ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0088-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์.: 053-873842
โทรสาร : 053-878843 , 053-878135
Website : www.iqs.mju.ac.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : นางริมฤทัย พุทธวงค์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. Water - Coliforms
MPN/100 ml
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
2 1. Water - Total plate count
cfu/ml
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 22nd ed., 2012, part 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
3 2. Microbial inoculum - Total plate count
cfu/ml
In-house method : T-306 based on AOAC Official Methods of Analysis 19th ed., 2012, method 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
4 3. Bioextract - Total plate count
cfu/ml
In-house method : T-306 based on AOAC Official Methods of Analysis 19th ed., 2012, method 990.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
5 4. Foods - Total plate count
cfu/g
AOAC Official Methods of Analysis 19th ed., 2012, method 966.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
6 5. Cereal - Pesticide residues
Pyrethroid group :
- Cyfluthrin
- Cypermethrin
- Deltamethrin
- Fenvalerate
- l-Cyhalothrin
- Permethrin
0.05 mg/kg to 0.35 mg/kg
In-house method : T-004 based on
AOAC Official Methods of Analysis
19th ed., 2012, method 2007.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