods and seafoods products
- Flour and flour products
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cereal and cereal products
- Beverage
- Total dietary fiber
0.02 g/100 g to 30.50 g/100 g
In - house method : TM-PM-129
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

55 2. Foods
- Vegetables, fruits and processed products
- Tea coffee and products
- Beverage
- Sorbic acid
5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg
5.00 mg/dm3 to 200.00 mg/dm3

- Sorbic acid
(Calculated as potassium sorbate)
6.70 mg/kg to 268.00 mg/kg
6.70 mg/dm3 to 268.00 mg/dm3
In - house method : TM-LC-062
based on ISO 22855 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

56 2. Foods
- Flour and flour products
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Spices
- Sorbic acid
5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg

- Sorbic acid
(Calculated as potassium sorbate)
6.70 mg/kg to 268.00 mg/kg
In - house method : TM-LC-062
based on ISO 22855 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

57 2. Foods
- Vegetables, fruits and processed products
- Tea coffee and products
- Beverage
- Benzoic acid
5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg
5.00 mg/dm3 to 200.00 mg/dm3

- Benzoic acid
(Calculated as sodium benzoate)
5.90 mg/kg to 236.00 mg/kg
5.90 mg/dm3 to 236.00 mg/dm3
In - house method : TM-LC-062
based on ISO 22855 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

58 2. Foods
- Flour and flour products
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Spices
- Benzoic acid
5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg

- Benzoic acid
(Calculated as sodium benzoate)
5.90 mg/kg to 236.00 mg/kg
In - house method: TM-LC-062
based on ISO 22855 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

59 2. Foods
- Vegetables, fruits and processed products
- Beverage
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Vitamin C
1.00 mg/100 g to 20.00 mg/100 g
1.00 mg/100 ml to 20.00 mg/100 ml
In - house method : TM-LC-095
based on Journal of Chromatography A,
Vol.1369 (2014),P. 2-17

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

60 2. Foods
- Rice
- Cereal and cereal products
- Nut and nut products
- Dried food
- Flour and flour products
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Spices
- Aflatoxins
B1 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg
B2 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg
G1 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg
G2 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg

- Total aflatoxin
2.00 µg/kg to 40.00 µg/kg
In - house method : TM-LC-091
based on Journal Toxins , 2016 , Vol. 8, P. 1-18

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

61 2. Foods
- Vegetables, fruits and processed products
- Beverage
- Vitamin A
1.00 mg/kg to 20.00 mg/kg
1.00 mg/dm3 to 20.00 mg/dm3
3 335.00 IU/kg to 66 660.00 IU/kg
3 335.00 IU/dm3 to 66 660.00 IU/dm3
100.00 µg/100 mL to
2 000.00 µg/100 mL
100.00 µg/100 g to
2 000.00 µg/100 g
In - house method : TM-LC-096
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 2001.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

62 2. Foods
- Seafoods and seafoods products
- Meat and meat products (Fresh,Frozen, Processed)
- Ready-to-eat-food and ready-to-cook-food
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Spices
- Vegetables, fruits and processed products
- Rice
- Cereal and cereal products and low moisture products
- Arsenic
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
- Mercury
0.025 mg/kg to 0.50 mg/kg
- Lead
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
- Cadmium
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
- Copper
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
- Selenium
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
- Chromium
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
In - house method : TM-HM-098
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

63 2. Foods
- Ready meal and processed food
- Rice
- Cereal and cereal products
- Nut and nut products
- Dried food
- Flour and flour products
- Snack and desert
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Vitamin A
1.00 mg/kg to 20.00 mg/kg
1.00 mg/dm3 to 20.00 mg/dm3
3 335.00 IU/kg to 66 660.00 IU/kg
3 335.00 IU/dm3 to
66 660.00 IU/dm3
100.00 µg/100 mL to
2 000.00 µg/100 mL
100.00 µg/100 g to
2 000.00 µg/100 g
In - house method : TM-LC-096
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 2001.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

