ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0080-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 219 หมู่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
โทรศัพท์.: 036-638378-9 ต่อ 205 , 086-6885105
โทรสาร : 036-638104
Website : www.bsc-lab.com/th/home
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณเรืองรัตน์ มีแย้มศักดิ์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
80. Moisture
- ISO 6496:1999
- ISO 771 :1977

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

2 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
79. Protein
In-house method TI-C00-016 based on
ISO 5983-2:2009

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

3 13. - Meat and Meat products
- Poultry and poultry products
- Seafood and seafood products
- Fishery and fishery products
- Cereal
- Fruit and Vegetable
78. Dietary fiber In-house method TI-C00-068 based on AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

4 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed)
77. Energy
Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003), Food Composition and Nutrition Labeling
p 2-18, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

5 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed)
76. Carbohydrate Compendium of Methods for Food Analysis,Thailand (2003), Food composition and Nutrition Labeling,
p 2-9, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

6 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed
75. Crude Fat
In-house method TI-C00-015
based on AOAC (2016) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

7 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed
74. Crude Protein In-house method TI-C00-088 based on
AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

8 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed)
73. Ash
AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

9 12. - Meat and Meat products
- Poultry and Poultry products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Frozen, Chilled, Processed)
72. Moisture
AOAC (2016) 950.46

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

10 11. Meat and meat products 71. Sodium Chloride In-house method TI-C00-020 based on ISO 6495:1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

11 70. Total Viable Count at 22 oC and 36 oC

ISO 6222:1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

12 10. Ice 69. Clostridium perfringens
In-house method TI-B00-027 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

13 10. Ice
66. Coliforms
67. Faecal Coliforms
68. E. coli
Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012 Part 9221B,
9221E, 9221F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

14 10. Ice 65. Staphylococcus aureus

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012 Part 9213B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

15 10. Ice 64. Enterococci Base on NordVal International / NMKL
(NordVal Certificate No.047)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

16 10. Ice 63. Enterococci/
Faecal Streptococci
Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012 Part 9230C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

17 10. Ice 62. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

18 9. Rinse water 61. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002 /Cor.1:2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

19 9. Rinse water 60. Enterococci Base on NordVal International / NMKL
(NordVal Certificate No.047)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

20 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
59. Total Viable Count at 22 oC and 36 oC

ISO 6222:1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

21 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
56. Coliforms
57. Faecal Coliforms
58. E. coli
Standard Method for the Examination
of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9221B,
9221E, 9221F

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

22 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
55. Salmonella spp. ISO 19250 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

23 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
(continue)
54. Staphylococcus aureus Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA, WEF, 22nded., 2012. Part 9213B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

24 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
53. Clostridium perfringens In-house method TI-B00-027 based on FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

25 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
52. Faecal streptococci Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA, WEF, 22nd ed.,2012. Part 9230C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

26 8.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
51. Enterococci
- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA, WEF, 22nd ed., 2012. Part 9230C
- Base on NordVal International / NMKL (NordVal Certificate No.047)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

27 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
50. Coliform and E.coli AOAC RI Certificate No. 110402

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

28 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
49. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

29 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
48. Total Viable Count 30 oC ISO 4833-1:2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

30 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
47. Total Viable Count 35 oC AOAC RI Certificate No. 010404

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

31 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
44. Campylobacter jejuni
45. Campylobacter coli
46. Campylobacter spp.
- ISO 10272-1:2006
- VIDAS Campylobacter (CAM):AFNOR Certificate No.:BIO12/29-05/10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

32 7. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Egg and egg products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Instant food
43. Enterococci Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5 th Edition , 2015 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

33 6. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Vegetables and vegetables
products
- Fruits and fruits products
41. Presumptive Bacillus cereus
42. Bacillus cereus


FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

34 6. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Vegetables and vegetables
products
- Fruits and fruits products
40. Enterococci
Base on NordVal International / NMKL
(NordVal Certificate No.047)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

