ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0066-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์.: 02-9342381 ต่อ 406
โทรสาร : 02-9340661
Website : www.amarc.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณสุวรรณา จารุนุช
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
21. Vibrio parahaemolyticus
22. Vibrio cholerae
- FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)
- ISO/TS 21872-1 : 2007/Cor.1 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
2 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
19. Listeria monocytogenes
20. Listeria spp.
ISO 11290-1 : 1996/Amd. 1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
3 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
18. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 / Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
4 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
17. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
5 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
16. Yeasts and Molds AOAC (2015) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
6 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
15. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
7 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
13. Fecal Streptococcus
14. Enterococci
Compendium of methods for the Microbiological Examination of Food (APHA) 4 th Edition 2001, (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
8 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
12. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
9 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
11. Staphylococcus aureus ISO 6888-3 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
10 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
10. Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999 /Amd 1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
11 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
9. Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
12 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
8. Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
13 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
6. Coliforms
7. Escherichia coli
AOAC (2015) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
14 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
3. Coliforms
4. Fecal Coliforms
5. Escherichia coli
FDA BAM Online, 2002 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
15 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
2. Microorganisms count ISO 4833 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
16 1. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fruit and fruit products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Vegetable and vegetable
products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Cooked foods
- Frozen foods
- Starch and starch products
- Food*

Food* as descript
- Ready to cook foods
- Instant food
- Ready to eat foods
- Dried food
- Cereal and cereal products
- Seaweed and seaweed products
- Egg and egg products
- Spices and seasoning products
- Salad dressings and condiment
- Meat and meat products
- Seafood and seafood products
- Aquatic animal and aquatic animal products
- Flour and flour products
- Bakery products and snacks
- Dessert, Candy, Jelly
- Cereal and cereal products
- Instant food
- Nuts and nut products
- Vegetable and vegetable poducts
- Fruit and fruit products
- Milk and milk products
- Egg and egg products
- Algae and algae products
- Supplementary food for infants and young children
- Ice cream
- Non dairy cream, cheese and butter
- Beverage
- Energy drink
- Caffeine beverage
- Flavored drinks
- Seasoning products
- Spices and spice products
- Fat and oil
1. Aerobic Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
17 10. Food 208. Tin
7.0 mg/kg to 1,250 mg/kg
In - house method : TM-CH-107
based on AOAC Official Methods
of Analysis, 19th ed., 2012,
method 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
18 10. Food 209. Tin
7.3 mg/kg to 1,250 mg/kg
In - house method : TM-CH-107
based on AOAC Official Methods
of Analysis, 19th ed., 2012,
method 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
19 10. Food
- Fruit and vegetable juice
207. Tin
4.0 mg/kg to 1,250 mg/kg
In - house method : TM-CH-107
based on AOAC Official Methods
of Analysis, 19th ed., 2012,
method 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
20 10. Food 203. Sorbic acid
40 mg/kg to 1,800 mg/kg
204. Benzoic acid
40 mg/kg to 1,800 mg/kg
205. Sodium benzoate
47.5 mg/kg to 1,800 mg/kg
206. Potassium sorbate
53.6 mg/kg to 1,800 mg/kg
In - house method : TM-CH-101
based on Compendium of Method for
Food Analysis, DMSc & ACFS, 1st ed., 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
21 9. Wastewater Pesticide residues
Pyrethroid group
198. -Cyhalothrin
199. Cyfluthrin
200. Cypermethrin
201. Fenvalerate
202. Permethrin
0.05 µg/dm3 to 1.25 µg/dm3
In-house method : TM-CH-090 based on United State Environmental Protection Agency, 1995, EPA Method 507, Revision 2.1 and EPA Method 508, Revision 3.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
22 9. Wastewater Pesticide residues
Organochlorine group
178. Aldrin
179. HCB
180. -BHC
181. -BHC
182. β-BHC
183. -Endosulfan
184. -Endosulfan
185. cis-Chlordane
186. trans-Chlordane
187. p,p’-DDD
188. p,p’-DDE
189. p,p’-DDT
190. o,p’-DDT
191. Dieldrin
192. Endrin
193. Heptachlor
194. Heptachlor-exo-epoxide
195. Endosulfan-sulfate
196. Dicofol
197. Methoxychlor
0.05 µg/dm3 to 1.25 µg/dm3
In-house method : TM-CH-090 based on United State Environmental Protection Agency, 1995, EPA Method 507, Revision 2.1 and EPA Method 508, Revision 3.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
23 9. Wastewater Pesticide residues
Organophosphate group
154. Dichlorvos
155. Mevinphos
156. Ethoprophos
157. Dimethoate
158. Terbufos
159. Diazinon
160. Etrimfos
161. Parathion-methyl
162. Fenitrothion
163. Pirimiphos-methyl
164. Malathion
165. Fenthion
166. Chlorpyrifos
167. Pirimiphos-ethyl
168. Chlorfenvinphos
169. Methidathion
170. Prothiophos
171. Profenofos
172. Ethion
173. Triazophos
174. EPN
175. Anilofos
176. Phosalone
177. Azinphos-ethyl
0.07 µg/dm3 to 1.25 µg/dm3
In-house method : TM-CH-090 based on United State Environmental Protection Agency, 1995, EPA Method 507, Revision 2.1 and EPA Method 508, Revision 3.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
24 9. Wastewater 153. Color
5.9 Pt-Co unit to 460 Pt-Co unit
In - house method : TM-CH-073
based on Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA & WEF,
22nd ed., 2012, part 2120 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
25 9. Wastewater 152. Trivalent chromium
2 µg/dm3 to 200 µg/dm3
In - house method : TM-CH-043
based on Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA & WEF,
22nd ed., 2012, part 3500 - Cr B and 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
26 9. Wastewater 151. Total chromium
2 µg/dm3 to 150 µg/dm3
In - house method : TM-CH-045
based on Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA & WEF,
22nd ed., 2012, part 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
27 9. Wastewater 150. Hexavalent chromium
2 µg/dm3 to 100 µg/dm3
In-house method : TM-CH-043 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 3500 - Cr B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
28 9. Wastewater 149. Mercury
0.11 µg/dm3 to 3.0 µg/dm3
In-house method : TM-CH-068 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
29 9. Wastewater 140. Barium
0.01 mg/dm3 to 2.0 mg/dm3
141. Cadmium
0.008 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3
142. Copper
0.01 mg/dm3 to 3 mg/dm3
143. Lead
0.04 mg/dm3 to 0.4 mg/dm3
144. Manganese
0.01 mg/dm3 to 1.5 mg/dm3
145. Zinc
1 mg/dm3 to 12 mg/dm3
146. Nickel
0.005 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3
147. Arsenic
1.10 µg/dm3 to 12.5 µg/dm3
148. Selenium
1.0 µg/dm3 to 50 µg/dm3
In-house method : TM-CH-045 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
30 9. Wastewater 139. Total nitrogen (kjeldahl)
5 mg/dm3 to 400 mg/dm3
In-house method : TM-CH-103 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 4500 - Norg A, B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
31 9. Wastewater 138. COD
5 mg/dm3 to 2,000 mg/dm3
In-house method : TM-CH-058 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 5220 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
32 9. Wastewater 137. BOD
2 mg/dm3 to 9,980 mg/dm3
In-house method : TM-CH-111 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
33 9. Wastewater 135. Formaldehyde
0.6 mg/dm3 to 8 mg/dm3
In-house method : TM-CH-120 based on ASTM D 6303-98

