ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0091-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 57,59.61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์.: 02-2947485 ต่อ 2422,081-9081108
โทรสาร : 02-2947484 , 02-6830758
Website : www.sgs.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณธนัชพร ยงสถิตศักดิ์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Nitrofuran Metabolites
74. Bound residues
75. Total residues
In-house method SOP HYCH-003
based on Journal Chromatography B, Vol. 691 (1997) , Page 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

2 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
71. Malachite green and
Leucomalachite green
72. Crystal violet
73. Leucocrystal violet
In-house method SOP HYCH-002
based on Addressing your
challenges in food safety ; Water
Asia Limited, application Note,
October 2005 , Page 26-27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

3 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Quinolone group
68. Oxolinic acid
69. Flumequine
70. Nalidixic acid
In -house method SOP HYCH-001
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

4 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Fluoroquinolone group
55. Enoxacin
56. Norfloxacin
57. Levofloxacin
58. Ofloxacin
59. Ciprofloxacin
60. Lomefloxacin
61. Danofloxacin
62. Enrofloxacin
63. Orbifloxacin
64. Sarafloxacin
65. Sparfloxacin
66. Difloxacin
67. Pefloxacin
In -house method SOP HYCH-001
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

5 5. Seafood and Seafood Products 51. Sulphur dioxide (SO2)
In-house method SOP No. HYCH-124
in connection with
- FAO Manual of Food Quality Control, Vol. 14/7 Page 62-64,
- AOAC (2016) 961.09
- AOAC (2016) 962.16

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

6 5. Seafood and Seafood Products 52. Phosphorus (P)
53. Phosphorus pentaoxide (P2O5)
54. Phosphate (PO4)

In-house method SOP No. HYCH-128
based on AOAC (2016) 995.11

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

7 4. Swab 39. Fecal Coliforms Compendium of methods for the
microbiological examination of
foods, 5th ed., 2015, chapter 9,
items 9.71 and 9.81

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

8 5. Seafood and Seafood Products Heavy metal :
40. Lead (Pb)
41. Cadmium (Cd)
42. Arsenic (As)
43. Mercury (Hg)
44. Tin (Sn)
45. Selenium (Se)
46. Zinc (Zn)
47. Chromium (Cr)
48. Nickel (Ni)
49. Copper (Cu)
50. Aluminium (Al)
In-house method SOP HYCH-109
based on AOAC (2016) 999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

9 4. Swab 36. Staphylococcus aureus Compendium of methods for the
microbiological examination of
foods, 5th ed., 2015, chapter 39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

10 4. Swab 37. Coliforms -AOAC (2016) 991.14
-Compendium of methods for the
microbiological examination of
foods, 5th ed., 2015, chapter 9,
items 9.72 and 9.73

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

11 4. Swab 38. Escherichia coli
AOAC (2016) 991.14
Compendium of methods for the
microbiological examination of
foods, 5th ed., 2015, chapter 9, items
9.71, 9.73, 9.91 and 9.92

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

12 4. Swab 33. Aerobic plate count/
Total Plate Count
ISO 4833-1: 2013

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

13 4. Swab 34. Yeast & Mold ISO 21527-2: 2008 (E)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

14 4. Swab 35. Salmonella spp. ISO 6579 -1: 2017

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

15 3. Low acid food in hermetically sealed container (pH>4.6), canned food, pouch, glass jar 25. Flat sour producing
mesophilic bacteria
26. Flat sour producing
thermophilic bacteria
27. Mesophilic aerobic bacteria
28. Thermophilic aerobic bacteria
29. Mesophilic anaerobic bacteria
30. Thermophilic anaerobic bacteria
31. Sulfide spoilage
32. Incubation test
Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th edition., 2015, Chapter
61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

16 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
24. Entercocci ISO 7899-2:2000

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

17 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
23. Clostridium perfringens
Methods for the Examination of
Water and Associated Materials,
The Microbiology of drinking
water (2010), Environment
Agency, UK

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

18 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
22. Total Plate Count/
Aerobic Plate Count Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, 9215 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

19 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
20. Salmonella spp.
Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 23rd Edition 2017, 9260 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

20 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
21. Staphylococcus aureus Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 23rd Edition, 2017, 9213 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

21 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
18. Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed., 2017, 9221 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

