ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ 07-29-9999-0008-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 282 อาคารบี 3 ชั้น 2-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์.: 02-7196488-92 ต่อ 401, 098-2848973
โทรสาร : 02-7196483
Website : www.chemlabgroup.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณอารยา แก้วกิ่ง , นางสาวปราณี คุณาเวชกิจ
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Yeast and Molds ISO 21527 : 2008.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

2 19. Onion, Garlic and their products Aflatoxin In-house method STP/02/067 based on AOAC (2012) 994.08 and 991.31.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

3 18. Bread and Bakery Propionic acid In-house method STP/02/101 based on Compendium of methods for food analysis. 1st edition. 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

4 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus
FDA BAM Online, 2004. (Chapter 9).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

5 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 1996/Amd.1 : 2004 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

6 17. Food*

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

7 17. Food*

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Clostridium perfringens In-house method STP/03/030 based on FDA BAM Online, 2001. (Chapter 16).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

8 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
- Campylobacter jejuni
- Campylobacter coli
FDA BAM Online, 2001. (Chapter 7)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

9 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Bacillus cereus In-house method STP/03/007 based on FDA BAM Online, 2012. (Chapter 14).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

10 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999/ Amd.1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

11 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Staphylococcus aureus In-house method STP/03/032 based on FDA BAM Online, 2001. (Chapter 12).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

12 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 /Amd.1 : 2007 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

13 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Enterobacteriaceae Compendium Method for the Microbiological Examination of Food. (APHA), 4th edition. 2001. Chapter 8.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

14 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Fecal Streptococcus and Enterococci Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA). 4th edition. 2001. (Chapter 9).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

15 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Escherichia coli ISO 7251 : 2005.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

16 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Coliforms
Fecal coliform
Esherichia coli
FDA BAM Online, 2013, (Chapter 4).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

17 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Coliforms ISO 4831 : 2006.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

18 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Total Plate Count FDA BAM Online, 2001, (Chapter 3).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

19 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Total Plate Count ISO 4833 : 2013.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

20 17. Food*

Food* as describes
1. Meat and Meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
2. Poultry and poultry products (Fresh, Frozen, Processed)
3. Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)
4. Aquatic Animal and Their Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)
5. Vegetable and Vegetable products (Fresh, Frozen, Processed)
6. Fruit and Fruit Products (Fresh, Frozen, Processed)
7. Flour and Flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)
8. Canned Foods
9. Nut and Nut products
10. Seaweed and Seaweed product
11. Tea, Coffee and Tea Coffee product
12. Food cooked before consumption
13. Ready to eat foods
14. Fish sauce and other kind sauce
15. Beverage
16. Seasoning, Condiments
17. Frozen Food
18. Frozen cooked foods warm before consumption
19. Fermented Foods
20. Cereal and Cereal products (fresh, Frozen, Processed)
21. Milk and Milk products
22. Cooked Food
Yeast and Molds ISO 21527 : 2008.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

21 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Clostridium perfringens ISO 6461-2 : 1986 (E) and ISO 7937 : 2004.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

22 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9213B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

23 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Salmonella spp. ISO 19250 : 2010 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

24 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9221 F.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

25 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Fecal coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9221 E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

26 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9221 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

27 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Total plate count Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9215 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

28 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Cyanide In-house method STP/01/052 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 4500 E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

29 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Fluorine, Fluoride In-house method STP/01/078 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition. 2012.
Part 4110B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

30 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Fluoride In-house method STP/01/043
in connection with:
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 4500 D.
- Hach Water Analysis Handbook. 1997. Method 8029.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

31 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Sulfate In-house method STP/01/066 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 4500 E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

32 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Chlorine
Chloride
Nitrate
sulfate
In-house method STP/01/077 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition. 2012.
Part 4110 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

33 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Chloride Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 4500 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

34 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Aluminum
Barium
Cadmium
Chromium
Copper
Iron
Manganese
Magnesium
Zinc
In-house method STP/01/076 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition. 2012.
Part 3120 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