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
34 9. Wastewater 136. Oil & Grease
2.5 mg/dm3 to 20 mg/dm3
In-house method : TM-CH-052 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 5520 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
35 9. Wastewater 134. Sulphide
0.5 µg/dm3 to 2 µg/dm3
In-house method : TM-CH-057 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 4500 S2- F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
36 9. Wastewater 133. Phenol
0.5 µg/dm3 to 100 µg/dm3
In-house method : TM-CH-059 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 5530 B C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
37 9. Wastewater 132. Total suspended solids
at 103 °C - 105 °C
50 mg/dm3 to 1,500 mg/dm3
In-house method : TM-CH-012 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
38 9. Wastewater 131. Total dissolved solids
at 180 °C
50 mg/dm3 to 3,000 mg/dm3
In-house method : TM-CH-049 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
39 9. Wastewater 129. Odor Odor or Odorless
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 2150 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
40 9. Wastewater 130. pH
4.0 to 10.0
In-house method : TM-CH-055 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 4500 H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
41 8. Food and beverage 128. Lead
0.05 mg/kg to 2.3 mg/kg
In-house method : TM-CH-076 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
42 8. Food and beverage 126. Cadmium
0.04 mg/kg to 7.5 mg/kg
127. Lead
0.2 mg/kg to 7.5 mg/kg
In-house method : TM-CH-118 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 971.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
43 8. Food and beverage 125. Mercury
0.1 mg/kg to 0.8 mg/kg
In-house method : TM-CH-048 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
44 8. Food and beverage 123. Arsenic
0.02 mg/kg to 1 mg/kg
124. Antimony
0.03 mg/kg to 1 mg/kg
In-house method : TM-CH-108 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
45 7. Fat and Oils Pesticide residues
Organochlorine group
103. Aldrin
104. Dicofol
105. HCB
106. α-BHC
107. -BHC
108. β-BHC
109. α-Endosulfan
110. β-Endosulfan
111. cis -Chlordane
112. trans -Chlordane
113. p,p' -DDD
114. p,p' -DDE
115. p,p' -DDT
116. o,p' -DDT
117. Dieldrin
118. Endrin
119. Heptachlor
120. Heptachlor-exo-epoxide
121. Endosulfan sulfate
122. Methoxychlor
0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-100 based on Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (2005), page A78-A83

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
46 7. Fat and Oils Pesticide residues
Pyrethroid group
97. Permethrin
98. Deltamethrin
99. lambda-Cyhalothrin
100. Cyfluthrin
101. Cypermethrin
102. Fenvalerate
0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-100 based on Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (2005), page A78-A83