35 6. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Vegetables and vegetables
products
- Fruits and fruits products
38. E. coli O157
39. E. coli O157 H:7


In-house method TI-B00-055 AOAC
RI 070801; RapidCheck E.coli O157
(Including H7) Lateral Flow Test Assay in
connection with FDA BAM online, 2011
(Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

36 6. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
- Vegetables and vegetables
products
- Fruits and fruits products
35. Yeasts
36. Molds
37. Yeasts and Molds
AOAC (2016) 2014.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

37 5. - Meat and Animal organ
(Fresh, Chilled, Frozen)
- Egg Antimicrobial substance residues
29. Penicillin G
30. Sulfadimidine
31. Streptomycin
32. Erythromycin
33. Ciprofloxacin
34. Oxytetracycline
Bureau of Quality Control of Livestock
Products, Department of Livestock
Development (DLD) Issue No.4 Date
23 May 2014

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

38 4. - Meat and meat products
- Fishery and fishery products
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
28. Pseudomonas spp.
ISO 13720 : 2010

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

39 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
26. Listeria spp. including
identify spices
VIDAS® UP Listeria (LPT): AFNOR (BIO-12/33-05/12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

40 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
27. Enterococci Base on NordVal International / NMKL (NordVal Certificate No.047)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

41 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
25. Total Viable Count In-house method TI-B00-043 based on AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

42 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
23. Coliforms
24. E. coli
In-house method TI–B00–043 based on AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

43 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
21. Salmonella spp. - In-house method TI-B00-043 based on Molecular Detection Assay Salmonella
- ISO 6579: 2002/ Amd. 1: 2007
- ISO 6579 : 2002 /Cor.1: 2004 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

44 3. Food Industry
Environment Samples
Example Surface swab
Swab test
22. Listeria spp. In-house method TI-B00-043 based on Molecular Detection Assay Listeria 3M ISO 11290-1:1996, ISO 11290-1:1996 Amd.1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

45 Ready-to-eat 18. Total Viable Count AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

46 Ready-to-eat 19. Staphylococcus aureus AOAC (2016) 2003.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

47 Ready-to-eat 20. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/Cor.1:2007 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

48 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
17. Coagulase Positive staphylococci
In-house method TI-B00-005 based on ISO 6888-1: 1999 / Amd.1 : 2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

49 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
14. Enterobacteriaceae AOAC (2016) 2003.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

50 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
15. Clostridium spp.
16. Sulfite reducing anaerobic bacteria
ISO 15213:2003

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

51 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
13. Campylobacter spp.

- ISO 10272-1 : 2006
- In-house method TI-B00-029 based on ISO 10272-1:2006
- VIDAS Campylobacter (VIDAS CAM) - Ref.30111, AFNOR Certificate No.BIO-12/29-05/10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

52 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
12. Listeria monocytogenes

VIDAS Listeria monocytogenes II
(LMO2)-Ref 30704. AFNOR Certificate
No.BIO-12/11-03/04

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

53 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
10. Bacillus cereus FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

54 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
11. Staphylococcal Enterotoxin AOAC-OMA validation No.2007.06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

55 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
8. Listeria spp.
- VIDAS Listeria, AFNOR Certificate No.BIO 12/2-06/94
- ISO 11290-1:1996/ Amd 1:2004

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

56 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
9. Presumptive Bacillus cereus
FDA BAM Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

57 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
6. Clostridium perfringens FDA BAM online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

58 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
7. Yeasts / Moulds
- ISO 21527-1 : 2008
- ISO 21527-2 : 2008
- AOAC (2016) 997.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

59 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
5. Enterococci Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, (APHA) 5th Edition , 2015 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

60 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
3. Staphylococcus aureus - In-house method TI-B00-005 based on ISO 6888-1: 1999 / Amendment 1 : 2003
- AOAC (2016) 2003.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

61 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
4. Total Viable Count AOAC (2016) 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