35 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Copper Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 3111 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

36 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Total solids Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 2540 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

37 16. Drinking water
Process water
Potable water
Tap water
Mineral water
Ground water
Ice
Hardness Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 2340 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

38 15. Meat and Meat products
Seafood and Seafood products
Aquatic animal and
aquatic animal products
Milk and Milk products
Flour and Flour products
Cereal and cereal products
Beverage
Total carbohydrate
Energy
Energy from fat
Nutrition Labeling Handbook. 1995.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

39 14. Meat and Meat products
Seafood and products
Aquatic animal products
Milk and Milk products
Flour and Flour products
Cereal and cereal products
Beverage
Feeding stuff
Water activity (Aw) In-house method STP/02/091 based on AOAC (2012). 978.18.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

40 13. Meat and Meat products
Milk and Milk products
Flour and Flour products
Oil and Oil products
Spices and condiment products
Seasoning
Beverage
- Benzoic acid
- Sodium benzoate
- Sorbic acid
- Potassium sorbate
In-house method STP/02/076 based on Compendium of methods for food analysis. 1st edition. 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

41 12. Oil and Oil products
Fried food and Their products
Preservatives:
- Butylated hydroxyanisole (BHA)
- Butylated hydroxytoluene (BHT)
In-house method STP/02/097 based on AOAC (2012). 983.15.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

42
10. Meat and Meat products
Aquatic animal products
Phosphorous
Phosphate
In-house method STP/02/024 based on AOAC (2012). 965.17.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

43 11. Cereal and products
Chili and products
Aflatoxin In-house method STP/02/067 based on AOAC (2012). 991.31 and 994.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

44 9. Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Ash AOAC (2012). 923.03.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

45 9. Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Total dietary fiber AOAC (2012). 985.29.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

46 8. Meat and Meat products
Aquatic animal and Their products
Cereal and Cereal products
Protein In-house method STP/02/013 based on AOAC (2012). 991.20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

47 7. Meat and Meat products
Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Saturated fat In-house method STP/02/029
in connection with:
- ISO 5508 : 1990.
- ISO 5509 : 2000.
- AOAC (2012). 991.39.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

48 7. Meat and Meat products
Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Cholesterol In-house method STP/02/030 based on AOAC (2012). 976.26 and 994.10.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

49 7. Meat and Meat products
Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Total sugar In-house method STP/02/050
in connection with:
- Journal of AOAC (1992). Vol.75. No. 3.
- AOAC (2012). 982.14.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

50 7. Meat and Meat products
Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Vitamin B1
Vitamin B2
In-house method STP/02/028
in connection with:
- Journal of AOAC (1993). Vol.76. No. 5.
- Food Chemistry (1996). Vol. 56. No. 1.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

51 6. Beverage Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9221 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

52 7. Meat and Meat products
Flour and Flour products
Cereal and Cereal products
Vitamin A In-house method STP/02/011 based on ISO 12080-2 : 2009 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

53 6. Beverage Salmonella spp. ISO 6579:2002 /Amd.1: 2007(E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

54 6. Beverage Escherichia coli Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF. 22nd edition. 2012.
Part 9221 F.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

55 6. Beverage Total solids and Moisture AOAC (2012). 925.45 (A) and 950.27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

56 6. Beverage Ash AOAC (2012). 950.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

57 6. Beverage Protein In-house method STP/02/086 based on
AOAC (2012). 991.20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

58 6. Beverage Total sugar In-house method STP/02/050
in connection with:
- Journal of AOAC (1992). Vol.75. No. 3.
- AOAC (2012). 982.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

59 6. Beverage Sulfur dioxide AOAC (2012). 990.28.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

60 6. Beverage Caffeine In-house method STP/02/009 based on
Compendium of methods for food analysis. 1st edition. 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

61 6. Beverage Vitamin C In-house method STP/02/077 based on
Compendium of methods for food analysis.1st edition. 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