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
47 6. Raw material
- cereal and nut
96. Ochratoxin A
1 µg/kg to 20 µg/kg
In-house method : TM-CH-037 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 2000.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
48 4. Feeding stuffs 94. Acid insoluble ash (Sand)
0.06 g/100 g to 3 g/100 g
ISO 5985 : 2002 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
49 5. Feed 95. Aflatoxins
( B1 0.5 µg/kg to 17 µg/kg,
B2 0.6 µg/kg to 22 µg/kg,
G1 0.7µg/kg to 28 µg/kg,
G2 0.5 µg/kg to 19 µg/kg)
In-house method : TM-CH-008 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
50 4. Feeding stuffs 93. Mercury
0.016 mg/kg to 0.8 mg/kg
In-house method : TM-CH-048 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
51 4. Feeding stuffs 91. Arsenic
0.024 mg/kg to 1 mg/kg
92. Antimony
0.02 mg/kg to 1 mg/kg
In-house method : TM-CH-108 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 986.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
52 4. Feeding stuffs 89. Cadmium
0.07 mg/kg to 7.5 mg/kg
90. Lead
0.17 mg/kg to 7.5 mg/kg
In-house method : TM-CH-118 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 971.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
53 4. Feeding stuffs 80. Calcium
18 mg/kg to 10,000 mg/kg
81. Copper
4 mg/kg to 250 mg/kg
82. Iron
2 mg/kg to 250 mg/kg
83. Magnesium
7 mg/kg to 2,500 mg/kg
84. Manganese
7 mg/kg to 250 mg/kg
85. Potassium
17 mg/kg to 10,000 mg/kg
86. Sodium
19 mg/kg to 10,000 mg/kg
87. Phosphorus
32 mg/kg to 2,500 mg/kg
88. Zinc
4 mg/kg to 250 mg/kg
In-house method : TM-CH-123 based on AOAC Official Methods of Analysis,
19th ed., 2012, method 968.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
54 3. Shrimp and shrimp products Sulfonamide group
64. Sulfamoxole
65. Sulfadiazine
66.Sulfapyridine
67. Sulfathiazole
68. Sulfamerazine
69. Sulphamethazine
70. Sulfamonomethoxine
71. Sulfisoxazole
72. Sulfachloropyridazine
73. Sulfamethoxazole
74. Sulfadimethoxine
75. Sulfanilamide
76. Sulfaquinoxaline
77. Sulfadoxine
78. Sulfamethoxypyridazine
79. Trimethoprim
5 µg/kg to 100 µg/kg
In-house method : TM-CH-112 based on Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 89 (2009), page 63-72

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
55 3. Shrimp and shrimp products 63. Sulfur dioxide
10 mg/kg to 20 mg/kg
In – house method : TM-CH-023
based on AOAC Official Methods of
Analysis, 19thed., 2012, method 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
56 3. Shrimp and shrimp products 62. Sulphamethazine
5 µg/kg to 50 µg/kg
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Sulphamethazine EIA, Euro Proxima, The Netherlands (5101 SUL)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
57 2. Meat Pesticide residues
Pyrethroid group
56. gamma-Cyhalothrin
57. Cyfluthrin
58. Cypermethrin
59. Fenvalerate
60. Deltamethrin
61. Permethrin
0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-054 based on Journal Food and Drug Analysis, Vol. 13, No.2 (2005), page 151-158

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
58 2. Meat Pesticide residues
Organophosphate group
49. Anilofos
50. Azinphos-ethyl
51. Chlorfenvinphos
52. EPN
53. Phosalone
54. Profenofos
55. Phosphamidon
0.02 mg/kg ถึง 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-054 based on Journal Food and Drug Analysis, Vol. 13, No.2 (2005), page 151-158

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
59 2. Meat Pesticide residues
Organophosphate group
35. Chlorpyrifos
36. Diazinon
37. Ethion
38. Etrimfos
39. Fenitrothion
40. Fenthion
41. Malathion
0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
42. Methidathion
43. Parathion-methyl
44. Pirimiphos-methyl
45. Pirimiphos-ethyl
46. Prothiophos
47. Terbufos
48. Triazophos
0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-054 based on Journal Food and Drug Analysis, Vol. 13, No.2 (2005), page 151-158

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
60 2. Meat Pesticide residues
Organochlorine group
23. Aldrin
24. -HCH
25. -Endosulfan
26. -Endosulfan
0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
27. cis-Chlordane
28. trans-Chlordane
29. p,p’-DDD
30. Dieldrin
31. Endrin
32. Heptachlor
33. Heptachlor-exo-epoxide
34. Endosulfan sulfate
0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
In-house method : TM-CH-054 based on Journal Food and Drug Analysis, Vol. 13, No.2 (2005), page 151-158

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
61 1. Meat and meat products Sulfonamide group
7. Sulfamoxole
8. Sulfadiazine
9. Sulfapyridine
10. Sulfathiazole
11. Sulfamerazine
5 µg/kg to 100 µg/kg
12. Sulphamethazine
13. Sulfamonomethoxine
14. Sulfisoxazole
15. Sulfachloropyridazine
16. Sulfamethoxazole
17. Sulfadimethoxine
18. Sulfanilamide
19. Sulfaquinoxaline
20. Sulfadoxine
21. Sulfamethoxypyridazine
22. Trimethoprim
5 µg/kg to 100 µg/kg
In-house method : TM-CH-112 based on Journal of the Science of Food and Agriculture vol. 89 (2009), page 63-72

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
62 1. Meat and meat products 6. Chloramphenicol
0.1 µg/kg to 8 µg/kg
In-house method : TM-CH-094
based on Journal of Chromatography A
vol. 1011 (2003), page 67-75

