ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0094-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์.: 02-3231904, 02-3231672-80 ต่อ 211-2 , 02-5791121-30 ต่อ 5217
โทรสาร : 02-3239165
Website : www.tistr.or.th/mtc
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 Water and wastewater - Total suspended solids
5 mg/l to 300 mg/l
- Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition 2012, part 2540 D

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

2 Water and wastewater - COD
50 mg/l to 600 mg/l
- ASTM D 1252-06

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

3 Water and wastewater - Manganese
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- Nickel
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- Zinc
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- In-house Method : Test method
755 based on Standard Methods
for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 3030 E
and part 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

4 Water and wastewater - Copper
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- Lead
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- Cadmium
0.001 mg/l to 0.10 mg/l
- Chromium
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- Iron
0.05 mg/l to 3.00 mg/l
- In-house Method : Test method
755 based on Standard Methods
for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 3030 E
and part 3120 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

5 Water - Conductivity
14 µs/cm to 12 880 µs/cm
- ASTM D 1125-95 (2009)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

6 Water and wastewater - Arsenic
0.005 mg/l to 0.050 mg/l
- In-house Method : Test method 759 based on Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 3114 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

7 Water - pH
4.0 to 10.0
- Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 4500-H+ B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

8 Water - Total hardness
10 mg/l to 300 mg/l as CaCO3
- Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd edition 2012, part 2340 C

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

9 Food
- Curry paste (red)
- Salad dressing, mayonnaise
- Chilli sauce
- Benzoic acid and Sorbic acid
8.0 mg/kg to 1 000 mg/kg
- Sodium benzoate
9.4 mg/kg to 1 180 mg/kg
- Sodium sorbate
9.6 mg/kg to 1 196 mg/kg
- Potassium sorbate
10.7 mg/kg to 1 339.7 mg/kg
- In-house method : Test method 794 based on United State Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Office of Public Health Science, Determination of benzoic acid, sorbic acid and methyl, ethyl, propyl and butyl parabens by HPLC SOP No. CLG-BSO.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

10 Food
- Beverage
- Benzoic acid and Sorbic acid
5.0 mg/l to 200 mg/l
- Sodium benzoate
5.9 mg/l to 236 mg/l
- Sodium sorbate
6.0 mg/l to 239.2 mg/l
- Potassium sorbate
6.7 mg/l to 267.9 mg/l
- In-house method : Test method 794 based on United State Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Office of Public Health Science, Determination of benzoic acid, sorbic acid and methyl, ethyl, propyl and butyl parabens by HPLC SOP No. CLG-BSO.01

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

11 Ceramic ware in contact with food
- Porcelain
- Earthenware
- Stoneware
- Glassware
- Lead
• Limit of quantitation : LOQ
0.02 mg/l
- Cadmium
• Limit of quantitation : LOQ
0.02 mg/l
- TIS 32-2546 (2003)
- AOAC Official Method 984.19,
19th edition 2012,
- AOAC Official Method 973.32,
19th edition 2012,

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

12 Food
- Curry paste (red), milk and milk products flour and
flour products
- Water activity at 25๐C
0.10 aw to 0.99 aw unit
- In-house method : Test method 780 based on AOAC Official Method 978.18, 19th edition 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

13 Food
- Food additives

- Water content
0.10% to 100% by weight
- In-house method : Test method 791 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 1973

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

14 Food
- Vegetable oil
- Acid Value
0 to 4.0 mg KOH/g of sample
- AOCS Official method Cd 3d-63 (Revised 2003)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

15 Food
- Food additives
- Melting point or melting range
50๐C to 300๐C
- In-house method : Test method 784 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 1973

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

16 Food
- Citric acid
- Sulfated ash
< 0.05 % by weight
- Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives (JECFA), 1973

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

17 - Milk - Phosphorus
• Limit of quantitation
10 mg/100 g or 10 mg/100 ml
- In-house method : Test method 777 based on AOAC Official Method 986.24, 19th edition 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

18 - Cereals and cereal products
- Milk and milk products
- Juices
- Lead
• Limit of quantitation
0.50 mg/kg
• Limit of quantitation
0.50 mg/kg
• Limit of quantitation
0.10 mg/kg
- In-house method : Test method 753 based on AOAC Official Method 972.25, 19th edition 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

19 Food
- Cereals and cereal products
- Arsenic
0.10 mg/kg to 0.90 mg/kg
- In-house method : Test method 793 based on AOAC Official Method 986.15, 19th edition 2012

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562