64 2. Foods (cont.)
- Ready-to-eat-food and ready-to-cook-food
- Rice
- Cereal and cereal products
- Nut and nut products
- Dried food
- Flour and flour products
- Snack and desert
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Vegetables, fruits and processed products
- Tea coffee and products
- Beverage
- Fatty Acid
(Saturated fatty acid,
Mono-unsaturated fatty acid,
Poly-unsaturated fatty acid,
Trans fatty acid,
Omega 3, Omega 6)
0.09 g/100 g to 11.38 g/100 g
In - house method : TM-GC-120
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

65 2. Foods
- Seafoods and seafoods products
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Fatty Acid
(Saturated fatty acid,
Mono-unsaturated fatty acid,
Poly-unsaturated fatty acid,
Trans fatty acid, Omega 3, Omega 6)
0.09 g/100 g to 11.38 g/100 g
In - house method : TM-GC-120
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

66 2. Foods
- Seasoning, fish sauce, sauce
- Vegetables, fruits and processed products
- Cholesterol
5 mg/100 g to 500 mg/100 g
In - house method : TM-GC-118
based on AOAC Official Methods of
Analysis, 20th ed., 2016, method 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

67 2. Foods
- Beverage (Juice,
Tea coffee and products)
- Cholesterol
5 mg/100 g to 500 mg/100 g
5 mg/100 ml to 500 mg/100 ml
In - house method : TM-GC-118
based on AOAC Official Methods of
Analysis, 20th ed., 2016, method 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

68 2. Foods
- Seafoods and seafoods products
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Ready-to-eat-food and ready-to-cook-food
- Rice
- Cereal and cereal products
- Nut and nut products
- Dried food
- Flour and flour products
- Snack and desert
- Cholesterol
5 mg/100 g to 500 mg/100 g
In - house method : TM-GC-118
based on AOAC Official Methods of
Analysis, 20th ed., 2016, method 994.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

69 2. Foods
- Beverage which is containing or made from fruits and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
- Selenium
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
0.05 mg/dm3 to 50.00 mg/dm3
- Chromium
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
0.05 mg/dm3 to 50.00 mg/dm3
In - house method : TM-HM-098
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

70 2. Foods
- Beverage which is containing or made from fruits and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas
- Arsenic
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
0.03 mg/dm3 to 2.50 mg/dm3
- Mercury
0.025 mg/kg to 0.50 mg/kg
0.025 mg/dm3 to 0.50 mg/dm3
- Lead
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
0.03 mg/dm3 to 2.50 mg/dm3
- Cadmium
0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg
0.03 mg/dm3 to 2.50 mg/dm3
- Copper
0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg
0.50 mg/dm3 to 50.00 mg/dm3
In - house method : TM-HM-098
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

71 2. Foods
- Peanut and peanut products
- Cereal and cereal products
- Snack, Cookies, Biscuit, Cracker
- Seasoning
- BHT
3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg
- BHA
3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg
- TBHQ
3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg
In - house method : TM-LC-061
based on AOAC Official Method of
Analysis 20th ed., 2016, method 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

72 2. Foods (cont.)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Nut and nut products
- Sauce
- Seasoning and curry
- Milk and milk products
- Egg
- pH
1.66 to 7.04
In - house method : TM-PM-137
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

73 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Nut and nut products
- Sauce
- Seasoning and curry
- Milk and milk products
- Egg
- Salt
(Calculated as NaCl)
0.40 g/100 g to 30.00 g/100 g

- Salt
(Calculated as Cl-)
0.24 g/100 g to 18.00 g/100
In - house method : TM-PM-077
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

74 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products
- Fat
0.58 g/100 g to 71.70 g/100 g
In - house method : TM-PM-078
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 922.06,
925.32, 948.15, 950.54

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

75 2. Foods (cont.)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products

Foods
- Milk and milk products
- Fat
0.05 g/100 g to 44.33 g/100 g
In - house method : TM-PM-147
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 989.05
995.19

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

76 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products
- Carbohydrate
(By calculation)

- Total calories
(By calculation)

- Calories from fat
(By calculation)
Method of Analysis for Nutrition
Labeling, AOAC, 1993, chapter 6

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

77 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products
- Ash
0.03 g/100 g to 36.75 g/100 g
AOAC Official Methods of Analysis
20th ed., 2016, method 920.153, 925.51
938.08, 940.26, 945.18, 945.39, 950.49,
900.02, 920.93, 920.100, 923.03,
941.12A, 945.39B, 972.15, 920.117,
930.30, 935.42, 945.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