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
63 1. Meat and meat products 5. Sulphamethazine
5 µg/kg to 50 µg/kg
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Sulphamethazine EIA, Euro Proxima, The Netherlands (5101 SUL)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
64 1. Meat and meat products Beta-agonists
1. Clenbuterol
2. Salbutamol
3. Ractopamine
4. Cimaterol
0.5 µg/kg to 20 µg/kg
In-house method : TM-CH-072
based on Journal of Chromatography B
vol. 813 (2004), page 35-45

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
65 2. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
23. Coliforms
24. Escherichia coli
AOAC (2015) 998.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
66 3. Beverage 25. Aerobic Plate Count Standard methods for the examination of
water and wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012. Part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
67 3. Beverage 26. Microorganisms count ISO 4833 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
68 3. Beverage 27. Coliforms
28. Fecal Coliforms
29. Escherichia coli
Standard methods for the examination of
water and wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012. Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
69 3. Beverage 30. Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
70 3. Beverage 31. Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
71 3. Beverage 32. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 / Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
72 3. Beverage 33. Staphylococcus aureus ISO 6888-3 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
73 3. Beverage 34. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
74 3. Beverage 35. Fecal Steptococcus
36. Enterococci
Compendium of methods for the
Microbiological Examination of Food
(APHA), 4th edition. 2001. (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
75 3. Beverage 37. Yeast and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
76 3. Beverage 38. Yeast and Molds AOAC (2015) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
77 3. Beverage 39. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
78 3. Beverage 40. Listeria monocytogenes
41. Listeria spp.
ISO 11290-1 : 1996 / Amd.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
79 3. Beverage 42. Vibrio cholerae ISO/TS 21872-1 : 2007/Cor.1 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
80 4. Non Potable water,
Potable water and Ice
43. AerobicPlate Count Standard methods for the examination of
water and wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012. Part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
81 4. Non Potable water,
Potable water and Ice
44. Coliforms
45. Fecal Coliforms
46. Escherichia coli
Standard methods for the examination of
water and wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012. Part 9221

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
82 4. Non Potable water,
Potable water and Ice
47. Staphylococcus aureus
48. Clostridium perfringens
49. Salmonella spp.
Compendium of methods for food analysis (2003) Chapter 9

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
83 4. Non Potable water,
Potable water and Ice
50. Enterococci
51. Fecal streptococcus
Standard methods for the examination of
water and wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012. Part 9230

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
84 5. Milk and milk products 52. Aerobic plate count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
85 5. Milk and milk products 53. Microorganism count ISO 4833 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
86 5. Milk and milk products 54. Coliforms
55. Fecal Coliforms
56. Esherichia coli
FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
87 5. Milk and milk products 57. Coliforms
58. Esherichia coli
AOAC (2015) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
88 5. Milk and milk products 59. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
89 5. Milk and milk products 60. Fecal Streptocuccus Compendium of methods for the
Microbiological Examination of Food
(APHA), 4th edition. 2001. (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
90 5. Milk and milk products 62. Yeast and Molds AOAC (2015) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
91 5. Milk and milk products 63. Enterobateriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
92 5. Milk and milk products 64. Vibrio cholerae ISO/TS 21872-1 : 2007/Cor.1 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
93 6. - Food in sealed container
- Canned food
65. Incubation Test
66. Mesophilic Flat Sour Bacteria
67. Thermophilic Flat Sour Bacteria
68. Microbial Growth at 35 C
69. Microbial Growth at 55 C
70. Acid Like / Tolerance
Bacteria at 30 C
71. Acid Like / Tolerance
Bacteria at 55 C

FDA BAM Online, 2001 (Chapter 21A)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
94 6. - Food in sealed container
- Canned food
72. Clostridium botulinum FDA BAM Online, 2001 (Chapter 17)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
95 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
73. Microorganism count ISO 4833 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
96 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
74. Bacillus cereus ISO 7932 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
97 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
75. Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
98 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
76. Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999/Amd 1 : 2003
ISO 6888-3 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
99 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
77. Enterobacteriaceae ISO 21528-2 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
100 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
78. Salmonella spp. ISO 6579:2002 / Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
101 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
79. Listeria monocytogenes
80. Listeria spp.
ISO 11290-1:1996 / Amd.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
102 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
81. Vibrio cholerae
82. Vibrio parahaemolyticus
ISO/TS 21872-1:2007/Cor.1 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
103 8. Rice flour 83. Light filth AOAC (2012) 982.32

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
104 9. Sugar 84. Light filth AOAC (2012) 945.80

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
105 10. Rice noodle 85. Light filth AOAC (2012) 969.41

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
106 11. Chilli Paste 86. Light filth TIS.1176-2536

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
107 12. Fruit and vegetable drinks and
their products
87. Sorbic acid
88. Benzoic acid
89. Sodium benzoate
90. Potassium sorbate
Compendium of Methods for Food
Analysis, 1st edition, 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
108 7. Animal feeding stuffs and
their raw materials
91. Sulfur dioxide AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
109 13. Tea, Coffee and soft drink 92. Caffeine Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003, p.1-15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
110 14. Seafood and seafood Products 93. Cadmium (Cd) In-house method TM-CH-019 based on AOAC (2012) 973.34