62 6. Beverage Vitamin B3
Vitamin B6
In-house method STP/02/017 based on
Journal of AOAC (2002). Vol. 85. No.4.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

63 6. Beverage Vitamin A In-house method STP/02/011 based on
ISO 12080-2 : 2000 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

64 6. Beverage Vitamin B1
Vitamin B2
In-house method STP/02/028
in connection with:
- Journal of AOAC (1993). Vol.76. No. 5. - Food Chemistry (1996). Vol. 56. No. 1.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

65 6. Beverage Tin In-house method STP/02/082 based on
AOAC (2012) 985.16.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

66 6. Beverage Tin In-house method STP/02/082 based on
AOAC (2012) 985.16.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

67 6. Beverage Lead In-house method STP/02/075 based on
AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

68 6. Beverage Arsenic In-house method STP/02/083 based on
AOAC (2012) 957.22.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

69 6. Beverage Iron In-house method STP/02/072 based on
AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

70 6. Beverage Zinc In-house method STP/02/074 based on
AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

71 5. Cereal and Cereal products Calcium In-house method STP/02/099 based on
AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

72 5. Cereal and Cereal products Iron In-house method STP/02/100 based on
AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

73 5. Cereal and Cereal products Total solids and Moisture AOAC (2012). 925.40.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

74 5. Cereal and Cereal products Fat In-house method STP/02/089 based on
AOAC (2012). 922.06.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

75 6. Beverage
Sodium
In-house method STP/02/092 based on AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

76 6. Beverage Calcium In-house method STP/02/93 based on AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

77 6. Beverage Copper In-house method STP/02/073 based on AOAC (2012) 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

78 4. Aquatic animal and Their products Tetracycline groups In-house method STP/02/070 based on AOAC (2012). 995.09.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

79 4. Aquatic animal and Their products Sulfur dioxide
Sulfite
Sodium sulfite
Sodium metabisulfite

AOAC (2012). 990.28.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

80 4. Aquatic animal and Their products Histamine In-house method STP/02/069 based on
Journal of AOAC (1998). Vol. 81. No. 5.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

81 4. Aquatic animal and Their products Total Volatile Base Nitrogen
(TVB-N)
In-house method STP/02/014 based on
AOAC (2012) 999.91 and Journal of
European communities 97/84-97/87.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

82 5. Cereal and Cereal products Sodium In-house method STP/02/098 based on
AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

83 3. Flour and Flour products Fat AOAC (2012). 922.06.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

84 3. Flour and Flour products Ash AOAC (2012). 923.03.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

85 3. Flour and Flour products Protein In-house method STP/02/044 based on
AOAC (2012). 991.20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

86 4. Aquatic animal and Their products Total solids and Moisture AOAC (2012). 952.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

87 4. Aquatic animal and Their products Fat AOAC (2012). 948.15.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

88 4. Aquatic animal and Their products Ash AOAC (2012). 920.15 and 938.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

89 4. Aquatic animal and Their products Cadmium In-house method STP/02/043 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

90 4. Aquatic animal and Their products Oxolinic acid In-house method STP/02/071 based on Journal of AOAC (1991). Vol. 74. No. 4.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

91 2. Milk and Milk products Saturated fat In-house method STP/02/029
in connection with :
- ISO 5508 : 1990.
- ISO 5509 : 2000.
- AOAC (2012), 991.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

92 3. Flour and Flour products Sodium In-house method STP/02/061 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

93 3. Flour and Flour products Calcium In-house method STP/02/062 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

94 3. Flour and Flour products Iron In-house method STP/02/063 based on
AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

95 3. Flour and Flour products Total solids and Moisture AOAC (2012). 925.10 and 945.39 (A).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

96 2. Milk and Milk products Total solids and Moisture AOAC (2012). 990.20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

97 2. Milk and Milk products Fat AOAC (2012). 989.05.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

