ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

เลขที่ใบรับรอง : กษ07-29-9999-0095-000
ชื่อห้องปฏิบัติการ: ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์.: 02-3231904, 02-3231672-80 ต่อ 211-2 , 02-5791121-30 ต่อ 5217
โทรสาร : 02-3531905
Website : www.tistr.or.th/mtc
ฝ่ายบริการลูกค้า : คุณสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
ขอบข่าย :
ลำดับ ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ สถานะขอบข่ายรายการทดสอบ
1 6. Milk and Milk Products Aerobic Plate Count - Compendium of methods for
the Microbiological Examination
of Foods (APHA), 4th, Edition 2001,
Chapter 6,7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
2 6. Milk and Milk Products Lactose - In-house method T-BC-06 based on AOAC (2012) 980.13, 984.22

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
3 4. Milk Fat - AOAC (2012) 905.02

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
4 6. Milk and Milk Products Cholesterol - In-house method T-BC-05
based on AOAC (2012) 976.26

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
5 3. Milk powder Ash
Protein
- AOAC (2012) 930.30
- AOAC (2012) 930.29

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
6 2. Vegetable oil Fatty acid composition - In-house method T-BC-01 based on AOAC (2012) 969.33, 991.39

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
7 1. Fresh Fruit and Vegetable Orgaochlorine pesticide residues:
- alpha-Lindane
- beta-Lindane
- gamma-Lindane
- delta-Lindane - cis - Heptachlor
- Aldrin
- Heptachlor epoxide
- trans - Chlordane
- cis - Chlordane
- 4, 4’ – DDE
- 4, 4’ – DDD
- 4, 4’ – DDT
- Dieldrin
- Endrin ketone
- Endrin
- Endosulfan II
- Endosulfan sulfate
- Methoxychlor
In-house method T-BC-15 based on Journal of AOAC International Vol.90 No.2, 2007

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
8 1. Fresh Fruit and Vegetable Carbamate pesticide residues:
- Aldicarb
- Bendiocarb
- Carbaryl
- Carbofuran
- Methomyl
- Methiocarb
- Metolcarb
- Propoxur
- Oxamyl
- Isoprocarb
In-house method T-BC-18 based on BS EN 15662 : 2008

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
9 11. Yogurt Coliforms FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
10 10. Tea Coliforms Standard method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012, part 9221 (A-C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
11 9. Beverage in Sealed Containers Acesulfame - K In-house method T-BC-20 based on Journal of AOAC International, 1993, Vol.72 (2), page 284-274

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
12 9. Beverage in Sealed Container Sodium Benzoate as benzoic acid In-house method T-BC-19 based on Journal of Chromatography A, 2005 Vol.1073, page 393-394

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
13 8. Milk and Milk Product, Nutrient in infant formula Bacteria Standard Methods for the Examination of Dairy Products (APHA), 17th Edition 2004, (Chapter 6)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
14 7. Drinking yogurt and Yogurt Yeasts and Molds FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
15 6. Milk, Milk Products and Beverage in Sealed Container Chloride In-house method T-BC-17 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012 part 4110 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
16 5. Beverage in Sealed Container Sucrose, Glucose, Fructose and Total Sugar In-house method T-BC-16 based on AOAC (2012) 979.23

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
17 4. Food additive Escherichia coli (Solid medium method)
ISO 16649-2 : 2001

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
18 4. Food additive Coliforms (Solid medium method) FDA BAM Online, 2013 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
19 3. Milk Vitamin C In-house method T-BC-14 based on Journal of AOAC International Vol. 86 (2), 2003 page 367-374

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
20 2. Coffee and Coffee Products, Beverage in Sealed Container Caffeine In-house method T-BC-13 based on AOAC (2012) 980.14

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
21 1. Milk and Milk Products Amino acids
- Arginine
- Histidine
- Leucine
- Lysine
- Methionine
- Phenylalanine
- Threonine
In-house method T-BC-12 based on AOAC (2012) 994.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
22 6. Milk and Milk Products Vitamin A
Vitamin E
- In-house method T-BC-08
based on AOAC (2012) 992.04,
992.06, 992.03

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
23 6. Milk and Milk Products Taurine - In-house method T- BC -09
based on AOAC (2012) 999.12

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
24 6. Milk and Milk Products Vitamin D - In-house method T- BC -09
based on AOAC (2012) 992.26
995.05, 2011.11, 2011.12, 2011.13

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
25 7. Milk and Milk Products, Starch and Starch Products, Food additive Coliforms, Escherichia coli - FDA BAM Online, 2002 (Chapter 4)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
26 8. Semi-processed food/Instant Food Yeast and Molds - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
27 9. Nutrients in Infant Formula Aerobic Plate Count - Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of
Foods (APHA), 4th 2001,
Chapter 6,7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
28 9. Nutrients in Infant Formula Chloride - In-house method T-BC-17
based on Standard Methods For
the Examination of Water and
Wastewater 2012, APHA, AWWA,
WEF 22nd Edition, 2012 part 4110 B

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
29 10. Starch and Starch Products Aerobic Plate Count - Compendium of Methods for
the Microbiological Examination
of Foods (APHA), 4th, Edition 2001,
Chapter 6,7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
30 11. Beverages in Sealed Container Aerobic Plate Count - Compendium of Methods for
the Microbiological Examination
of Foods (APHA), 4th, Edition 2001,
Chapter 6,7

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
31 11. Beverages in Sealed Container Yeast and Molds - FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
32 11. Beverages in Sealed Container Sucralose - In-house method T-BC-22 based on
FAO JECFA Monographs 1, 2006

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
33 12. Drinking water and Beverages in sealed container Coliforms - Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd Edition, 2012 part 9221 (A - C)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
34 12. Drinking water and Beverages in sealed container Escherichia coli - Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd Edition, 2012 part 9221 (D, F)

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ
35 5. Preserved fruits, Juice and Beverage in closed Container, Starch, Modified Starch, Meat Products, Seafood Products and Poultry Products Sulphur dioxide
(10-1000 mg/g)
AOAC (2012) 990.28

ขึ้นทะเบียน ณ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ขอบข่ายหมดอายุ