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
111 14. Seafood and seafood Products 94. Moisture AOAC (2012) 952.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
112 14. Seafood and seafood Products 95. Ash AOAC (2012) 938.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
113 14. Seafood and seafood Products 96. Protein In-house method TM-CH-017 based on AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
114 14. Seafood and seafood Products 97. Total fat AOAC (2012) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
115 15. Beverage 98. Total energy
99. Energy from fat
100.Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E. Carpenter. Method of analysis for nutrition labeling : 1993 Chapter 6 page 105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
116 15. Beverage 101. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
117 15. Beverage Total sugar
102. Fructose
103. Glucose
104. Sucrose
105. Maltose
106. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on AOAC (2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
118 15. Beverage 107. Vitamin C Compendium of methods for food analysis, 1st edition, 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
119 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
108. Total fat AOAC (2012) 920.39
AOAC (2012) 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
120 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
109. Ash AOAC (2012) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
121 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
110. Crude fiber AOAC (2012) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
122 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
111. Moisture AOAC (2012) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
123 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
112. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
124 16. Feeding stuffs including pet food
and raw materials
113. Phosphorus AOAC (2012) 965.17

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
125 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
114. Fat AOAC (2012) 960.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
126 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
115. Fat In-house method TM-CH-004 based on AOAC (2012) 960.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
127 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
116. Ash AOAC (2012)920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
128 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
117. Moisture AOAC (2012) 950.46 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
129 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
118. Protein
119. Protein
AOAC (2012) 981.10
In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
130 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
120. Total energy
121. Energy from fat
122. Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E.
Carpenter. Method of Analysis for
Nutrition Labeling : 1993 Chapter 6,
p.105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
131 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
123. Vitamin B1 In-house method TM-CH-005 based on
AOAC (2012) 986.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
132 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
124. Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of chromatography A, 795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
133 17. - Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Poultry and poultry products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
125. Benzoic acid
126. Sodium benzoate
127. Sorbic acid
128. Patassium sorbate
129. Vitamin A (Retinol)
Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
134 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
130. Malachite green
131. Leucomalachite green
Analytical Chimica Acta 586 (2007) page
411-419 by LC-MS/MS technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
135 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
132. Chloramphenicol Journal of Chromatography A, 1011
(2003) page 67-75 by LC-MS/MS
technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
136 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
133. Chloramphenicol Euro Proxima Kit No.5091CAP[21]07.10
by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
137 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
Quinolone groups
134. Oxolinic acid
135. Nalidixic acid
136. Flumequine
Analytica Chimica Acta 596 (2007) page
257-263 by LC-MS/MS technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
138 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
Nitrofuran metabolites
137. AMOZ
138. AOZ
139. AHD
140. SEM
In-house method TM-CH-095 based on
Journal of Chromatography B, 856
(2007) page 178-189 by LC-MS/MS
technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
139 18. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood Products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
Tetracycline groups
141. TTC
142. OTC
143. CTC
In-house method TM-CH-065 based on
Journal Chromatogr.A 987 (2003) page
227-233 by LC-MS/MS technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
140 19. Flour and flour products 144. Ash AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
141 19. Flour and flour products 145. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
142 19. Flour and flour products 146. Moisture AOAC (2012) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
143 19. Flour and flour products 147. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
144 19. Flour and flour products 148. Total fat AOAC (2012) 922.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2563

145 20. Flour 149. Sulphur dioxide AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
146 21. Milk and milk products 150. Total fat AOAC (2012) 989.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
147 21. Milk and milk products 151. Total energy
152. Energy from fat
153. Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E.Carpenter. Method of Analysis for Nutrition Labeling : 1993 Chapter 6, p.105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
148 21. Milk and milk products 154. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
149 21. Milk and milk products 155. Vitamin B1 In-house method TM-CH-005 based on
AOAC (2012) 986.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
150 21. Milk and milk products 156. Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of chromatography A, 795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
151 21. Milk and milk products 157. Vitamin A (Retinol)
158. Vitamin C
Compendium of Methods for Food
Analysis, 1st Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
152 21. Milk and milk products Total sugar
159. Fructose
160. Glucose
161. Sucrose
162. Maltose
163. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on
AOAC (2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
153 21. Milk and milk products 164. Sodium (Na)
165. Calcium (Ca)
166. Iron (Fe)
167. Zinc (Zn)
168. Copper (Cu)
169. Magnesium (Mg)
170. Potassium (K)
171. Manganese (Mn)
In-house method TM-CH-076 based on
AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
154 21. Milk and milk products 172. Phosphorus AOAC (2012) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
155 21. Milk and milk products 173. Total solids AOAC (2012) 990.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
156 21. Milk and milk products 174. Moisture AOAC (2012) 927.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
157 21. Milk and milk products 175. Ash AOAC (2012) 930.30
AOAC (2012) 945.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
158 21. Milk and milk products 176. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
159 22. Milk and milk products
- Cheese
- butter
177. Moisture AOAC (2012) 948.12, 920.116

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
160 22. Milk and milk products
- Cheese
- butter
177. Moisture AOAC (2012) 948.12, 920.116

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
161 22. Milk and milk products
- Cheese
- butter
178. Ash
AOAC (2012) 935.42, 920.117