22 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
19. Escherichia coli Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed., 2017, 9221 F. and BAM 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

23 2. Potable water
- Drinking water
- Process water
- Ice
17. Fecal Coliforms Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF, 23rded., 2017, 9221 E

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

24 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

1. Total Plate Count/
Aerobic Plate Count
FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

25 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
2. Coliforms FDA BAM Online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

26 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

3. Escherichia coli FDA BAM Online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

27 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

4. Fecal Coliforms FDA BAM Online, 2017 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

28 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

5. Listeria spp. FDA BAM Online, 2017 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

29 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

6. Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2017 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

30 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

7. Salmonella spp.
FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

31 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

8. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

32 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

9. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

33 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

10. Bacillus cereus FDA BAM, Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

34 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

11. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

35 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

12. Enterococci Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of
Food (APHA), 5th Edition., 2015
(Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

36 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

13. Coliforms AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

37 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

14. Escherichia coli AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

38 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

15. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

39 1. Food *
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods

16. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

40 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Sulfonamide group
76. Sulfamerazine
77. Sulfamonomethoxine
78. Sulfapyridine
79. Sulfaquinoxaline
80. Sulfadiazine
81. Sulfamethazine
82. Sulfamethoxazole
83. Sulfadimethoxine
84. Trimethoprim
85. Sulfathiazole
86. Sulfadoxin
87. Sulfisoxazole
88. Sulfamethoxypyridazine
89. Sulfachloropyridazine
In-house method SOP HYCH - 004 based on Department of Food
Safety Ministry of Health, Labour
and Welfare (2006), Japan

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

41 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Tetracycline group
90. Oxytetracycline
91. Tetracycline
92. Chlortetracycline
In -house method SOP HYCH-005
based on Rapid Communication in
Mass Spectrometry 2007; 21 :
Page 1511-1520

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

42 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
93. Chloramphenicol
Euro Proxima B.V. 5091 CAP (21)
07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

43 6. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
7. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Nitroimidazoles
94. Dimertridazole (DMZ)
95. Metronidazole (MNZ)
96. Ronidazole (RNZ)
97. Ipronidazole (IPZ)
98. Tinidazole (TNZ)
99. IPZ-OH
100. MNZ-OH
101. HMMNI (or DMZ-OH)
In-house method SOP HYCH – 130
Based on Journal of Analytica Chemica Acta 2007, 394-398, LC-MS/MS

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

44 8. Canned food
9. Pouch
10. glass jar
11. Food in hermetically sealed container
102. pH AOAC (2016) 981.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

45 12. Feeding stuff and feeding stuff products
13. Wet pet food
14. Dried pet food
103. Moisture
- AOAC (2016) 930.15
- AOAC (2016) 950.46
- GAFTA (2014) Method 2:1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

46 12. Feeding stuff and feeding stuff products
13. Wet pet food
14. Dried pet food
104. Protein - AOAC (2016) 984.13
- GAFTA (2014) Method 4:1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

47 12. Feeding stuff and feeding stuff products
13. Wet pet food
14. Dried pet food
105. Ash
- AOAC (2016) 942.05
- GAFTA (2014) Method 11:0

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

48 12. Feeding stuff and feeding stuff products
13. Wet pet food
14. Dried pet food
106. Crude fiber
AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

49 12. Feeding stuff and feeding stuff products
13. Wet pet food
14. Dried pet food
107. Crude fat AOAC (2016) 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

50 15. Seafood and seafood products 108. Crude fat - AOAC (2016) 922.06
- AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

51 16. Frozen fish
17. Canned fish
18. Fish product
19. Fish meal
20. Fish sauce
109. Histamine

AOAC (2016) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

52 21. Feeding stuff
22. Feeding stuff products
23. Wet pet food
24. Dried pet food
110. Protein
In-house method based on AOAC
(2016) 990.03
In-house method based on AOAC
(2016) 992.15
In-house method based on AOAC
(2016) 992.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

53 21. Feeding stuff
22. Feeding stuff products
23. Wet pet food
24. Dried pet food
111. Carbohydrate
112. Energy calculation
Method of Analysis for Nutrition
Labeling (1993) :106

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563

54 25. Feeding stuff
26. Feeding stuff products
27. Pet food products
28. Seafood and seafood products
113. Salt (as NaCl) AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มีนาคม 2563