98 2. Milk and Milk products Ash AOAC (2012). 945.46.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

99 2. Milk and Milk products Protein AOAC (2012). 991.20.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

100 2. Milk and Milk products Cholesterol In-house method STP/02/030 based on AOAC (2012). 976.26 and 994.10.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

101 2. Milk and Milk products Vitamin A In-house method STP/02/011 based on ISO 12080-2 : 2000 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

102 2. Milk and Milk products Vitamin B1
Vitamin B2
In-house method STP/02/028
in connection with:
- Journal of AOAC (1993). Vol.76. No. 5.
- Food Chemistry (1996). Vol. 56. No. 1.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

103 2. Milk and Milk products Total sugar In-house method STP/02/050
in connection with:
- Journal of AOAC (1992). Vol.75. No. 3.
- AOAC (2012). 982.14.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

104 1. Meat and Meat products Calcium In-house method STP/02/059 based on AOAC (2012).968.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

105 1. Meat and Meat products Cadmium
Copper
Lead
Zinc
In-house method STP/02/104 based on AOAC (2012) 984.27.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

106 1. Meat and Meat products Clostridium perfringens ISO 7937: 2004.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

107 1. Meat and Meat products Yeast and Mold ISO 7954: 1987.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

108 2. Milk and Milk products Sodium In-house method STP/02/095 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

109 2. Milk and Milk products Calcium In-house method STP/02/096 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

110 2. Milk and Milk products Iron In-house method STP/02/094 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

111 1. Meat and Meat products Total solids and Moisture AOAC (2012). 950.46B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

112 1. Meat and Meat products Fat AOAC (2012). 960.39.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

113 1. Meat and Meat products Ash AOAC (2012).920.153.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

114 1. Meat and Meat products Nitrate In-house method STP/02/066 based on ISO 3091-1975 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

115 1. Meat and Meat products Nitrite In-house method STP/02/065 based on ISO 2918-1975 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

116 1. Meat and Meat products Sodium In-house method STP/02/046 based on AOAC (2012). 968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

117 1. Meat and Meat products Iron In-house method STP/02/060 based on AOAC (2012).968.08.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

118 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Total Plate Count ISO 4833 : 2013.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

119 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Coliforms ISO 4831 : 2006.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

120 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Escherichia coli ISO 7251 : 2005.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

121 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Amd.1 : 2007 (E).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

122 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Bacillus cereus In-house method STP/03/007 based on FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

123 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Staphylococcus aureus In-house method STP/03/032 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 12).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

124 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Enterobacteriaceae Compendium Method for the Microbiological Examination of Food. (APHA), 4th edition. 2001. (Chapter 8).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

125 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Fecal Streptococcus
& Enterococci
Compendium Method for the Microbiological Examination of Food. (APHA), 4th edition. 2011. (Chapter 9).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

126 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
- Campylobacter jejuni
- Campylobacter coli
FDA BAM Online, 2001. (Chapter 7).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

127 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Listeria monocytogenes ISO 11290-1 : 1996/Amd.1 : 2004.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

128 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Clostridium perfringens ISO 7937 : 2004.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

129 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Staphylococcus aureus ISO 6888-1 : 1999/ Amd.1 : 2003.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

130 20. Fermented food**

Fermented food** as describes
1. Meat and Meat products
2. Poultry and poultry products
3. Seafood and seafood products
4. Aquatic Animal and Their Products
5. Vegetable and Vegetable products
6. Fruit and Fruit products
Clostridium perfringens In-house method STP/03/030 based on FDA BAM Online, 2001. (Chapter 16).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

131 21. Canned food and Food in sealed
container
Low acid food (pH > 4.6)
- Incubation test at 35oC
for 10 days
- Incubation test at 55oC
for 7 days
- Mesophilic flat sour
- Thermophilic flat sour
- Mesophilic aerobic bacteria
- Thermophilic aerobic bacteria
- Mesophilic anaerobic bacteria
- Thermophilic anaerobic bacteria
- Sulfide spoilage
Compendium Method for the Microbiological Examination of Food. (APHA), 4th edition. 2001. (Chapter 61 and 62).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