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
162 23. - Snack food and desserts
- Bakery products and other
products
- Instant food
179. Total energy
180. Energy from fat
181. Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald
E.Carpenter. Method of Analysis for
Nutrition Labeling : 1993 Chapter 6,
p.105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
163 23. - Snack food and desserts
- Bakery products and other
products
- Instant food
182. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
164 24. Instant food Total sugar
183. Fructose
184. Glucose
185. Sucrose
186. Maltose
187. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on
AOAC (2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
165 25. Supplementary food 188. Vitamin B1 In-house method TM-CH-005 based on
AOAC (2012) 986.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
166 25. Supplementary food 189. Phosphorus AOAC (2012) 986.24

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
167 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
190. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
168 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
191. Total fat AOAC (2012) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
169 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
192. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
170 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
193. Total energy
194. Energy from fat
195. Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald
E.Carpenter. Method of Analysis for
Nutrition Labeling : 1993 Chapter 6,
p.105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
171 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
196. Vitamin B1 In-house method TM-CH-005 based on
AOAC (2012) 986.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
172 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
197. Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of Chromatography A, 795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
173 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
Total sugar
198. Fructose
199. Glucose
200. Sucrose
201. Maltose
202. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on
AOAC(2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
174 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
203. Benzoic acid
204. Sodium benzoate
205. Sorbic acid
206. Patassium sorbate
207. Vitamin C
Compendium of Methods for Food Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
175 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
208. Sodium (Na)
209. Calcium (Ca)
210. Iron (Fe)
211. Zinc (Zn)
212. Copper (Cu)
213. Magnesium (Mg)
214. Potassium (K)
215. Cadmium (Cd)
In-house method TM-CH-076 based on
AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
176 26. - Cereal and cereal products
including oil seeds
- Nut and nut products
216. Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) In-house method TM-CH-008 based on
AOAC (2012) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
177 27. Cereal and cereal products
including oil seeds
217. Moisture AOAC (2012) 925.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
178 27. Cereal and cereal products
including oil seeds
218. Ash AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
179 28. Nut and nut products 219. Moisture AOAC (2012) 925.40

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
180 28. Nut and nut products 220. Ash AOAC (2012) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
181 29. Fruit and fruit products 221. Moisture AOAC (2012) 964.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
182 29. Fruit and fruit products 222. Ash AOAC (2012) 940.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
183 29. Fruit and fruit products 223. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
184 29. Fruit and fruit products 224. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
185 29. Fruit and fruit products 225. Sulphur dioxide AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
186 29. Fruit and fruit products 226. Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of chromatography A 795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
187 29. Fruit and fruit products Total sugar
227. Fructose
228. Glucose
229. Sucrose
230. Maltose
231. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on AOAC(2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
188 29. Fruit and fruit products 232. Benzoic acid
233. Sodium benzoate
234. Sorbic acid
235. Patassium sorbate
236. Vitamin C
Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
189 29. Fruit and fruit products 237. Sodium (Na)
238. Calcium (Ca)
239. Iron (Fe)
240. Zinc (Zn)
241. Copper (Cu)
242. Magnesium (Mg)
243. Potassium (K)
244. Manganese (Mn)
In-house method TM-CH-076 based on
AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
190 30. Fruit and processed fruit 245. Vitamin C Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
191 31. Vegetable and
vegetable products
246. Total dietary fiber AOAC (2012) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
192 31. Vegetable and
vegetable products
247. Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of chromatography A 795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
193 31. Vegetable and
vegetable products
248. Total energy
249. Energy from fat
250. Carbohydrate
Darryl M. Sullivan & Donald E.Carpenter. Method of Analysis for Nutrition Labeling : 1993 Chapter 6, p.105-107

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
194 31. Vegetable and
vegetable products
Total sugar
251. Fructose
252. Glucose
253. Sucrose
254. Maltose
255. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on
AOAC(2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
195 31. Vegetable and
vegetable products
256. Benzoic acid
257. Sodium benzoate
258. Sorbic acid
259. Patassium sorbate
260. Vitamin C
Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
196 31. Vegetable and
vegetable products

261. Sodium (Na)
262. Calcium (Ca)
263. Iron (Fe)
264. Zinc (Zn)
265. Copper (Cu)
266. Magnesium (Mg)
267. Potassium (K)
In-house method TM-CH-076 based on
AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
197 31. Vegetable and
vegetable products
268. Sulphur dioxide AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
198 31. Vegetable and
vegetable products
269. Ash AOAC (2012) 940.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
199 31. Vegetable and
vegetable products
270. Protein In-house method TM-CH-017 based on
AOAC (2012) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
200 31. Vegetable and
vegetable products
271. Moisture AOAC (2012) 964.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
201 32. Canned vegetable 272. Ash AOAC (2012) 925.51

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
202 33. Vegetable and processed
vegetable
273. Vitamin C Compendium of Methods for Food
Analysis, First Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
203 34. Sugar 275. Sodium (Na)
276. Calcium (Ca)
277. Iron (Fe)
278. Zinc (Zn)
279. Copper (Cu)
280. Magnesium (Mg)
281. Potassium (K)
In-house method TM-CH-076 based on
AOAC (2012) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
204 35. Coconut milk 282. Total Solids AOAC(2012) 990.20

