ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0073-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์.: 043-247704-7 ต่อ 301 , 089-1238465
โทรสาร : 043-247703
Website : www.centrallabthai.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณนวลปราง พรหมผาง
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 16. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
83. Sulfide Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-S2-F.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

2 16. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
82. Oil & Grease Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 5220-D.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

3 16. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
81. Total Kjeldalh Nitrogen Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-Norg B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

4 15. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
77. Nitrite /
78. Nitrite as N /
79. Nitrite as NO2- /
80. Nitrite as NO3
Standard Methods for the Examination Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-NO2-B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

5 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
72. pH Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-H+

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

6 15. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
73. Nitrate /
74. Nitrate as N /
75. Nitrate as NO2-/
76. Nitrate as NO3-
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-NO3-E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

7 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
71. Cyanide Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-CN- C, E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

8 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
69. Total Suspended Solids Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

9 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
70. Ammonia Nitrogen Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-NH3

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

10 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
68. Total Dissolved Solids Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2540 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

11 13. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
66. ABS
(Alkylbenzyl sulfonate)
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 5540- C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

12 14. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
67. Phenol Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 5530 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

13 13. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
65. Sulfate Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-SO42- E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

14 12. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
61. Chloride /
62. Chloride as Cl2
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-Cl- B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

15 12. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
63. Fluoride /
64. Fluoride as F2
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA,
WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-F-D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

16 12. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
59. Total Solids Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2340 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

17 12. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
60. Total Hardness Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

18 10. Starch 54. Iron In-house method TE-CH-262 by ICP-OES (Sample preparation by microwave)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

19 11. Sugar 55. Arsenic (As)
56. Copper (Cu)
57. Lead (Pb)
In-house method TE-CH-326 based on International Commission for Uniform method of Sugar Analysis, ICUMSA GS 2/3-23, GS2/3-24 (2005),UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

20 11. Sugar 58. Iron (Fe) In-house method TE-CH-325 based on International Commission for Uniform method of Sugar Analysis, ICUMSA GS 2/3-23, GS2/3-24 (2005),UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

21 9. - Poultry
- Meat
51. Copper In-house Method TE-CH-033 by ICP-MS (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

22 10. Starch 52. Arsenic
53. Lead
In-house method TE-CH-273 by ICP-MS (Sample preparation by microwave)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

23 9. - Poultry
- Meat
50.Cadmium In-house Method TE-CH-035 by ICP-MS (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

24 9. - Poultry
- Meat
49. Lead In-house Method TE-CH-035 by ICP-MS (Sample preparation by Water bath)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

25 8. Aquatic animals 48. Oxolinic acid In-house method TE-CH-004 based on Journal of Assoc. Off. Anal. Chem. Vol.74, No.4,1991

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

26 7. Poultry 46. Chloramphenicol EuroProxima B.V. 5091 CAP p. (20) 07.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

27 8. Aquatic animals 47. Oxytetracyclin In-house method TE-CH-003 based on AOAC (2016) 995.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

28 6. - Pome fruits
- Baby corn
Organophosphate Pesticides
36. Mevinphos
37. Diazinon
38. Pirimiphos-methyl
39. Chlopyrifos
40. Parathion-methyl
41. pirimiphos-ethyl
42. Malathion
43. Fenitrothion
44. Prothiophos
45. Profenofos
In-house method TE-CH-031 based on Steinwandter, H.1985 Fresenius Z. Chem. No.1155

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

29 5. - Cereal
- Peanut
- Dried chilli
- Cayenne pepper
35. Aflatoxin In-house method TE-CH-025 based on AOAC (2016) 991.31 and 994.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

30 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
1. Aerobic Plate Count
(Total plate Count)
- FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)
- AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

31 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
5. Coliforms /
6. Escherichia coli
- AOAC (2016) 998.08
- AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

32 4. - Starch
- Sugar
34. Sulfurdioxide In-house method TE-CH-018 based on AOAC (2016), 990.28.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