62 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
1. Salmonella spp. ISO 6579 : 2002/ Cor.1 :2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

63 1. Meat and Meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Processed)
2. Coliforms and E. coli - FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)
- AOAC (2016) 998.08

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

64 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
81. Fat In-house method TI-C00-015 based on
AOAC (2016) 920.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

65 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
82. Ash AOAC (2016) 942.05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

66 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
83. Fiber
In-house method TI-C00-040 based on
AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

67 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
84. Calcium AOAC (2016) 927.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

68 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
85. Phosphorus AOAC (2016) 965.17

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

69 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
86. NaCl
In-house method TI-C00-020 based on
ISO 6495 :1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

70 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
87. Carbohydrate
Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003), Food composition and Nutrition Labeling,
p 2-9, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

71 14. - Feeding stuffs
- Raw Materials Feeding
stuffs and Oilseed residues
88. Energy

Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003), Food Composition and Nutrition Labeling
p 2-18, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

72 15. - Feeding stuffs and Raw
Materials
- Pet food
89. Fiber
AOCS (2016) Ba 6a-05

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

73 16. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Egg and Egg Products
- Feeding stuffs and Raw
materials
90. Fat (Acid hydrolysis)
In house method TI-C00-027 based on
ISO 6492 : 1999

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

74 16. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Egg and Egg Products
- Feeding stuffs and Raw
materials
91. Moisture - AOAC (2016) 950.46
- AOAC (2016) 925.10
- AOAC (2016) 945.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

75 16. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Egg and Egg Products
- Feeding stuffs and Raw
materials
92. Ash AOAC (2016) 920.153

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

76 16. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Egg and Egg Products
- Feeding stuffs and Raw
materials
93. Carbohydrate
Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003), Food composition and Nutrition Labeling,
p 2-9, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

77 16. - Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen,
Heat Treated, Process)
- Cereal and cereal products
- Flour and flour products
- Egg and Egg Products
- Feeding stuffs and Raw
materials
94. Energy

Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand (2003), Food Composition and Nutrition Labeling
p 2-18, by calculation.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

78 17. Food *
- Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Fishery and fishery products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
95. Crude protein

In-house method TI-C00-088 based on
AOAC (2016) 981.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

79 17. Food *
- Meat and meat products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Fishery and fishery products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Seafood and seafood products
(Fresh, Chilled, Frozen, Heat Treated, Process)
- Ready to cook
- Ready to eat
96. Total Dietary Fiber

In-house method TI-C00-068 based on
AOAC (2016) 985.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

80 18. Animal Fat
Organochlorine :
97. Aldrin
98. Dieldrin
99. Endrin
100. Heptachlor
101. Heptachlor epoxide
102. Chlordane
103. Hexachlorobenzene
104. alpha-BHC
105. beta-BHC
106. gamma-BHC
107. Oxychlordane
108. cis-chlordane
109. 4,4’DDE
110. 2,4’DDT
111. 4,4’DDD
112. 4,4’DDT
In-house method TI-C00-001 based on
Journal AOAC, Vol.67, No. 2 (1984)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

81 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
113. Residual free chlorine Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500-CI F.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

82 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
114. Cyanide Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500-CN C. 4500-CN E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

83 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
115. Alkyl Benzene Sulfonate
(ABS)
Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 5540 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

84 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
116. pH
Standard Method for the Examination of
Wate
r and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500- H+ B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

85 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
(continue)

117. Total Dissolved Solids Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA,
AWWA,WEF, 22nd ed.,2012,Part 2540 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

86 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
(continue)
118. Total Hardness

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 2340 C.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

87 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
119. Total Solids

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 2540 B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

88 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
120. Nitrate

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500-NO3- E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

89 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water

120. Nitrate Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500-NO3- E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

90 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
121. Sulfate

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500-SO42- E.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

91 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
122. Fluoride

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500 F - D.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

92 19.  Potable water
- Drinking water
- Process water
- Drinking water in sealed
container
- Tap water
 Non - Potable water
123. Chloride
Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd ed.,2012, Part 4500 - CI- B.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