132 21. Canned food and Food in sealed
container
Acid food (pH < 4.6)
- Incubation test at 30oC
for 10 days
- Mesophilic flat sour
- Thermophilic flat sour
- Mesophilic aerobic bacteria
- Thermophilic aerobic bacteria
- Aciduric spoilage bacteria
Compendium Method for the Microbiological Examination of Food. (APHA), 4th edition. 2001. (Chapter 61 and 62).

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

133 22. Plant products
- High water and chlorophyll content
- High water and low chlorophyll content
- High acid content
- High oil or fat
- Dry materials
- High sugar content
Pesticide residuesOrganophosphates group:
1. Acephate
2. Dechlorvos (DDVP)
3. Disulfoton
4. Methamidophos
5. Mevinphos
6. Ethoprophos
7. Phorate
8. Omethoate
9. Diazinon
10. Dicrotophos
11. Etrimfos
12. Monocrotophos
13. Dimethoate
14. Chlorpyrifos-methyl
15. Pirimiphos-methyl
16. Chlorpyrifos-ethyl
17. Parathion-methyl
18. Phosphamidon
19. Pirimiphos-ethyl
20. Malathion
21. Fenitrothion
22. Parathion-ethyl
23. Chorfenvinphos
24. Prothiophos
25. Methidathion
26. Profenofos
27. Ethion
28. Triazophos
29. EPN
30. Phosalone
31. Azinphos-methyl
32. Azinphos-ethyl

In-house method STP/02/106 based on
AOAC (2012). 2007.01. by GC-FPD
technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

134 22. Plant products
- High water and chlorophyll content
- High water and low chlorophyll content
- High acid content
- High oil or fat
- Dry materials
- High sugar content
Pesticide residues
Cabarmate group:
33. Aldicarb sulfoxide
34. Aldicarb sulfone
35. Oxamyl
36. Methomyl
37. Carbofuran-3-OH
38. Aldicarb
39. Carbofuran
40. Carbaryl
41. Isoprocarb
42. Promecarb
In-house method STP/02/105 based on
AOAC (2012). 2007.01. by HPLC - Post
column derivatization technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

135 22. Plant products
- High water and chlorophyll content
- High water and low chlorophyll content
- High acid content
- High oil or fat
- Dry materials
- High sugar content
Pesticide residues
Organochlorines group:
43. alpha-HCH
44. HCB
45. beta-HCH
46. gamma-HCH
47. Heptachlor
48. Aldrin
49. Dicofol
50. Heptachlor epoxide
In-house method STP/02/107 based on AOAC (2012). 2007.01. by GC-µECD technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

136 22. Plant products
- High water and chlorophyll content
- High water and low chlorophyll content
- High acid content
- High oil or fat
- Dry materials
- High sugar content
Pesticide residues
Organochlorines group:
51. gamma-Chlordane
52. o,p’-DDE
53. alpha-Endosulfan
54. alpha-Chlordane
55. Dieldrin
56. p,p’-DDE
57. o,p’-DDD
58. Endrin
59. beta-Endosulfan
60. o,p’-DDT
61. p,p’-DDD
62. Endosulfan sulfate
63. p,p’-DDT

In-house method STP/02/107 based on AOAC (2012). 2007.01. by GC-µECD technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

137 22. Plant products
- High water and chlorophyll content
- High water and low chlorophyll content
- High acid content
- High oil or fat
- Dry materials
- High sugar content
Pesticide residues
Pyrethroids group:
64. Bifenthrin
65. Cyhalothrin
66. Permethrin
67. Cyfluthrin
68. Cypermethrin
69. Fenvalerate
70. Deltamethrin
In-house method STP/02/107 based on
AOAC (2012). 2007.01. by GC-µECD
technique.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562