33 3. Powdered Beverage Synthetic Colors by HPLC (Quantity)
26. Tartrazine
27. Sunset Yellow FCF
28. Allura Red AC
29. Carmoisine
30. Ponceau 4R
31. Amaranth
32. Brilliant Blue FCF
33. Indigo Carmine
In-house method TE-CH-163 based on TIS 696-1987

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

34 3. Powdered Beverage 24. Benzoic acid
25. Sorbic acid
In-house method TE-CH-020 based on Nordic Committee on Food Analysis
No.124 (1997)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

35 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
23. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., (2017),part 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

36 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
22. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

37 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
21. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, part 9221 F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

38 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
20. Fecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017,Part 9221 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

39 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
19. Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rdEd., 2017, Part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

40 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
18. Aerobic Plate Count
(Total plate Count)
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

41 2. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
17. Clostridium perfringens ISO 6461-2 : 1986 and FDA BAM Online, 2012 Chapter 16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

42 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
16. Enterobacteriaceae AOAC (2016) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

43 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
15. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

44 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
14. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

45 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
13. Yeast and Mold - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)
- AOAC (2016) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

46 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
12. Listeria monocytogenes ISO 11290-2 : 2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

47 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
11. Listeria spp. ISO 11290-2 : 2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

48 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
10. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

49 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
9. Staphylococcus aureus - FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)
- AOAC (2016) 2003.07
- AOAC (2016) 2003.08
- AOAC (2016) 2003.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

50 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
7. Coliforms ISO 4832 : 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

51 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
8. Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

52 1. Food*

Food*
1. Meat and Meat Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
2. Poultry and Poultry Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
3. Vegetable and Vegetable Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
4. Fruit and Fruit Products (Frozen, Chilled, Processed, Fresh)
5. Starch and Starch Products
6. Cereal and Cereal Products
7. Nut and Nut Products
8. Dairy and Dairy Products
9. Egg and Egg Products
10. Beans
11. Sauce
12. Seasoning
13. Beverage and Powder Beverage
2. Coliforms/
3. Escherichia coli/
4 .Fecal Coliforms
FDA BAM Online 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

53 16. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
84. BOD
(Biochemical Oxygen Demand)
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 5210 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

54 16. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
85. COD
(Chemical Oxygen Demand)
Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 5220 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

55 17. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
86. Color Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2120 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

56 18. Waste water 87. Residual Chlorine Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 4500-Cl-,C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

57 19. Non-Potable water
- Surface water
Waste water
88. Formaldehyde In-house method TE-CH-235 based on Manual of Wastewater Analysis. Environment Engineering Asosiaton Thailand, Ed. 4th, 2004. page 183-186

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

58 20. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
89. Turbidity Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2130-B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

59 21. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
90. Odour - TIS 257-2521
- Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, , WEF, 23rd Ed., 2017, Part 2150-B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

60 22. Chemical Fertilizer 91. Total Nitrogen In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2016) 955.04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

61 22. Chemical Fertilizer 92. Total Phosphate
(Total P2O5)
In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2016) 958.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563

62 23. Potable water
- Drinking water
- Drinking water in sealed
container
- Ice
- Tap water
- Process water
Non-Potable water
- Surface water
- Ground water
- Process water
Waste water
93. Aluminium (Al)
94. Arsenic (As)
95.Barium (Ba)
96. Cadmium (Cd)
97. Chromium (Cr)
98. Copper (Cu)
99. Iron (Fe)
100. Lead (Pb)
101. Manganease (Mn)
102. Mercury (Hg)
103. Molybdenum (Mo)
104. Selenium (Se)
105. Silver (Ag)
106. Zinc (Zn)
107. Nikel (Ni)
In-house method TE-CH-126, TE-CH-381, based on Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF 23rd Ed., 2017,
Part 3030 E., Part 3120 B, Part 3125 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 18 มกราคม 2562
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 25 กันยายน 2563