ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0073-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์.: 043-247704-7 ต่อ 301 , 089-1238465
โทรสาร : 043-247703
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
10. Yeasts and Molds - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)
- AOAC (2012) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

2 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
8. Listeria spp.
9. Listeria monocytogenes
ISO 11290-1 : 1996/Amd 1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

3 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
7. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

4 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
6. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

5 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
5. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001 (Chapter12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

6 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
4. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

7 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
3. Coliforms /
Escherichia coli
AOAC (2012) 998.08, 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

8 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
2. Coliforms /
Escherichia coli /
Fecal Coliforms
FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

9 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
1. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2012) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

10 21. - Waste Water
- Ground Water
91. Total Kjeldahl Nitrogen Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 4500-Norg B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

11 21. - Waste Water
- Ground Water
92. Oil and Grease Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 5520 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

12 21. - Waste Water
- Ground Water
93. Sulfide Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 4500-S2- F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

13 21. - Waste Water
- Ground Water
94. BOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 5210 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

14 21. - Waste Water
- Ground Water
95. COD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 5220 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

15 19. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Waste Water
87. Cyanide Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 4500-CN- C,E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

16 19. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Waste Water
88. pH Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 4500-H+

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

17 20. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Ground Water
89. Nitrate Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 4500-NO3- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

18 20. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Ground Water
90. Nitrite Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 4500-NO2- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

19 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
83. Phenol Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 5530 B,C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

20 19. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Waste Water
84. Total Dissolved Solids Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

21 19. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Waste Water
85. Total Suspended Solids Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

22 19. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
- Waste Water
86. Ammonia Nitrogen Standard Methods for Examination of Water and Wastewater , APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 4500-NH3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

23 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
79. Chloride Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 4500-Cl-B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

24 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
80. Fluoride Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 4500-F- D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

25 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
81. Sulfate Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 4500-SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

26 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
82. Anionic Surfactants as MBAS In-house method TE-CH-104 based on
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 5540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

27 15. Meat and Meat products 71. Ash AOAC (2012) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

28 15. Meat and Meat products 72. Moisture AOAC (2012) 950.46 (B)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

29 16. Starch 73. Ash AOAC (2012) 923.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

30 16. Starch 74. Moisture AOAC (2012) 925.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

31 17. Animal feed 75. Ash AOAC (2012) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

32 17. Animal feed 76. Moisture AOAC (2012) 930.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

33 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
77. Total Solids Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 2540B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

34 18. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
78. Total Hardness Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed., 2012, Part 2340C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

35 13. Starch 63. Lead In-house method TE-CH-273 by ICP-MS (Sample preparation by Microwave)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

36 13. Starch 64. Iron In-house method TE-CH-262 by ICP-OES (Sample preparation by Microwave)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

37 14. Sugar 65. Arsenic (As)
66. Copper (Cu)
67. Lead (Pb)
68. Cadmium (Cd)
In-house method TE-CH-326 based on
International Commission for Uniform methods of Sugar Analysis,
ICUMSA GS 2/3-23,GS 2/3-24 (2005), UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

38 14. Sugar 69. Iron (Fe) In-house method TE-CH-325 based on
International Commission for Uniform methods of Sugar Analysis,
ICUMSA GS 2/3-23,GS 2/3-24 (2005), UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

39 14. Sugar 70. Moisture In-house method TE-CH-327 based on International Commission for Uniform methods of Sugar Analysis,
ICUMSA GS 2/1/3/9-15 (2007),UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

40 11. Aquatic animals tissue 57. Oxytetracycline In-house method TE-CH-003 based on AOAC (2012) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

41 11. Aquatic animals tissue 58. Oxolinic acid In-house method TE-CH-004 based on Journal of Assoc. Off. Anal. Chem.Vol. 74, No. 4, 1991

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

42 12. - Poultry
- Meat
59. Lead In-house method TE-CH-035 by ICP-MS (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

43 12. - Poultry
- Meat
60. Cadmium In-house method TE-CH-035 by ICP-MS (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

44 12. - Poultry
- Meat
61. Copper In-house method TE-CH-033 by ICP-OES (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

45 13. Starch 62. Arsenic In-house method TE-CH-273 by ICP-MS (Sample preparation by Microwave)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

46 7. - Starch
- Sugar
43. Sulfurdioxide In-house method TE-CH-018 based on AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

47 8. - Cereal
- Peanut
44. Aflatoxin In-house method TE-CH-025 based on AOAC (2012) 991.31, 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

48 9. Vegetable and Fruit
(High water and low chlorophyll)
Organophosphorus Pesticides :
45. Methamidophos
46. Mevinphos
47. Diazinon
48. Pirimiphos-methyl
49. Chlorpyrifos
50. Parathion-methyl
51. Pirimiphos-ethyl
52. Malathion
53. Fenitrothion
54. Prothiophos
55. Profenofos
In-house method TE-CH-031 based on Steinwandter, H. 1985. Fresenius Z. Chem, No. 1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

49 10. Meat 56. Chloramphenicol EuroProxima B.V.5091 CAP1p[20]07.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

50 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
31. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

51 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
32. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

52 5. Meat Anti-Bacterial Substance Residues
33. Trimethoprim
34. Penicillin G
35. Streptomycin
36. Sulphamethazine
37. Erythromycin
38. Oxytetracycline
39. Ciprofloxacin
Detection of Anti-Bacterial Substance Residues, Bureau of Quality Control of Livestock Products , Issue Date 23/05/2014

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

53 6. Powdered Beverage 40. Synthetic Colors In-house method TE-CH-210 based on
TIS 696 : 1987

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

54 6. Powdered Beverage 41. Benzoic acid
42. Sorbic acid
In-house method TE-CH-020 based on Nordic Committee on Food Analysis No.124 (1997)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

55 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
27. Aerobic Plate Count
(Total Plate Count)
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

56 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
28. Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

57 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
29. Fecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 9221 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

58 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
30. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Ed.,2012, Part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

59 4. - Drinking Water
- Process Water
- Ice
26. Clostridium perfringens ISO 6461-2 : 1986 and
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

60 3. Powdered Beverage 24. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

61 3. Powdered Beverage 25. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

62 3. Powdered Beverage 22. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1 : 2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

63 3. Powdered Beverage 23. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001 (Chapter12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

64 3. Powdered Beverage 20. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

65 3. Powdered Beverage 21. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

66 2. Sugar 17. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

67 3. Powdered Beverage 18. Aerobic Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

68 3. Powdered Beverage 19. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

69 2. Sugar 15. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

70 2. Sugar 16. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2001 (Chapter12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

71 2. Sugar 14. Coliforms - ISO 4832:2006
- AOAC (2012) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

72 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
13. Enterobacteriaceae AOAC (2012) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

73 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
12. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561

74 1. Food*

Food* as described
1. Meat and Meat Products (Frozen, Dried, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Dried, Fresh)
3. Seafood and Seafood Products (Frozen, Dried, Fresh)
4. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Dried, Fresh)
5. Fruit and Fruit Products (Frozen, Dried, Fresh)
6. Starch and Starch Products
7. Cereal and Cereal Products
8. Nut and Nut Products
9. Dairy and Dairy Products
10. Egg and Egg Products
11. Algae and Algae Products
12. Noodle and Noodle Products
13. Beans
14. Semi process food
15. Ready to eat food
16. Sauce
17. Seasoning
11. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 21 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 29 มีนาคม 2561