78 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products
- Protein
1.0 g/100 g to 48.28 g/100 g
In - house method : TM-PM-079
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 920.87
920.103, 920.152, 935.39, 950.36,
950.48, 981.10, 992.15, 992.23, 991.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

79 2. Foods
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetables, fruits and processed products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Plant cereal and plant cereal products
- Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed)
- Flour and flour products
- Sauce
- Tea, coffee and cocoa
- Milk and milk products
- Moisture
0.01 g/100 g to 94.41 g/100 g
AOAC Official Methods of Analysis
20th ed., 2016, method 920.151, 925.09
925.10, 925.19, 925.30, 925.40, 930.04
931.04, 934.06, 950.46, 952.08, 964.22
984.25, 925.45, 925.55B, 950.46B,
968.11, 920.116, 926.08, 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

80 1. Feeding stuffs - Salt
(Calculated as NaCl)
0.40 g/100 g to 30.00 g/100 g

- Salt
(Calculated as Cl-)
0.24 g/100 g to 18.00 g/100 g
In - house method : TM-PM-077
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

81 1. Feeding stuffs - Arsenic
0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg
- Mercury
0.025 mg/kg to 0.50 mg/kg
- Lead
0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg
- Cadmium
0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg
In - house method : TM-HM-084
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

82 1. Feeding stuffs - Moisture
6.6 g/100 g to 73.5 g/100 g
AOAC Official Methods of Analysis
20th ed., 2016, method 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

83 1. Feeding stuffs - Fat
0.58 g/100 g to 71.70 g/100 g
In - house method : TM-PM-078
based on AOAC Official Methods of
Analysis 20th ed., 2016, method 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

84 1. Feeding stuffs - Protein
2.7 g/100 g to 91.5 g/100 g
Grain and Feed Trade Association,
GAFTA, January 01, 2003, method 4:0

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

85 1. Feeding stuffs - Protein
1.00 g/100 g to 48.28 g/100 g
In - house method : TM-PM-079
based on AOAC Official Methods of Analysis 20th ed., 2016, method 984.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

86 1. Feeding stuffs - Ash
1.74 g/100 g to 16.75 g/100 g
AOAC Official Methods of Analysis
20th ed., 2016, method 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

87 12. Ice - E. coli
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

88 12. Ice - Staphylococcus aureus
Detected or not detected
In - house method : TM-MIC-013
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

89 12. Ice - Salmonella spp.
Detected or not detected
ISO 19250 : 2010 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

90 12. Ice - Clostridium perfringens
Detected or not detected
In - house method : TM-MIC-014
based on ISO 6461-2 : 1986

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

91 12. Ice - Color
5 CU to 100 CU
In - house method : TM-PM-107
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2120 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

92 12. Ice - pH
4.0 to 10.0
In - house method : TM-PM-109
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

93 12. Ice - Turbidity
0.1 NTU to 4 000 NTU
In - house method : TM-PM-110
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2130 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

94 12. Ice - Total solids
at 103 ºC to 105 ºC
25 mg/dm3 to 1 000 mg/dm3
In - house method : TM-PM-019
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

95 12. Ice - Total hardness
(Calculated as CaCO3 )
10 mg/dm3 to 500 mg/dm3
In - house method : TM-PM-086
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

96 12. Ice - Chloride
15 mg/dm3 to 100 mg/dm3

- Chloride
(Calculated as Chlorine)
30 mg/dm3 to 200 mg/dm3
In - house method : TM-PM-111
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - Cl- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

97 12. Ice - Cyanide
0.1 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
In - house method : TM-PM-112
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 CN- C, E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

98 12. Ice - Fluoride
0.4 mg/dm3 to 1.6 mg/dm3

- Fluoride
(Calculated as fluorine)
0.8 mg/dm3 to 3.2 mg/dm3
In - house method : TM-PM-113
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - F- D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

99 12. Ice - Nitrate
(Calculated as nitrogen)
0.15 mg/dm3 to 10 mg/dm3
In - house method : TM-PM-114
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - NO3- A, B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