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
205 36. Canned foods 283. Tin (Sn) In-house method TM-CH-063 based on
AOAC (2012) 985.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
206 37. Spices and condiments
- Dried chili
- Chili paste
284. Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) In-house method TM-CH-008 based on
AOAC (2012) 991.31

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
207 38. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
285. Beta – agonists residue EuroProxima Kit No.5061
BAGF1p[8]05.09 by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
208 38. Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
286. Chloramphenicol EuroProxima Kit No.5091 CAP[21]07.10
by ELISA technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
209 39. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
Fluoroquinolones group
287. Enrofloxacin
288. Ciprofloxacin
289. Norfloxacin
290. Sarafloxacin
291. Danofloxacin
292. Difloxacin
293. Marboflaxacin
294. Ofloxaci
In-house method TM-CH-110 based on Journal of Food and Drug Analysis Vol.18, No.2, 2010. by LC-MS/MS technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
210 39. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
295. Total phosphorus
(as P, P2O5, PO43-)
In-house method TM- CH-028 based on
AOAC (2012) 965.17

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
211 40. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Fish sauce, Seasoning
296. Histamine In-house method TM-CH-050 based on
AOAC (2012) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
212 41. - Aquatic animal and
aquatic animal products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Meat and meat products
(Fresh, Frozen, Processed)
- Seasoning products
297. Chloride (as Cl-, NaCl) In-house method TM-CH-015 based on
AOAC (2012) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
213 42. Fat and oil Antioxidants
298. BHA
299. BHT
300. TBHQ
301. PG
In-house method TM-CH-010 based on
AOAC (2012) 983.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
214 43. Food** 302. Vitamin C
(Ascorbic acid)
Compendium of Methods for Food
Analysis,1st Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
215 44. - Food**
- Feeding stuffs and feeding
stuffs product
303. Water activity (Aw) Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 4th Edition 2001. (Chapter 64)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
216 44. - Food**
- Feeding stuffs and feeding
stuffs product
303. Water activity (Aw) Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods,
(APHA) 4th Edition 2001. (Chapter 64)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
217 45. - Beverage and drink
concentrate
- Flavored jelly, Candy
Synthetic colors
304. Tartrazine
305. Sunset yellow FCF
306. Amaranth
307. Ponceau 4R
308. Carmoisine
309. Erythrosine
310. Indigo carmine
311. Fast green FCF
312. Brilliant blue FCF
313. Allura red
314. Brilliant black
315. Quinoline yellow
In-house method TM-CH-027 based on Compendium of method for food analysis, 1st Edition, 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
218 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
316. Color Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012 part 2120C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
219 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
317. Odor Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012 part 2150B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
220 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
318. Turbidity Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 2130B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
221 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
319. pH Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 4500-H+

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
222 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
320. Total Solids Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 2540B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
223 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
321. Total hardness
(as CaCO3)
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 2340C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
224 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
322. Total Dissolved Solids Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 2540C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
225 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
323. Fluoride/Fluoride as F - Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 4500-F - D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
226 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
324. Chloride / Chloride as Cl - Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 4500-Cl - B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
227 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
325. Free chlorine N, N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD)
Colorimetric Method (Test kit)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
228 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
326. Cyanide Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 4500-CN - E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
229 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
327. Nitrate as N, NO-3 Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 4500-NO-3B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
230 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
328. Alkylbenzene sulfonate
(ABS)
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 5540C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
231 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
329. Phenol Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 5530 BC

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
232 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
330. Sulphate Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012part 4500-SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
233 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
Metals
331. Barium (Ba)
332. Cadmium (Cd)
333. Chromium (Cr)
334. Copper (Cu)
335. Iron (Fe)
336. Lead (Pb)
337. Manganese (Mn)
338. Arsenic (As)
339. Mercury (Hg)
340. Selenium (Se)
341. Silver (Ag)
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 3500 by
ICP-OES technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
234 46. - Drinking water in sealed
containers
- Ice, Mineral water
- Drinking ground water
- Tap water
- Process water
342. Zinc (Zn)
343. Aluminium (Al)
344. Antimony (Sb)
345. Boron (B)
346. Nickel (Ni)
347.Sodium (Na)
Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater APHA, AWWA,
WEF, 22nd Edition, 2012 part 3500 by
ICP-OES technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
235 47. - Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
Pesticide residues
Organochlorine group
348. alpha-BHC
349. HCB
350. beta-BHC
351. gamma-BHC
352. Heptachlor
353. Aldrin
354. Dicofol
355. Heptachlor-exo- epoxide
356. trans-Chlordane
357. alpha-Endosulfan
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007) ,V.90 ,No.2 ,
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
236 47. - Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
358. cis-Chlordane
359. p,p’-DDE
360. Dieldrin
361. Endrin
362. beta-Endosulfan
363. p,p’-DDD
364. o,p’-DDT
365. Endosulfan sulfate
366. p,p’-DDT
367. Methoxychlor
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007) ,V.90 ,No.2 ,
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
237 47. - Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
Pyrethroid group
368. Lambda-Cyhalothrin
369. Permethrin
370. Cyfluthrin
371. Cypermethrin
372. Fenvalerate
373. Deltamethrin
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007) ,V.90 ,No.2 ,
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
238 47. - Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
Organophosphate group
374. Methamidophos
375. Dichlorvos
376. Mevinphos
377. Omethoate
378. Ethoprophos
379. Dicrotophos
380. Monocrotophos
381. Dimethoate
382. Terbufos
383. Diazinon
384. Etrimfos
385. Phosphamidon
386. Parathion-methyl
387. Fenitrothion
388. Pirimiphos-methyl
389. Malathion
390. Fenthion
391. Chlorpyrifos
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007) ,V.90 ,No.2
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
239 47. - Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
392. Pirimiphos-Ethyl
393. Chlorfenvinphos
394. Methidathion
395. Prothiofos
396. Profenophos
397. Ethion
398. Triazophos
399. EPN
400. Anilofos
401. Azinphos-methyl
402. Phosalone
403. Azinphos-ethyl