93 20. - Feeding stuffs and Raw
Materials
- Pet food
Amino Acid
124. Taurine (Tau)
125. Aspatic Acid (Asp)
126. Threonine (Thr)
127. Serine (Ser)
128. Glutamic Acid (Glu)
129. Proline (Pro)
130. Glycine (Gly)
131. Alanine (Ala)
132. Cystine (Cys)
133. Valine (Val)
134. Methionine (Met)
135. Isoleucine (Ile)
136. Leucine (Leu)
137. Tyrosine (Tyr)
138. Phenylalanine (Phe)
139. Histidine (His)
140. Lysine (Lys)
141. Arginine (Ar)
ISO 13903 : 2005

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

94 21. Cereal
Pesticide: Pyrethroid Group
142. Bifenthrin
143. Cyfluthrin
144. Cypermethrin
145. Deltamethrin
146. Fenpropathrin
147. Fenvalerate
148. lambda-Cyhalothrin
149. Permethrin
In-house methods TI-C00-090 based on Foods of plant origin –Determination
of pesticide residues using GC-MS
and/or LC-MS/MS following acetonitrile
extraction/ partitioning and clean-up by
dispersive SPE-QuEChERS-method” BS
EN 15662:2008. p 1-81

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

95 21. Cereal Pesticide : Organochlorine
Group
150. 2,4-DDD
151. 2,4-DDE
152. 2,4-DDT
153. 4,4-DDD
154. 4,4-DDE
155. 4,4-DDT
156. alpha-BHC
157. Aldrin
158. beta-BHC
159. cis-Chlordane (alpha)
160. delta-BHC
161. Dicofol
162. Dieldrin
163. Endosulfan sulfate
164. Endrin
165. Endrin-ketone
166. Endosulfan (alpha,beta)
167. gamma-BHC
168. HCB
169. Heptachlor
170. Heptachlor-epoxide
171. Mirex
172. Methoxychlor
173. tran-Chlordane (gamma)
In-house methods TI-C00-090 based
on Foods of plant origin –Determination
of pesticide residues using GC-MS
and/or LC-MS/MS following acetonitrile
extraction/ partitioning and clean-up by
dispersive SPE-QuEChERS-method” BS
EN 15662:2008. p 1-81

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

96 22. Plant, Vegetables : Root
and Tuber
Pesticide : Pyrethroid Group
174. Bifenthrin
175. Cyfluthrin
176. Cypermethrin
177. Deltamethrin
178. Fenpropathrin
179. Fenvalerate
180. lambda-Cyhalothrin
181. Permethrin
In-house methods TI-C00-091 based on
Foods of plant origin –Determination of
pesticide residues using GC-MS and/or
LC-MS/MS following acetonitrile
extraction/partitioning and clean-up by
dispersive SPE-QuEChERS-method”BS
EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

97 22. Plant, Vegetables : Root
and Tuber
Pesticide : Organochlorine
Group
182. 2,4-DDD
183. 2,4-DDE
184. 2,4-DDT
185. 4,4-DDD
186. 4,4-DDE
187. 4,4-DDT
188. alpha-BHC
189. Aldrin
190. beta-BHC
191. cis-Chlordane (alpha)
192. delta-BHC
193. Dicofol
194. Dieldrin
195. Endosulfan-sulfate
196. Endrin
197. Endrin-ketone
198. Endosulfan (alpha,beta)
199. gamma-BHC
200. HCB
201. Heptachlor
202. Heptachlor-epoxide
203. Mirex
204. Methoxychlor
205. tran-Chlordane (gramma)
In-house methods TI-C00-091 based on
Foods of plant origin –Determination of
pesticide residues using GC-MS and/or
LC-MS/MS following acetonitrile
extraction/partitioning and clean-up by
dispersive SPE-QuEChERS-method”BS
EN 15662:2008. p 1-81.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562