100 12. Ice - Nitrate
0.66 mg/dm3 to 44.27 mg/dm3

- Phenol
0.001 mg/dm3 to 0.1 mg/dm3
In - house method : TM-PM-115
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 5530 B, C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

101 12. Ice - Sulfate
5 mg/dm3 to 40 mg/dm3
In - house method : TM-PM-116
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

102 12. Ice - Free chlorine
0.05 mg/dm3 to 4.0 mg/dm3
In - house method : TM-PM-122
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500-Cl G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

103 12. Ice - MBAS
(Calculated as LAS)
0.10 mg/dm3 to 2.0 mg/dm3
In - house method : TM-PM-117
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 5540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

104 12. Ice - Mercury
0.001 mg/dm3 to 0.010 mg/dm3
- Beryllium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
- Barium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Cadmium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
- Chromium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Aluminum
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Copper
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

105 12. Ice - Iron
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Lead
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Manganese
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Nickel
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Selenium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Silver
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Zinc
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Arsenic
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

106 12. Ice - Strontium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Thallium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

107 13. Water - Standard plate count
cfu/ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

108 13. Water - Coliforms
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

109 13. Water - E. coli
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA,
AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9221 G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

110 13. Water - Staphylococcus aureus
Detected or not detected
In - house method : TM-MIC-013
based on Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

111 13. Water - Salmonella spp.
Detected or not detected
ISO 19250 : 2010 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

112 13. Water - Clostridium perfringens
Detected or not detected
In - house method : TM-MIC-014
based on ISO 6461-2 : 1986

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

113 13. Water - Color
5 CU to 100 CU
In - house method : TM-PM-107
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2120 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

114 13. Water - pH
4.0 to 10.0
In - house method : TM-PM-109
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

115 13. Water - Turbidity
0.1 NTU to 4 000 NTU
In - house method : TM-PM-110
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2130 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

116 13. Water - Total solids
at 103 ºC to 105 ºC
25 mg/dm3 to 1 000 mg/dm3
In - house method : TM-PM-019
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2540 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

117 13. Water - Total hardness
(Calculated as CaCO3)
10 mg/dm3 to 500 mg/dm3
In - house method : TM-PM-086
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

118 13. Water - Chloride
15 mg/dm3 to 100 mg/dm3


- Chloride
(Calculated as chlorine)
30 mg/dm3 to 200 mg/dm3
In - house method : TM-PM-111
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - Cl- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

119 13. Water - Cyanide
0.1 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
In - house method : TM-PM-112
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 CN- C,E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

120 13. Water - Fluoride
0.4 mg/dm3 to 1.6 mg/dm3

- Fluoride
(Calculated as fluorine)
0.8 mg/dm3 to 3.2 mg/dm3
In - house method : TM-PM-113
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500-F- D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

121 13. Water - Nitrate
(Calculated as nitrogen)
0.15 mg/dm3 to 10 mg/dm3
In - house method : TM-PM-114
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 - NO3- A, B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

122 13. Water - Nitrate
0.66 mg/dm3 to 44.27 mg/dm3


- Phenol
0.001 mg/dm3 to 0.1 mg/dm3
In - house method : TM-PM-115
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 5530 B, C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

123 13. Water - Sulfate
5 mg/dm3 to 40 mg/dm3
In - house method : TM-PM-116
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500 SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

124 13. Water - Free chlorine
0.05 mg/dm3 to 4.0 mg/dm3
In - house method : TM-PM-122
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 4500-Cl G

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

125 13. Water - MBAS
(Calculated as LAS)
0.10 mg/dm3 to 2.0 mg/dm3
In - house method : TM-PM-117
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 5540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

126 13. Water - Mercury
0.001 mg/dm3 to 0.010 mg/dm3
- Beryllium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
- Barium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Cadmium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
- Chromium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Aluminum
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Copper
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

127 13. Water - Iron
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Lead
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Manganese
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Nickel
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Selenium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Silver
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Zinc
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563

128 13. Water - Arsenic
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
- Strontium
0.01 mg/dm3 to 0.5 mg/dm3
- Thallium
0.001 mg/dm3 to 0.05 mg/dm3
In - house method : TM-HM-074
based on Standard Method for the
Examination of Water and Wastewater
APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012,
part 3125 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 26 กันยายน 2563