In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007) ,V.90 ,No.2
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
240 48. Food** 404.Vitamin B1 In-house method TM-CH-005 based on
AOAC (2012) 986.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
241 48. Food** 405.Vitamin B2 In-house method TM-CH-021 based on
Journal of Chromatography A,795 (1998)
page 383-387

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
242 48. Food** 406. Vitamin A Compendium of Method for Food
Analysis,First Edition 2003, Department
of Medical Sciences(DMSc) and National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standard (ACFS)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
243 48. Food** Total sugar
407. Fructose
408. Glucose
409. Sucrose
410. Maltose
411. Lactose
In-house method TM-CH-088 based on
AOAC (2012) 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
244 48. Food** 412. pH AOAC (2012), 943.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
245 48. Food** Fatty acids
413. saturated fatty acids
414. mono unsaturated fatty
acids
415. poly unsaturated fatty
acids
416. trans-fatty acids
417. omega-3
418. omega-6
In-house method TM-CH-075 based on
AOAC (2012) 969.33 , 996.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
246 48. Food** 419. Cholesterol In-house method TM-CH-115 based on
Journal of AOAC (1993) V.76, No.4

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
247 48. Food** 420.Calcium
421. Copper
422. Iron
423. Potassium
424. Magnesium
425. Manganese
426. Sodium
427. Phosphorus
428. Zinc
In-house method TM-CH-105 based on
AOAC (2012) 984.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
248 48. Food** 429. Vitamin C Compendium of Methods for Food
Analysis, 1st Edition 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
249 51. Vegetable and fruits products
- Fruit and vegetable high water
and chlorophyll content
- Fruit and vegetable high water
and low or no chlorophyll
content
- Fruit and fruit products
- Cereal and cereal products
Pesticide residues
Carbamate group
432. Aldicarb sulfoxide
433. Aldicarb sulfone
434. Oxamyl
435. Methomyl
436. 3-Hydrocarbofuran
437. Aldicarb
438. Propoxur
439. Carbofuran
440. Carbaryl
441. Methiocarb

In-house method TM-CH-081 based on
Journal of AOAC International. Vol. 90,
No. 2, 2007 by LC-MS/MS technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
250 52. - Dried food
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Vegetable and fruits products
- Spices and spices products
- Feeding stuffs including pet
food and raw materials
Pesticide residues
Organochlorine group
442. alpha-BHC
443. HCB
444. beta-BHC
445. gamma-BHC
446. Heptachlor
447. Aldrin
448. Dicofol
449. Heptachlor-exo-epoxide
450. trans-Chlordane
451. alpha-Endosulfan
452. cis-Chlordane
453. p,p'-DDE
454. Dieldrin
455. Endrin
456. beta-Endosulfan
457. p,p'-DDD
458. o,p'-DDT
459. Endosulfan sulfate
460. p,p'-DDT
461. Methoxychlor
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007), V.90, No.2
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
251 52. - Dried food
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Vegetable and fruits products
- Spices and spices products
- Feeding stuffs including pet
food and raw materials
Pyrethroid group
462. Lambda-Cyhalothrin
463. Permethrin
464. Cyfluthrin
465. Cypermethrin
466. Fenvalerate
467. Deltamethrin
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007), V.90, No.2
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
252 52. - Dried food
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Vegetable and fruits products
- Spices and spices products
- Feeding stuffs including pet
food and raw materials
Organophosphate group
468. Methamidophos
469. Dichlorvos
470. Mevinphos
471. Omethoate
472. Ethoprophos
473. Dicrotophos
474. Monocrotophos
475. Dimethoate
476. Terbufos
477. Diazinon
478. Etrimfos
479. Phosphamidon
480. Parathion-methyl
481. Fenitrothion
482. Pirimiphos-methyl
483. Malathion
484. Fenthion
485. Chlorpyrifos
486. Pirimiphos-Ethyl
487. Chlorfenvinphos
488. Methidathion
489. Prothiofos
490. Profenofos
491. Ethion
492. Triazophos
493. EPN
494. Anilofos
495. Azinphos-methyl
496. Phosalone
497. Azinphos-ethyl
In-house method TM-CH-081 based on
Journal AOAC (2007), V.90, No.2
P.485-520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
253 53. Beverage powder 498. Moisture AOAC (2012) 925.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ
254 54. Milk and milk products 499. Non fat milk solid AOAC (2012) 990.21

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ขอบข่ายหมดอายุ