ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0091-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : 57,59.61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์.: 02-2947485 ต่อ 2422,081-9081108
โทรสาร : 02-2947484 , 02-6830758
Website : www.sgs.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า :
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
5. Listeria spp. FDA BAM Online, 2016 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

2 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Sulfonamide group
51. Sulfamerazine
52. Sulfamonomethoxine
53. Sulfapyridine
54. Sulfaquinoxaline
55. Sulfadiazine
56. Sulfamethazine
57. Sulfamethoxazole
58. Sulfadimethoxine
59. Trimethoprim
60. Sulfathiazole
In - house method SOP HYCH - 004 based on Department of Food Safety Ministry of Health, Labour and Welfare (2006), Japan

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

3 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Nitrofuran Metabolites
49. Bound residues
50. Total residues
In - house method SOP HYCH - 003 based on Journal Chromatography B, Vol. 691(1997) , Page 87-94

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

4 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)

48. Malachite green and
Leucomalachite green
In - house method SOP HYCH - 002 based on Addressing your challenges
in food safety ; Water Asia Limited, application Note, October 2005 ,
Page 26-27

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

5 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Quinolone group
45. Oxolinic acid
46. Flumequine
47. Nalidixic acid
In - house method SOP HYCH - 001
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

6 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Fluoroquinolone group
32. Enoxacin
33. Norfloxacin
34. Levofloxacin
35. Ofloxacin
36. Ciprofloxacin
37. Lomefloxacin
38. Danofloxacin
39. Enrofloxacin
40. Orbifloxacin
41. Sarafloxacin
42. Sparfloxacin
43. Difloxacin
44. Pefloxacin
In - house method SOP HYCH - 001
by LC-MS/MS Technique

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

7 3. Seafood and Seafood Products Heavy metal :
25. Lead (Pb)
26. Cadmium (Cd)
27. Arsenic (As)
28. Mercury (Hg)
29. Tin (Sn)
30. Selenium (Se)
31. Zinc (Zn)
In - house method SOP HYCH - 109 based on AOAC (2016)
999.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

8 2. Low acid food in hermetically
sealed container (pH > 4.6),
canned food, pouch, glass jar
17. Flat sour producing
mesophilic bacteria
18. Flat sour producing thermophilic bacteria
19. Mesophilic aerobic bacteria
20. Thermophilic aerobic bacteria
21. Mesophilic anaerobic bacteria
22. Thermophilic anaerobic bacteria
23. Sulfide spoilage
24. Incubation test
Compendium of Methods for
the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5th edition., 2015, Chapter 61, 62

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

9 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
16. Vibrio parahaemolyticus FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

10 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
15. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

11 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
15. Vibrio cholerae FDA BAM Online, 2004 (Chapter 9)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

12 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
14. Escherichia coli AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

13 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
13. Coliforms AOAC (2016) 991.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 เมษายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

14 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
12. Enterococci

Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Food (APHA), 5th Edition., 2015 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

15 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
11. Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

16 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
10. Bacillus cereus FDA BAM, Online, 2012 (Chapter 14)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

17 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
9. Clostridium perfringens FDA BAM Online, 2001 (Chapter 16)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

18 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
8. Staphylococcus aureus FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

19 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
7. Salmonella spp. FDA BAM Online, 2016 (Chapter 5)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

20
1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
6. Listeria monocytogenes FDA BAM Online, 2016 (Chapter 10)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

21 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
4. Fecal Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

22 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
3. Escherichia coli FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

23 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
2. Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

24 1. Food *
Food * the details as below
1. Seafood and Seafood Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
2. Animal Meat and Animal Meat Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
3. Poultry and Poultry Products (Raw, Chilled, Frozen, Dried, Processed)
4. Ready to eat foods, Ready to cook foods
1. Total Plate Count FDA BAM Online, 2001 (Chapter 3)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

25 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Sulfonamide group
61. Sulfadoxin
62. Sulfisoxazole
63. Sulfamethoxypyridazine
64. Sulfachloropyridazine

In - house method SOP HYCH - 004 based on Department of Food Safety Ministry of Health, Labour and Welfare (2006), Japan

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

26 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
Tetracycline group
65. Oxytetracycline
66. Tetracycline
67. Chlortetracycline
In - house method SOP HYCH - 005 based on Rapid Communication in Mass
Spectrometry 2007; 21 : page 1511-1520.

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

27 4. Animal tissue and
Animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked,
dried, processed)
5. Aquatic animal tissue and
Aquatic animal tissue products
(Fresh, frozen, chilled, canned,
cooked, fermented, smoked, dried
processed)
68. Chloramphenicol Euro Proxima B.V. 5091 CAP (21) 07.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

28 6. Canned food
7. Pouch
8. gas jar
9. Food in hermetically sealed container
69. pH AOAC (2016) 981.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

29 10. Feeding stuff and feeding stuff products
11. Wet pet food
12. Dried pet food
70. Moisture - AOAC (2016) 930.15
- AOAC (2016) 950.46
- GAFTA (2014) Method 2:1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

30 10. Feeding stuff and feeding stuff products
11. Wet pet food
12. Dried pet food
71. Protein - AOAC (2016) 984.13
- GAFTA (2014) Method 4:1

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

31 10. Feeding stuff and feeding stuff products
11. Wet pet food
12. Dried pet food
72. Ash - AOAC (2016) 942.05
- GAFTA (2014) Method 11:0

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

32 10. Feeding stuff and feeding stuff products
11. Wet pet food
12. Dried pet food
73. Crude fiber AOAC (2016) 978.10

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

33 10. Feeding stuff and feeding stuff products
11. Wet pet food
12. Dried pet food
74. Crude fat AOAC (2016) 954.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

34 13. Seafood and seafood products 75. Crude fat - AOAC (2016) 922.06
- AOAC (2016) 948.15

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

35 14. Frozen fish
15. Canned fish
16. Fish product
17. Fish meal
18. Fish sauce
76. Histamine AOAC (2016) 977.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

36 19. Feeding stuff
20. Feeding stuff products
21. Wet pet food
22. Dried pet food
77. Protein - In-house method based on AOAC (2016) 990.03
- In-house method based on AOAC (2016) 992.15
- In-house method based on AOAC (2016) 992.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

37 23. Feeding stuff
24. Feeding stuff products
25. Pet food products
26. Seafood and seafood products
78. Salt (as NaCl) AOAC (2016) 937.09

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562